Haku

VKL 331/14

Tulosta

Asianumero: VKL 331/14 (2014)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 17.10.2014

Tuliko vastuuvakuutuksesta korvata vahingonkärsineen liikennevakuutuksen bonusmenetyksen sijaan vaurioituneen ajoneuvon tosiasialliset korjauskustannukset? Ehtojen tulkinta. Korvauksen määrä.

Tapahtumatiedot

Vahingonkärsijä T.K:n omistama ajoneuvo oli H Oy:ssä korjattavana. Korjauksen jälkeen H Oy:n edustaja ajoi koeajon yhteydessä T.K:n ajoneuvolla 18.6.2013 kolarin. Kolarin vastapuolena olleen ajoneuvon vauriot korvattiin T.K:n omistaman ajoneuvon liikennevakuutuksesta. Vastapuolen ajoneuvon vaurioista oli liikennevakuutuksen perusteella yhteensä 7.138,18 euroa.

Korvausta T.K:n kärsimästä vahingosta haettiin H Oy:n toiminnan vastuuvakuutuksesta. Vakuutusyhtiö antoi asiassa päätöksen, jonka mukaan T.K:lle korvattiin liikennevakuutusyhtiön ilmoittama liikennevakuutuksen bonusmenetys 390,02 euroa sekä T.K:n omalle ajoneuvolle aiheutunut vahinko 5.500 euroa.

Asiakkaan valitus

T.K. oli tyytymätön vakuutusyhtiön korvauspäätökseen vastapuolen ajoneuvon vaurioiden korvaamisen osalta ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

T.K:n näkemyksen mukaan vakuutusyhtiön tulisi liikennevakuutuksen bonusmenetyksen sijaan korvata vastapuolen ajoneuvon tosiasialliset vauriot, jolloin T.K:n liikennevakuutusta ei tarvitsisi käyttää ollenkaan. T.K:n mukaan liikennevakuutuksen käyttäminen ja bonusten laskeminen 70 %:sta 50 %:iin aiheuttaa hänelle enemmän vahinkoa kuin yhtiön korvaaman 390,02 euroa, mikäli hän esimerkiksi vaihtaisi autoa. Edellä mainitun 390,02 euroa T.K. vaatii vakuutusyhtiöltä kattamaan hänelle vahingonhoidosta aiheutuneita kustannuksia.

Vakuutusyhtiön vastine

Yhtiö toistaa vastineessaan asian tapahtumatiedot ja käsittelyvaiheet. Yhtiö viittaa tapauksessa sovellettavien vakuutusehtojen kohtaan 201.2, jonka mukaan vakuutusturva ei korvaa vahinkoa, jos vahinko aiheutuu moottoriajoneuvon käyttämisestä liikenteeseen liikennevakuutuslain mukaisesti.

Vastineen mukaan tapauksessa on kyse nimenomaan liikennevahingosta, joka on vakuutusehdoissa rajattu vastuuvakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Yhtiö toteaa vielä korvanneensa T.K:lle sen bonusmenetyksen, joka ajoneuvon omistajalle aiheutuu, kun liikennevakuutuksesta maksetaan korvauksia. Vastineen mukaan, mikäli bonusmenetys mahdollisesti kasvaa, tullaan se korvamaan liikennevakuutusyhtiön ilmoituksen mukaisena.

Lopuksi yhtiö toteaa vielä, että T.K:n vaatimat vakuutusasian hoidosta aiheutuneet kustannukset tulee hylätä yksilöimättöminä. Lisäksi yhtiö toteaa, ettei tapauksessa ole näytetty, että T.K:lta olisi edellytetty mitään normaalista poikkeavia toimenpiteitä asiansa hoitamiseksi.

Edellä selostetuin perustein vakuutusyhtiö pitää korvauspäätöstä oikeana.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Käsillä olevassa tapauksessa on kysymys siitä, tuleeko toiminnanharjoittajan vastuuvakuutuksesta korvata vastapuolen ajoneuvon tosiasialliset korjauskulut sellaisessa tilanteessa, jossa vahingonkärsijän ajoneuvolla on aiheutettu liikennevahinko toiselle ajoneuvolle.

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 201.2 mukaan vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen käyttämisestä liikenteeseen liikennevakuutuslain tai vastaavan ulkomaalaisen lain mukaisesti.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunnalla käytettävissä olevan selvityksen mukaan nyt käsillä oleva vahinko on aiheutunut, kun T.K:n omistama ajoneuvo on ollut korjattavana H Oy:ssä. Korjauksen jälkeen H Oy:n edustaja vei ajoneuvon koeajolle, jolloin hän aiheutti liikennevahingon toiselle ajoneuvolle. H Oy:n toiminnan vastuuvakuutuksesta on korvattu T.K:n omistaman ajoneuvon vauriot. Vastapuolen omistaman ajoneuvon vauriot korvattiin T.K:n ajoneuvon liikennevakuutuksesta ja T.K:lle vakuutuksen käyttämisestä aiheutunut bonusmenetys korvattiin H Oy:n vastuuvakuutuksesta.

Vastuuvakuutus kattaa sen ehdoissa määritellyt vahingot. Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata sellaista vahinkoa, joka on aiheutunut moottoriajoneuvon käyttämisestä liikenteeseen liikennevakuutuslain mukaisesti. Lautakunta toteaa, että tässä tapauksessa on kysymys tällaisesta rajoitusehdon tarkoittamasta tilanteesta.

T.K. on vaatinut valituksessaan, että hänelle korvataan myös asian hoitamisesta ja selvittelystä aiheutuneet kustannukset, joiden hän katsoo olevan myös 390,02 euroa. Vakuutuslautakunta toteaa, että vahingonkorvausoikeudessa sovellettavan periaatteen mukaan vahingonkärsineen tulee pystyä näyttämään hänelle aiheutunut vahinko. Asiakirjojen mukaan on vakuutuksenottaja tehnyt asiassa vastuuvahinkoilmoituksen välittömästi vahinkotapahtuman jälkeen eikä asiassa muutenkaan ole esitetty selvitystä siitä, mistä vahingonkärsineen vaatimat kulut ovat syntyneet. Lautakunnalla käytettävissä olevan selvityksen mukaan asiassa jää näin ollen näyttämättä, mistä kuluista T.K:n vaatimuksessa on kysymys.

Lopputulos

Edellä mainituin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiö päätöstä ehtojen mukaisen eikä suosita sitä muutettavaksi.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta