Haku

VKL 328/15

Tulosta

Asianumero: VKL 328/15 (2015)

Vakuutuslaji: Venevakuutus

Ratkaisu annettu: 15.12.2015

Båtförsäkring. Bevis för ersättningsbart försäkringsfall. Skada som en oförutsedd utifrån plötsligt verkande händelse har orsakat försäkringsobjektet. Monterings- eller materialfel.

Uppgifter om händelseförloppet

Masten på försäkringstagarens båt hade under natten fallit bakåt, varvid radarn, vindindikatorn och en vantskruv hade gått sönder. Orsaken var att låssprinten som håller tappen till förstaget hade brustit.

Kundens klagomål

Försäkringstagaren berättar att blåsten under skadenatten förorsakade stora vågor i hamnen och att båtmasten därför föll bakåt. Radarn, vindindikatorn och en vantskruv gick sönder, för övrigt var skadorna minimala.

Försäkringstagaren berättar att det är fråga om en kvalitetsbåt som är Lloyd-klassad för de stora haven. Därför är konstruktionerna på båten mycket kraftigt överdimensionerade. Ingenting i båtens konstruktion gav efter eller söndrades, det var en låssprint som hade brustit.

Försäkringstagaren betonar att seglare behöver vara ytterst noga med detaljer och att skadan absolut inte är en fråga om något slarv från hans sida. Det är omöjligt för en båtägare att veta om en låssprint är defekt eller inte. Försäkringstagaren konstaterar att han anser att han drabbats av en fullständigt oförutsedd skada och att försäkringen bör ersätta den, i annat fall är det helt onödigt att försäkra båten.

Försäkringsbolagets bemötande

Försäkringsbolaget konstaterar att försäkringen ersätter skador som orsakas av bl.a. bottenkänning eller av en kollision med ett fast eller flytande föremål. Enligt ett begränsningsvillkor ersätter försäkringen inte skador som förorsakats försäkringsobjektet genom slitage, frätning eller röta. Bolaget anser att det i det här fallet inte har visats att skadan skulle ha orsakats av ett försäkringsfall som definieras i försäkringsvillkoren.

Bolaget hänvisar till SVT:s granskningsrapport, där det sägs att masten inte skulle ha kunnat falla under några omständigheter, om låstappen hade säkrats med en lämplig sprint. Enligt rapporten hade kunden också berättat att han hade hittat låstappen på framdäck efter att masten hade fallit.

När monteringen sker korrekt utsätts låstappens sprint inte för en så betydande kraft att den plötsligt skulle kunna gå sönder, om sprinten är som den ska och i skick. I skaderapporten misstänker granskaren att låsningen av mastens förstag hade varit bristfällig. Bolaget anser att det här är en sannolik orsak till skadan.

Utredningar

Till Försäkringsnämnden har inlämnats bl.a. SVT:s granskningsrapport inklusive foton samt ett båtbesiktningsprotokoll från 2014.

Beslutsrekommendation

Frågeställning

I ärendet bedöms det huruvida den omständigheten att masten föll berodde på ett försäkringsfall som bör ersättas enligt försäkringsvillkoren.

Tillämpliga lagrum och försäkringsvillkor

Enligt punkt 6.1 i de tillämpliga försäkringsvillkoren ersätter kaskoförsäkringen enligt i punkt 10 nämnda ersättningsbestämmelser skada på försäkringsobjektet till följd av en oförutsedd utifrån plötsligt verkande händelse såsom:

---

Enligt de tillämpliga försäkringsvillkoren ersätter försäkringen inte skador som förorsakats

7.1 båten, dess anordningar eller utrustning på grund av att båten har konstruktions-, tillverknings-, monterings- eller materialfel

---

7.4 försäkringsobjektet genom slitage, frätning eller röta,

---

Bedömning

Enligt gällande rätt har den som söker ersättning bevisbördan för att en ersättningsbar skada har inträffat, medan försäkringsbolaget har bevisbördan för att begränsningsvillkor är tillämpliga. I det här fallet definierar försäkringsvillkoren ersättningsbara skador på följande sätt: ”Kaskoförsäkringen ersätter enligt i punkt 10 nämnda ersättningsbestämmelser skada på försäkringsobjektet till följd av en oförutsedd utifrån plötsligt verkande händelse såsom:”. Därefter uppräknas i villkoren sådana skadetyper som försäkringen ersätter. Förteckningen kan dock inte anses vara uttömmande, eftersom den i villkoren föregås av ordet ”såsom” . Villkoret ska därför tolkas så att försäkringen kan ersätta även skador av andra slag., förutsatt att de har orsakats av en oförutsedd utifrån plötsligt verkande händelse.

Försäkringstagaren har ansett att skadan inte har kunnat orsakas av ett konstruktions-, tillverknings-, monterings- eller materialfel och inte heller av slitage, frätning eller röta. Försäkringsbolaget å sin sida finner det sannolikt att låsningen av förstaget har varit bristfällig. Uppfattningen stöds av att låstappen har upphittats på däck efter skadan. Därmed är den sannolikaste orsaken till att låsningen gett vika att låsningen varit bristfälligt fästad och därför gett efter när båten gungat i vågorna.

Enligt försäkringsvillkoren ersätts skador till följd av en oförutsedd utifrån plötsligt verkande händelse. Skador som orsakats av monteringsfel har uteslutits ur försäkringen. I det aktuella fallet har det inte visats på någon sådan plötslig utifrån verkande händelse som skulle ha kunnat få en korrekt låsning att ge vika. Stora vågor i båthamnen kan inte anses vara en sådan skadeorsak.  På basis av den utredning som lagts fram i ärendet anser nämnden att skadan i det här fallet orsakades av att förstagets låsning var bristfällig.

Slutresultat

Försäkringsnämnden anser att masten föll på grund av ett monteringsfel. Nämnden anser därmed att försäkringsbolagets negativa ersättningsbeslut är adekvat.   

Försäkringsnämnden var enig.

 

FÖRSÄKRINGSNÄMNDEN

 

Ordförande Melander

Sekreterare Järvelä

 

Medlemmar:

Sario

Siirala

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia