Haku

VKL 335/04

Tulosta

Asianumero: VKL 335/04 (2004)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 12.11.2004

Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutus. Luottokortin ja tunnusnumeron säilytystapa ja niiden anastus. Taloudellinen vahinko. Toimitusjohtajan vastuu.

Vakuutuksenottaja Kiinteistö Oy A:n toimitusjohtaja K.T. oli alkuvuodesta 2003 pitkällä ulkomaanmatkalla. Kotiin tultuaan hän huomasi sinne murtaudutun. Tällöin oli viety mm. Kiinteistö Oy A:n pankkikortti ja sen yhteydessä säilytetty tunnusluku. Myöhemmin toimitetusta selvityksestä ilmeni, että korttia ja tunnuslukua oli säilytetty kassakaapin tapaisessa paloturvakaapissa, jonne oli jäljistä päätellen tunkeuduttu hydraulista, voimakasta laitetta käyttäen. Kortilla nostettiin tunnuslukua käyttäen Kiinteistö Oy:n A varoja yhteensä 20.160 euroa.

Korvausta haettiin Kiinteistö Oy A:n vastuuvakuutukseen sisältyvästä toimitushohtajan ja hallituksen vastuuvakuutuksesta.
 
Vakuutusyhtiön päätös
Päätöksessään 12.3.2004 vakuutusyhtiö toteaa tapahtumatiedot.
 
Ehtokohdan 322.2 mukaan vakuutusturva ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu vakuutetun törkeästä huolimattomuudesta.
 
Lausuntopyyntö
Lausuntopyynnössään 5.5.2004 Kiinteistö Oy A:n asiamies V.P. toteaa, että vakuutusyhtiö on päätöksessään katsonut erheellisesti vakuutuksenottajan aiheuttaneen vahingon törkeästä huolimattomuudesta ottamatta huomioon, että anastettu pankkikortti ja sen tunnusluku olivat säilytettävänä erillään toisistaan toimitusjohtajan asunnossa kassakaappiin verrattavassa säilytystilassa. Kysymyksessä on yhtiölle sattunut varallisuusvahinko, mikä on aiheutunut yhtiön toimitusjohtajan toimenpiteestä/tavasta säilyttää luottokorttia. Kysymyksessä oli vastaavanlainen säilytyskaappi kuin kirjeen liitteenä olevassa kuvastossa ilmenevä kaappi on.
 
Anastuksen yhteydessä ko. säilytyspaikkana käytetty kaappi on avattu jäljistä päätellen hydraulista ja voimakasta laitetta apuna käyttäen, jolloin kaapin ovi on avautunut ja anastus on voitu toteuttaa.
 
Koska pankkikortti ja siihen liittyvä tunnusluku ovat periaatteessa olleetriittävän suojatussa paikassa eli kassakaappiin rinnastettavassa säilytyspaikassa, ei vakuutuksenottajan voida katsoa menetelleen törkeän huolimattomasti, vaan pikemminkin päinvastoin hän on suojannut vakuutuksen kohteena olevia esineitä normaalia huolellisemmin ja tämän vuoksi Vakuutuslautakunnan tulisi esittää suosituksenaan, että vakuutusyhtiö korvaisi aiheutuneen vahingon vakuutuksenottajan vakuutuksen perusteella.
 
Vakuutusyhtiön kirje
Kirjeessään Vakuutuslautakunnalle 21.6.2004 vakuutusyhtiö toteaa, että vakuutuksenottaja on tehnyt lausuntopyynnön vakuutusyhtiön epäävän päätöksen 12.3.2004 vuoksi. Lausuntopyynnön perusteluissa on kerrottu anastetun pankkikortin säilytystavasta uusia yksityiskohtia, joiden vuoksi vakuutusyhtiö on samana päivänä antanut asiasta uuden epäävän päätöksen 12.3.2004 päätöksestä poikkeavin perustein, eli puuttuvan tuottamuksen perusteella.
 
Vakuutusyhtiön uusi päätös
 
Päätöksessään 21.6.2004 vakuutusyhtiö kertaa tapahtumatiedot sekä lausuntopyynnöstä ilmenevät uudet tiedot.
 
Vakuutusturvaehdon 322 kohdan 322.2 mukaan vakuutusturva korvaa vakuutuksenottajana olevalle yhteisölle tai sivulliselle aiheutuneen, vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella todetun taloudellisen vahingon, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vakuutuksenottajan toimielimen jäsenenä. Korvausvastuu syntyy, jos vahinko on aiheutettu tuottamuksellisesti. Tuottamuksella tarkoitetaan huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.
 
Tässä tapauksessa vahinko on aiheutunut ulkopuolisen tekemän rikollisen teon vuoksi. Toimitusjohtaja K.T. ei ole laiminlyönyt huolellisuuttaan vakuutuksenottajan toimielimen jäsenenä säilyttäessään yhtiön pankkikorttia. Korttia tunnuslukuineen on säilytetty kassakaappiin verrattavassa tilassa, jonka murtaminen on edellyttänyt "jäljistä päätelleen hydraulista ja voimakasta laitetta".
 
Vahinko ei siten ole aiheutunut toimitusjohtaja K.T:n tuottamuksesta eikä korvausta ehtokohtaan 322.2 viitaten voida maksaa vastuuvakuutuksen perusteella.
 
Vakuutusyhtiön toinen kirje
 
Kirjeellään 21.6.2004 Kiinteistö Oy A:lle vakuutusyhtiö toteaa tehneensä asiassa päätöksen 12.3.2004. Päätös on perustunut vakuutuksenottajan edustajan allekirjoittamaan vastuuvahinkoilmoitukseen, jonka liitteenä on ollut kopio poliisi-ilmoituksesta.
 
Vahinkoilmoituksen mukaan ”Kiinteistö Oy A:n toimitusjohtaja K.T:n ollessa lomamatkalla ulkomailla, hänen asuntoonsa murtauduttiin ja anastettiin vakuutuksenottajan nimellä oleva pankkikortti, minkä yhteydessä oli kortin tunnusluku. Kortilla nostettiin yhtiön varoja 20.160 euroa. Nostot olivat mahdollisia, koska tunnusluku oli kortin yhteydessä”. Liitteenä olleessa poliisi-ilmoituksessa ei erikseen selvitetty, missä pankkikortti tunnuslukuineen oli asunnossa sijainnut.
 
Päätöksen antamisen jälkeen vakuutuksenottaja ei ole ollut yhteydessä vakuutusyhtiöön.
 
Asiamies V.P:n Vakuutuslautakunnalle tekemässä lausuntopyynnössä annetaan pankkikortin ja tunnusluvun säilyttämisestä K.T:n asunnossa sellaisia uusia tosiseikkoja, joiden perusteella vakuutusyhtiö on käsitellyt vahinkoasian uudelleen. Vakuutusyhtiö liittää kirjeen oheen uudelleenkäsittelyn perusteella tehdyn päätöksen.
 
Vakuutuksenottajan uusi lausuma
 
Kirjeellään 16.7.2004 Kiinteistö Oy A:n asiamies V.P. toteaa, että Kiinteistö Oy A katsoo edelleen, että vakuutusyhtiön tulisi korvata vastuuvakuutuksen perusteella lausunnonpyytäjälle aiheutunut vahinko, koska Kiinteistö Oy A katsoo, että yhtiön toimitusjohtaja ei ole säilyttänyt asianmukaisesti yhtiön pankkikorttia ja siihen liittyvää tunnuslukua, minkä huolimattoman menettelyn seurauksena pankkikorttia on kyetty käyttämään, koska tunnusluku oli samassa säilytyspaikassa kuin pankkikortti ja yhtiölle aiheutui em. varojen noston vuoksi 20.160 euron vahinko. Säilytyspaikkaa ei ole pidettävä siinä määrin turvallisena, että toimitusjohtajan voitaisiin katsoa toimineen huolellisesti, vaan ko. säilytyspaikka oli siinä määrin helppo murtaa auki ja anastaa kaapin sisältö, kuten on tapahtunut.
 
Em. perusteella Kiinteistö Oy A katsoo, että myös vakuutusyhtiön uusi päätös on virheellinen ja Vakuutuslautakunnan tulisi suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaisi toimitusjohtajan huolimattoman tai varomattoman menettelyn perusteella yhtiölle aiheutuneen vahingon.
 
Vakuutusyhtiön lisävastine
 
Lisävastineessaan 18.8.2004 vakuutusyhtiö toteaa, että asiamies V.P. on kirjeessään 16.7.2004 tuonut asiassa esille kannan, joka on päinvastainen kuin hänen kantansa on ollut 5.5.2004 päivätyssä lausuntopyynnössä.
 
Lausuntopyynnössä 5.5.2004 tuotiin vakuutusyhtiölle uutena seikkana esille, että pankkikortti tunnuslukuineen onkin ollut säilössä "riittävän suojatussa paikassa eli kassakaappiin rinnastettavassa säilytyspaikassa" ja että toimitusjohtaja on suojannut korttia "normaalia huolellisemmin".
 
Em. syystä vakuutusyhtiö antoi päätöksen 12.3.2004 sijaan uuden päätöksen 21.6.2004, jossa vahingonkorvausvaatimus on evätty sillä perusteella, että toimitusjohtaja on ollut riittävän huolellinen toimissaan eikä ole tuottamuksel­laan aiheuttanut vahinkoa.
 
Asiamiehen kirjeessä 16.7.2004 on esitetty, että kassakaappi tässä tapauksessa ei olisi ollut riittävän murtoturvallinen.
 
Vakuutusyhtiö on selvittänyt kassakaappien palo- ja murtoluokitusta ja viittaa kirjeen mukaan liittämiinsä liitteisiin.
 
Vakuutuksenottajan taholta ei ole selvitetty, minkälainen kassakaappi on ollut murron kohteena. Asiamies V.P:n mukaan kaappi on ollut "vastaavanlainen säilytyskaappi kuin Intersafe-kuvastosta ilmenevä K-sarjan kaappi nro 2".
 
Poliisitutkinnan ilmoitusjäljennöksestä vakuutusyhtiön käsittelyyn on toimitettu sivut 1, 3 ja 4 sivun 2 jäädessä puuttumaan. Em. sivut eivät anna tarkennusta kassakaapin laatuun.
 
Voimassa olevien standardien mukaan asiamies V.P:n esimerkkinä mainitsema kassakaappi on palonkestävyydeltään varsin hyvä kestäen paloa 60 minuutin ajan. Sen sijaan murtoluokitukseltaan kaappi ei tavoita hyvää murtoturvallisuuden tasoa. Kassakaappien toimittajan mukaan tällaiseen kaappityyppiin on mahdollista murtautua siten, että kaapin sivuseinä lyödään rikki esim. rautakangella.
 
Murrossa 7.3.2003 kaappiin on asiamies V.P:n mukaan murtauduttu kaapin oven kautta.
 
Vakuutusyhtiön mielestä toimitusjohtaja on täyttänyt huolellisuusvelvoitteensa sulkiessaan pankkikortin tunnuslukuineen kassakaappiin verrattavaan tilaan. Toimitusjohtajalla itsellään on ollut kaapin turvallisuudesta vastaava käsitys kuin asiamiehelläkin ensin oli. Toimitusjohtajan käsitys kaapin murtoturvallisuudesta ei ilmeisesti ole vastannut todellisuutta, mutta sillä tiedolla, mikä hänellä on ollut, hän on toiminut riittävän huolellisesti.
 
Kassakaappiin oli laitettu talteen myös suuri määrä koruja matkan ajaksi. Tämä osoittaa, että toimitusjohtajan käsityksen mukaan kaappi on ollut nimenomaisesti myös murtoturvallinen. Häneltä ei voida edellyttää erityisosaamista kassakaappien standardeista. Tapauksessa ei myöskään ole selvitetty, minkälainen kaappi on ollut kysymyksessä ja minkälaisella tiedolla se aikanaan on hankittu.
 
Vahinko on aiheutunut välillisesti ulkopuolisen tekemän rikoksen kautta eikä toimitusjohtajan tuottamuksesta. Toimitusjohtaja ei ole laiminlyönyt huolellisuusvelvoitteitaan.
 
Vakuutuksenottajan uusi lisälausuma
 
Lisälausumassaan 23.9.2004 Kiinteistö Oy A:n asiamies V.P. toteaa Kiinteistö Oy A:n katsovan, että yhtiön toimitusjohtaja on menetellyt tuottamuksellisesti eli huolimattomasti, koska on pitkän ulkomaanmatkansa ajaksi jättänyt yhtiön pankkikortin ja siihen liittyvän tunnusluvan samaan säilytystilaan, mikä on tarkoitettu ja rakennettu ainoastaan paloturvalliseksi, ei murtoturvalliseksi.
 
Toimitusjohtajan olisi ehdottomasti pitänyt laittaa pankkikortti tunnuslukuineen säilöön kassakaappia vastaavaan säilytyspaikkaan, jotta hänen voitaisiin katsoa menetelleen huolellisesti. Palosuojattu kaappi on murtolujuudeltaan huomattavasti heikompi kuin varsinainen kassakaappi ja siten yhtiön toimitusjohtaja on menetellyt huolimattomasti, kun on luottanut ainoastaan paloturvakaapin suojaan.
 
Em. perusteella yhtiölle aiheutunut vahinko on korvattava toimitusjohtajan tuottamuksen perusteella yhtiön vakuutuksesta vaaditun suuruisena.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Omaisuuserityisehto 322: Kiinteistönomistajan, toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutusturva sekä kiinteistönomistajan oikeusturva, ehdot voimassa 1.1.2003 alkaen
 
Kohta 322.2, Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutusturva
 
Vakuutetut
Vakuutettuja ovat vakuutuksenottajan kaikki hallituksen jäsenet ja näiden varajäsenet sekä toimitusjohtaja (isännöitsijä).
 
Vakuutusmäärä
Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä on vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana yhden vakuutuskauden aikana todettujen vahinkojen korvauksista, selvitys- ja oikeudenkäyntikuluista sekä välittömästi uhkaavan vahingon kohtuullisista torjuntakustannuksista.
 
Korvattavat vahingot
Vakuutusturva ei korvaa vakuutuksenottajana olevalle yhteisölle tai sivulliselle aiheutuneen vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella todetun taloudellisen vahingon, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vakuutuksenottajan toimielimen jäsenenä.
 
Rajoitukset
Vakuutusturva ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu vakuutetun tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta.
 
Ratkaisu
 
Esillä olevassa tapauksessa on kyse luottokortin ja tunnusnumeron säilytystavasta ja niiden anastamisesta, taloudellisesta vahingosta sekä toimitusjohtajan vastuusta.
 
Vakuutuksenottaja Kiinteistö Oy A:n toimitusjohtajan K.T:n ulkomaanmatkan aikana on hänen kassakaapinomaiseen paloturvakaappiinsa tunkeuduttu väkisin ilmeisesti hydraulista laitetta käyttäen, ja anastettu mm. siellä ollut Kiinteistö Oy A:n pankkikortti tunnuslukuineen. Korttia ja tunnuslukua hyväksikäyttäen on sittemmin nostettu yhtiön varoja yhteensä 20.160 euroa.
 
Kiinteistö Oy A:n vastuuvakuutukseen sisältyvä toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutus antaa turvan sen taloudellisen vahingon varalta, jonka mm. toimitusjohtaja tässä ominaisuudessa tuottamuksellisesti aiheuttaa yhtiölle itselleen tai sivulliselle.
 
Lautakunta katsoo luottokortin anastuksesta ja väärinkäytöstä aiheutuneen Kiinteistö Oy A:lle ehtojen tarkoittamaa taloudellista vahinkoa. Paloturvakaappia lautakunta pitää periaatteessa turvallisena säilytyspaikkana, koska sinne tunkeutuminen on edellyttänyt poikkeuksellisia murtotoimenpiteitä.
 
Pankkikortteja koskevissa ohjeissa korostetaan, ettei niitä tule säilyttää yhdessä tunnusluvun kanssa väärinkäytösten estämiseksi. Lautakunta katsoo tämän yleisesti tunnetuksi asiaksi. Tässä tapauksessa K.T. on toiminut ohjeiden vastaisesti säilyttäessään niitä yhdessä. Vaikka paloturvakaappi on ollut turvalliseksi katsottava säilytyspaikkaa, on sinne kuitenkin murtauduttu ja pankkikortin väärinkäyttö on tullut mahdolliseksi sen tunnusluvun kanssa yhdessä säilyttämisen vuoksi. Lautakunta katsoo K.T:n säilyttämistavan tuottamukselliseksi, muttei kaapin laatu huomioon ottaen pidä sitä törkeänä. Tämän vuoksi syntynyt taloudellinen vahinko tulee korvata toimitusjohtajan vastuuvakuutuksen perusteella.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann, jäsenet Laasonen ja Nyyssölä sekä varajäsenet Paloranta ja
Tervonen. Sihteerinä toimi Savonen.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia