Haku

VKL 32/13

Tulosta

Asianumero: VKL 32/13 (2013)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 13.06.2013

Lakipykälät: 31, 33

Vakuutusehtojen tulkinta Vahingon korvattavuus vakuutuksesta Takki anastettu ravintolan vaatesäilytyksestä

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja oli 29.6.2012 viettämässä iltaa ravintolassa. Klo 02.00 tuli palohälytys, ja asiakkaat evakuoitiin. He eivät tuolloin saaneet ravintolan vaatesäilytyksessä olleita vaatteita mukaansa. Vakuutuksenottaja meni 30.6.2012 klo 22 aikaan takaisin ravintolaan hakemaan takkiaan, jolloin järjestyksenvalvoja totesi, että se on varastettu koska sitä ei löydy vaatesäilytyksestä. Ostokuitin mukaan kyseessä oli pari kuukautta vanha Louis Vuitton –takki ostohinnaltaan 3.000 euroa. Sen mukana meni lompakko ja 70 euroa käteistä.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vahingon korvaaminen varkausvakuutuksesta edellyttäisi ehtojen mukaan murtautumista tai tunkeutumista murron yhteydessä saadulla avaimella. Sellaista tässä ei ole tapahtunut.

Vakuutuksenottaja oli jättänyt takkinsa ravintolan henkilökunnan säilytettäväksi ja valvottavaksi. Henkilökunta oli vastuussa takin säilytyksestä kunnes asiakas hakee sen pois. Vaikka on hyvin todennäköistä, että takki on varastettu, koko varkaustapahtumaa ei vakuutusyhtiön mukaan kuitenkaan voida todeta. Jos takkia olisi valvottu suojeluohjeiden edellyttämällä tavalla, varkaus ja sen ajankohta voitaisiin tarkoin määritellä. Yhtiö ei korvaa vahinkoa.

 

Valitus

Vakuutuksenottaja kertoo, että vaatesäilytys oli valvottu, ja tilassa on myös kameravalvonta. Palohälyttimen lauettua asiakkaat poistettiin ravintolasta, eikä vaatesäilytyksessä ollutta omaisuutta annettu asiakkaille. Muidenkin takkeja oli kadonnut vartioidusta naulakosta. Vakuutuksenottaja katsoo takkinsa olleen ehtojen edellyttämällä tavalla jatkuvasti valvottuna, eikä hän ole toiminut huolimattomasti. Vaatesäilytyksen lappu oli hänellä edelleen tallella.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Yhtiö viittaa korvauspäätökseensä.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 31 §:n mukaan vakuutussopimukseen voidaan ottaa määräyksiä laitteesta, menettelytavasta tai muusta järjestelystä, jolla on tarkoitus estää tai rajoittaa vahingon syntymistä, tai määräyksiä siitä, että vakuutuksen kohdetta käyttävällä tai siitä huolehtivalla henkilöllä tulee olla määrätty kelpoisuus (suojeluohjeet).

Vakuutetun tulee noudattaa suojeluohjeita.

Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt 2 momentissa säädetyn velvollisuutensa, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.

Lain 33 §:n mukaan mitä edellä säädetään vakuutetusta, kun kysymys on vakuutustapahtuman aiheuttamisesta, suojeluohjeiden noudattamisesta tai pelastamisvelvollisuudesta, sovelletaan vastaavasti henkilöön:

  1. joka vakuutetun suostumuksella on vastuussa vakuutuksen kohteena olevasta moottorikäyttöisestä tai hinattavasta ajoneuvosta, aluksesta taikka ilma-aluksesta;
  2. joka omistaa vakuutetun omaisuuden yhdessä vakuutetun kanssa ja käyttää sitä yhdessä hänen kanssaan; tai
  3. joka asuu vakuutetun kanssa yhteisessä taloudessa ja käyttää vakuutettua omaisuutta yhdessä hänen kanssaan.

Mitä edellä säädetään vakuutetusta, kun kysymys on suojeluohjeiden noudattamisesta, sovelletaan vastaavasti henkilöön, jonka tehtävänä vakuutuksenottajaan olevan työ- tai virkasuhteen perusteella on huolehtia suojeluohjeiden noudattamisesta.

Tapaukseen sovellettavien kotivakuutusehtojen kohdan 25.2.1 (”Varkaus”) mukaan vakuutuksesta korvataan irtaimiston anastamisesta aiheutunut vahinko, jos rakennukseen tai irtaimiston säilytystilaan on murtauduttu tai tunkeuduttu avaimella ehtokohdassa tarkemmin määritellyllä tavalla.

Kotivakuutusehtojen kohdan 25.4.1 (”Muu äkillinen ja ennalta arvaamaton”) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutettua omaisuutta äkillisesti ja ennalta-arvaamattomasti kohdannut vahinko.

Vakuutuksen rajoitusehtojen kohdan 25.4.2.1 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut siitä, että esine on kadotettu, kadonnut tai unohtunut, ei myöskään

  • varkausvahinkoa, kun tapahtumaa ei voida määritellä
  • varkausvahinkoa, joka kohtaa kadotettua, kadonnutta tai unohdettua omaisuutta

Vakuutuksen murto- ja varkausvahinkojen torjumista koskevien suojeluohjeiden kohdan 26.2.6 mukaan varkausvahingon välttämiseksi on mukana olevaa omaisuutta pidettävä välittömässä läheisyydessä ja jatkuvan silmälläpidon ja tarkkailun alaisena.

Ratkaisu

Asiassa on riitaa siitä, onko vakuutusyhtiö velvollinen korvaamaan vakuutuksenottajan takin, lompakon ja 70 euroa käteistä kotivakuutuksen perusteella. Vakuutuksenottaja oli luovuttanut tavarat vartioituun vaatesäilytykseen ravintolaan tullessaan, eivätkä asiakkaat olleet saaneet päällysvaatteitaan mukaansa, kun ravintola tyhjennettiin yöllä palohälytyksen vuoksi. Vakuutusyhtiö on ilmoittanut riidattomaksi, että takki ja muu irtain on hyvin todennäköisesti anastettu vaatesäilytyksestä.

Asiakkaan kotivakuutukseen sisältyy vakuutuskirjan mukaan mm. varkausvakuutusosa ja all risk -osa eli turva muun äkillisen ja ennalta arvaamattoman vahingon varalta. Varkausvakuutusosan ehtojen kohdan 25.2.1 mukaan korvattavuus edellyttää murtautumisen tyyppistä tapahtumaa, mistä tässä ei ole kysymys. Vahinko ei tule korvattavaksi varkausvakuutusosan perusteella.

Takin anastaminen naulakosta on kuitenkin vakuutuksen all risk -osan ehtojen kohdan 25.4.1 mukainen korvattava tapahtuma. Tapauksessa on ollut kyse palohälytykseen ja evakuointiin päättyneestä ravintolaillasta, jolloin vakuutuksenottajalta ei voi kohtuudella edellyttää aivan tarkkaa selvitystä vahingon olosuhteista esim. tapahtuma-ajan suhteen. Lautakunta katsoo, että asiassa on olosuhteisiin nähden riittävästi määritelty se, miten, missä ja milloin vahinko on tapahtunut. Ehtojen kohta 25.4.2.1 ei estä tämän vahingon korvaamista.

Vakuutusyhtiö on vielä vedonnut mukana olleen irtaimen valvontaa koskevaan suojeluohjeeseen. Selvityksen mukaan vakuutuksenottaja ei ollut hukannut vaatesäilytyslappuaan, vaan se oli hänellä edelleen tallella. Lautakunta katsoo, että pelkästään jättämällä takkinsa ja muun anastetun irtaimen ravintolan vartioituun naulakkoon vakuutuksenottaja ei ole laiminlyönyt riidanalaista suojeluohjetta ainakaan vähäistä suuremmasta huolimattomuudesta. Ravintolan henkilökuntaa puolestaan ei voi samastaa vakuutuksenottajaan, koska vakuutussopimuslain 33 §:n mukaiset samastamisen edellytykset eivät täyty. Näiden syiden vuoksi vakuutusyhtiö ei voi evätä kotivakuutuskorvausta tai alentaa sitä suojeluohjeen laiminlyönnin perusteella.

Lautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä maksamaan vakuutuksenottajan takista, lompakosta ja käteisestä vakuutusehtojen mukaisesti lasketun korvauksen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale ja jäsenet Laapotti, Sario, Vaitomaa ja Uimonen. Sihteerinä toimi Raulos.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia