Haku

VKL 325/14

Tulosta

Asianumero: VKL 325/14 (2015)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 06.02.2015

Vanhentuminen. Milloin vakuutuksenottaja oli saanut tietää vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta. Tilatukihakemuksen myöhästyminen ja muutoksenhaku.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana olevan yhdistyksen työntekijä oli A:n ja B:n avustajana toimiessaan hakenut näiden omistamalle tilalle kansallisista varoista tilatukea vasta vuonna 2012 eli liian myöhään, koska tukea olisi voimassa olleiden säännösten mukaan tullut hakea jo vuonna 2011. Sen vuoksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus oli hylännyt hakemuksen 12.7.2012 antamallaan päätöksellä. Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta hylkäsi asiassa tehdyn valituksen päätöksellään 13.6.2013.

A ja B olivat vakuutuksenottajan mukaan esittäneet korvausvaatimuksensa vakuutuksenottajalle 15.7.2013. Korvausta yhdistyksen työntekijän aiheuttamasta varallisuusvahingosta on haettu yhdistyksen vastuuvakuutuksesta 28.8.2013. Vakuutusyhtiö on katsonut 3.12.2013 päivätyssä korvauspäätöksessään, ettei korvausta voitu suorittaa, koska korvaushakemus oli tehty yli kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija sai tiedon vahinkoseuraamuksesta.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on lausunut 13.5.2014 päivätyssä valituksessaan, että vahinkoseuraamuksen tapahtuminen varmistui vasta 13.6.2013, kun Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta hylkäsi asiassa tehdyn valituksen. Neuvoja, jonka virheestä vahinko aiheutui, kertoi vahingosta vakuutuksenottajana olevan yhdistyksen johtajalle vasta, kun Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan ratkaisu tuli hänen tietoonsa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut 8.7.2014 päivätyssä vastineessaan, ettei vanhentumista koskeva rajoitusehto ollut kohtuuton vaan yleinen ehto varallisuusvastuuvakuutuksissa. Vakuutusyhtiön mukaan tietoa vahinkoseuraamuksesta oli saatu 12.7.2012, kun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hylkäsi tukihakemuksen.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko korvauksen hakija menettänyt oikeutensa korvaukseen vakuutusehtojen korvauksen hakemista koskevan määräajan umpeutumisen perusteella.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 9.2 (Korvausoikeuden vanhentuminen) mukaan vakuutuskorvausta on haettava vakuutusyhtiöltä kuuden (6) kuukauden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija sai tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä viimeistään 3 vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta tai jos vakuutus on otettu vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta. Korvausvaatimuksen esittämiseen rinnastetaan ilmoituksen tekeminen vakuutustapahtumasta. Jos korvausvaatimusta ei esitetä tässä ajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen.

Kohdan 1 (Korvattavat vahingot) mukaan varallisuusvastuuvakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa toiselle aiheutettu puhdas varallisuusvahinko, kun

- vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta

- vahinko on todettu vakuutuskauden aikana ja siitä on ilmoitettu vakuutusyhtiölle viimeistään 12 kuukauden kuluessa vakuutuksen päättymisestä ja

- vahinko koskee voimassaoloalueella siihen kuuluvien maiden lakien mukaan käsiteltäviä korvausvaatimuksia.

Asian arviointi

Vakuutusehtojen mukaan korvausta on oikeuden menetyksen uhalla haettava kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija sai tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Mitä tulee siihen kysymykseen, milloin korvauksen hakija eli vakuutuksenottaja oli saanut tiedon vahinkoseuraamuksesta, ratkaisevaa on, milloin vahinkoseuraamus on tullut vakuutuksenottajayhdistyksen hallinnon tietoon. Kun tästä ei ole esitetty muuta selvitystä, Vakuutuslautakunta katsoo, että korvauksen hakija on saanut puheena olevan tiedon 15.7.2013, jolloin A ja B olivat esittäneet sille korvausvaatimuksensa. Kun vahinkoilmoitus oli tehty 28.8.2013, korvausta on haettu vakuutusehtojen mukaisessa määräajassa.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä käsittelemään korvausvaatimuksen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Löppönen

Makkula

Nyyssölä

Pesonen

Sarpakunnas

Sjögren

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia