Haku

VKL 327/13

Tulosta

Asianumero: VKL 327/13 (2013)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 15.11.2013

Myymälän vastuu. Asiakas liukastunut myymälän aulassa.

Tapahtumatiedot

Asiakas oli 22.8.2012 noin kello 9.30 menossa vakuutuksenottajana olevaan myymälään palauttamaan pulloja. Myymälän eteisessä on ensin ritilä, jonka jälkeen alkaa kumimatto. Pullonpalautusautomaatti on sisään tullessa vasemmalla. Ritilän ja automaatin välillä ei ole mattoa, vaan pelkkä laattalattia. Asiakkaalla oli jalassaan Crocs-malliset kengät.

Astuessaan eteisaulan ritilältä laattalattialle asiakas liukastui ja kaatui. Kaatuessaan hän löi päänsä pylvääseen ja hänen ranteensa murtui, kun se jäi kaatuessa alle.

Siivooja oli siivonnut lattian noin kello 9. Vahinkoa edeltävänä vuorokautena oli satanut yhteensä 5,2 mm. Sade oli lakannut ennen kello yhdeksää.

Asiakas haki korvausta liukastumisesta aiheutuneista vahingoista vakuutuksenottajalta, joka teki asiassa vahinkoilmoituksen vastuuvakuutusyhtiölleen

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö totesi, että kaupan lattiat oli siivottu ennen vahinkotapahtumaa ja lattiat ja matot olivat asianmukaisessa kunnossa. Kauppa oli auennut 2,5 tuntia ennen vahinkoa eikä kukaan kaupan henkilökunnasta ollut tietoinen, että eteisessä olisi mahdollisesti ollut vettä tai muuta nestettä lattialla.

Vakuutusyhtiön käsityksen mukaan vakuutuksenottaja oli huolehtinut kaupassa liikkuvien turvallisuudesta eikä asiakkaan liukastuminen johtunut vakuutuksenottajan laiminlyönnistä tai huolimattomuudesta. Kaatumisen on voinut aiheuttaa asiakkaan jalkineiden liukkaus tullessa märältä pihalta kauppaan sisälle. Tapahtuma on ollut tapaturmainen vahinko, josta vakuutuksenottaja ei ole vastuussa eikä vakuutusyhtiö ole korvausvelvollinen.

Valitus

Asiakas on todennut, että hänen kenkänsä olivat kuivat eikä hän ole kaatunut niillä muulloin, vaikka on käyttänyt niitä kaupassa ja muualla useasti. Lattia oli märkä, mutta asiakas ei osaa sanoa oliko se vettä vai jotain muuta nestettä.

Asiakas vaatii vakuutusyhtiötä korvaamaan hänelle liukastumisesta aiheutuneet vahingot.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa, että vahinkoalue oli asianmukaisesti siivottu ainoastaan noin puoli tuntia ennen vahingon sattumista, joten palveluntarjoaja on osoittanut huolehtineensa riittävästi puhtaanpidosta. Vakuutuksenottajan ilmoituksen mukaan vahinkoalueen puhtaanpidosta ja sen valvonnasta vastaavat kassahenkilöt sekä pullonpalautuskoneella työskentelevät henkilöt.

Jalankulkijan on tullessa sisäänkäynnin läpi pullonpalautusautomaateille lyhyen matkan jälkeen mahdollista poiketa ritilästä ja kumimatosta vasemmalle sijaitsevalle sileälle lattiapinnalle, vähentäen ritilällä ja ku­mimatolla kuljettavan matkan määrää. Sileäpintainen lattiaa pullonpalau­tusautomaattien luona, on kuitenkin kaupoissa yleisesti käytetty rakenne. Tälle pinnalle mattojen käyttö ei ole mahdollista, vaan aiheuttaisi jopa vaaratilanteen, sillä mattojen reunat mahdollistavat kompastumisia niiden kääntyessään hiemankin rullalle. Vakuutusyhtiö katsoo lisäksi, että jalankulkijan pakottaminen kulkemaan pidemmän matkan pitkin mattoa, esimerkiksi asentamalla aidan, ei olisi tarkoituksenmukaista eikä ratkaisevalla tavalla vähentäisi sileälle lattialle jalankulkijoiden mukana tuoman ai­neksen määrää.

Vahinkoalueella käytetyt lattialaatat ovat yleisesti käytettyjä, eikä pullonpalautusnurkkaus muutoinkaan ole toteutettu mitenkään poikkeavasti vastaavissa liikkeissä yleisesti käytettyihin rakenteisiin nähden.

Vakuutusyhtiö toteaa lisäksi, että asiakkaalla oli jalassaan Crocs-malliset kengät. Vaikka vahingonkärsinyt ilmoittaakin käsityksenään, että hänen kenkänsä olivat kuivat, ei tämä poissulje mahdollisuutta siitä, että kengänpohjiin olisi päässyt kosteutta vahingonkärsineen kuljettua sateisella säällä autosta liikkeen sisäänkäynnille. Käytetty kenkämalli ei tarjoa juurikaan tukea kantapäälle eikä pitoa kostealla, vaan ovat liukastumisalttiit varsinkin kastuneena tasaisella pinnalla. Näin ollen vahingonkärsineen käyttämät kengät ovat mahdollisesti voineet edesauttaa liukastumisvahingon sat­tumiseen.

Vakuutuksenottaja on osoittanut huolehtineensa asianmukaisesti ja olosuhteiden edellyttämällä huolellisuudella vahinkopaikan puhtaanpidosta ennen vahingon sattumista. Liukastumisvahinko sattui yleistesti käytetyillä rakenteilla, joiden turvallisuutta ei käytännössä olisi kohtuullisin keinoin voitu parantaa.

Vakuutuksenottajan ei voida katsoa olevan korvausvastuussa pelkästään sen perusteella, että yleisesti käytettyjä rakenteita on käytetty, vaikka liukastuminen näillä onkin mahdollista.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Lainkohdat

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Vakuutusehdot

Vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Ratkaisusuositus

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti joko tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan sitä, että korvausvelvollinen on aiheuttanut toiselle vahingon huolimattomuudellaan, laiminlyönnillään tai virheellään. Yleisölle palveluja tarjoavalla yrityksellä on vakiintuneesti katsottu olevan korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että sen liiketiloissa voi turvallisesti liikkua. Palvelujen tarjoajalla on näyttötaakka siitä, että se on asianmukaisesti huolehtinut liiketilojensa kunnosta ja puhtaanapidosta. Asiassa on siten kyse siitä, onko myymälä osoittanut huolehtineensa aulan kunnosta ja puhtaanapidosta huolellisesti ja asianmukaisesti.

Nyt kyseessä olevassa tapauksessa asiakas on liukastunut astuttuaan myymälän aulassa metalliritilältä laattalattialle. Asiakkaan mukaan lattialla oli jotain nestettä, johon hän liukastui. Vakuutusyhtiö ei kiistä asiakkaan väitettä, mutta toteaa, että asiakkaan kengänpohjat saattoivat olla märät, koska oli satanut ennen vahinkoa.

Lautakunta toteaa, että märällä kelillä asiakkaiden mukana kulkeutuu sisään vettä, joka aiheuttaa merkittävän liukastumisriskin ja edelleen riskin henkilövahinkojen aiheutumisesta. Erityisen suuri tämä riski on vahinkotapahtuman mukaisessa paikassa, jossa kuljetaan metalliritilän jälkeen laattalattialle. Tällöin kengistä ja vaatteista putoava vesi päätyy suoraan laattalattialle. Edellä kuvatun riskin vuoksi palveluntarjoajan tulee huolehtia siitä, että lattioiden siisteyden seuranta ja siivous on tehokkaasti järjestetty myös liikkeen aukioloaikana. Lautakunnan käsityksen mukaan tällaisen riskin torjumiseksi ei ole riittävää, että lattialle pudonneeseen veteen ja muihin nesteisiin puututaan vain silloin, kuin niitä muun myymälävalvonnan yhteydessä havaitaan. Riittävä vahingonvaaran torjunta tällaisissa olosuhteissa edellyttää lautakunnan käsityksen mukaan tilanteen aktiivista valvontaa.

Vakuutusyhtiön antaman selvityksen mukaan aula oli siivottu noin puoli tuntia ennen vahinkoa. Vakuutuksenottajan ilmoituksen mukaan vahinkoalueen puhtaanpidosta ja sen valvonnasta vastaavat kassahenkilöt sekä pullonpalautuskoneella työskentelevät henkilöt.

Lautakunta katsoo, että valvonta tulee järjestää siten, että tehtävä on määrätty riittävän rajatulle joukolle. Muussa tapauksessa valvontatehtävä jää helposti suorittamatta, jos siitä on vastuussa iso määrä henkilöitä. Lisäksi tehtävään määrätyillä pitää olla tosiasiallinen mahdollisuus valvoa heille määrättyä aluetta.

Lautakunnan käytettävissä olevasta selvityksestä ei ilmene, että tässä tapauksessa myymälässä olisi nimenomaan aulan lattian siisteyden valvonta kaupan aukioloaikana liitetty jonkun työntekijän toimenkuvaan tai se olisi muutoin tehokkaasti järjestetty. Lautakunta katsoo, ettei vakuutuksenottaja ole riittävässä määrin varautunut aulassa ennakoitavissa oleviin riskitilanteisiin. Tämän vuoksi vakuutuksenottaja on vastuussa asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta.

Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan asiakas on saattanut myötävaikuttaa vahinkoon käyttämällä Crocs-mallisia kenkiä. Lautakunta toteaa, etteivät kyseisen tyyppisen jalkineet poikkea siitä, mitä huolelliselta jalankulkijalta voidaan edellyttää erityisesti kesäaikaan.

Vakuutuslautakunta suosittaa, että asiakkaan henkilövahinko korvataan myymälän vastuuvakuutuksesta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Korpiola ja Rusanen. Sihteerinä toimi Heino.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta