Haku

VKL 326/12

Tulosta

Asianumero: VKL 326/12 (2013)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 27.02.2013

Lakipykälät: 31, 33, 34

Mönkijän anastus Korvauksen alentaminen suojeluohjeen laiminlyönnin perusteella

Tapahtumatiedot

Kaskovakuutuksen kohteena oleva Polaris Sportsman –mönkijä anastettiin vakuutuksenottajan kotipihasta 9.9.2011 työpäivän aikana. Mönkijä oli ollut lukittuna virtalukolla. Varas oli ajanut mönkijällä metsän kautta toisen tien varteen, johon jäljet loppuivat.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Yhtiö katsoi, että kyseessä on varkausvakuutuksen perusteella korvattavaksi tuleva vahinko. Mönkijän arvo varusteineen on 11.250 euroa, mutta korvausta alennetaan 1/3:lla suojeluohjeen laiminlyönnin perusteella.

Kaskovakuutuksen suojeluohjeiden mukaan maastoajoneuvo ja nelipyörä on kiinnitettävä luvattoman käytön estämiseksi esimerkiksi ketjulla tai vaijerilla siten, ettei sitä voida ilman väkivaltaa tai työkaluja käyttäen ottaa luvatta käyttöön. Vakuutusehdot siis edellyttävät nimenomaan ajoneuvon kiinnittämistä esim. ketjulla tai vaijerilla, eikä pelkkä ajoneuvon lukitseminen ohjauslukolla riitä täyttämään suojeluohjeen määräyksiä. Se, että ajoneuvon kiinnittäminen suojeluohjeen mukaisesti ei välttämättä olisi estänyt varkautta, ei tee suojeluohjeen laiminlyönnistä hyväksyttävää.

Asiakkaan mukaan mönkijässä ei ollut erillistä ylimääräistä lukkoa, vaan se oli lukittuna ainoastaan virtalukolla. Kertomansa mukaan mökillä ollessaan asiakas kiinnittää mönkijänsä useammallakin ketjulla, ja ketjukiinnitystä hän käyttää myös mönkijän ollessa kotipihalla. Tällä kertaa kiinnitysketjua ei kuitenkaan ollut käytössä, koska asiakas oli ajanut mönkijällä edellisenä iltana ja aikoi ajaa sillä myöhemmin seuraavana päivänä.

Koska ajoneuvoa ei ollut kiinnitetty suojeluohjeen edellyttämällä tavalla, vaikka kyseinen ehtokohta oli asiakkaan tiedossa, korvausta alennetaan 1/3. Määrä on vastaavia suojeluohjeita koskevan korvauskäytännön mukainen.

 

Valitus

Asiakas kertoo ymmärtäneensä kyseisen suojeluohjeen sisällön siten, että ohjeessa mainitut ketju ja vaijeri ovat vain esimerkkejä, ja ohjeiden mukaiseen kiinnitykseen riittää ohjauslukon käyttäminen, sillä senkin murtaminen vaatii vähintään väkivaltaa. Asiakas ei ymmärrä, miten hän olisi laiminlyönyt suojeluohjetta. Joka tapauksessa 1/3 suuruinen vähennys on perusteettoman suuri.

Asiakas toteaa mm., että mönkijä on kotonakin ollut ketjulla kiinnitettynä, jos asiakas on ollut esim. viikonlopun poissa. Nyt mönkijä kuitenkin oli lähes päivittäisessä käytössä, joten asiakas ei käyttänyt lukitusketjua. Mönkijä oli talon päädyssä, johon ei ole näköyhteyttä esim. yleiseltä tieltä. Samana päivänä samalta seudulta vietiin ainakin kolme samanlaista mönkijää, joten tekijät olivat varustautuneet eikä kiinnitysketju olisi estänyt varkautta.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Yhtiö toistaa korvauspäätöksessä esitettyä. Asiakas on ollut tietoinen suojeluohjeesta mutta laiminlyönyt sen noudattamisen, ja tämä on vaikuttanut vahinkoon. Siksi 1/3 suuruinen vähennys on perusteltu.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 31 §:n mukaan vakuutussopimukseen voidaan ottaa määräyksiä laitteesta, menettelytavasta tai muusta järjestelystä, jolla on tarkoitus estää tai rajoittaa vahingon syntymistä, tai määräyksiä siitä, että vakuutuksen kohdetta käyttävällä tai siitä huolehtivalla henkilöllä tulee olla määrätty kelpoisuus (suojeluohjeet).

Vakuutetun tulee noudattaa suojeluohjeita.

Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt 2 momentissa säädetyn velvollisuutensa, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.

Lain 34 §:n mukaan harkittaessa, onko korvausta vahinkovakuutuksessa tässä luvussa säädetyllä perusteella alennettava tai se evättävä, tulee ottaa huomioon, mikä merkitys seikalla, jota vakuutuksenottajan tai vakuutetun antama väärä tai puutteellinen tieto koskee, tai vahingonvaaraa lisänneellä muuttuneella olosuhteella taikka vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön toimenpiteellä tai laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi tulee ottaa huomioon vakuutuksenottajan, vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä olosuhteet muutoin.

Tapaukseen sovellettavien kaskovakuutusehtojen suojeluohjeiden kohdan 11.3 (Huolenpito ajoneuvosta) mukaan maastoajoneuvo ja nelipyörä on kiinnitettävä luvattoman käytön estämiseksi esim. ketjulla tai vaijerilla siten, ettei sitä voida ilman väkivaltaa tai työkaluja käyttäen ottaa luvatta käyttöön.

Ratkaisu

Asiakas oli lukinnut vakuutuksen kohteena olevan mönkijän pelkästään virtalukolla. Sanamuotonsa mukaan suojeluohjeiden kohta 11.3 edellyttää esim. ketjulla tai vaijerilla tapahtuvaa ajoneuvon kiinnittämistä. Pelkkä virtalukon käyttäminen ei ole ajoneuvon kiinnittämistä siten kuin kiinnittäminen yleisessä kielenkäytössä ymmärretään. Näiden syiden vuoksi lautakunta katsoo, että asiakkaan menettely on ollut suojeluohjeen vastaista.

Ketju-, vaijeri- tai muun vastaavan kiinnityksen käyttäminen tekee ajoneuvon anastamisesta vaikeampaa, minkä vuoksi lautakunta katsoo asiakkaan laiminlyönnin olevan syy-yhteydessä vahinkotapahtumaan. Asiakkaan huolimattomuutta ei voi pitää vain vähäisenä.

Korvauksen alentamisen suuruutta harkittaessa keskeistä ei ole asiakkaan tietoisuus esimerkiksi suojeluohjeiden sisällöstä vaan se, mikä vaikutus laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lautakunta toteaa, että 1/3:n suuruista vähennystä suojeluohjeen laiminlyönnin perusteella on lautakuntakäytännössä pidetty perusteltuna lähinnä sellaisissa tapauksissa, joissa vakuutetun huolimattomuus on ollut vakavaa tai hänen laiminlyönnistään aiheutunut vahingonvaara on ollut suuri. Ottaen huomioon mönkijän säilytyspaikka, virtalukon käyttäminen ja se, ettei ketju- tai vaijerikiinnityskään välttämättä olisi varkautta estänyt, lautakunta pitää 1/4:n suuruista vähennystä riittävänä.

Lautakunta suosittaa, että yhtiö korvaa mönkijän anastusvahingon 1/4:lla alennettuna.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale ja jäsenet Laapotti, Sario, Vaitomaa ja Uimonen. Sihteerinä toimi Raulos.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta