Haku

VKL 335/15

Tulosta

Asianumero: VKL 335/15 (2015)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 14.12.2015

Kiinteistönomistajan vastuu. Lumen putoaminen katolta auton päälle.

Tapahtumatiedot

As Oy A:n rivitalorakennuksen katolta putosi 12.2.2015 lunta B:n omistaman auton päälle, jolloin auto vaurioitui. B on As Oy A:n osakas. As Oy A:n osakkaat vastaavat yhteisvastuullisesti katolla olevan lumen tarkkailusta ja mikäli tarvitaan lumen pudotusta, osakkaat ilmoittavat tästä isännöitsijälle, joka tilaa lumien poiston. Yhtiössä ei ole talonmiesvuorolistaa. Korvausta B:n autolle aiheutuneesta vahingosta haettiin As Oy A:n kiinteistönomistajan vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö totesi korvauspäätöksessään, että mikäli kiinteistön osakkaat vastaavat kiinteistön kunnossapidosta, on vahinkoriski mahdollisesti riittämättömästä kunnossapidosta osakkailla itsellään. Näin ollen As Oy A:ta ei voinut pitää korvausvelvollisena B:n autolle aiheutuneesta vahingosta. Korvausvastuun puuttuessa vahinkoa ei korvattu As Oy A:n vastuuvakuutuksesta.

Asiakkaan valitus

B ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta asiassa. B toteaa, että kiinteistön omistaja vastaa siitä, ettei katolta putoava lumi aiheuta vahinkoa ulkopuolisille. On mahdollista sopia siitä, että osakkaat vastaavat kunnossapidosta. Poikkeaminen asunto-osakeyhtiön korvausvastuusta kuitenkin edellyttää, että osakkaiden suorittamista kunnossapitotoimista on nimenomaisesti sovittu ja että osakas on ollut tietoinen järjestelystä.

B on asunut As Oy A:ssa vuodesta 2008 lähtien. Yhtiössä on 10 osakasta. B:lle ei ole koskaan ilmoitettu, että osakkaat vastaavat itse lumenpudotustarpeen tarkkailusta ja lumien poistamisesta. Tällaista mainintaa ei ole myöskään As Oy A:n yhtiöjärjestyksessä tai järjestyssäännöissä. B on antanut suostumuksensa hallituksen jäseneksi vuonna 2011, kun tehtävään ei ole ollut muita halukkaita. Hän ei ole osallistunut yhtiökokoukseen, vaan isännöitsijä on jälkeenpäin pyytänyt häntä tehtävään. Hallituksessa ei ole koskaan tullut ilmi, että osakkaiden tulee itse huolehtia kiinteistön kunnossapidosta ja lumenpudotustarpeen tarkkailusta.

Asunto-osakeyhtiön kunnossapito osakkaiden suorittamana talkootyönä perustuu osakkaiden vapaaehtoisuuteen. Osakasta ei voi velvoittaa osallistumaan talkoisiin. Korkein oikeus on ratkaisussaan 2007:62 todennut, että huoltoyhtiön toiminnan valvontaa ei voitu jättää talon asukkaiden ja ohikulkijoiden palautteen varaan, kun huoltosopimuksessa ei ollut sovittu katon tarkkailemisesta. Järjestelyä, jossa lumi- ja jäätilanteen valvonta oli jätetty epäsäännölliseksi ja sattumanvaraiseksi, ei pidetty turvallisuuden kannalta riittävänä. Kunnossapidon jakautumisesta osakkaille ei saa jäädä epäselvyyttä. Lumenpudotusvastuunsa laiminlyönnin vuoksi As Oy A on vahingonkorvausvastuussa kiinteistön katolta pudonneen lumen B:n autolle aiheuttamasta vahingosta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa, että vahinko on tapahtunut As Oy A:n osakkaan B:n autolle siitä syystä, että katon lumikuorman tarkkailu on laiminlyöty. Lumet ovat pudonneet katolta B:n oman huoneiston kohdalla B:n omistaman auton konepellille. Isännöitsijän selvityksen mukaan osakkaat vastaavat lumen tarkkailusta, ja mikäli tarvitaan lumen pudotusta, ilmoittavat asiasta isännöitsijälle, joka tilaa lumenpudotuksen. Vakuutusyhtiö on asian tultua vireille Vakuutuslautakuntaan vielä selvittänyt isännöitsijältä puhelimitse, miten kunnossapidosta on asunto-osakeyhtiössä sovittu. Isännöitsijän kertoman mukaan kirjallista päätöstä asiasta ei ole tehty. Kyseessä on vakiintunut käytäntö, jonka mukaan asunto-osakeyhtiössä on toimittu alusta alkaen. Uuden osakkaan muuttaessa yhtiöön hänelle on kerrottu, että jokainen hoitaa oman alueensa lumityöt itse. Kiinteistön katualueista huolehtii huoltoyhtiö.

Vakuutusyhtiö katsoo, että asema hallituksen jäsenenä korostaa B:n vastuuta A Oy A:n talvikunnossapidon ymmärtämisestä ja sen järjestämisestä. Sillä, millä tavalla B on hallitukseen valittu, ei ole merkitystä. Hän on kuitenkin ottanut vastaan vastuullisen aseman. Hänen on asunto-osakeyhtiön asukkaana ja hallituksessa neljä vuotta toimineena tullut ymmärtää, miten talvikunnossapito on järjestetty. Ei ole myöskään esitetty, että B olisi hallituksen jäsenen tai osakkaan roolissa tehnyt yhtiökokoukselle esitystä kunnossapitokäytännön muuttamiseksi. B on näin ollen hyväksynyt yhtiössä vallinneen käytännön. Hyväksynnäksi riittää myös passiivisena pysyttely.

Siltä osin, kuin B on viitannut Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisuun KKO 2007:62, vakuutusyhtiö toteaa, että ratkaisu koske hallituksen puheenjohtajan henkilökohtaista vastuuta ulkopuoliselle aiheutuneesta vahingosta, ei asunto-osakeyhtiön vastuuta osakkaita kohtaan. Ratkaisussa on otettu kantaa hallituksen ja hallituksen puheenjohtajan vastuisiin. Mikäli tässä tapauksessa katsottaisiin, että taloyhtiössä on vallinnut epäselvä tila kunnossapitovastuun jakautumisesta, on B:llä itsellään hallituksen jäsenenä ollut vastuu tämän epäselvän asiaintilan selventämisestä.

Viitaten edellä esitettyyn ja korvauspäätökseensä vakuutusyhtiö katsoo, ettei As Oy A ole korvausvastuussa B:n autolle aiheutuneesta vahingosta. Näin ollen vakuutusyhtiön asiassa tekemää korvauspäätöstä ei tule suosittaa muutettavaksi.

Vakuutuksenottajan kuuleminen

Vakuutuslautakunta on varannut vakuutuksenottajana olevalle As Oy A:lle tilaisuuden esittää asiassa kannanottonsa. Vakuutuksenottajan puolesta on ilmoitettu lautakunnalle, ettei vakuutuksenottajalla ole asiaan lisättävää.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnan käytössä on vahinkoilmoitus 17.2.2015, sähköpostikirjeenvaihtoa vakuutusyhtiön ja As Oy A:n isännöitsijän välillä 17.–20.2.2015, As Oy A:n asemapiirros sekä valokuva talosta.

Vahinkoilmoituksen 17.2.2015 mukaan B:n auton konepellille on pudonnut 10.2.2015 lunta huoneiston 16 E edessä. Kyseessä on A:n oma huoneisto. As Oy A:n isännöitsijän vakuutusyhtiölle sähköpostitse antaman selvityksen mukaan As Oy A on kymmenen huoneistoa käsittävä rivitalo. Osakkaat vastaavat lumitöistä pois lukien katualueen lumityöt, joista vastaa huoltoyhtiö. Osakkaat vastaavat kiinteistön katolla olevan lumen tarkkailusta. Mikäli tarvitaan lumen pudotusta, osakkaat ilmoittavat tästä isännöitsijälle, joka tilaa lumien poiston. Yhtiössä ei ole talonmiesvuorolistaa, vaan jokainen asukas/osakas hoitaa oman osuutensa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, tuleeko B:n autolle aiheutunut vahinko korvata As Oy A:n vastuuvakuutuksesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Asunto-osakeyhtiölain (22.12.2009/1599) 7 luvun 2.1 §:n mukaan hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta sekä kiinteistön ja rakennusten pidon ja muun toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjapidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Kiinteistön täysarvovakuutukseen sisältyvän vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 2.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjaan merkitty henkilö- ja esinevahinko,

- joka todetaan vakuutuskauden aikana ja

- josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. (…)

Asian arviointi

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää yleensä vahingon aiheuttamista tahallisesti tai tuottamuksellisesti. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Kiinteistönomistajalla on korostunut velvollisuus huolehtia kiinteistön turvallisuudesta. Vastuu vahingoista ei kuitenkaan ole tuottamuksesta riippumatonta, vaan kiinteistönomistaja voi vapautua korvausvastuusta osoittamalla huolehtineensa kiinteistön kunnossapidosta asianmukaisesti. Kunnossapitovelvollisuuteen kuuluu muun muassa huolehtia siitä, ettei kiinteistöllä olevien rakennusten katoille kertynyt lumi aiheuta vahinkoja ulkopuolisille henkilöille tai näiden omaisuudelle.

Vakiintuneen oikeus- ja lautakuntakäytännön mukaan asunto-osakeyhtiö ei vastaa osakkaalle kunnossapidon laiminlyönnistä aiheutuneesta vahingosta, mikäli osakkaat ovat sopineet kunnossapitotöiden jättämisestä osakkaiden itsensä suoritettavaksi. Vahinkoriski näin toteutetusta ja mahdollisesti riittämättömästä kiinteistönhoidosta kuuluu tällöin osakkaille itselleen.

Vakuutuslautakunnan käyttöön toimitetusta isännöitsijän selvityksestä (sähköpostikirjeenvaihto 17.–20.2.2015 sekä vakuutusyhtiön vastineesta ilmenevät, isännöitsijän puhelimitse antamat lisätiedot) ilmenee, että As Oy A:ssa on alusta alkaen ollut voimassa käytäntö, jonka mukaan osakkaat vastaavat asuinrakennuksen katon lumikuorman tarkkailusta ja ilmoittavat isännöitsijälle, mikäli lumenpudotus on tarpeen. Talonmiesvuorolistaa ei ole käytössä. B on ilmoittanut valituksessaan, ettei järjestelystä ole mainintaa yhtiöjärjestyksessä tai järjestyssäännössä eikä asiasta ole koskaan mainittu myöskään hallituksen kokouksessa. B on As Oy A:n hallituksen jäsen.

Vakuutuslautakunta toteaa, ettei B ole ollut mukana päättämässä järjestelystä, jonka mukaan osakkaat huolehtivat As Oy A:n asuinrakennuksen katon lumitilanteen tarkkailusta. B on kuitenkin asunut taloyhtiössä useiden vuosien ajan ennen vahinkoa, millä perusteella lautakunta pitää todennäköisenä, että B on ollut järjestelystä tietoinen. Lautakunnan näkemyksen mukaan osakkaan suostumuksen sille, että osakkaat itse huolehtivat kunnossapitotoimista, ei tarvitse ilmetä jostakin hänen aktiivisesta toiminnastaan, vaan myös passiivisena pysyttely voi osoittaa hänen hyväksyneen järjestelyn. Lisäksi B on As Oy A:n hallituksen jäsen ja asemansa perusteella velvollinen huolehtimaan kiinteistön ja rakennusten pidon asianmukaisesta järjestämisestä. Siltä osin kuin B on viitannut Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisuun KKO 2007:62, lautakunta toteaa, että ratkaisu koskee asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajan rikosoikeudellista vastuuta ulkopuoliselle aiheutuneesta vahingosta eikä asunto-osakeyhtiön vahingonkorvausvastuuta osakkaalle aiheutuneesta vahingosta. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei As Oy A ole B:tä kohtaan korvausvastuussa vahingosta, joka on aiheutunut lumen putoamisesta asuinrakennuksen katolta B:n auton konepellille. Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Laine

 

Jäsenet:

Eskuri

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia