Haku

VKL 334/08

Tulosta

Asianumero: VKL 334/08 (2008)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 21.08.2008

Lakipykälät: 5, 9

Vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuus Vakuutusturvan olennainen rajoitus Todistustaakka Kaskovakuutuksen alueellinen voimassaolo

 

Tapahtumatiedot

Lausunnonpyytäjä oli 18.4.2007 ennen Yhdysvaltain-matkaansa käynyt vakuutusyhtiön konttorilla keskustelemassa vakuutusvirkailija RJ:n kanssa minimotocross-pyörälle otettavista vakuutuksista. Lausunnonpyytäjä kertoo aikomuksenaan olleen, että pyörälle otettaisiin varkausvakuutus matkaa varten sekä perillä olon että lentorahdin ajaksi.

Lausunnonpyytäjä otti pyörälle 18.4.2007 alkaen liikennevakuutuksen ja hirvi-, palo- ja varkausvakuutuksen. Virkailija RJ ilmoitti 19.4.2007, ettei tällä vakuutusyhtiöllä ole pyörälle sopivaa vakuutustuotetta lentorahdin ajaksi. Lausunnonpyytäjä päätti hankkia lentorahtivakuutuksen muualta.

Lausunnonpyytäjä oli matkalla Yhdysvalloissa 21.4.–7.5.2007. Yöllä 2.5.2007 varkaat veivät hotellin pysäköintialueelta vetoauton ja lukitun trailerin, jossa mm. lausunnonpyytäjän motocross-pyörä oli.

Lausunnonpyytäjä vaati korvausta varkausvahingosta. Vahinkoilmoituksen liitteessä hän kertoi mm., että vakuutusyhtiön konttorilla käydessään hän oli kertonut RJ:lle lähtevänsä Yhdysvaltoihin ja pyytänyt matkaansa varten motocross-pyörälle liikenne-, hirvi-, palo- ja varkausvakuutukset. Jälkeenpäin RJ ilmoitti, että lentorahdin ajaksi vakuutusta ei voitaisi myöntää. Lausunnonpyytäjä kertoo, että RJ:n kanssa käydyissä keskusteluissa hänelle ei missään vaiheessa kerrottu, että liikenne- ja varkausvakuutus ei olisi voimassa Yhdysvalloissa perillä ollessa. Jos tämä olisi kerrottu, vakuutusta ei olisi lainkaan otettu.

Vakuutusyhtiön päätös

Autovakuutusehtojen mukaan vakuutus on voimassa kaikkialla Euroopassa ja sen ulkopuolisissa vihreän kortin sopimusmaissa tiettyjä rajoituksia lukuun ottamatta, jolloin voimassaoloalue on suppeampi.

Nyt kyseessä oleva varkausvahinko on sattunut vakuutuksen voimassaoloalueen ulkopuolella, minkä vuoksi moottoripyörän vahinkoa ei korvata.

Yhtiölle on vahingon jälkeen kerrottu, että vakuutusvirkailija RJ olisi antanut ymmärtää, että vakuutus olisi voimassa myös Yhdysvalloissa tai ainakin hän on myynyt vakuutuksen, vaikka oli tietoinen matkasta Yhdysvaltoihin. RJ on kertonut vakuutusyhtiön edustajalle, että lausunnonpyytäjälle on kerrottu motocross-pyörän vakuuttamismahdollisuudet tarkasti. Osakaskovakuutus tehtiin, muttei Yhdysvaltojen-matkaa varten. Vakuutus on voimassa taas heti, kun Yhdysvalloista palataan Eurooppaan. Asiassa ei ole osoitettu, että mitään vakuutusehdoista poikkeavaa olisi luvattu.

Vakuutusyhtiön sisäinen oikaisumenettely

Oikaisupyynnössään lausunnonpyytäjä toteaa mm., että motocross-pyörä oli hankittu n. viikkoa ennen vahinkoa 5.500 eurolla. 18.4.2007 lausunnonpyytäjä oli mennyt vakuutusyhtiön konttorille ja kertonut RJ:lle, että hän lähtee Yhdysvaltoihin ja tarvitsee pyörälle varkausvakuutuksen tuota kilpailumatkaa varten. RJ myi lausunnonpyytäjälle liikenne- ja autovakuutuksen ja oli täysin tietoinen kilpailumatkan kohteesta, mutta hän ei maininnut sanallakaan siitä, että tämä vakuutus ei olisi voimassa Yhdysvalloissa. Voimassaoloalueesta ei ollut puhetta silloinkaan, kun virkailija myöhemmin ilmoitti siitä, ettei lentorahdin ajaksi voida myöntää vakuutusta.

Lausunnonpyytäjä korostaa tarvinneensa vakuutuksen vain kyseisen matkan ajaksi. Jos hän olisi saanut tiedon siitä, etteivät vakuutukset ole voimassa Yhdysvalloissa, hän olisi vakuuttanut moottoripyöränsä muualla.

Vakuutusyhtiön sisäisessä oikaisumenettelyssä annetussa ratkaisussa on todettu, että vakuutusvirkailija RJ on eläkkeellä, mutta hän on kuitenkin antanut vakuutusyhtiön edustajalle selvityksen vakuuttamistilanteesta. RJ on kertonut olleensa täysin selvillä siitä, että moottoripyörää tultaisiin käyttämään USA:ssa. Hän oli selvittänyt vakuutusyhtiön sisältä eri vaihtoehtoja vakuuttaa moottoripyörä, mutta lausunnonpyytäjän haluamaa turvaa tällä vakuutusyhtiöllä ei ollut tarjolla.

Yhtiön mukaan vakuutusjärjestelmään merkityt kontaktitiedot 18.4. ja 19.4.2007 vahvistavat RJ:n kertomusta. 18.4. päivätyssä merkinnässä todetaan ”Minicross-mopolle liikennevakuutus ja osakasko. Mopoa ei rekisteröidä. Selvittelen kuljetusvakuutusta ko. mopolle matkalle USA:n.”. 19.4. päivätyn merkinnän mukaan ”Minicross-mopolle ei saa matkatavaravakuutusta eikä arvotavaravakuutusta. Kuljetusvakuutusosastolta olisi saanut vain lentomatkan ajalle haverin+palon. Ilmoitin asiakkaalle.”.

Sisäisessä oikaisumenettelyssä annetun ratkaisun mukaan asiassa ei ole voitu osoittaa, että moottoripyörän vakuuttamisessa olisi tapahtunut sellainen virhe, josta vakuutusyhtiö olisi vastuussa.

Lausuntopyyntö

Lausunnonpyytäjä toteaa kertoneensa virkailija RJ:lle, että hän tarvitsee moottoripyöräänsä varkausvakuutukset Yhdysvaltain-matkaa varten, sekä lentorahdin että perillä olon ajaksi. Lausunnonpyytäjä katsoo RJ:n vahvistaneen tämän vakuutusyhtiön sisäisessä oikaisumenettelyssä antamassaan kertomuksessa. Missään yhteydessä RJ ei kuitenkaan maininnut siitä, että lausunnonpyytäjälle myydyt liikenne- ja kaskovakuutus eivät ole voimassa Yhdysvalloissa. Jos RJ olisi tästä maininnut, lausunnonpyytäjä olisi järjestänyt moottoripyörälle vakuutusturvan muualta, aivan samoin kuin hän teki lentorahtivakuutuksen osalta. Lausunnonpyytäjä katsoo, että moottoripyörän varkausvahinko tulee korvata. Hän vaatii korvauksena pyörän ostohintaa 5.500 euroa.

Vakuutusyhtiön vastine

Yhtiö katsoo, ettei lausuntopyynnössä ole esitetty mitään sellaista, jonka perusteella korvauspäätöksiä tulisi muuttaa. Varkausvahinko on sattunut kaskovakuutuksen voimassaoloalueen ulkopuolella, eikä yhtiön selvityksessä ole todettu tapahtuneen vakuuttamisvirhettä, vaan lausunnonpyytäjälle on annettu asianmukainen informaatio vakuutuksen sisällöstä.

Vakuutuslautakunnan lausunto

Vakuutussopimuslain 5 §:n mukaan ennen vakuutussopimuksen päättämistä vakuutuksenantajan on annettava vakuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusmuodoistaan, vakuutusmaksuistaan ja vakuutusehdoistaan. Tietoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin.

Tietoja ei tarvitse antaa, jos vakuutuksen hakija ei halua tietoja tai niiden antaminen tuottaisi kohtuutonta hankaluutta.

Lain 9 §:n mukaan jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Mitä 1 momentissa säädetään, on vastaavasti voimassa, jos vakuutuksesta sen voimassaoloaikana on annettu puutteellisia, virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, joiden voidaan katsoa vaikuttaneen vakuutuksenottajan menettelyyn. Tämä ei kuitenkaan koske tietoja, jotka vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen antanut tulevasta korvauksesta.

Tapaukseen sovellettavien autovakuutusehtojen kohdan 2 mukaan vakuutus on voimassa kaikkialla Euroopassa ja sen ulkopuolisissa vihreän kortin –sopimusmaissa paitsi ehtokohdassa lueteltuja poikkeuksia Itä-Euroopan maiden osalta.

Vakuutuslautakunnan lausuntoa on pyydetty siitä, onko vakuutusyhtiö velvollinen korvaamaan lausunnonpyytäjän motocross-pyörän varkausvahingon pyörälle 18.4.2007 otetun kaskovakuutuksen perusteella. Vahinko sattui 2.5.2007 Yhdysvalloissa.

Lautakunta toteaa, että vakuutusyhtiön kielteinen korvausratkaisu on vakuutusehtojen kohdan 2 mukainen. Lausunnonpyytäjä on kuitenkin vaatinut korvausta ensisijaisesti sillä perusteella, että vakuutusyhtiön konttorilla vakuutusta myytäessä vakuutusvirkailija RJ ei ollut kertonut, ettei tarjottu vakuutus ole voimassa Yhdysvalloissa, vaikka hän oli ollut tietoinen siitä, että pyörää oli tarkoitus käyttää lausunnonpyytäjän Yhdysvaltain-matkalla. Lausunnonpyytäjä on näin katsonut vakuutusyhtiön laiminlyöneen vakuutussopimuslain 5 §:n mukaisen tiedonantovelvollisuutensa.

Vakuutuslautakunnalle ei ole toimitettu RJ:n omaa kertomusta 18.4.2007 käydyn myyntikeskustelun sisällöstä. Esitetyn aineiston perusteella lautakunta pitää kuitenkin selvänä sitä, että myyntitilanteessa RJ oli ollut tietoinen lausunnonpyytäjän tulevasta Yhdysvaltain-matkasta ja siitä, että moottoripyörää oli tarkoitus käyttää tuon matkan aikana.

Vakuutuslautakunta on ratkaisukäytännössään katsonut, että kun kaskovakuutusta hakeva tai vakuutuksen jo ottanut henkilö ottaa yhteyttä vakuutusyhtiöönsä selvittääkseen vakuutusturvansa riittävyyden ulkomaanmatkaa ajatellen, vakuutuksen alueellista voimassaoloa koskevat rajoitukset, käytännössä tyypillisesti Itä-Euroopan alueen rajoitukset, ovat vakuutussopimuslain 5 §:n mukaisia vakuutusturvan olennaisia rajoituksia. Lain mukaan vakuutuksenantaja on velvollinen kiinnittämään vakuutuksen hakijan huomiota tällaisiin rajoituksiin. Yhtiöllä on näyttötaakka tämän velvollisuuden täyttämisestä.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa vakuutusvirkailija RJ:llä on selvityksen mukaan ollut tieto siitä, että liikenne- ja kaskovakuutusta hakeva lausunnonpyytäjä on aikeissa lähteä matkalle Yhdysvaltoihin, jossa hän aikoo käyttää haettujen vakuutusten kohteena olevaa moottoripyörää. Tässä tilanteessa vakuutuksen alueellista voimassaoloa koskeva ehto, jonka mukaan mm. varkausvakuutus ei ole voimassa Yhdysvalloissa, on Vakuutuslautakunnan tulkinnan mukaan vakuutussopimuslain 5 §:n mukainen vakuutusturvan olennainen rajoitus, josta yhtiön on erityisesti tullut huomauttaa asiakkaalleen ennen vakuutussopimuksen päättämistä.

Lausunnonpyytäjä on johdonmukaisesti kertonut, ettei RJ missään vaiheessa sanonut, etteivät myyntitilanteessa 18.4.2007 tarjotut vakuutukset ole voimassa Yhdysvalloissa. Lausunnonpyytäjän mukaan 18.4. olleen myyntitilanteen jälkeen selvitettiin vain mahdollisuutta saada pyörälle varkausvakuutus lentorahdin ajaksi. Vakuutusyhtiö ei ole toimittanut Vakuutuslautakunnalle selvää näyttöä siitä, että RJ vastoin tätä lausunnonpyytäjän ilmoitusta olisi nimenomaisesti myyntitilanteessa huomauttanut lausunnonpyytäjälle siitä, ettei tarjottu vakuutus ole voimassa lausunnonpyytäjän tulevan Yhdysvaltain-matkan aikana.

Käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta ei ole voinut todeta, että vakuutusyhtiö tässä tapauksessa olisi täyttänyt vakuutussopimuslain 5 §:n mukaisen tiedonantovelvollisuutensa. Lain 9 §:n perusteella lautakunta katsoo lausunnonpyytäjän ottaman kaskovakuutuksen olevan voimassa sen sisältöisenä, että myös Yhdysvalloissa sattunut varkausvahinko tulee siitä korvata.

Vakuutusyhtiö ei ole riitauttanut lausunnonpyytäjän korvaussummana vaatiman 5.500 euron määrää. Vakuutuslautakunta suosittaa korvaamaan moottoripyörän varkausvahingon vaatimuksen mukaisesti laillisine viivästyskorkoineen normaalilla omavastuuosuudella vähennettynä.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale ja jäsenet Sario, Vaitomaa ja Uimonen sekä varajäsen Ilveskoski. Sihteerinä toimi Raulos.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia