Haku

VKL 323/01

Tulosta

Asianumero: VKL 323/01 (2001)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 12.11.2001

Kiinteistönomistajan vastuu. Liukastuminen terveyskeskuksen pysäköintialueella. Hiekoitus.

Tapahtumatiedot

Lausunnonpyytäjä liukastui 13.2.2001 ollessaan menossa terveyskeskukseen. Kaatumisen seurauksena lausunnonpyytäjä sai lonkkamurtuman. Kertomansa mukaan lausunnonpyytäjä liukastui terveyskeskuksen pihassa epätasaiseen jäiseen kohtaan.

Korvausta lausunnonpyytäjälle aiheutuneesta vahingosta haettiin kiinteistönomistajan vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö totesi, että vastuuvakuutuksesta korvataan kiinteistönomistajan toiselle ai­heuttama henkilö ja esinevahinko, josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.

Vakuutusyhtiö totesi, että vakuutuksenottajan antamien selvitysten mukaan alue on ollut erittäin hyvin hiekoitettu, joten ei voida osoittaa, että kaatuminen olisi johtunut kiinteistönomistajan laiminlyönnistä parkkialueen hoidossa. Täl­löin kiinteistönomistajalle ei synny korvausvastuuta vahingosta. Koska vakuutusyhtiön vastuu ei ole vakuutuksenottajan vastuuta laajempi, ei vastuuvakuutuksen perusteella korvausta vahingosta makseta.

Lausuntopyyntö

Vahingonkärsinyt on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyytää lautakunnan lausuntoa asiassa. Lausunnonpyytäjä katsoo, että terveyskeskuksen pihaalueen hoito oli huolimattomasti tehty ajatellen huonosti liikkuvia henkilöitä, vanhuksia ja lapsia. Kulkureitit olivat osittain hiekoittamatta ja jäisten epätasaisuuksien huoltaminen oli jätetty huomioimatta siinä, miten lumityöt aikanaan oli tehty. Jos alue olisi hyvin aurattu ja lumi luotu, ei alueelle olisi jäätynyt isoja epätasaisuuksia  Pääasiallisille kulkureiteille, julkiseen pihaalueeseen verrattavalla alueella, ei olisi jäänyt ylimalkaisesti hiekoitettua kulkureittiä. Terveyskeskukseen kulkevat harvemmin terveet, urheilulliset, nuoret miehet. Koska terveyskeskuksen pihaalue on asianmukaisesti päällystetty ja siksi helppohoitoinen on kysymys huolimattomuudesta ja merkittävästä ajattelemattomuudesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö uudistaa päätöksessään lausutun ja katsoo, että päätös on oikea ja valitus tulee hylätä.

Vakuutusyhtiö toteaa pyytäneensä lausunnonpyytäjää kaatumisen jälkeen auttaneilta sairaanhoitajilta selvityksen pihan liukkaudesta. Molemmat hoitajat ovat todenneet, että pihaalue oli erittäin hyvin hiekoitettu.

Oikeuskäytäntö on vaatinut, että kiinteistönomistajan on näytettävä, että ei ole ollut huolimaton toiminnassaan. Usein näyttövelvollisuus on tulkittu lähes ankaraksi vastuuksi sattuneista vahingoista. Kuitenkin tässä tapauksessa on kaksi puolueetonta todistajaa todennut, että piha oli erittäin hyvin hiekoitettu. Näin ollen kiinteistönomistaja ei voi enää selvemmin osoittaa, että on toiminut huolellisesti. Toistaiseksi oikeuskäytäntö ei ole vielä edellyttänyt, että jäisille pihaalueille pitäisi asentaa sulatusjärjestelmä. Näin ollen valitettavilta tapaturmilta, joita ei voida osoittaa kenenkään syyksi, ei aina voida välttyä.

Vakuutuksenottajan vastine

Lautakunta on varannut vakuutuksenottajalle tilaisuuden antaa vastineensa asiassa.

Selvitykset

Vakuutuksenottajan lautakunnalle toimittaman lisäselvityksen mukaan terveyskeskus on ostanut kaupungilta hiekoituspalvelut. Terveyskeskuksen alueen hiekoitus suoritetaan aamuisin kello 07.00 jälkeen heti, kun traktorit lähtevät töihin. Hiekoituskalusto säilytetään terveyskeskuksen tontilla olevassa lämpökeskuksen tallissa. Vahingon sattuessa terveyskeskuksen henkilökunta sai siitä tiedon heti, jolloin he kävivät paikalla toteamassa tilanteen ja auttoivat lausunnonpyytäjän pyörätuolilla sisälle. Vahinko oli sattunut terveyskeskuksen edessä olevalla taksien pysäköintialueella. Alueen hiekoitus oli kunnossa. Hiekoitus oli suoritettu aamulla ja hiekoitusmursketta oli jään pinnalla riittävästi. Hiekoitus suoritetaan koneellisesti kävelyteitä pitkin sekä parkkialueella kulkureittien kohdalta. Pysäköintialueella auraus on suoritettu leveämmältä kuin hiekoitus johtuen siitä, että aamulla auraus suoritetaan jo paljon aikaisemmin ennen työajan alkamista. Hiekoitus suoritetaan vasta 07.00 ja on jo mahdollista, että autoja on parkissa. Ne alueet, jotka ovat autojen alla, jäävät hiekoittamatta.

Lausunnonpyytäjän lautakunnalle toimittaman lisäselvityksen mukaan vahinko tapahtui päivällä klo 12.00 – 12.30 välisenä aikana. Lausunnonpyytäjän mukaan terveysaseman pääoven eteen kaartava tie oli kauttaaltaan liukkaan epätasaisen jään peitossa. Hiekoitus ei ollut kattava poikki tien pinnan. Kaatumiskohta oli epätasaisen muhkuraisen hiekoittamattoman jään peitossa. Tavallisesti lausunnonpyytäjä on päässyt suoraan etuoven eteen autolla, jolloin kulku fysioterapiaan oli ollut helppo. Tällä kerralla he eivät mahtuneet pysäköimään oven eteen, koska edusta oli täynnä vastoin lupaa pysäköityjä autoja.

Vakuutuksenottajan toimittaman lisäselvityksen mukaan lausunnonpyytäjä on merkinnyt kaatumispaikaksi taksipaikan. Kaatumispaikka on tarkoitettu ajoneuvoille, ainoastaan terveyskeskuksen ulko-oven edessä on kävelytie.

Vakuutuslautakunnan lausunto

Toiminnan vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 2 mukaan vakuutuksesta korvataan toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, kun vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta.

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamuksellisesti. Tuottamuksella tarkoitetaan virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Kiinteistönomistajan vastuu liukastumisvahingoissa on lähtökohtaisesti tuottamukseen perustuvaa vastuuta, mutta oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että kiinteistönomistajan vastuuta liukkaudentorjunnassa voidaan arvostella tavanomaista ankarammin. Kiinteistönomistaja on velvollinen pitämään kiinteistön tavanomaiset kulkuväylät sellaisessa kunnossa, että niillä voi turvallisesti liikkua. Lisäksi kiinteistönomistajan on vastuusta vapautuakseen osoitettava, että se on asianmukaisesti huolehtinut liukkauden torjunnasta tai että olosuhteiden vuoksi liukkaudentorjunta olisi joka tapauksessa ollut hyödytöntä tai mahdotonta.

Lautakunnan käytettävissä olevasta selvityksestä ilmenee, että lausunnonpyytäjä tuli autolla terveyskeskukseen käydäkseen fysioterapiassa. Koska terveyskeskuksen pääsisäänkäynnin edessä olevat autopaikat olivat täynnä, lausunnonpyytäjän puoliso pysäköi auton taksipaikalle, joka sijaitsi piha-alueen toisella reunalla.

Lautakunnan käytettävissä olevista valokuvista ja kartasta ilmenee, että terveyskeskuksen pääsisäänkäynnin edustalla on lähinnä ajoneuvoliikenteelle tarkoitettu kiertoalue, jonka kautta autoilla voidaan ajaa tuotaessa huonokuntoisia potilaita suoraan pääovelle. Piirtämänsä kartan mukaan lausunnonpyytäjä on autolta lähtiessään kävellyt suoraan kiertotien poikki kohti terveyskeskuksen pääovea. Kaatumispaikka on keskellä kiertotietä, jossa lausunnonpyytäjän mukaan ei ollut hiekkaa, vaan paljaita jäämuhkuroita. Piirroksen mukaan kiertotien reuna oli hiekoitettu.

Käytettävissään olevan selvityksen perusteella lautakunta katsoo, että lausunnonpyytäjän kaatumispaikka ei ole sellainen yleinen kulkuväylä, joka tulisi hiekoittaa nimenomaan jalankulkijoiden tarpeita ajatellen. Kaatumispaikka on ajoväylällä, jota pitkin autot kiertävät terveyskeskuksen pääoven eteen. Tämän vuoksi lautakunta katsoo, että lausunnonpyytäjän kaatuminen ei ole johtunut kiinteistönomistajan syyksi luettavasta laiminlyönnistä liukkaudentorjunnassa, vaan siitä, että lausunnonpyytäjä on valinnut kulkureitin, jota ei ole tarkoitettu jalankulkijoille. Tämän vuoksi kiinteistönomistaja ei ole korvausvastuussa lausunnonpyytäjän liukastumisesta.

Edellä olevan vuoksi lautakunta pitää vakuutusyhtiön hylkäävää päätöstä asianmukaisena.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Sisula-Tulokas sekä jäsenet Eskuri, Määttä, Rusanen ja Savonen. Sihteerinä toimi Haapasaari.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta