Haku

VKL 327/14

Tulosta

Asianumero: VKL 327/14 (2015)

Vakuutuslaji: Maatilavakuutus

Ratkaisu annettu: 07.01.2015

Lakipykälät: 9

Vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuus. Vakuutuksen korvauspiiristä annetut tiedot. Ratkaisusuosituksen antaminen.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja oli ruiskuttanut väärää rikkaruohontorjunta-ainetta viljapeltoon kesällä 2013. Korvausta vehnäsadon menetyksestä aiheutuneesta vahingosta on haettu maatilavakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on 8.8.2013 ja 4.10.2013 päivätyissä korvauspäätöksissään lausunut, että vakuutus oli alkanut 31.12.2012 ja vakuutuksenottajalle oli toimitettu vakuutuskirja 17.1.2013. Vakuutuskirjassa oli nimenomaisesti kerrottu kasvavan sadon olevan vakuutettu ainoastaan irtipäässeen tulen aiheuttaman vahingon varalta, eikä korvausta voitu suorittaa virheellisen torjunta-aineen aiheuttamasta vahingosta.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on kertonut 28.12.2013 päivätyssä valituksessaan vakuutusyhtiön edustaja K:n kertoneen, että vakuutus kattaa vahingot, jos ”ruiskuun menee väärä cocktail”, ja katsonut, että yhtiön tulisi tämän perusteella suorittaa korvaus sadon menetyksestä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on kertonut 10.7.2014 päivätyssä vastineessaan, että sen asiamies K oli kertonut vakuutuksen korvaavan viljalajien sekoittumisen varastoinnissa, jolloin tämän ”cocktailin” aiheuttama arvonalennus korvataan. Pellolla sattuneesta vahingosta ei ollut puhetta.

Vahinkoilmoituksen mukaan ruiskutus oli tehty yhdellä aineella, eikä tällaista ainetta ollut tapana kutsua ”cocktailiksi”. Näin ollen vakuutuksenottajalla ei ollut yhtiön näkemyksen mukaan aihetta käsittää, että vakuutus korvaisi virheellisellä aineella tehdystä ruiskutuksesta kasvavalle viljalle aiheutuneen vahingon. Vakuutusyhtiön mukaan vakuutuksesta ei ollut annettu vääriä tietoja eikä yhtiöllä ollut korvausvelvollisuutta vakuutussopimuslain 9 §:n perusteella.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko vakuutusyhtiö antanut vakuutuksenottajalle virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja vakuutuksen sisällöstä ja onko vakuutuksenottajalla tämän perusteella oikeus korvaukseen pilalle menneestä vehnästä.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 9 §:n 1 momentin mukaan, jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Vakuutusehtojen kohdan 4 mukaan kasvava sato on vakuutettuna vain irtipäässeen tulen aiheuttaman vahingon varalta.

Asian arviointi

Vakuutuksenottaja oli ruiskuttanut väärää rikkaruohontorjunta-ainetta kasvavaan viljaan kesällä 2013. Korvausta menetetystä vehnästä aiheutuneesta vahingosta on haettu maatilavakuutuksesta.

Vakuutuslautakunnalle toimitetussa 17.1.2012 päivätyssä vakuutuskirjassa todetaan, että kasvava sato on vakuutettuna vain irtipäässeen tulen aiheuttaman vahingon varalta. Vakuutuksenottajan mukaan vakuutusyhtiön edustaja oli kuitenkin kertonut vakuutusta tehtäessä, että vakuutus korvaisi vahingon, joka aiheutuu vääränlaisen ”cocktailin” joutumisesta ruiskuun. Vakuutusyhtiön mukaan vakuutuksenottajalle oli kerrottu ainoastaan, että viljojen sekoittuminen varastoinnissa korvattaisiin.

Ohjesääntönsä mukaan Vakuutuslautakunta voi erityisestä syystä olla antamatta ratkaisusuositusta sen käsiteltäväksi saatetusta asiasta. Lautakunnalle tässä tapauksessa esitetty kirjallinen aineisto jättää kysymyksen korvattavuudesta epäselväksi. Asiassa on kysymys keskeisesti siitä, mitä tietoja korvattavuudesta on vakuutuksenottajalle vakuutusta otettaessa annettu. Tämän kysymyksen ratkaiseminen edellyttää suullisen todistelun vastaanottamista. Vakuutuslautakunnalla on tosin erityisestä syystä oikeus kuulla asianosaisia myös suullisesti. Tässä tapauksessa Vakuutuslautakunta ei ole kuitenkaan pitänyt suullisen käsittelyn toimittamista perusteltuna. Sen vuoksi Vakuutuslautakunta on päättänyt, ettei asiasta anneta ratkaisusuositusta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei anna ratkaisusuositusta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Raulos, puheenjohtaja
Nikunlassi, sihteeri

Jäsenet:
Löppönen
Makkula
Nyyssölä
Pesonen
Sjögren

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia