Haku

VKL 338/15

Tulosta

Asianumero: VKL 338/15 (2016)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 18.01.2016

Kotivakuutuksen voimassaolo ja vakuutusehdoissa tarkoitettu vakuutetun vakituinen asuinpaikka.

Tapahtumatiedot

A oli myynyt Helsingissä sijainneen asuntonsa 31.8.2008 ja lähtenyt lokakuussa Brasiliaan. Asuntonsa myynnin jälkeen A:lla ei ollut 1.9.2008 – 11.11.2012 väestötietojärjestelmään merkittyä vakinaista osoitetta Suomessa, koska em. ajanjaksolla A oli viettänyt jokaisen vuoden syys-huhtikuun välisen vuodenajan Rio de Janeirossa. Väestötietojärjestelmän mukaan A:n seuraava vakinainen Suomen osoite on 12.11.2012 alkaen ollut A:n äidin osoite Jyväskylässä. A:n koti-irtaimisto on ollut säilytyksessä A:n isovanhemman luona Alavudella.

A:n rumpusoitin oheisvarusteineen oli varastettu 25.3.2012 Rio de Janeirossa. A on hakenut kotivakuutuksen perusteella vakuutusyhtiöltä korvausta em. varkausvahingostaan. Vakuutusyhtiö on A:n korvausvaatimuksen epäävässä korvauspäätöksessään 11.4.2014 todennut, että väestörekisteritiedon mukaan A:lla ei ole ollut vakinaista osoitetta Suomessa ajalla 1.9.2008 – 11.11.2012 ja että vakuutus on voimassa vain Suomessa, jos vakuutetun vakinainen asuinpaikka ei ole Suomessa.

Asiakkaan valitus

A vaatii Rio de Janeirossa 25.3.2012 tapahtuneen varkausvahingon korvaamista kotivakuutuksesta. A mukaan hänen oleskelunsa Brasiliassa vuodesta 2008 lukien on ollut tilapäistä, koska oleskelu ulkomailla ei ole kertaakaan kestänyt yli vuotta, ei edes yli yhdeksää kuukautta. Näin ollen A:n mielestä hänen kotivakuutuksensa on ollut koko ajan voimassa.

A on ollut syntymästään (s.1972) lähtien kirjoilla Suomessa ja viettänyt aikaa Suomessa joka vuosi vähintään kolme - viisi kuukautta kuten esim. hänen vuosien 2007 – 2012 työnantajansa antamasta todistuksesta A:n työssäolosta ilmenee. Samaiselta suomalaiselta työnantajalta A on myös saanut pääsääntöisen toimeentulonsa vuosina 2007 – 2015. Brasiliassa A on työskennellyt lehtimiesviisumilla ja kirjoittanut artikkeleita mm. suomalaisiin sanomalehtiin, mutta näistä työtehtävistä saatu ansiotulo on vastannut vuosittain vain noin yhden kuukauden palkkaa. Brasiliassa A oli keskittynyt omaehtoisen harrastusmuotoisen musiikin opiskeluun.              

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on todennut, että A oli hankkinut häneltä varastetut rummut Brasiliasta vuonna 2009 ja että Suomessa ne eivät koskaan olleet säilytettävänä.  Vakuutusyhtiön mielestä A:n rummut eivät ole olleet vahinkohetkellä kotivakuutuksen kohteena, koska vakuutuksen voimassaolo on sidottu vakuutuspaikkaan ja koska varkaus on tapahtunut vakuutuspaikan ulkopuolella.

Vaikka A:n kotivakuutuksen katsottaisiinkin olleen voimassa omaisuuden osalta, vakuutusyhtiön mielestä vahinkoa ei voida korvata vakuutuksesta, koska A:n vakituinen asuinpaikka on ollut muualla kuin Suomessa. Ajallisesti suurimman osan vuodesta A on viettänyt Suomen ulkopuolella ja siten hänen vakituisen asuinpaikkansa on katsottava olleen ulkomailla.  Väestörekisteritiedon mukaan vakuutuksenottajalla ei ole ollut vakinaista osoitetta Suomessa ajalla 1.9.2008 11.11.2012.

Vakuutusyhtiön mukaan vakuutusehdoissa lähdetään siitä, että henkilön vakituisena asuinpaikkana pidetään väestörekisteriin merkittyä osoitetta. Koska A on ollut lähes neljä viimeistä vahinkoa edeltänyttä vuotta ilman väestörekisteriin merkittyä osoitetta, on katsottava, että A on asunut vahinkoajankohtana muualla kuin Suomessa. Tästä syystä A:n kotivakuutus ei ole ollut voimassa Suomen ulkopuolella. Vakuutusyhtiö lisäksi huomauttaa, ettei pelkkä kirjoilla oleminen jossain Suomeen merkityssä osoitteessa vielä tarkoita sitä, että henkilön katsottaisiin asuvan vakituisesti Suomessa. Vakuutusyhtiön mukaan ratkaisevaa on asumisen todellinen tilanne ja A:n kohdalla tämä tarkoittaa sen asian huomioimista, että hän on pääasiassa asunut muualla kuin Suomessa.

A:n vain neljä kuukautta kestäneet työjaksot Suomessa luovat olettaman siitä, että hän ei vuosina 2011 ja 2012 ole asunut Suomessa neljää kuukautta pidempään vaan pääasiassa Brasiliassa, missä vahinkokin on tapahtunut. A:n asuminen Suomessa on ollut tilapäistä ja hänen vakituisen asuinpaikkansa on katsottava siten olleen Brasiliassa. Vakuutus on tällöin ollut voimassa vain Suomessa eikä Brasiliassa tapahtunutta vahinkoa voida tälläkään perusteella korvata vakuutuksesta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on riitaa siitä, onko vakuutetulla ollut vahinkohetkellä vakuutusehdoissa tarkoitetulla tavalla vakituinen asuinpaikka Suomessa.

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien kodin omaisuusvakuutusehtojen kohdan 1 ensimmäisen kappaleen mukaan vakuutettuina ovat vakuutuksenottaja ja hänen taloudessaan vakinaisesti asuvat henkilöt. Henkilön katsotaan asuvan vakinaisesti osoitteessa, jossa hän todellisuudessa pääasiassa asuu ja oleskelee mm. toimeentulonsa, opiskelunsa ja muiden elinolosuhteidensa takia. Vakuutetun asuinpaikkana pidetään pääsääntöisesti väestörekisteriviranomaisen rekisteriin merkittyä osoitetta.

Ehtojen kohdan 1 toisen kappaleen mukaan vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityssä vakuutuspaikassa sekä tilapäisesti kaikkialla maailmassa. Tilapäisyys voi kestää enintään yhden (1) vuoden ajan.

Ehtojen kohdan 1 viidennen kappaleen mukaan vakuutus on voimassa vain Suomessa, jos vakuutetun vakituinen asuinpaikka ei ole Suomessa.

Asian arviointi

Asiassa on riidatonta, että A:lla ei ole ollut 1.9.2008 – 11.11.2012 väestötietojärjestelmässä merkintää Suomessa olevasta vakinaisesta osoitteesta. A on kertonut, että hän oli 31.8.2008 myynyt Helsingissä sijainneen asuntonsa ja muuttanut äitinsä luokse Jyväskylään. Koti-irtaimistonsa A oli vienyt säilytykseen isovanhempansa luokse Alavudelle ja vakuutusyhtiön ilmoituksen mukaan Alavudella varastoitu irtaimisto on ollut vakuutettuna 17.8.2010 alkaen.

Heti Jyväskylään muuton jälkeen A oli tehnyt osoitteenmuutoksen, mutta sen sijaan hän oli unohtanut tehdä muuttoilmoituksen Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmään. Muutosta huolimatta A oli pitänyt kotivakuutuksensa vakuutuspaikkana myymänsä asunnon osoitetta Helsingissä, koska hän ei ollut tiennyt muutakaan toimintatapaa.  Väestörekisterikeskukselle A oli tehnyt 12.11.2012 muuttoilmoituksen ja tuolloin hän oli ilmoittanut vakinaiseksi osoitteekseen äitinsä osoitteen Jyväskylässä.

Riidatonta on myös se, että varkaustapahtumaa edeltävinä vuosina (2009-2012) A on viettänyt suurimman osan vuodesta ulkomailla, ja A:n selvityksestä päätelleen yksinomaan Brasiliassa. A:n pääasiallinen syy Brasiliassa asumiseen ja oleskeluun on ollut paikallisen musiikin vapaamuotoinen opiskeleminen ja harrastusluonteinen soittaminen. Suomessa A on käynyt joka vuosi ns. kesäkautena ansiotöissä.

Asiassa on riitaa Rio de Janeirossa varastettujen rumpujen ja sen oheistarvikkeiden korvaamisesta vakuutetun kotivakuutuksen perusteella. Edellä mainittua varastettua omaisuutta ei ole hankittu Suomesta, eikä niitä myöskään ole koskaan säilytetty Suomessa.

Ensi vaiheessa kysymys on kuitenkin siitä, onko A:n kotivakuutus ollut voimassa myös ulkomailla tapahtuvien vahinkojen osalta.  Vakuutusehtojen mukaan A:n kotivakuutus on voimassa vain Suomessa, jos vakuutetun vakituinen asuinpaikka ei ole Suomessa. Vakuutusehdoissa vakuutetun vakinaisella asuinosoitteella tarkoitetaan osoitetta, jossa vakuutuksenottaja todellisuudessa pääasiassa asuu ja oleskelee mm. toimeentulonsa, opiskelunsa ja muiden elinolosuhteidensa takia. Vakuutetun asuinpaikkana pidetään pääsääntöisesti väestörekisteriviranomaisen rekisteriin merkittyä osoitetta.

Vakuutuslautakunta toteaa, että vaikka vakuutusehdoissa tarkoitettuna vakuutetun vakituisen asuinpaikan sijaintina / osoitteena pääsääntöisesti pidetään väestötietojärjestelmään merkittyä osoitetta, niin jokaisessa yksittäisessä tapauksessa vakituisen asuinpaikan määrittämisessä on ratkaisevinta vakuutetun pääasiallisesta ja tosiasiallisesta asumisesta ja oleskelusta tehtävä kokonaisarvio.

A on jo loppuvuodesta 2008 lukien asunut vuosittain suurimman osan vuodesta Brasiliassa käyden kuitenkin aina kesäisin Suomessa ansiotöissä. Suomessa A on ollut vailla vakinaista osoitetta 1.9.2008 – 11.11.2012. A:n postiosoitteena on ollut hänen äitinsä osoite Jyväskylässä ja A:n koti-irtaimisto on ollut säilytettävänä isovanhempansa luona Alavudella. Ottaen huomioon edellä mainitut seikat Vakuutuslautakunta katsoo, että vuosina 2011 – 2012 A:n vakituinen asuinpaikka vakuutusehdoissa tarkoitetulla tavalla ei ole ollut Suomessa.

Vakuutuslautakunta vielä toteaa, ettei asiassa voida todeta A:n esittämällä tavalla vakuutuksen tilapäistä voimassa oloa kaikkialla maailmassa enintään yhden vuoden ajalta, sillä vakuutuskirjan vakuutuspaikkana on varkaushetkellä ollut tosiasioita vastaamattomasti A:n vuoden 2008 osoite.

Näillä perusteilla Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiö ei ole velvollinen korvaamaan rumpujen ja sen varusteiden anastamista Rio de Janeirossa A:n kotivakuutuksen perusteella

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosoita vakuutusyhtiön korvauspäätöksen muuttamista.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Ylitapio

 

Jäsenet:

Sario

Siirala

Uimonen

Vuori

Tulosta