Haku

VKL 337/12

Tulosta

Asianumero: VKL 337/12 (2013)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 27.02.2013

Lakipykälät: 16

Jatkuvan vahinkovakuutuksen irtisanominen Hyvän vakuutustavan mukainen irtisanomisperuste Vahinkokehitys

Tapahtumatiedot

Asiakkaiden kotivakuutus oli tullut voimaan 1.3.1996. Vakuutuslautakunnalle toimitetun vahinkoluettelon perusteella heille oli vuosina 2002–2009 sattunut 11 vahinkotapahtumaa, vuonna 2010 kolme vahinkoa ja vuonna 2011 yhteensä kuusi vahinkoa. Kyse on ollut enimmäkseen 100–900 euron määräisistä irtai­mis­ton rikkoutumisvahingoista.

 

Vakuutusyhtiön päätös

19.1.2012 päivätyn päätöksen mukaan asiakkaille on viimeisten vuosien aikana sattunut enemmän vahinkoja kuin yhtiön asiakkaille keskimäärin. Tämän johdosta yhtiö on arvioinut uudelleen vahinkoriskin ja päättänyt irtisanoa asiakkaiden vakuutuksen päättymään tämän vakuutuskauden lopussa 29.2.2012.

 

Valitus

Asiakkaat riitauttavat irtisanomisen ja katsovat ottaneensa vakuutuksen juuri vahinkojen varalta. He ihmettelevät, vertaileeko yhtiö vahinkojen määrää vuosittain vai pidemmissä jaksoissa; ainahan joillakin vahingot ovat keskimääräistä suuremmat. Vakuutusehdoissa ei ole mainintaa mistään korvausmääristä, joiden täytyttyä vakuutus irtisanottaisiin.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Yhtiö viittaa irtisanomisilmoitukseensa ja vakuutussopimuslain 16 §:ään. Yhtiön päätös on perustunut poikkeuksellisen tiheään vahinkohistoriaan ja keskimääräistä suurempaan korvausmenoon. Yhtiö kertoo seuraavansa vakuutuskantansa kehitystä eri mittareilla, joissa mm. vahinkojen määrä ja tiheys vaikuttavat riskin arviointiin. Voimakas korvausmenon kasvu johtaa vakuutusmaksujen nousuun, mitä yhtiö pyrkii välttämään.

On luonnollista, että vahinkoja sattuu. Kuitenkin kun erilaisia irtaimistovahinkoja sattuu säännöllisesti parin kuukauden välein useita vuosia, syntyy vaikutelma poikkeuksellisen suuresta vakuutetusta riskistä. Tässä tapauksessa erilaisesta rikkoutuneesta, kadonneesta tai varastetusta omaisuudesta on ilmoitettu vakuutusyhtiölle asiakassuhteen aikana yhteensä 27 kertaa. Keskimääräiseen yhtiön vakuuttamaan kotitalouteen verrattuna se on hyvin paljon.

Yhtiö katsoo asiakas- ja riskinvalintansa olevan hyvän vakuutustavan ja sopimusvapauden periaatteiden mukainen.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 16 §:n mukaan vahinkovakuutuksen ehdoissa voidaan määrätä, että vakuutuksenantajan vastuu jatkuu vakuutuskauden kerrallaan, jollei jompikumpi sopimuspuoli irtisano sopimusta (jatkuva vahinkovakuutus).

Vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa jatkuva vahinkovakuutus päättyväksi vakuutuskauden lopussa. Irtisanomiselle on oltava hyvän vakuutustavan mukainen peruste. Irtisanomista koskeva ilmoitus on lähetettävä vakuutuksenottajalle viimeistään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä. Ilmoituksessa on mainittava irtisanomisperuste, jollei irtisanominen perustu rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 26 §:ään. Jos irtisanomista ei tehdä siten kuin tässä momentissa säädetään, irtisanominen on mitätön.

Tapaukseen sovellettavien kotivakuutuksen yleisten sopimusehtojen kohdassa 3.3 on lain 16 §:n mukainen määräys vakuutuksenantajan vastuun jatkumisesta ja irtisanomisoikeudesta.

Ratkaisu

Asiassa on kyse siitä, onko vakuutusyhtiöllä ollut hyvän vakuutustavan mukainen peruste irtisanoa asiakkaiden kotivakuutus vakuutuskauden vaihtuessa.

19.1.2012 päivätyn ilmoituksen mukaan irtisanominen perustuu vakuutettavaan riskiin eli siihen, että asiakkaiden vahinkokehitys on ollut tavanomaisesta poikkeava. Lautakunnalle toimitetun vahinkoluettelon mukaan asiakkailla on vuodesta 2002 lähtien ollut 20 korvattavaksi vaadittua vahinkotapahtumaa, ja vuosina 2010–2011 vahinkojen määrä on ollut kasvava. Koko asiakassuhteen aikana eli vuodesta 1996 alkaen asiakkailla on vakuutusyhtiön ilmoituksen mukaan ollut 27 korvattavaksi vaadittua vahinkoa.

Vakuutussopimuslain 16 §:n esitöihin (HE 63/2009 vp.) viitaten Vakuutuslautakunta katsoo, että tavanomaisesta poikkeava vahinkokehitys on lain 16 §:ssä tarkoitettu hyvän vakuutustavan mukainen irtisanomisperuste. Laki ei edellytä sitä, että vakuutusehtoihin tulisi kirjata nimenomaiset vahinkotapahtumien euro- tai lukumäärät, joiden täytyttyä vakuutusyhtiöllä olisi oikeus irtisanoa jatkuva vahinkovakuutus.

Tapauksessa esitetyn selvityksen perusteella asiakkailla on asiakkuutensa aikana ollut runsaasti korvattavaksi vaadittuja vahinkoja, ja niitä on viime vuosina sattunut tiheään. Näiden syiden vuoksi lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiöllä on ollut hyvän vakuutustavan mukainen peruste irtisanoa asiakkaiden kotivakuutus vakuutuskauden vaihtuessa.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale ja jäsenet Laapotti, Sario, Vaitomaa ja Uimonen. Sihteerinä toimi Raulos.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta