Haku

VKL 318/11

Tulosta

Asianumero: VKL 318/11 (2011)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 12.12.2011

Julkisyhteisön vastuu Henkilövahinko Hiihtäjän kaatuminen Kuluttajapalvelu Kunnan vastuu ylläpitämänsä ladun kunnosta

Vahinkoilmoituksensa mukaan lausunnonpyytäjä kaatui 6.1.2011 noin klo 09.30 vakuutuksenottajana olevan kaupungin ylläpitämällä hiihtoladulla. Lausunnonpyytäjä kertoi kaatuneensa alamäessä olevan mutkan jälkeen ladulla olleeseen monihaaraiseen oksaan. Lausunnonpyytäjä loukkasi kaatuessaan selkänsä ja kylkiluunsa. Lausunnonpyytäjän mukaan ilma oli tuulinen ja kovan tuulen on täytynyt pudottaa läheisestä oksan ladulle.

Korvausta lausunnonpyytäjälle aiheutuneesta henkilövahingosta haettiin kaupungin vastuuvakuutuksen perusteella.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö viittasi vakuutusehtoihin ja vahingonkorvauslakiin ja totesi, että voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksenvaatijan tulee näyttää, että vahingonaiheuttaja on aiheuttanut vahingon tuottamuksellaan ja että vahinko on seuraus vahingonaiheuttajan menettelystä. Vakuutusyhtiön saamien tietojen mukaan kyseinen latu ajetaan koneella säännöllisesti iltaisin, vähintään joka toinen päivä, niin, että se ehtii jäätyä. Lumisateella ladun ajaminen aloitetaan heti aamusta. Ennen nyt kyseessä olevaa vahinkotapahtumaa latu oli tarkastettu ja ajettu illalla 5.1.2011. Illalla tehdyn tarkistuksen ja vahinkotapahtuman välisenä aikana ei ollut satanut lunta.

Vakuutusyhtiö totesi, että vahinko sattui maastossa olevalla ulkoilualueella. Kun hiihdetään metsässä, sattuu usein, että tuuli on puhaltanut esimerkiksi kuusenhavuja ladulle. Hiihtäjältä edellytetään enemmän tarkkaavaisuutta ympäristön suhteen, kun hän hiihtää maastossa verrattuna esimerkiksi stadionilla hiihtämiseen. Olosuhteet huomioon ottaen vakuutusyhtiö katsoi, ettei vakuutuksenottaja ole laiminlyönyt huolehtia riittävästi ladun turvallisuudesta. Näin ollen vakuutuksenottaja oleva kunta ei ole korvausvastuussa lausunnonpyytäjälle aiheutuneesta vahingosta eikä vahinkoa myöskään korvata vastuuvakuutuksesta.

 

Lausuntopyyntö

Vahinkoa kärsinyt on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyytää lautakunnan lausuntoa asiassa.

Lausunnonpyytäjä kertoo, että kyseisen ladun viimeisessä osassa oli alamäki, mutka eikä mitään näkyvyyttä. Mutkan jälkeen oli ladulla monihaarainen oksa, jonka tuuli oli luultavasti tiputtanut. Lausunnonpyytäjä sai kaatuessaan selän kompressiomurtuman, nikamansiirtymän ja kylkiluiden siirtymän.

Lausunnonpyytäjä katsoo, että latua ei ole huollettu hiihtoliiton päivittäisten hoitosuositusten mukaan, vaan ainoastaan lumentulon vuoksi tai vähintään joka toinen päivä. Muita sääolosuhteita ei ole huomioitu, kuten kovaa tuulta, mitä yleisesti esiintyy rannikolla. Missään ei ole myöskään tiedotettu, että ladulla hiihdetään omalla vastuulla tai varoitettu ladulla olevista oksista tms. Myöskään jyrkistä laskuista ei ole varoitettu. Myöskään sitä ei ole ilmoitettu, kuka vastaa ladun kunnosta, ylläpidosta jne. Lausunnonpyytäjä toteaa, että hiihdettyään ladulla hän ei voinut ymmärtää, ettei sen turvallisuudesta kukaan ollut kyseisenä päivänä vastannut.

Lausunnonpyytäjä toteaa lisäkirjelmässään vielä, että vahinkopaikkaa lähimpänä olevilla havaintoasemilla yli 2 cm lunta vuorokauden kertyi talvina 2008 – 2011 keskimäärin 14 päivänä. Lisäksi siellä tuuli samalla aikavälillä yli 15 m/s päiväsaikana keskimäärin 25 kertaa vuodessa.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa, että vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tuottamusta. Tuottamuksella ymmärretään varomattomuutta eli sitä, että aiheuttaja tekee jotain, jota hänen ei tulisi tehdä, tai että aiheuttaja jättää tekemättä jotain, jota hänen olisi pitänyt tehdä, minkä menettelyn seurauksena vahinko syntyy.

Arvioitaessa vahingonkorvausvastuuta kyseisessä tapauksessa tulee arvioitavaksi se, onko kaupunki huolehtinut hiihtoladun riittävästä käyttöturvallisuudesta. Vakuutusyhtiön käsityksen mukaan hiihtolatu sinällään on ollut asianmukaisesti hoidettu eikä se siten muodostanut turvallisuusriskiä. Latu on tarkistettu ja ajettu vahinkoa edeltävänä iltana vahingon sattuessa heti aamusta. Vahinkohetkellä vallinneet olosuhteet olivat hyvät, joten ei ole ollut aihetta tehdä tiheämpiä tarkastuksia ladun kunnosta tai normaalia kunnossapitoa laajempia hoitotoimenpiteitä.

Kyse on ollut todennäköisesti tuulen mukana tulleesta oksasta ladulla. Kyse on kaupungista riippumattomista syistä syntyneistä ladun epätasaisuudesta. Ei voida kohtuudella odottaa, että ladun kunnossapitäjät olisivat ottaneet huomioon tuulen mukana mahdollisesti tulevien oksien aiheuttamat riskit sen enempää kuin nyt oli huolehdittu. Asianmukaisestikaan toimien ei pystytä täysin poistamaan riskiä, että ladulle ajautuu esimerkiksi tuulen mukana oksia tai roskia, kun kyse on maastossa olevasta hiihtoladusta.

Pohdittaessa, mitä hiihtäjällä on oikeus odottaa hiihtoladulta, riskin arviointi perustuu hiihtoladun tavanomaiseen ja normaalisti ennakoitavaan käyttöön. Maastossa hiihtäjien on otettava huomioon luonto ja pyrittävä ennakoimaan mahdolliset vaaratekijät. Hiihtäjän tulee varautua epätasaisuuksiin. Hiihtovauhdin tulee olla sellainen, että hiihtäjä voi tarvittaessa reagoida muuttuneisiin olosuhteisiin riittävän ajoissa.

Hiihtoladun kunnossapidosta on huolehdittu asianmukaisesti. Latu on tarkistettu ja ajettu säännöllisesti eikä vahinkohetkellä vallinneet olosuhteet antaneet aihetta muihin toimenpiteisiin. Kunnossapitäjät ovat voineet perustellusti olettaa, että hiihtolatu on hiihtäjille turvallinen. Maastossa hiihdettäessä hiihtäjällä on ennalta-arvattava ja normaaliin hiihtämiseen liittyvä riski mahdollisista epätasaisuuksista ladulla. Koska kaupunki on huolehtinut hiihtäjien turvallisuudesta riittävää huolellisuutta noudattaen, ei sen ole voitu osoittaa menetelleen tuottamuksellisesti.

Yllä mainitut seikat huomioon ottaen vakuutusyhtiö katsoo, ettei kaupunki ole huolimattomuudellaan aiheuttanut lausunnonpyytäjän loukkaantumista. Tapauksessa ei ole osoitettu, että kaupunki olisi missään määrin toiminut varomattomasti tai laiminlyönyt velvoitettaan huolehtia ulkoilualueella hiihtävien turvallisuudesta. Vakuutusyhtiö katsoo, ettei vahingonkorvauslain mukaista korvausvelvollisuutta ole syntynyt.

 

Vakuutuksenottajan vastine

Vakuutuksenottajana oleva kaupunki on puhelimitse ilmoittanut lautakunnalle, ettei sillä ole lisättävää asiaan.

 

Vakuutuslautakunnan lausunto

Julkisyhteisön vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 3 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutettu henkilö-, esine- ja varallisuusvahinko, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Ulkoilualueella, yleiseen käyttöön tarkoitetun hiihtoladun ylläpitäjänä kaupungin tulee myös vahinkohetkellä voimassa olleen kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain mukaan olosuhteiden vaatimalla huolellisuudella varmistua siitä, ettei tällaisesta palvelusta aiheudu kuluttajalle vaaraa.

Lautakunnan käytettävissä olevasta selvityksestä ilmenee, että lausunnonpyytäjä on kunnan ylläpitämällä hiihtoladulla hiihtäessään kaatunut ladulla olleeseen monihaaraiseen oksaan. Oksa oli ollut ladulla alamäessä ja mutkan jälkeen, niin ettei lausunnonpyytäjä ollut voinut havaita sitä ajoissa. Vakuutuksenottajana olevan kunnan antaman selvityksen mukaan kyseinen latu tarkastettiin ja kunnostettiin vähintään joka toinen päivä iltaisin ja lumisateen sattuessa aamuisin. Latu oli kunnostettu ja tarkastettu vahinkoa edeltäneenä iltana eikä ladun kunnostuksen ja vahinkotapahtuman jälkeisenä aikana ollut satanut lunta. Vahinko sattui aamulla klo 09.30. Osapuolten käsityksen mukaan vahingon aiheutti tuulen jostain läheisestä puusta ladulle heittämä oksa.

Lautakunnan käytettävissä olevasta selvityksestä ilmenee, että kyseinen hiihtolatu on kulkenut metsäisessä maastossa. Tällaisella alueella ladulle voi pudota puista oksia ja risuja. Ladun pitäminen koko ajan puhtaana risuista on mahdollista vain, jos sitä puhdistetaan kaiken aikaa. Tällaista toimintaa hiihtoladun ylläpitäjältä ei voida kohtuudella edellyttää. Lautakunta katsoo, että vakuutuksenottajana oleva kaupunki on osoittanut huolehtineensa riittävästi ladun turvallisuudesta eikä vahingon voida katsoa aiheutuneen vakuutuksenottajan laiminlyönnistä tai huolimattomuudesta. Näin ollen kaupunki ei ole vastuussa lausunnonpyytäjälle aiheutuneesta henkilövahingosta.

Lautakunta pitää vakuutusyhtiön hylkäävää päätöstä asianmukaisena eikä suosita korvauksen maksamista.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Sisula-Tulokas sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Norio-Timonen ja Rusanen. Sihteerinä toimi Haapasaari.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia