Haku

VKL 319/14

Tulosta

Asianumero: VKL 319/14 (2015)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 04.03.2015

Onko viemärivuoto seurausta rakentamismääräysten tai hyvän rakentamistavan vastaisesta rakentamisesta? Mistä viemärin murtuma oli seurausta?

Tapahtumatiedot            

Vakuutuksenottajan eli rivitaloyhtiön viemäri tukkeutui 12.6.2013, minkä seurauksena jätevettä tulvi talon sisäpuolisten viemärien kautta neljään asuntoon. Viemärin tukkeutumisen syynä oli puunjuurien tunkeutuminen viemäriin. Vakuutusyhtiö katsoi, että viemäri ja tarkastuskaivo olivat ajan saatossa painuneet ja tämän seurauksena muoviputken liitokset olivat irronneet ja puun juuret olivat päässeet kasvamaan viemäriputken sisään. Tällainen vahinko oli syntynyt vähitellen putken painumisesta sekä rakennus- ja asennusvirheen vuoksi, sillä putket oli asennettu Rakentamismääräyskokoelman D1 (1987) kohdan 3.4.2 vastaisesti.

Rivitaloyhtiö toi tämän jälkeen rakennustyön tehneen maanrakennusurakoitsijan lausuman korjauksessa tehdyistä havainnoista.   Tämän lausuman mukaan viemärilinjan tarkastuskaivo oli ehjä ja viemärin ja kaivon liitoskohdassa oli todettu halkeama, tarkastuskaivo oli liitetty viemäriin asianmukaisesti, viemärilinja ei ollut painunut ja liitoskohdan vaurion epäiltiin aiheutuneen aurauskaluston törmäämisestä tarkastuskaivoon. Lisäksi vakuutusyhtiöön toimitettiin valokuvia viemärin korjaamisesta sekä viemärinkuvausraportti. Vakuutusyhtiö ei pitänyt uskottavana, että aurauskaluston törmäys tarkastuskaivoon olisi rikkonut liitosta. Jos olisi rikkonut, olisivat myös kaivo ja sen kansi vaurioituneet. Vakuutusyhtiö katsoi myös, että viemärin käännös oli tehty ilman liitoskulmia, mikä on rasittanut tarkastuskaivon ja viemärin liitoksia. Lisäksi yhtiö katsoi, että viemärinkuvausraportista ilmeni, että viemäri oli painunut ja tämän vuoksi vesi oli jäänyt putken sisälle makaamaan. Vakuutusyhtiö katsoi edelleen, ettei vahinko ollut kiinteistövakuutuksesta korvattava.       

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja ei hyväksy vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä. Vakuutuksenottaja katsoo oman asiantuntijansa lausuman perusteella, että viemärin perustamistapa on ollut määräysten mukainen eikä viemärin noin kahden metrin korjauksen yhteydessä perustamistapaa ole tarvinnut muuttaa. Valituksen mukaan auraaja tai joku on saattanut ajaa runsaslumisina talvina nurmialueella sijaitsevan tarkastuskaivon kannen yli, jolloin kansi ja kaivo ovat saattaneet painua alas ja T-haara murtua. Myös routaamaton maaperä on saattanut edes auttaa vahingon syntymistä. Viemärilinjan kulmamuutos tarkastuskaivon kohdalla on 30 astetta eikä yhtiön esittämää 90 astetta ja se oli toteutettu vakuutusyhtiön väitteistä poiketen 30 asteen kulmakappaleella. Kohteen rakentamisajankohtana ei viemärin tarkistuskaivoja tehty ns. teleskooppimallisina, vaan ne olivat ”kiinteitä tulpallisia” putkia, jotka helposti orgaanisten pintamaakerrosten painuessa (maatuessa) saattoivat jäädä hieman nurmipinnan yläpuolelle. Viemärit on rakennettu aikoinaan hyväksyttyjen suunnitelmien ja tuolloin hyvän rakentamistavan mukaisina. Rakennusvalvonta on rakentamisajankohtana hyväksynyt ja tarkastanut asennukset tavanomaisen käytäntönsä mukaisesti. Muita ongelmia kuin nyt esiintynyt ei ole viemäreissä ollut. Vahingon jälkeen on kaikki vastaavat nurmialueella sijaitsevat putkikaivot päivitetty vahingon jälkeen teleskooppiputkisiin vastaamaan nykykäytäntöä. Vakuutuksenottaja pyytää, että Vakuutuslautakunta suosittaisi vahingon korvaamista.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on saanut puhelimitse tiedon vakuutuksenottajan asiamieheltä, ettei nyt kyseessä olevan tarkastusputken pään ympärillä ollut valurautakantta eikä viemäristä ollut olemassa suunnitelmakuvia. Vakuutusyhtiön käyttämän asiantuntijan mukaan rakennuksen valmistumisaikaisissa suunnitelmissa käytettiin viemärirakenteessa yleensä 600 mm halkaisijaltaan ja 500 mm korkeudeltaan pohjallista kaivonrengasta, jonka päällä oli valurautakansi. Tällöin viemärin puhdistusputken pää oli kaivonrenkaan sisällä, jolloin se oli suojattu ulkopuolisilta kolhuilta ja ilkivallalta sekä talvella löydettävissä metallin paljastimella. Vakuutusyhtiö on pyytänyt selvitystä LVI-suunnitelmista rakennuspaikan kaupungilta, muttei ole saanut tietoja arkistohenkilöstön loman vuoksi. Vakuutusyhtiön käyttämän asiantuntijan mukaan viemärinpäätä ei ole tuettu hyvän rakentamistavan mukaisesti. Jos viemärin pää on ollut näkyvissä, voi aura-auto törmätä siihen ja rikkoa sen.  Vakuutusyhtiö katsoo, ettei viemäriä ole tällöin rakennettu siten, että se kestää vahingoittumattomana pihassa tapahtuvan normaalin toiminnan. Vakuutusyhtiön käyttämän asiantuntijan mukaan viemäri on rikkoutunut sen suojaamattomuuden takia. Vakuutusyhtiö katsoo, ettei rikkoutunut viemäri ole täyttänyt aikansa rakentamismääräyksiä ja tämä on suoraan edesauttanut vahingon syntymistä. Vakuutusyhtiön korvauspäätökset ovat olleet vakuutusehtojen mukaisia.    

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalla on ollut käytössään mm. seuraavat selvitykset:

- 18.6.2013 päivätty kosteuskartoitusraportti.
- Rikkoutuneen putken esiin kaivaneen maankaivuuyrittäjän havainnot rikkoutuneen putken asennuksesta sekä arvio vahingon syystä.
- Vakuutusyhtiön sähköpostikirjeenvaihtoa hankkimansa asiantuntijan kanssa rikkoutuneen putken asennuksen rakennusmääräysten mukaisuudesta.
- Valokuvia vahinkopaikalta ja vahingoittuneesta viemäriputkesta ja viemärin tarkastusputkesta sekä uusista putkista.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko viemärivesi vuotanut äkillisesti, ennalta arvaamattomasti ja suoraan rikkoutuneesta tai toimimattomasta viemäriputkistosta tai onko viemäriputki rikkoutunut äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Asiassa on myös kysymys siitä, onko viemäri putki ja tarkastusputki rakennettu aikanaan rakentamismääräysten ja hyvän rakentamistavan mukaisesti.  

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Suomen rakentamismääräyskokoelman D1 Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaiteistot, määräykset ja ohjeet 1987

- kohdan 3.1 mukaan jätevesilaitteisto on sijoitettava kiinteistöön tarkoituksenmukaisesti ja sen tulee olla riittävän kestävä ja käyttövarma.
- kohdan 3.4.2 mukaan viemäri on asennettava maahan siten, että se kestää vahingoittamattomana ja toimivana maanpaineen, kuormituksen, maaperän syövyttävyyden ja sijaintipaikan mahdollisen painumisen aiheuttamat vaikutukset.

Vakuutusehtojen kohdan 6.6.1 mukaan Vakuutuksesta korvataan suoranainen esinevahinko, jonka on aiheuttanut nesteen … vuotaminen äkillisesti, ennalta arvaamattomasti ja suoraan rikkoutuneesta tai toimimattomasta 

- rakennukseen kiinteästi asennetusta käyttövesi- tai viemäriputkistosta…                                                                

Vakuutusehtojen kohdan 6.6.2 mukaan vakuutuksesta ei korvata …

- vahinkoa, jonka on aiheuttanut vakuutuksen kohteena olevan omaisuuden … rakentamismääräysten, -ohjeiden tai hyvän rakentamistavan vastaisesta rakentamisesta tai vakuutuksen kohteena olevaa omaisuutta käsiteltäessä tehdystä työvirheestä.

Vakuutusehtojen kohdan 6.8.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteena olevan talotekniikan äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta rikkoutumisesta talotekniikalle aiheutunut suoranainen esinevahinko.

Vakuutusehtojen kohdan 6.8.2 mukaan vakuutuksesta ei korvata …

- vahinkoa, joka on aiheutunut vakuutuksen kohteena olevan omaisuuden … rakentamismääräysten, -ohjeiden tai hyvän rakentamistavan vastaisesta rakentamisesta tai vakuutuksen kohteena olevaa omaisuutta käsiteltäessä tehdystä työvirheestä…

Asian arviointi

Vakuutuksenottajan, rivitaloyhtiön pääviemärin tarkastuskaivon T-liitoskappale on murtunut ja tämän seurauksena puunjuuria on päässyt kasvamaan viemäriputkeen ja se on tukkeutunut. Maankaivuun tehnyt yrittäjä ei havainnut korjaustyön yhteydessä viemärin asennuksessa rakennusvirheeseen viittaavia vikoja ja putki vaikutti liitetyn viemäriin asianmukaisesti. Viemärin asennusaikaan voimassa olleen rakennusmääräyksen mukaan viemäri tuli asentaa niin, että se kesti vahingoittumattomana muun muassa maanpaineen, kuormituksen ja maan painumisen vaikutukset.

Nyt kyseessä oleva pääviemärin tarkastuskaivo on hiukan painunut. Tarkastuskaivon T-kappale on murtunut selvitysten mukaan tyvestään. Vakuutuslautakunnan käsityksen mukaan T-kappaleen lievä painuminen ei aiheuta helposti sen tyven murtumista. Vaurioitumisen todennäköisenä syynä on sekä vakuutusyhtiö että vakuutuksenottaja pitänyt sitä, että tarkastusputkeen on ajettu esimerkiksi lumitöiden yhteydessä, kun on vahingossa törmätty kulkutien vieressä nurmialueella olleeseen tarkastusputkeen. Rakennusmääräyksissä ei ole tarkemmin määritelty, miten viemäriputki tai tarkastuskaivo tulee suojata. Kun vahinko on todennäköisesti aiheutunut nurmialueella sijainneeseen tarkastusputkeen törmäämisestä, putken ei voida katsoa asennetun rakennusmääräysten vastaisesti, vaikkei suojaputkea ole tarkastusputken ympärillä tai teräskantta sen päällä ollut.         

Lopputulos

Vakuutuslautakunta katsoo, että viemärin tarkastusputken T-liitoskappale on vaurioitunut äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti ja jätevesi on vuotanut äkillisesti, ennalta arvaamattomasti ja suoraan toimimattomasta eli tukkeutuneesta viemäriputkesta vakuutuksenottajan eli rivitaloyhtiön huoneistojen lattioille. Tämän vuoksi vahingot ovat korvattavia vakuutuksenottajan kiinteistövakuutuksesta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Melander
Sihteeri Snellman

Jäsenet:
Sario
Siirala
Uimonen
Vaitomaa

Tulosta