Haku

VKL 320/13

Tulosta

Asianumero: VKL 320/13 (2014)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 26.02.2014

Lakipykälät: 16

Vakuutuksen kohteena oleva irtaimisto. Vahingon määrä. Vakuutuksen irtisanominen.

Tapahtumatiedot

A:n vuokralle ottamassa kerrostalohuoneistossa (61 m²) syttyi tulipalo. Palosta aiheutui huoneistolle ja siellä olevalle irtaimistolle palo-, noki-, savu- ja vesivahinkoja. Poliisin tutkintailmoituksen mukaan huoneistossa oli erittäin paljon irtainta omaisuutta. Tutkintailmoituksen mukaan koko eteiskäytävä oli täynnä erilaista irtainta omaisuutta siten, että tavararöykkiö ulottui miltei kattoon saakka. Olo- ja makuuhuoneen oville oli mahdollisuus päästä konttaamalla tavararöykkiön ja katon välistä matalaa tilaa pitkin. Olo- ja makuuhuone olivat miltei kattoon saakka täynnä tavaraa. WC- ja pesuhuonetilassa oli tutkintailmoituksen mukaan miltei kattoon asti tavaraa. Tutkintailmoituksen mukaan keittiössä, jossa palo oli alkanut, oli tutkimushetkellä siirretty tavaraa pois, mutta sammutustöiden jälkeen otettujen valokuvien perusteella keittiössä oli ollut palanutta materiaalia yli tiski- ja työpöytätasojen.

P Oy tyhjensi A:n huoneiston irtaimistosta. Osa irtaimistosta hävitettiin ja osa varastoitiin. A:n kerrostalon ylimmässä kerroksessa sijaitsevan huoneiston tyhjennystyössä käytettiin nosturia ja vaihtolavaa. P Oy:n lasku alihankintatöineen oli 28 751,13 euroa. A:n irtaimistoa varastoitiin. P Oy teki ennen töitä kohteessa kartoituksen, jossa huoneistoa valokuvattiin. A toimitti vakuutusyhtiölle 53 sivua pitkän vahinkoluettelon ja selvityksen huoneiston irtaimistosta.

A oli vakuuttanut irtaimiston kerrostalohuoneiston vakuutuspaikassa kotivakuutuksella. Vakuutuskirjan mukaan irtaimisto oli vakuutettu täydestä hinnasta. Vakuutuskirjassa ei ollut merkintää enimmäiskorvausmäärästä.

Vakuutusyhtiön päätökset

Vakuutusyhtiö suoritti 13.9.2012 annetun summapäätöksen mukaisesti A:n kotivakuutuksesta korvausta 28 751,13 euroa. Tämä summa tilitettiin P Oy:lle.

Vakuutusyhtiö viittasi 20.9.2012 antamassaan päätöksessään irtaimistovakuutuksen kohdetta määrittävään vakuutusehtoon, jonka mukaan vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty irtaimisto. Irtaimistolla tarkoitetaan kotitalouden päivittäiseen ja vapaa-ajan käyttöön tarkoitettuja tavanomaisia esineitä. Päätöksen mukaan A:n huoneiston esineistö ei ole sen laatu ja määrä huomioiden kokonaisuudessaan vakuutusehtojen tarkoittamaa tavanomaista koti-irtai­mistoa. Vakuutusyhtiö ilmoitti, että se tulee korvaamaan irtaimistoon liittyvistä tulevista ja jo maksetuista siirto- ja puhdistuskuluista sekä vaurioituneesta irtaimistosta 50 prosenttia vahinkomäärästä. Irtaimiston säilytyskuluja korvataan 50 prosenttia asunnon korjaustyön ajalta. Irtaimiston siirto asunnosta sekä korjauskelvottoman irtaimen hävitys on korvattu kokonaan. Tämä huomioidaan tulevissa korvauksissa.

Päätöksen mukaan vakuutusyhtiö vähensi P Oy:n 700 euron laskua koskevasta korvauksesta 700 euroa maksetun ennakkokorvauksen perusteella. Samalla päätöksellä vakuutusyhtiö ilmoitti, että asumisen keskeytymiskorvausta tilitetään R Oy:lle 1 275 euroa (ajalta 30.10.–30.11.[2012]).

Vakuutusyhtiö suoritti A:lle 30.7.2013 annetulla korvauspäätöksellä korvausta 2 218,28 euroa. Päätökseen merkityn erittelyn mukaan selvityskuluina korvataan 23,55 euroa, omana työnä 1 593 euroa (177 t. x 9 euroa/t.), irtaimiston säilytyksestä korvataan 50 prosentin osuus eli 2562,30 euroa ja irtaimistosta korvataan 50 prosentin osuus eli 12 415 euroa. Näiden perusteella saatavasta summasta [16 593,85 euroa] vähennetään ennakkokorvaus 14 375,57 euroa (28 751,13 euroa x 0,5).

Päätöksen mukaan korvauksesta on vähennetty 50 prosenttia irtaimiston siirrosta aiheutuneista kuluista 20.9.2012 tehdyn päätöksen mukaisesti. Saatujen selvitysten perusteella esineistö ei ole kokonaisuudessaan vakuutusehtojen tarkoittamaa koti-irtaimistoa. Korvaus pitää sisällään kaikki kulut irtaimistoon liittyen.

Vakuutuksen irtisanominen

Vakuutusyhtiö ilmoitti A:lle 31.10.2012 päivätyllä ilmoituksella, että vakuutusyhtiö irtisanoo A:n kotivakuutuksen päättymään vakuutuskauden vaihtuessa 22.1.2013. Ilmoituksen mukaan palovahingon yhteydessä tehdyssä vahinkotarkastuksessa oli käynyt ilmi, että asunnon irtaimisto ei vastaa tavanomaista koti-irtaimistoa.

Valitus

A vaati valituksessaan, että vahinko tulisi korvata kokonaisuudessaan. Valitukseen liitetyn A:n kirjelmän mukaan hänen lapsensa asioidessa vakuutusyhtiön vahinkotarkastajan kanssa oli ollut selvää, että vakuutusyhtiö hoitaa tyhjennyksen ja varastoinnin sekä irtaimisto korvataan. Ainoa epäselvä asia oli irtaimiston vahingon määrä. Vahinkotarkastaja on tilannut tyhjennyksen. Työtä ei kilpailutettu ja kustannukset nousivat korkeiksi. Vakuutusyhtiö on jälkikäteen tehnyt päätöksen siitä, että heidän tilaamastaan tyhjennyksestä korvataan vain puolet.

A arvostelee P Oy:n henkilökunnan toimia. Hänen mukaansa P Oy:n työntekijät käyttäytyivät niin kuin hän ei olisi saanut sanoa mitään asiassa. Varastointi suoritettiin huonosti. A kertoo myös, että hänellä oli keittiössä arvo-omaisuutta, mutta P Oy:n työntekijät heittivät keittiön tavarat kaatopaikalle eikä arvotavaroita löytynyt. A:n mukaan huoneistossa olleet huonekalut olivat painavia ja täyttivät siirtolavat. Asunnon ovien, keittiön kiintokalusteiden ja ikkunan pokien hävittämistä ei sen sijaan tulisi korvata A:n kotivakuutuksesta. Myös ulkopuoliset toivat siirtolavoille tavaraa.

A selvittää kirjelmässään vaiheitaan, vuokrahuoneistossa, kuten talossa tehtyjä korjaustöitä, ja kertoo huoneistossa olleesta irtaimistosta. Hänen mukaansa irtaimisto on ollut tavanomaista kodin irtaimistoa. A:n mukaan hän oli pitkään halunnut järjestää huoneiston ja tavaroita oli tarkoitus siirtää maaseudulle. Kirpputoritoiminta on ollut A:lle pelkkä harrastus.

A:n kirjelmän mukaan vahinko tulee korvata täysimääräisesti. Hän pitää vakuutusyhtiön näkemystä irtaimiston korvaussummasta pienenä. A:n mukaan vakuutusyhtiö on itse arvioinut hänen irtaimistonsa arvoksi yli 126 000 euroa. Myös asumisen keskeytymisessä tulee soveltaa 96 euron omavastuuta.

A:n mukaan vakuutusyhtiö on korvannut asumisen keskeytymisestä 225 euroa kuukaudelta kulujen ollessa 1 500 euroa. A:n mukaan hänelle tulee suorittaa lisäkorvaus tavaroiden takaisin tuomisesta ja niistä varastointia koskevista kuluista, jotka ovat aiheutuneet varastoinnista P Oy:n varastolla säilyttämisen jälkeen.

A pitää vakuutuksen irtisanomista kohtuuttomana. Hän kertoo olevansa rauhallinen yksineläjä, jonka taloudessa vahinkoriski on pienempi kuin usean henkilön talouksissa. Hän ei ole itse aiheuttanut vahinkoja. A:n mukaan hän on tarkka ja huolellinen eikä hän tupakoi tai käytä päihteitä. Vakuutus on ollut voimassa pitkän ajan ja vakuutusmaksut on hoidettu.

Vakuutusyhtiön vastine

Palovahinkokorvaus

Vakuutusyhtiö viittaa vastineessaan vakuutusehtoon, jonka mukaan vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty irtaimisto. Irtaimistolla tarkoitetaan kotitalouden päivittäiseen ja vapaa-ajan käyttöön tarkoitettuja tavanomaisia esineitä. Yhtiön mukaan A:n asunnon irtaimiston laatu ja määrä huomioon ottaen sen ei voida katsoa kokonaisuudessaan olevan vakuutusehtojen tarkoittamaa tavanomaista koti-irtaimistoa. A:n asunto on ollut niin täynnä erilaista säilytettävää tavaraa, että liikkuminen asunnossa on ollut lähes mahdotonta tai joka tapauksessa hyvin hankalaa. Koska huoneisto on ollut täynnä irtaimistoa, ei tarkkaa vahinkotarkastusta voitu tehdä, vaan oli aloitettava raivauksella. Irtaimiston todellinen määrä selviää tutkintailmoituksesta ja liitteiden valokuvista.

Vastineen mukaan koska irtaimistoa ei voida kokonaisuudessaan katsoa tavanomaiseksi päivittäiseen ja vapaa-ajan käyttöön tarkoitetuksi koti-irtaimistoksi, on vakuutusyhtiö päätynyt korvaamaan vakuutuksesta 50 prosenttia irtaimiston siirto- ja puhdistuskuluista, vaurioituneesta irtaimistosta ja irtaimen säilytyskuluista. Asumisen keskeytymisestä korvaus on maksettu täytenä, sitä ei ole puolitettu (1 275,00 euroa/kk).

Vakuutusyhtiön mukaan asunnon tyhjentäminen on tullut maksamaan yhteensä 29 451,13 euroa. Asunnosta tyhjennettiin seitsemän lavallista vaurioitunutta tavaraa kaatopaikalle, vahingosta aiheutui yli 15 tonnia jätettä. Asunnon tyhjennyskustannukset ovat huomattavan suuret johtuen tavaran valtavasta määrästä. Osa irtaimistosta pystyttiin puhdistamaan ja nämä tavarat varastoitiin. Vakuutuksesta on korvattu raivaus- ja tyhjennyskustannuksista puolet. Samoin säilytettävän irtaimen varastoinnista on korvattu puolet kustannuksista. Tuhoutuneesta irtaimistosta on korvattu kertakorvauksena puolet eli 12 415 euroa. Oman työn osuutena A:lle on korvattu 1 593 euroa eli 177 tunnin omaa työtä vastaava korvaus.

Vakuutuksen irtisanominen

Vastineessa todetaan, että vakuutussopimuslain ja yleisten sopimusehtojen mukaan vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi vakuutuskauden lopussa. A:n vakuutus on irtisanottu päättymään vakuutuskauden lopussa riskikartoituksen perusteella. Palovahingon yhteydessä on käynyt ilmi, että A:n irtaimisto ei vastaa tavanomaista koti-irtaimistoa. Irtaimiston laatu ja määrä aiheuttavat sellaisen riskin, jota vakuutusyhtiö ei voi ottaa kotivakuutuksella.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Lainsäädäntö

Vakuutussopimuslain 16.1–2 §:n (Jatkuvan vahinkovakuutuksen irtisanominen) mukaan vahinkovakuutuksen ehdoissa voidaan määrätä, että vakuutuksenantajan vastuu jatkuu vakuutuskauden kerrallaan, jollei jompikumpi sopimuspuoli irtisano sopimusta (jatkuva vahinkovakuutus).

Vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa jatkuva vahinkovakuutus päättyväksi vakuutuskauden lopussa. Irtisanomiselle on oltava hyvän vakuutustavan mukainen peruste. Irtisanomista koskeva ilmoitus on lähetettävä vakuutuksenottajalle viimeistään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä. Ilmoituksessa on mainittava irtisanomisperuste, jollei irtisanominen perustu rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 26 §:ään. Jos irtisanomista ei tehdä siten kuin tässä momentissa säädetään, irtisanominen on mitätön.

A:n vakuutukseen sovellettavien yleisten sopimusehtojen kohdan 14.5 mukaan vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi vakuutuskauden lopussa.

Vakuutusehdot

2 Vakuutuksen kohde

2.2 Irtaimisto

Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty irtaimisto. Irtaimistolla tarkoitetaan kotitalouden päivittäiseen ja vapaa-ajan käyttöön tarkoitettuja tavanomaisia esineitä. Mikäli irtaimisto on vakuutettu enimmäismäärästä, se on mainittu vakuutuskirjassa.

Seuraavassa taulukossa on kerrottu vakuutuksen kohteena olevien yksittäisten esineitten tai tiettyjen esine- tai omai­suusryhmien enimmäiskorvausmäärät. Näitä enimmäis­korvausmääriä noudatetaan siitä riippumatta, onko irtaimis­to vakuutettu enimmäiskorvausmäärästä vai täydestä hinnasta. --

6 Vahinkojen korvaaminen

6.1.3 Muut vahingot

6.1.3.1 Asumiskäytön keskeytyminen

Vakuutuksesta korvataan kohtuulliset ja välttämättömät ylimääräiset asumis-, kuljetus-, varastointi- ja muut vastaa­vanlaiset kustannukset. Vakuutuksesta ei korvata ruokailukustannuksia.

Korvauksena maksetaan enintään 85 % edellä mainituista, vakuutuksenantajan kanssa etukäteen sovituista, todellisis­ta kustannuksista. Vaihtoehtoisesti asumiskäytön keskey­tymisestä maksettava korvaus voidaan sopia myös kerta­korvauksena, jolloin vakuutetun ei tarvitse toimittaa selvitystä todellisista ylimääräisistä kustannuksista. Korvausta asumiskäytön keskeytymisestä maksetaan enin­tään yhdeltä (1) vuodelta.

6.2.3 Irtaimisto

6.2.3.1 Irtaimen esineen hinnan arvioiminen

Irtaimen esineen hinta arvioidaan ominaisuuksiltaan ja käyttökelpoisuudeltaan vastaavan uuden esineen hinnan (uudishinta) mukaan. Uudishintana käytetään hintaa, jolla lähinnä vastaava esine voidaan hankkia tilalle, jos hankinta on mahdollista.

6.2.3.2 Irtaimen esineen vahingon määrän laskeminen

Enintään viisi (5) vuotta vanhan irtaimen esineen vahingon määrä lasketaan vastaavanlaisen esineen uudishinnan mukaan. Seuraavassa taulukossa lueteltujen esineiden tai esineryhmien vahingon määrä lasketaan kuitenkin aina taulukon mukaan.

Muun yli viisi (5) vuotta vanhan esineen vahingon määrä lasketaan sen nykyhinnan mukaan, jolla tarkoitetaan käyte­tyn esineen hintaa. Esineen hintaa alentaa omaisuuden ikä, käyttö, huollon tai hoidon laiminlyönti sekä muiden vastaa­vanlaisten syiden selvä vaikutus.

Taideteosten, korujen ja muiden arvoesineiden vahingon määrä lasketaan aina niiden nykyhinnan mukaan.

Ammattikäytössä olevan omaisuuden vahingon määrä lasketaan aina sen nykyhinnan mukaan. Korjauskustannuksia korvataan enintään edellä mainitulla tavalla laskettuun vahingon määrään asti.

6.2.3.3 Määrättyjen esineryhmien vahingon määrän laskeminen

Korvattaessa alla lueteltua omaisuutta tehdään uudishin­nasta esineen ikään perustuvat vuotuiset vähennykset.

- Viihde- ja muut elektroniset laitteet sekä optiset laitteet 9 %

- Polkupyörät 9 %

- Kodinkoneet 9 %

- Muut koneet ja laitteet 5 %

- Kannattavat tietokoneet ja vastaavat 30 %

- Muut ATK-laitteet 15 %

- Silmälasit 15 %

- Urheiluvälineet ja varusteet 15 %

- Käyttövaatteet ja jalkineet 15 %

- Yrittäjätoiminnan omaisuus 15 %

- Matkapuhelimet ja vastaavat 30 %

Vähennys lasketaan uuden vastaavanlaisen esineen uu­dishinnasta. Esineen tai laitteen yksittäisen osan uudishin­nasta tehdään ikävähennys koko laitekokonaisuuden iän mukaan, vaikka yksittäinen osa olisikin nuorempi. Vähen­nystä ei tehdä käyttöönottovuodelta. Ikävähennysten las­kennassa ensimmäisenä käyttöönottovuotena pidetään sitä vuotta, jolloin esine on otettu käyttöön. Ensimmäinen käyt­töönottovuosi päättyy kalenterivuoden vaihtuessa riippu­matta siitä, mihin aikaan vuodesta esine on otettu käyttöön. Ikävähennys tehdään myös vahinkovuodelta. Vähennys lasketaan vuodet x ikävähennysprosentti.

Edellä mainittujen esineiden hinnaksi jää aina vähintään 10 prosenttia uuden vastaavanlaisen esineen uudishinnas­ta, lukuun ottamatta seuraavia esineryhmiä: kannattavat tietokoneet ja vastaavat, muut ATK-laitteet, silmälasit, käyt­tö­vaatteet ja jalkineet sekä matkapuhelimet ja vastaavat.

Vähennystä ei tehdä laskuun perustuvista korjauskustan­nuksista. Korjauskustannuksia korvataan enintään lasket­tuun vahingon määrään asti omavastuulla vähennettynä.

Ratkaisu

Tapauksessa on ensivaiheessa kysymys siitä, miltä osin vakuutuspaikassa oleva irtaimisto on A:n kotivakuutuksen kohteena. Lisäksi tapauksessa on kysymys korvausmenettelystä, vahingon määrästä ja A:n kotivakuutuksen irtisanomisesta.

Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus

Vakuutusyhtiö on ilmoittanut korvanneensa puolet irtaimiston poistamisesta, käsittelemisestä, ja varastoinnista aiheutuneista kuluista sekä tuhoutuneesta irtaimistosta. Vakuutusyhtiö katsoo, että A:n vuokrahuoneistossa oleva irtaimisto ei ole ollut kokonaisuudessaan vakuutuksen kohteena.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty irtaimisto. Ehtojen mukaan irtaimistolla tarkoitetaan kotitalouden päivittäiseen ja vapaa-ajan käyttöön tarkoitettuja tavanomaisia esineitä.

Vakuutuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että vakuutusehtoihin on otettu yksittäisten esineiden ja esine- tai omaisuusryhmien kohdalta enimmäiskorvausmääriä. Vakuutusehtoihin on otettu myös irtaimiston vakuutuksen kohteena olevaa omaisuutta koskevia rajauksia. Vakuutusehtojen mukaan vakuutuskirjaan voidaan merkitä myös irtaimiston enimmäiskorvausmäärä.

Tässä tapauksessa vakuutusyhtiö ei ole esittänyt, että sen korvausvastuuta tulisi rajata jonkin vakuutusehtoihin otetun enimmäiskorvausmäärän perusteella tai että irtaimisto joiltakin osin olisi esimerkiksi elinkeinotoimintaan kuuluvaa. A:n vakuutuskirjaan ei ole merkitty irtaimiston täysarvovakuutuksen kohdalle enimmäiskorvausmäärää.

Valokuvien ja muun selvitysten perusteella A:n vuokrahuoneistossa on ollut lukumäärältään poikkeuksellisen paljon esineitä. Valokuvien ja muun selvityksen perusteella irtaimisto ei ole kuitenkaan ollut laadultaan poikkeuksellista, vaan esineet ovat olleet laadultaan tavanomaista koti-irtaimistoa.

Palovahinko on kohdannut vakuutuskirjaan merkityssä vakuutuspaikassa olevaa irtaimistoa. Vakuutuslautakunnalle esitetyn selvityksen perusteella irtaimisto on muodostunut esineistä, jotka ovat laadultaan kotitalouden päivittäiseen ja vapaa-ajan käyttöön tarkoitettuja tavanomaisia esineitä. A:n vakuutussopimus ei sisällä kappalemääräisiä vakuutuksen kohdetta koskevia rajoituksia eikä vakuutusyhtiö ole lautakuntamenettelyssä tai muissa kirjelmissään väittänyt, että vakuutusehtoihin otetut enimmäiskorvausmäärät tai irtaimistovakuutuksen rajaukset rajoittaisivat sen korvausvastuuta.

Vakuutusyhtiö ei voi esittämällään perusteella tehdä korvauksesta 50 prosentin vähennystä, vaan sen tulee korvata irtaimiston vahinko A:lle täysimääräisesti ilman tätä vähennystä. Asian ratketessa muun ohella P Oy:n laskua koskevan korvausvastuun osalta tällä perusteella Vakuutuslautakunta ei tässä yhteydessä ota kantaa siihen, kuka on toiminut P Oy:n tekemän työn tilaajana, tai siihen, mikä merkitys vakuutusyhtiön 13.9.2012 antamalle korvauspäätökselle voitaisiin antaa.

Vahingon määrä

Vakuutusyhtiön vastineen ja korvauspäätöksen perusteella tuhoutuneen irtai­miston osalta vahingon määrän riidaton osa on 24 830 euroa kertakorvauksena suoritettuna. Vakuutuslautakunta ei ole A:n vahinkoluetteloiden ja muun selvityksen perusteella voinut todeta, että tuhoutuneen irtaimiston osalta vakuutusyhtiön vakuutusehtojen korvaussääntöjen mukainen korvausvastuu ylittäisi tämän summan. Vakuutuslautakunta ei suosita sen käytössä olevan selvityksen perusteella korotusta tuhoutuneen irtaimiston vahingon määrään.

Vakuutuksen irtisanominen

Vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa jatkuva vahinkovakuutus päättyväksi vakuutuskauden lopussa. Irtisanomiselle tulee kuitenkin olla hyvän vakuutustavan mukainen peruste ja sitä koskeva ilmoitus on lähetettävä vakuutuksenottajalle viimeistään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä.

Vakuutusyhtiö on ilmoittanut irtisanomisen perusteeksi riskikartoituksen. Yh­tiön mukaan palovahingon yhteydessä on ilmennyt, että A:n asunnon irtaimisto ei vastaa tavanomaista koti-irtaimistoa. Asiassa esitetty selvitys huomioiden Vakuutuslautakunta katsoo A:n irtaimiston esinevakuutusriskin olevan sen laatuinen, että kotivakuutuksen irtisanomista voidaan tapauksessa pitää hyvän vakuutustavan mukaisena. Tämän arvion osalta merkitystä ei ole sillä, että palovahingon yhteydessä osa A:n irtaimistosta on tuhoutunut.

Vakuutusyhtiö on lähettänyt irtisanomista koskevan ilmoituksen vakuutuksenottaja A:lle kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä. Asiakirjaselvityksen perusteella ilmoitus on tässä tapauksessa lähetetty sellaiseen osoitteeseen, josta A on sen voinut vastaanottaa. Edellä mainitut seikat huomioiden Vakuutuslautakunta pitää A:n kotivakuutuksen irtisanomista lain mukaisena ja pätevänä.

Lopputulos ja A:n muut vaatimukset

Vakuutusyhtiön tulee suorittaa A:lle korvaus irtaimiston vahingosta ilman 50 prosentin vähennystä. A:lle tulee suorittaa lisäkorvausta aikaisemmat korvauserät huomioiden siten, että P Oy:n lasku (28 751,13 euroa), korvauspäätöksessä 30.7.2013 tarkoitettu irtaimiston säilytyskulu (5 124,60 euroa) ja irtaimiston tuhoutumisen vahingon määrä (24 830 euroa) tulevat kokonaan korvatuksi.

Vakuutusyhtiö ei ole ottanut kantaa A:n tavaroiden varastosta takaisin tuomista koskevaan vaatimukseen eikä tavaroiden myöhempää varastointia koskevaan vaatimukseen. Näihin vaatimuksiin vakuutusyhtiön tulee ottaa kantaa A:n esittämän yksilöidyn korvausvaatimuksen ja selvityksen perusteella. Mikäli A:lla on lisääntyneitä asumiskuluja koskevia lisävaatimuksia, tulee A:n halutessaan esittää näistä vakuutusyhtiölle perusteltu korvausvaatimus ja selvitys. Vakuutuksen irtisanomista lautakunta pitää pätevänä edellä esitetyin perustein.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Melander sekä jäsenet Laapotti, Sario, Uimonen ja varajäsen Vuori. Sihteerinä toimi Korkeamäki.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta