Haku

VKL 337/10

Tulosta

Asianumero: VKL 337/10 (2010)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 16.12.2010

Keittiön kaappien putoaminen Huolehdittavana ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena oleva omaisuus

Vahinkoilmoituksen mukaan lausunnonpyytäjäyritys oli tehnyt vuonna 2000 huoneistoremontin. Remonttikohteen kaksi keittiön yläkaappia irtosi kiinnikkeistään ja putosi 2.4.2009. Kaapit putosivat alakaappien tason päälle ja siitä edelleen lattialle siten, että pudonneet kaapit, alataso ja vastakkaisten kaappien ovet sekä parketti vaurioituivat. Lisäksi pudonneessa kaapissa olleet astiat rikkoutuivat.

Korvausta haetaan vastuuvakuutuksesta.
 
Vakuutusyhtiön päätös
Vakuutusyhtiön mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahinkoa aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin aikana oli vakuutuksenottajan tai jonkun muun tämän lukuun käsiteltävänä tai suojaus- tai vahingontorjuntavelvoitteen alaisena. Ehtojen mukaisena suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena olevana omaisuutena pidetään paitsi itse työn kohteena olevaa omaisuutta, eli tässä tapauksessa asennettavia kaappeja, myös sellaista omaisuutta, joka on työn kohteen välittömässä läheisyydessä ja joka tulee työn laadun vuoksi suojata.
 
Huolehdittavana ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena olevaa omaisuutta koskeva rajoitusehto tulee siis sovellettavaksi myös silloin, kun omaisuus ei ole vakuutuksenottajan työsuorituksen kohteena, mutta hänellä on velvollisuus huolehtia siitä, että omaisuus ei vahingoitu. Keittiön yläkaappeja asennettaessa asennettavat kaapit ovat olleet rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla käsiteltävänä ja alapuolella oleva taso on ollut vakuutuksenottajan suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena. Näin ollen seinältä tippuneille kaapeille ja niiden alapuolella olleelle tasolle aiheutuneita vahinkoja ei korvata vakuutuksen perusteella.
 
Parkettilattialle ja vastapäisille kaapeille aiheutuneet vauriot korvataan toiminnan vastuuvakuutuksen perusteella.
 
Lausuntopyyntö
Lausuntopyynnön mukaan vahinko ei ole aiheutunut asennusvirheestä. Kaapeissa oli mahdollisesti liikaa tavaraa, joten kysymyksessä voi olla käyttövirhe. Kaapit olivat seinällä yli kahdeksan vuotta ja suurin osa kaapeista on seinällä edelleenkin. Lautakunnalta pyydetään lausuntoa korvauspäätöksestä.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vahingon tultua tietoon lausunnonpyytäjä on jättänyt korvausvelvollisuuden vakuutusyhtiön ratkaistavaksi ja antanut luvan suorittaa korvauksia vastuu­vakuutuksen perusteella. Yhtiö on katsonut, että voimassa olevan oikeuden mukaan lausunnonpyytäjä on asennustyön suorittajana vastuussa sattuneesta vahingosta, ja täten suorittanut korvauksen siltä osin kun kyse on ollut ehtojen mukaan korvattavasta vahingosta, omavastuuosuudella vähennettynä.
 
Tapauksessa ei ole esitetty lausunnonpyytäjän toimineen niin huolellisesti, ettei vahinko olisi voinut sattua lausunnonpyytäjän tuottamuksesta. Vahingonkärsijältä saadun tiedon mukaan kaapeissa ei ole säilytetty mitään normaalia painavampaa. Yhtiö katsoo, että asennustyö tulee suorittaa asianmukaisesti ja siten, että kiinnitykset ovat riittävät ja kyseiseen seinäpintaan ja olosuhteiseen sopivat tarvittaessa muutostoimenpiteitä ja pohjustustöitä tehden ja siten, että asennetut kalusteet pysyvät paikallaan. Sillä, että seinä on mahdollisesti kevytrakenteinen, ei yhtiön käsityksen mukaan ole merkitystä.
 
Tämän vuoksi vakuutusyhtiö pitää vahinkoa lausunnonpyytäjän tuottamuksesta johtuvana. Yksiselitteistä ohjetta siitä, miten vastaavanlaiset asennustyöt tulee suorittaa, ei ole. Vahingon jälkeen lausunnonpyytäjä on kiinnittänyt kaapit käyttäen useampaa ruuvia, kuin mitä alun perin oli käytetty. Yhtiö katsoo, että korvausratkaisu on lain ja ehtojen mukainen.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
3 Korvattavat vahingot ja niihin liittyvät rajoitukset
3.1 Korvattavat vahingot
 
Vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko,
-          joka todetaan vakuutuskauden aikana ja
-          josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvaus­vastuussa.
 
3.2 Rajoitukset
3.2.3 Käsiteltävänä tai huolehdittavana oleva omaisuus
 
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahinkoa aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin aikana oli vakuutuksenottajan tai jonkun muun tämän lukuun
-          valmistettavana, asennettavana, korjattavana, taikka muulla tavoin käsiteltävänä,
-          säilytettävänä,
-          suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon
vakuutuksenottajan toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri tai
-          muulla tavoin vakuutuksenottajan huolehdittavana.
 
Ratkaisusuositus
 
Tapauksessa on kiista siitä, onko keittiön kaapin putoaminen johtunut lausunnonpyytäjän tuottamuksesta ja siitä, ovatko kaapit ja niiden alapuolella ollut keittiötaso olleet lausunnonpyytäjän huolehdittavana tai suojaus- ja vahingon­torjuntavelvoitteen alaisena.
 
Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan vaadittavan huolellisuuden laiminlyöntiä. Tässä tapauksessa tarvittava huolellisuus on laiminlyöty, jos lausunnonpyytäjä ei ole asentanut kaappeja huolellisesti. Lautakunnan käytettävissä olevasta selvityksestä ei käy ilmi, että kaappeja olisi käytetty poikkeavalla tavalla esimerkiksi lastaamalla niihin liikaa painoa. Koska kaapit eivät ole kestäneet tavanomaista käyttöä, lautakunta katsoo, että lausunnonpyytäjä on aiheuttanut kaappien putoamisen tuottamuksellaan.
 
Vakuutusyhtiö on evännyt osan korvauksista sillä perusteella, että vahinko on aiheutunut omaisuudelle, joka on ollut vahingon aiheuttaneen laiminlyönnin aikana lausunnonpyytäjän käsiteltävänä tai suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena.
 
Lautakunta toteaa, että pudonnut kaappi on ollut lausunnonpyytäjän käsiteltävänä, kun huolimaton asennus tehtiin. Tämän vuoksi kaapille aiheutunut vahinko on vakuutusehtojen mukaan rajattu pois vakuutuksen korvauspiiristä. Sen sijaan kaappien alapuolella olevalle tasolle aiheutunut vahinko on rajoitusehdon piirissä vain, jos se on ollut suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri. Lautakunta katsoo, että kaapin putoamisen sen alapuoliselle tasolle aiheuttamia vahinkoja ei olisi kohtuullisin toimin voinut torjua suojaamalla taso. Tämän vuoksi se ei ole ollut lausunnonpyytäjän suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena.
 
Edellä mainituin perustein lautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa lausunnonpyytäjän vastuuvakuutuksesta myös pudonneen kaapin alapuoliselle tasolle aiheutuneet vahingot.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann sekä jäsenet Löppönen, Kallioinen, Nyyssölä, Pesonen ja Sjögren. Sihteerinä toimi Mäenpää.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta