Haku

VKL 322/15

Tulosta

Asianumero: VKL 322/15 (2015)

Vakuutuslaji: Kuljetusvakuutus

Ratkaisu annettu: 14.12.2015

Lakipykälät: 69

Pakastevihannesten sulaminen. Näyttö vakuutustapahtumasta. Äkillinen ja ennalta arvaamaton särkyminen tai tekninen vika.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja A Oy kuljetti pakastevihanneksia Belgiasta Suomeen. Kuorma lämpeni kuljetuksen aikana, koska jäähdytyslaitteen kylmäaine vuosi, minkä johdosta lämmönsäätölaite ei ole pystynyt tuottamaan riittävän kylmää ilmaa kuorman jäähdyttämiseksi. Elintarvikkeeksi tarkoitetut vihannekset menivät pilalle. Korvausta haetaan kuljetusvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön mukaan kylmäainetta oli vuotanut kylmälaitteen huoltoventtiilin karan juuressa olevasta tiivisteestä. Mitään äkillistä ja ennalta arvaamatonta särkymistä ei ole tapahtunut, vaan vika korjaantui kiristämällä karan päällä olevaa mutteria. Vuodon syynä voi olla mutterin löystyminen tärinässä tai tiivistemateriaalin kuivuminen vanhetessaan. Niin ikään kylmäaine oli päässyt hiljalleen valumaan, kunnes sen määrä ei enää riittänyt jäähdyttämään kuormatilaa riittävästi. Näin ollen kyseessä ei ole vakuutusehtojen edellyttämä äkillinen ja ennalta arvaamaton särkyminen tai tekninen vika, vaan hitaasti tapahtunut lämmönsäätölaitteen lakkaaminen toimimasta tarkoitetulla tavalla.

Asiakkaan valitus

Kyseisessä vahingossa täyttyvät molemmat vakuutusehtojen mukaiset ehdot, äkillinen ennalta arvaamaton särkyminen sekä tekninen vika. Ensinnäkin kärryllä oli ajettu koko ajan lämpösäädeltyjä kuljetuksia tähän kuljetukseen asti, eikä tuona aikana ole ilmentynyt minkäänlaisia ongelmia. Kone on toiminut moitteettomasti kyseessä olevaan tapahtumaan asti. Vaunu on saavuttanut tavoitelämpötilan vielä lastauspaikalla kun kuljettaja on lähtenyt liikkeelle. Kyseinen venttiili on rikkoontunut matkan varrella jossain vaiheessa ja näin aiheuttanut koneen vajaatoimisuuden. Venttiilin vuotamista ei voi havaita kuljettaja eikä kukaan mukaan ulkoisesti, vaan laitteen vajaus voidaan todentaa vain korjaamolla. Aine, joka vuotaa koneesta on kaasumainen, joten sen huomaaminen on täysin mahdotonta silmämääräisesti. Lisäksi koneen rikkoontuminen ei ole sammuttanut sitä.

Vakuutusyhtiön vastine

Äkillisyysvaatimuksella tarkoitetaan vakuutusehdoissa sitä, että vahinkoon johtanut tapahtuma on ajallisesti rajattavissa ja se on myös suhteellisen lyhyt. Ennalta arvaamattomuudella puolestaan tarkoitetaan vakuutusehdoissa käytetyssä merkityksessä sitä, että vahinkoon johtanut tapahtuma on yleiseltä kannalta tarkasteltuna odottamaton ja ennakoimaton. Ratkaisevaa ei siis ole se, yllättyykö vahingonkärsijä itse tapahtumankulusta, vaan arviointi tapahtuu objektiivisin perustein. Vahingosta ei myöskään tee äkillistä tai ennalta arvaamatonta se, että vahingon seuraus ilmenee äkillisesti tiettynä hetkenä, vaan korvattavuus määräytyy vahingon syyn perusteella.

Korvauksenhakijan lähtökohtaisena velvollisuutena on, vakuutussopimuslain 69 §:n mukaisesti, esittää näyttöä vakuutuksesta korvattavan vahinkotapahtuman sattumisesta. Vakuutussopimuslain 69 §:n perusteella korvauksen hakijalla on velvollisuus antaa vakuutuksenantajalle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi ja joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen huomioon myös vakuutuksenantajan mahdollisuudet hankkia selvitys.

Voimassa olevan oikeuden mukaan vakuutuksenottajan tulee voida näyttää toteen, että vahinko olisi aiheutunut hänen esittämällään tavalla. Tässä tapauksessa siis siten, että kyse olisi vakuutusehtojen tarkoittamasta lämmönsäätölaitetta tai sen osaa kohdanneesta äkillisestä, ennalta arvaamattomasta särkymisestä tai teknisestä viasta. Mitään tällaista yksilöityä äkillistä, ennalta arvaamatonta rikkoutumista ei kuitenkaan ole esitetty tapahtuneen. Vahingon äkillisyyttä ei arvioida sen mukaan, miten äkillisesti vahinko on ilmennyt, vaan tarkastelun kohteena on nimenomaan vahingon taustalla oleva syy.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, jos kuljetus on tapahtunut kuormatilan lämmönsäätölaitteilla varustetulla, kuljetukseen sopivalla ajoneuvolla ja vahinko on aiheutunut kuormatilan lämmönsäätölaitteen rikkoutumisesta ennalta arvaamattomasti. Rikkoutumisella tarkoitetaan lämmönsäätölaitetta tai sen osaa kohdannutta äkillistä, ennalta arvaamatonta särkymistä tai teknistä vikaa.

Vakuutusyhtiön vahinkoasiantuntija on keskustellut puhelimessa lämmönsäätölaitteen huoltaneen ja vian korjanneen B Oy:n edustajan kanssa. B Oy:n edustaja kertoi puhelimessa, että kylmäainetta oli vuotanut kylmälaitteen huoltoventtiilin karan juuressa olevasta tiivisteestä. Mitään äkillistä ja ennalta arvaamatonta särkymistä ei ole tapahtunut, vaan vika korjaantui kiristämällä karan päällä olevaa mutteria. Vuodon syynä voi olla mutterin löystyminen tärinässä tai tiivistemateriaalin kuivuminen vanhetessaan. Koska lämmönsäätölaitteen kylmäaine on sekoittuneena öljyyn, vuotokohta oli helposti havaittavissa öljyisestä kohdasta venttiilin ympärillä. Huollossa on korjauksen jälkeen laitteeseen lisätty 5kg kylmäainetta, kun sen kokonaistäytös on 6,3kg. Laite oli siis lähes tyhjä kylmäaineesta.

Vakuutusyhtiön vahinkoasiantuntijan lausunnon ja saadun selvityksen mukaan kyseessä on hiljalleen tapahtunut materiaalin kulumisesta ja käytöstä aiheutunut tapahtuma, joka ei täytä vakuutusehtojen tarkoittamaa äkillisyyden vaatimusta. Kylmäaine on vuotanut ulos hitaasti. Jos perävaunun lämmönsäätölaitteelle olisi tehty säännöllisesti silmämääräisiä tarkastuksia, olisi vuotaneesta öljystä ollut havaittavissa vuoto ennen kylmäaineen loppumista. Mutterin löystymiselle ei ollut löytynyt yksiselitteistä syytä.

Nyt puheena olevassa tapauksessa mitään äkillistä tai hidastakaan rikkoontumista ei ollut tapahtunut. Tiiviste oli kulunut hiljalleen ja tärinä oli vähitellen löystyttänyt mutteria. Niin ikään kylmäaine oli vähitellen vähentynyt, kunnes sen määrä ei enää riittänyt jäähdyttämään kuormatilaa riittävästi. Näin ollen kyseessä ei ole vakuutusehtojen mukainen äkillinen ja ennalta arvaamaton särkyminen tai tekninen vika, vaan hitaasti tapahtunut lämmönsäätölaitteen lakkaaminen toimimasta tarkoitetulla tavalla. Näin ollen vahinkoa ei voida korvata A Oy:n tiekuljetusvakuutuksesta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko A Oy:n kylmäajoneuvon jäähdytyslaitteelle tapahtunut äkillistä, ennalta arvaamatonta särkymistä tai teknistä vikaa.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 101 mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, jos kuljetus on tapahtunut kuormatilan lämmönsäätölaitteilla varustetulla, kuljetukseen sopivalla ajoneuvolla ja vahinko on aiheutunut kuormatilan lämmönsäätölaitteen rikkoutumisesta ennalta arvaamattomasti.

Kuormatilan lämmönsäätölaitteella tarkoitetaan jäähdytys- tai lämmityslaitetta, jonka jäähdytys- tai lämmitystehoa säädellään termostaattiohjauksella niin, että kuormatilan lämpötila pysyy jatkuvasti haluttuna.

Rikkoutumisella tarkoitetaan lämmönsäätölaitetta tai sen osaa kohdannutta äkillistä, ennalta arvaamatonta särkymistä tai teknistä vikaa.

Vahingon tapahduttua on vakuutusyhtiölle varattava välittömästi mahdollisuus tarkastaa vioittunut lämmönsäätölaite ja kuljetukseen käytetty kuormatila.

Korvausta haettaessa on vakuutusyhtiölle esitettävä muiden vaadittavien selvitysten lisäksi korjaamon tai muun luotettavan tahon selvitys lämmönsäätölaitteesta ja sen rikkoutumisesta.

Asian arviointi

Lautakunta toteaa, että korvauksen hakijan tulee näyttää toteen korvattava vakuutustapahtuma. Tässä asiassa korvattava vakuutustapahtuma on kuormatilan lämmönsäätölaitteen rikkoutumisesta ennalta arvaamattomasti aiheutunut vahinko. Rikkoutumisella tarkoitetaan lämmönsäätölaitetta tai sen osaa kohdannutta äkillistä ja ennalta arvaamatonta särkymistä tai teknistä vikaa.

Vakuutusyhtiön mukaan sen edustaja on keskustellut kylmälaitteen huoltaneen B Oy:n edustajan kanssa. B Oy:n mukaan kylmäainetta oli vuotanut kylmälaitteen huoltoventtiilin karan juuressa olevasta tiivisteestä. Vuodon syynä on voinut olla mutterin löystyminen tärinässä tai tiivistemateriaalin kuivuminen vanhetessaan, mutta vika korjaantui kiristämällä karan päällä olevaa mutteria. A Oy:n mukaan venttiili on rikkoontunut jossain vaiheessa matkan varrella, mutta se ei ole esittänyt tarkempaa syytä tai ajankohtaa rikkoutumiselle.

Asiassa ei ole tullut ilmi, että kylmälaitteen venttiili olisi särkynyt äkillisesti tai että siihen olisi tullut äkillinen tekninen vika. Mutterin löystyminen tai tiivisteen kuivuminen ei ole äkillinen tai ennalta arvaamaton särkyminen tai tekninen vika. Asiassa ei ole esitetty näyttöä äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta särkymisestä tai teknisestä viasta. Pelkästään se seikka, että vahinko on tapahtunut äkillisesti, ei osoita, että vahinko olisi seurausta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta särkymisestä tai teknisestä viasta.

Lopputulos

Lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Mäenpää

 

Jäsenet:

Eskuri

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Tulosta