Haku

VKL 323/12

Tulosta

Asianumero: VKL 323/12 (2013)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 21.05.2013

Vesivahinko Äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma Vesieristyksen pettäminen

Tapahtumatiedot

A:n vuonna 1992 rakennetussa puurakenteisessa omakotitalossa havaittiin kosteusvaurio. L Oy teki talossa kartoituksen 10.10.2011. Kartoitusraportin mukaan kylpyhuoneen suihkuvedet pääsivät rakenteisiin. Alapohjan rakenteita oli kastunut kylpyhuoneen ja sen viereisen makuuhuoneen alueella. Kylpyhuoneen ja makuuhuoneen välinen seinä oli alaosasta märkä.

Kartoitusraportin mukaan kylpyhuoneen seinärakenteessa oli laatta ja sen alla oli asukkaan kertoman mukaan ennen levyä vesieriste. Levyn toisella puolella seinärakenteessa oli tinapaperi, höyrynsulku, villaeriste ja gyproc-levy. Kartoitusraportin valokuvien perusteella märkää seinärakennetta ei avattu kartoituksen yhteydessä kylpyhuoneen puolelta. Kylpyhuoneen toisella puolella sijaitsevan WC-istuimen kohdalla seinässä havaittiin vesieristettä. Kohteessa ei havaittu putkivuotoa. A haki korvausta rakennukselle otetusta laajasta kotivakuutuksesta.

 

Korvausmenettely

Vakuutusyhtiön ensimmäinen päätös 10.10.2011

Vakuutusyhtiön ensimmäisen päätöksen mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana syntyneitä äkillisiä ja ennalta arvaamattomia vahinkoja ehtojen mukaisesti. Vakuutuksesta ei korvata esimerkiksi rakennusvirheiden aiheuttamia vahinkoja. Pesu- ja märkätilat on toteutettava niin, ettei niissä käytettävä vesi pääse aiheuttamaan rakenteille vaurioita. Kartoitusraportin mukaan normaalit pesuvedet ovat päässeet vaurioittamaan rakennusta vesieristyksen puuttumisen vuoksi. Kysymyksessä ei ole äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutunut vahinko. Vahinko on aiheutunut rakennusvirheen seurauksena eikä korvausta suoriteta.

A:n kirjelmä 29.10.2011

A kertoo kirjelmässä teettäneensä uuden kartoituksen. Kirjelmän mukaan kylpyhuoneen vedeneristys ei ole puutteellinen ja tämä seikka on selvitettävissä. Kylpyhuoneeseen tehtiin remontti noin 12 vuotta sitten. Mikäli vedeneristys olisi tehty puutteellisesti, olisivat rakenteet kastuneet jo ensimmäisen puolen vuoden aikana niin, että se olisi havaittu. A:n käyttämän kartoittajan mukaan veden­eristys on pettänyt äkillisen rakenteiden liikkumisen takia. Sitä, mikä on aiheuttanut äkillisen rakenteiden liikkumisen, ei kartoittaja tässä vaiheessa pystynyt sanomaan. Kylpyhuoneen remontin yhteydessä ei ole tehty mitään rakennusvirhettä. Vedeneristys tehtiin kaikkien normien, säännösten ja hyvän rakennustavan mukaisesti. Se kohta, mistä vedeneristys on pettänyt, selviää mahdollisesti purkutöiden yhteydessä. A varaa vakuutusyhtiölle mahdollisuuden tehdä kohteessa vahinkotarkastus ennen purkutöiden aloittamista.

V Oy:n lausunto 24.2.2012

Vahingon purku- ja korjaustyöt tehneen V Oy:n raportin mukaan pesuhuoneen seiniä purettaessa havaittiin, että vesieristys oli aikanaan tehty kunnolla ja sitä oli kaikilla pinnoilla. Vesieristys oli pettänyt pesuhuoneen ulkoseinällä. Talon naapurustossa oli viimeisen kahden vuoden aikana rakennettu paljon taloja. Niiden perustuksia tehtäessä on jouduttu tekemään räjäytystöitä, joiden johdosta on ilmeisesti tapahtunut äkillisiä rakenteiden liikkumisia. Näistä räjäytyksistä on tehty asianmukaiset katselmukset, mutta sisäpuolella taloa ei ole havaittu mitään poikkeavaa. Vaurioiden laadusta voidaan päätellä, että ne ovat tulleet viimeisten kahden vuoden sisällä. Jos vesieristys olisi tehty huonosti 12 vuotta sitten, vauriot olisivat olleet huomattavasti suuremmat ja ne olisi havaittu jo aikaisemmin.

V Oy:n lausunnon mukaan, kun seinät ja lattiaa oli purettu, havaittiin, että pesuhuoneen ja saunan välinen seinä sekä saunan lattia täytyi purkaa, koska niissä oli kosteutta. Myös saunan alimmainen paneeli täytyi purkaa.

Vakuutusyhtiön toinen päätös 15.3.2012

Vakuutusyhtiön toisen päätöksen mukaan vesivahingon on aiheuttanut pesuhuoneen riittämätön vesieristys. Vakuutus ei korvaa myöskään ammattimaisista räjäytystöistä aiheutuneita vahinkoja, joten vesieristyksen mahdollinen rikkoutuminen räjäytystöiden johdosta ei muuta korvausratkaisua.

 

Valitus

A:n valituksen mukaan urakoitsijan raportista ilmenee, että vesivahinko oli aiheutunut äkillisestä rakenteiden liikkumisesta. Syytä rakenteiden liikkumiseen ei pystytty selvittämään. Ilmeisesti liikkuminen on aiheutunut luonnonvoimista.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön vastineen mukaan pesuhuoneesta on päässyt suihkuvesiä rakenteisiin. Kosteuskartoituksen tekijän käsityksen mukaan normaalit pesuvedet ovat päässeet vaurioittamaan rakennusta vedeneristyksen puuttumisen vuoksi. Suomen rakentamismääräyskokoelman (C2 Veden- ja kosteudeneristys, Mää­räykset 1976, kohta 2.2.3) mukaan kylpyhuoneen, pesutuvan ja vastaavan tilan vedenpoisto ja rakenteet on suunniteltava ja rakennettava siten, ettei vettä pääse tunkeutumaan ympäröiviin huonetiloihin ja rakenteisiin haitallisessa määrin. Hyvää rakentamistapaa kuvaavan Rakennustöiden yleisten laatuvaatimusten (RYL-81, 1981, kohta 22 Veden- ja kosteudeneristys) mukaan veden- ja kosteudeneristyksen yhteydessä on kiinnitettävä huomiota läpäisevien ja viereisten rakennusosien liitoskohtien tiiviyteen. Valmiin veden- ja kosteudeneristyksen on oltava katkeamaton. Sen tulee ulottua suojattavan rakennusosan yli niin laajalle alalle, ettei vesi pääse kiertoteitse tunkeutumaan rakennusosiin. Eristyksen ja sen läpäisevien rakennusosien liittymäkohtien ja liikuntasaumojen tiiviyden tulee vastata ympäröivän eristyksen tiiviyttä.

Vakuutusyhtiön mukaan, jos vedeneristyksen rikkoutumisen syynä olisi ollut räjäytystyöt, pitäisi tästä näkyä merkkejä rakenteiden pinnoilla, esimerkiksi rakennuksen perustuksissa tai pesuhuoneen laatoituksissa. Mistään tällaisista havainnoista ei kuitenkaan ole kerrottu. Asiassa ei ole osoitettu tapahtuneen mitään yksilöityä äkillistä ja ennalta arvaamatonta vahinkotapahtumaa. Vahingon syynä on joko vedeneristyksen puutteellisuus, vedeneristyksen pettäminen puurakenteille tyypillisen, vähän kerrassaan ja hitaasti tapahtuvan painumisen johdosta tai mahdollisesti lähistöllä tehdyt räjäytystyöt. Pesutilat on toteutettava niin, ettei niissä käytettävä vesi pääse aiheuttamaan rakenteille vaurioita. Vedeneristyksen puutteellisuudesta, hitaasti tapahtuvasta ilmiöstä ja ammattimaisesta räjäytystyöstä aiheutuneet vahingot on rajattu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

3.1 Laaja turva

Laaja turva korvaa äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahinkotapahtumasta aiheutuneet suoranaiset esinevahingot.

Tyypillisiä korvattavia vahinkoja ovat palovahingot, sähköilmiö- ja vuotovahingot, varkaudet, murrot, ilkivalta- ja myrskyvahingot sekä rikkoutumisvahingot.

3.5 Korvausrajoitukset

Vakuutuksesta ei korvata

– vahinkoa, joka on aiheutunut rakennukselle tai irtaimistolle itselleen

- perustamis- tai rakennusvirheestä

Vakuutuksesta ei korvata rakennusvahinkoa, joka on aiheutunut lattiakaivon ja sen korokerenkaan vuotamisesta, märkätilan putkiläpivientien vuotamisesta tai vedeneristyksen puutteellisuudesta.

– ammattimaisesta louhinta-, paalutus- tai räjäytystyöstä aiheutunutta vahinkoa.

Ratkaisu

Tapauksessa on riitaa vesivahingon korjauskuluista. Vahinko on aiheutunut, kun kylpyhuoneen suihkuvedet ovat päässeet rakenteisiin. A:n mukaan kylpyhuone oli remontoitu noin 12 vuotta ennen vesivahingon ilmenemistä. L Oy:n kartoitusraportin ja V Oy:n lausunnon perusteella kylpyhuoneen seinissä on ollut vesieristystä.

Laajasta kotivakuutuksesta korvataan lähtökohtaisesti äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneita vahinkoja. Vahinkotapahtuman äkillisyyttä arvioitaessa tarkastellaan vahingon syntytapahtuman ajallista kestoa. Vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä aiheutuneet vahingot rajautuvat vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Vahinkotapahtuman ennalta arvaamattomuutta tarkastellaan yleisestä, objektiivisesta näkökulmasta. Muun muassa rakennusvirheestä aiheutuneet vahingot ja ammattimaisesta räjäytystyöstä aiheutuneet vahingot on rajattu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle rajoitusehdolla.

Korvauksen hakijalla on näyttövelvollisuus siitä, että häntä on kohdannut vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma. Laajoissa kotivakuutuksissa tämä merkitsee sitä, että korvauksen hakijan on voitava osoittaa vahingon aiheutuneen äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.

Vakuutuslautakunnalle esitetyn selvityksen perusteella kylpyhuoneen vesieriste on pettänyt. Veden joutuminen rakenteisiin on ollut vesieristeen rikkoutumisen seuraus. Vahingon korvattavuuden kannalta merkityksellistä on se, mistä syystä vesieriste on pettänyt.

Lautakunnalle esitetystä selvityksestä ei ilmene mitään äkillistä ja ennalta arvaamatonta tapahtumaa, joka olisi voinut rikkoa vesieristeen. Esitetty selvitys jättää vesieristeen pettämisen syyn epäselväksi. Selvityksestä ei ilmene, että rakennuksessa olisi havaittu halkeamia tai painumia taikka että sitä olisi kohdannut jokin äkillinen luonnonilmiö.

Asiassa esitetyn selvityksen huomioiden mahdollisia syitä vesieristeen pettämiselle voivat olla alueelle tehdyt talojen rakentamiseen liittyvät räjäytystyöt tai rakenteiden vähitellen tapahtunut liikkuminen. On myös mahdollista, että vesieristeen pettäminen johtuu siinä alun perin olleesta puutteellisuudesta. Edellä mainituista mahdollisista syistä aiheutuva vesieristeen rikkoutuminen tai puutteellisuus ja niistä seuraava vesivahinko rajautuu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle.

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvausta hakevalla on näyttötaakka vaatimuksensa perusteista, tässä tapauksessa siitä, että vesieristeen pettämisen syynä on jokin äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma. Käytettävissään olevan aineiston perusteella Vakuutuslautakunta ei ole voinut todeta, että A:n talon vesivahinko johtuisi jostakin korvaukseen oikeuttavasta syystä. Tämän vuoksi lautakunta ei suosita asiassa korvausta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale sekä jäsenet Laapotti, Sario, Uimonen ja Vaitomaa. Sihteerinä toimi Korkeamäki.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta