Haku

VKL 322/04

Tulosta

Asianumero: VKL 322/04 (2004)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 18.08.2004

Jalankulkijan liukastuminen kiinteistön alueella Lumisade Kiinteistön tuottamus

Vahingonkärsinyt J.H. liukastui lumen alla olevaan jäähän vakuutuksenottajana olevan asunto-osakeyhtiö V:n jalankulkuväylällä 21.12.2003. Yhtiön ilmoituksen mukaan liukastuminen tapahtui aamulla klo 9. J.H. on puhelimitse ilmoittanut vakuutusyhtiölle kaatuneensa klo 11.00. Asunto-osakeyhtiön huoltotoimenpiteistä vastaavan K Oy:n huoltopäällikön mukaan tapahtumapäivänä pyrytti voimakkaasti ja sakea sade aiheutti lumitöiden sotkeentumisen välittömästi. Hiekoitus jalankulkuväylillä oli suoritettu asianmukaisesti ennen lumisadetta. J.H:n oman ilmoituksen mukaan sää oli erittäin pyryinen. Hiekoitusta ei hänen mukaansa ollut eikä lunta ollut luotu, koska sää oli nopeasti muuttunut. 

J.H. haki korvausta oikean olkapäänsä loukkaantumisesta V:n vastuuvakuutuksesta.
 
Vakuutusyhtiön päätös

Korvauspäätöksessään 2.4.2004 vakuutusyhtiö kertaa tapahtumatiedot ja vakuutusehdot.
 
Voimassa olevan oikeuden mukaan vahingonkorvausvelvollisuus edellyttää vakuutuksenottajan tuottamuksellista tekoa tai laiminlyöntiä ja tämän tuottamuksen ja sen seuraamuksen syy-yhteyttä. Kiinteistönomistajan korvausvastuun syntyminen edellyttää laiminlyöntiä kiinteistön kunnossapidosta huolehtimisessa. Koska kiinteistönomistajalla on kuitenkin katsottu olevan korostettu huolellisuusvelvoite, vastuun syntyminen arvioidaan yleensä käännettyä todistustaakkaa käyttäen. Kiinteistönomistaja voi vapautua vastuusta, mikäli omistaja kykenee osoittamaan, että kunnossapitovelvoite on asianmukaisesti täytetty ja vahinko on aiheutunut muusta kuin kiinteistönomistajan syyksi luettavasta seikasta.
 
Vakuutusyhtiölle saapuneiden tietojen mukaan J.H. on kaatunut 21.12.2003. J.H. on ilmoittanut puhelimitse kaatumisen tapahtuneen noin klo 11.00. Asunto-osakeyhtiö V:ltä vakuutusyhtiön saamien tietojen mukaan kaatumispaikka oli vahinkohetkellä ollut hiekoitettu ja että paikka oli viimeksi hiekoitettu klo 9.00, jolloin myös lumityöt oli tehty.
Edellä sanotun perusteella vakuutusyhtiö katsoo asunto-osakeyhtiö V:n näyttäneen menetelleensä kiinteistön kunnossapidossa riittävän huolellisesti ja se on kiinteistön kunnossapidon osalta täyttänyt korostetunkin huolenpitovelvollisuuden asettamat vaatimukset.
 
Koska asunto-osakeyhtiö V:n on katsottava hoitaneen velvollisuutensa ja suorittaneen riittävän hiekoituksen ja lumitöiden hoitamisen, ei sen näin ollen voi katsoa laiminlyönnillään aiheuttaneen tapahtunutta. Korvausperusteen puuttuessa ei J.H:n liukastumisesta aiheutuneita kuluja voida korvata vastuuvakuutuksen perusteella.
 
Lausuntopyyntö

Lausuntopyynnössään 19.4.2004 J.H. toteaa olevansa vakuutusyhtiön korvauspäätökseen tyytymätön. Päätökseen on varmaan vaikuttanut semmoinen väärä tieto, joka on tullut asunto-osakeyhtiö V:n kautta, että kyseisellä paikalla olisi tehty lumityöt ja hiekoitus ja pantu oikein ylös kellonaikakin. Kyseessä olevia pihatöitä tehtiin vasta maanantaina 22.12.2003.
 
Todistajanlausunto

J.H:n lausuntopyynnön mukana olleen todistajanlausunnon mukaan todistaja E.M. kertoo olleensa J.H:n kanssa lenkillä. J.H. kaatui lumen alla olevaan jäätikköön, jota ei ollut hiekoitettu 21.12.2003. Sunnuntaina asunto-osakeyhtiö V:n talon piha-alueella ei tehty lumitöitä eikä hiekoitusta.
 
Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan 12.5.2004 vakuutusyhtiö kertaa tapahtumakuvauksen ja vakuutusehdot.
 
Vahingonkorvausvelvollisuuden syntyminen edellyttää tuottamuksellista tekoa tai laiminlyöntiä vakuutuksenottajan taholta sekä syy-yhteyttä kyseisen laiminlyönnin ja seuraamuksen välillä. Kiinteistönomistajan korvausvastuun syntyminen edellyttää laiminlyöntiä kiinteistön kunnossapidosta huolehtimisessa. Koska kiinteistönomistajalla on kuitenkin katsottu olevan korostettu huolellisuusvelvoite, vastuun syntyminen arvioidaan yleensä käännettyä todistustaakkaa käyttäen. Kiinteistönomistaja voi vapautua vastuusta, mikäli omistaja kykenee osoittamaan, että kunnossapitovelvoite on asianmukaisesti täytetty ja vahinko on aiheutunut muusta kuin kiinteistönomistajan syyksi luettavasta seikasta.
 
Vahinkoilmoituksen mukaan J.H. on liukastunut 21.12.2003 klo 9.00. Vakuutusyhtiön korvauskäsittelijälle hän on puhelimitse ilmoittanut liukastuneensa noin klo 11.00.
 
Ilmatieteen laitokselta vakuutusyhtiön saamien tietojen mukaan Helsinki-Vantaan havaintoasemalla lämpötila oli liukastumispäivänä 21.12.2003 aamuyöllä klo 02.00 –6oC, klo 08.00 lämpötila oli –5oC ja klo 14.00 se oli ‑4oC. Liukastumispäivän aamuna klo 7.05 alkoi lumisade, joka jatkui koko päivän. Lumisade ei kuitenkaan ollut kovin voimakas, eikä klo 8.00 ollut maassa lunta.
 
Asunto-osakeyhtiö V:ltä saatujen tietojen mukaan hiekoitus- ja lumityöt oli suoritettu vahinkopaikalla vahinkopäivänä klo 09.00. Vahinkopäivänä vallinneen sään vuoksi hiekoituksen uusiminen ei vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan olisi ollut tarpeellista.
 
Edellä lausutun perusteella vakuutusyhtiö katsoo, että asunto-osakeyhtiö V on näyttänyt menetelleensä kiinteistön kunnossapidossa riittävän huolellisesti ja se on kiinteistön kunnossapidon osalta täyttänyt korostetunkin huolenpitovelvollisuuden asettamat vaatimukset. Siten J.H:lle aiheutunut vahinko ei ole seurausta mistään sellaisesta huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä kiinteistön kunnossapidossa, joka synnyttäisi asunto-osakeyhtiö V:lle korvausvelvollisuuden. Näin ollen vakuutusyhtiö katsoo, ettei asiassa ole aihetta muuttaa aikaisemmin tehtyä korvauspäätöstä.
 
Lausunto

Kannanotossaan 19.6.2004 J.H:n kaatumistapauksen osalta huoltoyhtiö K Oy:n huoltopäällikkö J.V. toteaa, että asunto-osakeyhtiö V:n ja huoltoyhtiö K Oy:n välisen kiinteistönhoitosopimuksen mukaisten huoltoalueiden lumitöiden tehtävänmäärittelyn ja toimitusaikojen mukaan kiinteistö ja sitä huoltava K Oy eivät ole laiminlyöneet sopimuksen laatukriteereitä. Jatkuvan lumisateen aikana sallitaan poikkeamia lumikerroksen raja-arvoissa. Lumityöt aloitetaan uudelleen, kun lunta on kertynyt 7 cm. Lumitöiden ja hiekoituksen on oltava valmis klo 16.00 mennessä kulkuväylillä.
 
Sataneen irtolumen alla on ollut hiekoituskerros edellisen hiekoituksen jäljiltä. J.V. katsoo, että lumityöt ovat olleet hoidetut sopimuksen mukaan ja pihaväylät ovat olleet senhetkisiin olosuhteisiin nähden vaaditussa laatutasossa ottaen huomioon jatkuva lumisade.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Kiinteistönomistajan vastuuvakuutus
 
Kohta 1.1
Vakuutus korvaa vakuutuskirjaan merkityn kiinteistönomistajan toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, jotka todetaan vakuutuskauden aikana ja joista vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.
 
Ratkaisu
 
Esillä olevassa tapauksessa on kyse jalankulkijan liukastumisesta kiinteistön alueella lumisateen aikana ja kiinteistönomistajan tuottamuksesta.
 
Voimassa olevan oikeuden mukaan vahingonkorvausvelvollisuuden syntyminen edellyttää tuottamusta eli tässä tapauksessa kiinteistönomistajan huolimattomuutta tai laiminlyöntiä kiinteistön kunnossapidosta tai sen alueella liikkuvan yleisön turvallisuudesta huolehtimisessa. Oikeuskäytännössä kiinteistönomistajan sanotun huolellisuusvelvollisuuden on katsottu olevan korostunut. Vastuusta vapautuakseen kiinteistönomistajan on näytettävä menetelleensä huolellisesti.
 
Tässä tapauksessa vahingon kärsinyt jalankulkija J.H. on liukastunut 21.12.2003 ilmoituksensa mukaan klo 11.00 aikaan lumisateen aikana vakuutuksenottajana olevan asunto-osakeyhtiö V:n jalankulkuväylällä. Sekä J.H. että yhtiön kunnossapidosta vastaavan kiinteistöhuoltoyhtiön huoltopäällikkö ovat todenneet tapahtuma-aikana pyryttäneen voimakkaasti. Ilmatieteen laitoksen mukaan tapahtumapäivänä on aamulla klo 7.00 aikaan alkanut lumisade, joka on jatkunut koko päivän. Huoltoyhtiön mukaan jalankulkuväylät oli hiekoitettu asianmukaisesti ennen lumisadetta. J.H:n ja hänen todistajansa mukaan hiekoitusta ei ollut.
 
Kiinteistönomistajan kunnossapitovelvollisuus koskee osaltaan jalankulkijoille tarkoitettujen väylien pitämistä turvallisina kulkea talvella hiekoituksen avulla. Korvauskäytännössä on kuitenkin katsottu, ettei jatkuvan lumisateen aikana ole hiekoitusvelvollisuutta, koska lumisade mitätöi hiekoituksen vaikutuksen. Näin ollen lautakunta katsoo, ettei hiekoituksen puuttumista noin neljä tuntia jatkuneen lumisateen aikana voida pitää kiinteistön kunnossapitovelvollisuuden laiminlyöntinä ja sen tuottamuksena. Jalankulkuväylät on selvityksen mukaan asianmukaisesti hiekoitettu ennen lumisadetta. Lautakunta toteaa, että lumen kertyminen hiekoituksen päälle on saattanut näyttää hiekoituksen laiminlyönniltä.
 
Kiinteistön osoitettua asianmukaisen hiekoituksen ja sen tuottamuksen lumisateen vuoksi edellä olevan mukaisesti puuttuessa lautakunta pitää vakuutusyhtiön epäävää päätöstä vakuutusehtojen mukaisena.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas, jäsenet Hentunen, Koskenvuo ja Rusanen sekä lisäjäsen
Ilveskoski. Sihteerinä toimi Savonen.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta