Haku

VKL 330/12

Tulosta

Asianumero: VKL 330/12 (2013)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 13.06.2013

Vuotovahinko pesuhuoneessa Läpiviennin tiiviys Rajoitusehdot

Tapahtumatiedot

Asunto-osakeyhtiössä havaittiin vesivahinko 21.12.2011. L Oy teki kohteessa kartoituksen 22.12.2011. L Oy:n kartoitusraportin merkinnän mukaan rivitalon (rv 1986) huoneistossa asukas oli havainnut laminaatin turvonneen. Kartoituksessa selvisi, että pesuhuoneessa käyttövesijärjestelmään kytketyn patterin putkiliitos tai putki oli vuotanut ja vettä oli päässyt muovimaton alle ja seinään. Vuotokohta oli pesuhuoneen oven vieressä. Raportin mukaan vuotanut putki kulki suojaputkessa. Pesuhuoneen muovimaton ja suojaputken ympärys ei ollut tiivis. Suojaputken pää oli tukittu silikonilla. Raportin perusteella kosteutta oli lattiassa vuotokohdan ympärillä ja seinässä vuotokohdan vieressä. Korvausta haettiin vuotovahinko-osan sisältävästä kiinteistövakuutuksesta.

Huoneiston asukkaan 5.6.2012 antaman selvityksen mukaan hän huomasi 21.12.2011 eteisen lattian kupruilevan. Pesuhuoneen lattialla ei tällöin ollut vettä. Asunto-osakeyhtiön käyttämän huoltoyhtiön edustajan mukaan asukas otti häneen yhteyttä 21.12.2011. Huoltomiehen mukaan hän huomasi asuntoon mennessään eteisen laminaatin ylösnousun ja rakoilun. Pesuhuoneen lattialla ei ollut vettä. Huoltomiehen mukaan hän tutki patterille nousevaa putkea ja huomasi siinä vesivuodon, joka oli lattian rajassa. Tämän jälkeen huoltomies soitti K Oy:n putkimiehet paikalle ja putki tulpattiin jakokaivosta vuodon lopettamiseksi. K Oy:n 6.3.2012 antaman selvityksen mukaan sen asentaja kävi 21.12.2011 tulppaamassa haljenneen virtausputken, joka meni käyttövesipatterille. Haljennut putki aiheutti K Oy:n mukaan vesivahingon.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö viittasi päätöksessään (17.2.2012) vuotovahinko-osan vakuutusehtoihin. Niihin otetun rajoituksen mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka on aiheuttanut rakenteiden ve­sieristeiden läpi tai putkiston ja rakenteen liittymiskohdasta, kuten lattian ja ko­rokerenkaan välistä vuotanut neste. Vakuutuksesta ei myöskään korvata kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet esineen tai sellai­sen osan korjaamisesta, joka on tehty virheellisesti tai virheellisestä materiaalista.

L Oy:n raportin mukaan lämpöpatterin tuloputken liitin oli vuotanut ja vesi oli päässyt muovimaton läpiviennistä rakenteisiin. Pesutilassa rakenteiden ja put­kien läpivientien tulee olla vedenpitävät. Jos rakenteet olisi tehty oikein, ei vahinkoa olisi syntynyt.

Asunto-osakeyhtiön puolelta pyydettiin asian uudelleen käsittelyä. Vakuutusyhtiön sähköpostivastauksen mukaan vahinko aiheutui kylpyhuoneen patte­rin muoviputkessa olleesta hiuksenhienosta reiästä, josta vettä suihkutti kylpyhuoneen lattialle. Rakenteisiin päässyt vesi pääsi kylpyhuoneessa putkien läpiviennin kohdalta vesieristyksen läpi. Vahinko rajautuu rajoitusehdon perusteella vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle.

 

Valitus

Asunto-osakeyhtiö huomauttaa valituksessaan, että vahingon aiheuttanut putki oli tulpattu, kun L Oy:n edustaja teki kohteessa vahinkotarkastuksen. Eteisen lattiassa havaittiin kupruilua ja rakoilua. Pesuhuoneen lattialla ei ollut vettä. Huoltomies havaitsi patteriputkessa vuodon lattiarajassa. Huoltomiehen mukaan hän olisi itsekin osannut tiivistää vuodon, mikäli se olisi ollut liitoskohdassa. Putkessa oli huoltomiehen mukaan selvä reikä ja vesi suihkusi sumuna sen kohdalta. Putken tulpanneen asentajan mukaan liitoskohta ei vuotanut, vaan vuoto oli nimenomaan muoviputkessa. Kyseinen muovi oli van­hanaikaista PVC-muovia, jonka ominaisuutena on se, että se vanhemmiten kovettuu.

Vakuutusyhtiön näkemys, jonka mukaan vahinko olisi aiheutunut vedeneristyksen pettämisestä, on virheellinen ja totuudenvastainen. Jos pesuhuoneen veden­eristys olisi pettänyt, vettä olisi pitänyt olla muovimaton päällä. Kysymyksessä ei ole ollut myöskään putken liitoskohdan vuoto, vaan putkessa on ollut halkeama. Vakuutusyhtiön tulee korvata vuotovahingon korjaustöistä aiheutuneet kustannukset, yhteensä 12 234,69 euroa.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön vastineen mukaan vakuutusehtojen mukaan vuotovahingossa korvattavuuden edellytyksenä on, että vesi on virrannut äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti raken­nuksen kiinteästä vesijohdosta. Tässä tapauksessa vuoto on tapahtunut ehtojen tarkoittamassa kiinteässä vesijohtoverkossa.

Vuotokohdaksi on huolto-, asennus- ja kosteuskartoitusliikkeiden edustajien toimesta paikallistettu huoneiston pesuhuoneen seinäpatteriin vievä suojaputkeen asennettu muovinen vesijohto. Selvitysten mukaan vuotokohta on ollut näkyvillä lattianrajassa vesijohdon läpiviennin yläpuolella. Pesuhuoneen lattian vesieristys on toteutettu muo­vimatolla.

Vakuutusehtoihin otetun rajoitusehdon mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka on aiheuttanut rakenteiden vesieristeiden läpi tai putkiston ja rakenteen liittymäkohdasta, kuten lattiakaivon ja korokerenkaan välistä vuotanut neste. Vesijohdon vuotokohta (hiushalkeama) on ollut huo­neiston pesuhuoneessa vesieristeenä toimineen muovimaton läpiviennin yläpuolella lattianrajassa. Sieltä vesi on päässyt puutteellisesti vesieristetyn putken läpiviennin kautta valumaan alapuolen rakenteisiin aiheuttaen va­hingot. Putkivuodosta aiheutuneiden rakennuksen kosteusvaurioiden syynä on ollut puutteellinen ja virheellinen lämpöpatterin vesijohdon läpivienti vesieristeenä toimineen muovimaton läpi. Rajoitusehdon perusteella vahinkoa ei siten voida kor­vata vakuutuksesta.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vuoto 3.1.7

Vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut nesteen, höyryn tai kaasun vuoto.

Edellytyksenä on, että aine on virrannut äkillisesti, ennalta arvaamattomasti ja suoraan vakuu­tuksen kohteena olevasta, rakennukseen kuuluvasta kiinteästi asennetusta

  • vesijohdosta tai jätevesiviemäri-, lämpö-, höyry-, kaasu- tai öljyputkistosta, öljysäiliöstä, sisä­puolisesta sadevesiviemäristä, pore- tai uima-altaan putkistosta taikka näihin kiinteästi liitetystä koneesta, laitteesta tai
  • aineen sälytysastiasta --

Vakuutuksesta ei korvata (mm.)

  • vahinkoa, jonka on aiheuttanut rakenteiden vesieristeiden läpi tai putkiston ja rakenteen liittymäkohdasta kuten lattian ja korokerenkaan vä­listä vuotanut neste.

Ratkaisu

Tapauksessa on riitaa siitä, rajautuuko vuotovahinko vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle rajoitusehdon perusteella. Sen mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka on aiheuttanut rakenteiden vesieristeiden läpi tai putkiston ja rakenteen liittymäkohdasta vuotanut neste.

Huoltomiehen selvityksen mukaan putki vuoti lattian rajassa. Hänen ja huoneiston asukkaan kertoman mukaan pesuhuoneen lattialle ei ollut tullut vettä. L Oy:n raportin mukaan vuotanut putki oli asennettu suojaputkeen. Muovimaton ja suojaputken ympärys ei L Oy:n raportin perusteella ollut tiivis ja suojaputken pää oli tukittu silikonilla. Selvityksestä ei ilmene, että vuotovesi olisi siirtynyt vuotokohdasta suojaputkea pitkin muualle tai päässyt rakenteeseen suojaputkessa olevasta aukosta. Selvityksestä ei myöskään ilmene, että vettä olisi suihkunnut vuotokohdasta suoraan eteisen laminaatille.

Putken vuotokohta on selvityksen perusteella ollut näkyvillä pesuhuoneen puolella ja vuotovesi on päässyt rakenteisiin putken läpiviennin kohdalta, koska muovimaton ja suojaputken liittymäkohtaa ei ollut tiivistetty pitäväksi läpiviennin kohdalla. Vesi ei asiassa esitetty selvitys huomioiden olisi päässyt maton alle ja rakenteisiin, mikäli läpivienti olisi tehty tiiviiksi. Vesi on päässyt rakenteeseen putkiston ja rakenteen liittymäkohdasta. Vakuutusyhtiöllä on oikeus evätä korvaus rajoitusehdon perusteella.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale, jäsenet Sario, Uimonen ja Vaitomaa sekä varajäsen Rantala. Sihteerinä toimi Korkeamäki.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta