Haku

VKL 328/13

Tulosta

Asianumero: VKL 328/13 (2013)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 13.12.2013

Lakipykälät: 2, 5, 9

Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus vakuutuksen voimassaoloaikana. Lain tulkinta. Ehtojen tulkinta. Lojaliteettiperiaate.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajien A:n ja B:n omistama pienkerrostalo tuhoutui 17.5.2010 sattuneessa tulipalossa. Tulipalo oli kolmannen henkilön tahallaan sytyttämä. Talossa vuokralla asunut C oli loukkaantunut vakavasti pelastautuessaan tulipalosta, kun hän oli joutunut hyppäämään parvekkeelta noin viiden metrin korkeudelta palotikkaiden puuttuessa. C vaati korvauksia A:lta ja B:ltä käräjäoikeuteen toimittamallaan haastehakemuksella. A ja B kiistivät vaatimukset 19.11.2012.

A ja B hakivat oikeusturvaetua edellä mainittuun riita-asiaan kiinteistövakuutukseen liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta.

Asian käsittely vakuutusyhtiössä

Korvauspäätös

Vakuutusyhtiö antoi asiassa korvauspäätöksen, jossa se toteaa, että vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vahinkotapahtumat. Vakuutustapahtumana oikeusturvavakuutuksessa on riidan syntyminen. Riita on syntynyt kun asiassa esitetty yksilöity vaatimus on kiistetty joko perustaen tai määrän osalta.

Yhtiö toteaa, että nyt käsillä olevassa tapauksessa riita on syntynyt, kun A ja B ovat kiistäneet esitetyt yksilöidyt vaatimukset 19.11.2012. Oikeusturvavakuutus on kuitenkin päätetty kiinteistön tuhoutuessa 17.5.2010. Näin ollen, koska oikeusturvavakuutus on päättynyt ennen vahinkotapahtumaa, ei asiassa voida myöntää oikeusturvaetua.

Uudelleenkäsittelypyyntö

A ja B olivat tyytymättömiä vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysivät asiassaan uudelleenkäsittelyä.

Uudelleenkäsittelypyynnön mukaan C:n A:lle ja B:lle esittämät vaatimukset perustuivat 17.5.2010 sattuneeseen tapahtumaan. Näin ollen ne seikat, joihin vaatimukset perustuvat ovat syntyneet vakuutuksen voimassaoloaikana. Vastaavanlainen tilanne syntyy silloin, kun auto tuhoutuu liikenneonnettomuudessa. Liikennevakuutus päätetään yleensä auton tuhoutumiseen. Siitä huolimatta liikenneonnettomuudessa loukkaantuneen vaatiessa vahingonkorvauksia tapahtuneen johdosta, korvataan vahingot tuhoutuneen ajoneuvon liikennevakuutuksesta, vaikka vakuutus ei enää olekaan voimassa vaatimusten esittämisen hetkellä.

Uudelleenkäsittelypyynnössä todetaan lisäksi, että vakuutus on päätetty yksissä tuumin vakuutuksenottajien ja vakuutusyhtiön edustajan kanssa taannehtivasti päättymään tulipalon sattumispäivään. Vakuutusyhtiön edustajan olisi tällöin ilmoittaa, että sopimuksen päättyminen estää vakuutuksen myöhemmän käytön.

Uusi korvauspäätös

Vakuutusyhtiö toistaa uudessa korvauspäätöksessään tapaukseen sovellettavat vakuutusehdot sekä asian tapahtumatiedot.

Päätöksen mukaan oikeusturvavakuutuksen vakuutustapahtuma on selkeästi riita-asiassa riidan syntyminen vakuutuksen voimassaoloaikana. Oikeusturvavakuutusehdoissa on kaskovakuutuksen oikeusturvaehtoja lukuun ottamatta ns. kahden vuoden sääntö. Muissa vakuutuslajeissa tällaista säännöstä ei ole. Kahden vuoden säännöllä korostetaan sitä, että jos vakuutus on ollut voimassa vakuutustapahtuman sattuessa alle kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin vaatimukset perustuvat, olla syntyneet vakuutuksen voimassaoloaikana. Se seikka, johon vaatimukset perustuvat, ei ole kuitenkaan vakuutustapahtuma. Täten 17.5.2010 sattunut tulipalo ei ole oikeusturvavakuutuksen vakuutustapahtuma.

Yhtiö toteaa, että nyt käsillä olevassa tapahtumassa vakuutustapahtuma on sattunut kun C:n vaatimus on kiistetty 19.11.2012. Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat ja nyt vakuutustapahtuma on sattunut vakuutuksen päättymisen jälkeen. Yhtiö pitää aiemmin antamaansa päätöstä asianmukaisena.

Valitus

A ja B olivat tyytymättömiä vakuutusyhtiön päätöksiin ja pyysivät asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksen mukaan vakuutusyhtiön edustajan olisi tullut informoida A:ta ja B:tä siitä, että vakuutuksen päättyminen estää vakuutuksen myöhemmän käytön. Vakuutuksen päättämisestä kiinteistön tuhoutumisen päivämäärään päätettiin yhdessä vakuutusyhtiön edustajan kanssa.

Valituksessaan A ja B viittaavat vakuutussopimuslain 5 §:ään ja 9 §:ään. 5 §:n mukaan vakuutuksen antajan on ennen vakuutussopimuksen päättämistä annettava vakuutetulle tar­peelliset tiedot. Vakuutussopimuslain 9 §:n mukaan jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenotta­jalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle sii­tä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen kat­sotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää. Näin on myös sil­loin, jos vakuutuksesta sen voimassaoloaikana on annettu puutteellisia, virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, joiden voidaan katsoa vaikut­taneen vakuutuksenottajan menettelyyn.

Valituksessa todetaankin, että mikäli vakuutusyhtiön edustaja olisi toiminut tietojenantovelvollisuutensa mukaisesti, eivät A ja B olisi päättäneet vakuutussopimusta tuhoutumispäivään. A ja B katsovat myös, ettei vakuutus olisi edes voinut olla voimassa vaatimusten esittämisen hetkellä, koska kiinteistövakuutus ei voi olla voimassa sellaisella kiinteistöillä, jota ei ole.

Lopuksi A ja B toistavat vielä uudelleenkäsittelypyynnössä lausutun siitä, kuinka esimerkiksi ajoneuvon vakuutukset päättyvät ajoneuvon tuhoutumiseen, mikä ei kuitenkaan estä mahdollisessa onnettomuudessa aiheutuneiden henkilövahinkojen korvaamista vakuutuksen päättymisen jälkeen.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa vastineessaan asian tapahtumatiedot sekä tapaukseen sovellettavat vakuutusehdot.

Vastineessaan yhtiö toteaa, että A ja B ovat hakeneet oikeusturvaetua kiinteistön täysarvovakuutukseen sisältyvästä oikeusturvavakuutuksesta, joka on ollut voimassa 12.7.2007 - 17.5.2010 välisen ajan. Vakuutus on päättynyt vakuutuskohteen tuhoutumiseen, koska kiinteistövakuutus ei voi olla voimassa kiinteistöllä, joka on kokonaan tuhoutunut.

Yhtiö toteaa, että vakuutusehtojen mukaan oikeusturvavakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassa ollessa sattuneet vakuutustapahtumat. vakuutustapahtuma riita-asiassa on riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty perusteen tai määrän osalta. Käsiteltävässä tapauksessa vakuutustapahtuma on siten sattunut 19.11.2012, jolloin A ja B ovat kiistäneet C:n esittämät vaatimukset. Näin ollen vakuutustapahtuma on sattunut vasta oikeusturvavakuutuksen voimassaolon jälkeen.

Toiseksi yhtiö vastineessaan katsonut, että riita koskisi joka tapauksessa vakuutuksen rajoitusehtojen tarkoittamalla tavalla huoneenvuokrasuhdetta.

Vastineessaan yhtiö viittaa vielä A:n ja B:n esittämään siitä, että heille ei ole annettu vakuutussopimuslain 2 luvun 9§:n mukaisesti tarvittavia tietoja vakuutuksesta tilanteessa, jossa vakuutus katkaistiin. Vakuutusyhtiö katsoo, että sen edustaja on kyseisessä tilanteessa antanut tavanomaiset ja riittävät tiedot vakuutuksesta ja sen voimassaolosta. Yhtiön näkemyksen mukaan A:n ja B:n oli pitänyt vakuutuksen katkaisun yhteydessä ymmärtää, ettei vakuutus enää tuon jälkeen ole voimassa eikä siten käytettävissä myöhemmin sattuvissa vakuutustapahtumissa.

Lopuksi yhtiö toteaa, ettei muiden vakuutuslajien kohdalla mahdollisesti eritavalla määritelty vakuutustapahtuma vaikuta oikeusturvavakuutusehtojen tulkintaan.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Lainkohdat

Vakuutussopimuslain 5 §:n mukaan ennen vakuutussopimuksen päättämistä on vakuutuksenantajan annettava vakuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusmuodoistaan, vakuutusmaksuistaan ja vakuutusehdoistaan. Tietoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin.

Tietoja ei tarvitse antaa, jos vakuutuksen hakija ei halua tietoja tai niiden antaminen tuottaisi kohtuutonta hankaluutta.

Vakuutussopimuslain 9 §:n mukaan, jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Mitä 1 momentissa säädetään, on vastaavasti voimassa, jos vakuutuksesta sen voimassaoloaikana on annettu puutteellisia, virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, joiden voidaan katsoa vaikuttaneen vakuutuksenottajan menettelyyn. Tämä ei kuitenkaan koske tietoja, jotka vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen antanut tulevasta korvauksesta.

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 40.4.1 mukaan vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma riita- ja hakemusasiassa on riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan tai määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty perusteen tai määrän osalta.

Ehtojen kohdan 40.4.3 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Jos vakuutus on kuitenkin vakuutustapahtuman sattuessa ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan tällöin se aika, jonka vakuutus vakuutetun osalta on yhtäjaksoisesti ollut voimassa vastaavansisältöisenä yhdessä tai useammassa vakuutusyhtiössä tai vakuutusyhdistyksessä.

Ehtokohdan 40.5.4 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka koskee huoneenvuokrasuhdetta.

Ratkaisusuositus

Käsillä olevassa tapauksessa on riitaa siitä, onko kysymys oikeusturvavakuutuksesta korvattavasta riita-asiasta, kun oikeusturvaetua haetaan sellaiseen riitaan, joka on syntynyt vakuutussopimuksen irtisanomisen jälkeen.

Vakuutuslautakunnalle toimitettujen selvitysten mukaan vakuutetut A ja B ovat hakeneet oikeusturvaetua kiinteistön täysarvovakuutukseen sisältyvästä oikeusturvavakuutuksesta, joka on ollut voimassa 12.7.2007 - 17.5.2010 välisen ajan. Vakuutus oli päätetty siitä syystä, että vakuutuksen kohteena ollut kiinteistö oli tuhoutunut kokonaan tulipalossa 17.5.2010. Vakuutuksen päättämisestä oli sovittu yhdessä vakuutusyhtiön edustajan kanssa.

Kyseinen riita koski tulipalossa vahingoittuneen C:n esittämiä vaatimuksia kärsimästään henkilövahingosta. A ja B olivat kiistäneet C:n vaatimukset 19.11.2012.

Kotivakuutukseen liittyvän oikeusturvavakuutuksen ehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Riita- ja hakemusasiassa vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riidan syntyminen. Riita syntyy silloin, kun asiassa esitetty vaatimus kiistetään perusteen tai määrän osalta. Jotta kysymys on korvattavasta vakuutustapahtumasta, on asiassa esitetyt vaatimukset siten kiistettävä vakuutuksen voimassaoloaikana.

Lautakunta toteaa, että käsillä olevassa tapauksessa vakuutusehtojen mukainen riita on syntynyt silloin, kun A ja B ovat 19.11.2012 kiistäneet C:n esittämät vaatimukset. Oikeusturvavakuutus on kuitenkin päättynyt jo 17.5.2010. Näin ollen riita ei ole syntynyt ehtojen edellyttämällä tavalla vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Vakuutuksenottajat A ja B ovat vedonneet siihen, ettei vakuutusyhtiön edustaja ole antanut heille asianmukaisia tietoja vakuutussopimuksen päättämisen vaikutuksesta mahdollisten riitojen korvattavuuteen, koska oli ilmeistä, että asia tullaan riitauttamaan.

Suomen sopimusoikeudessa sovelletaan ns. lojaliteettiperiaatetta, jonka mukaan sopimusosapuolilta vaaditaan tietynlaista toisen osapuolen tärkeiden intressien huomioon ottamista. Tämän voidaan katsoa merkitsevän esimerkiksi tiedonantovelvollisuutta sopimussuhteeseen liittyvistä ja siihen vaikuttavista seikoista. Tämä velvollisuus on osapuolilla niin sopimusta tehtäessä kuin sopimuksen täyttämisvaiheessakin. Lojaliteettivaatimusten on katsottu mm. sisältävän velvollisuuden ottaa huomioon toisen osapuolen perustellut odotukset.

Lautakunta toteaa, että nyt käsillä olevassa tapauksessa on riidatonta, että kiinteistövakuutus, johon oikeusturvavakuutus myös liittyy, on yhdessä osapuolien kesken sovittu päättyväksi taannehtivasti vahinkopäivään. Tällöin myös vakuutuksenottajan velvollisuus maksaa vakuutusmaksuja lakkaa vakuutuksen lopettamisen hetkellä. Lautakunnan näkemyksen mukaan A:n ja B:n olisi tullut ymmärtää, että vakuutuksen päättäminen merkitsee myös vakuutusturvan lakkaamista. Lojaliteettiperiaatteen osalta lautakunta toteaa, että vakuutusyhtiö on menetellyt sillä tavalla kuin tilanteessa on ollut aihetta.

A ja B viittaavat myös vakuutussopimuslain vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuutta koskeviin 5 ja 9 §:iin. Vakuutussopimuslain 5 § koskee vakuutuksenantajan velvollisuutta antaa vakuutuksenottajalle tarpeelliset tiedot ennen sopimuksen päättämistä. Lautakunta toteaa, että kyseinen säännös soveltuu tilanteisiin, jossa vakuutussopimusta ollaan solmimassa. Lautakunnan käsityksen mukaan tässä tapauksessa A:n ja B:n näkemyksen mukaan vakuutusyhtiön edustajan olisi tullut informoida heitä vakuutussopimuksen irtisanomisen vaikutuksista vakuutusturvaan ennen itse irtisanomista.

Vakuutussopimuslain 9 §:n 2 momentissa säädetään vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuudesta vakuutussopimuksen voimassaoloaikana. Lainkohdan mukaan tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnistä johtuvaa seuraamusta sovelletaan myös, jos vakuutuksenottajalle on sopimuksen päättämisen jälkeen annettu puutteellisia, virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja, joiden voidaan katsoa vaikuttaneen vakuutuksenottajan menettelyyn. Lautakunta katsoo kuitenkin, ettei tiedon antamatta jättämistä siitä, että vakuutuksesta ei korvata sen irtisanomisen jälkeen syntyneitä riitoja, voida pitää myöskään vakuutuksen voimassaoloaikana olemassa olevan tiedonantovelvollisuuden laiminlyöntinä.

Edellä mainituin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä asianmukaisena eikä suosita sitä muutettavaksi.

Tämän ratkaisun antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Korpiola ja Rusanen sekä varajäsen Rantala. Sihteerinä toimi Hanén.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia