Haku

VKL 316/16

Tulosta

Asianumero: VKL 316/16 (2017)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 14.03.2017

Äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko. Rajoitusehto. Hitaasti syntyvä vahinko. Kylmiön kondenssiveden valuminen lattialle.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan omakotitalon kylmiön ovi oli 30.6.2016 jäänyt muutaman millimetrin verran auki, minkä seurauksena kylmiöstä oli valunut keittiön ja olohuoneen lattiarakenteisiin kondenssivettä. Vahinko oli huomattu 4.7.2016, kun vakuutuksenottaja oli saapunut kotiin mökiltään.

Vakuutusyhtiö on 5.8.2016 tekemässään korvauspäätöksessä evännyt korvauksen, koska kylmiön ovi oli unohtunut auki ja veden kondensoituminen on hitaasti syntyvä tapahtuma. Mitään äkillistä ennalta arvaamatonta syytä ei ollut tiedossa.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja ei hyväksy vakuutusyhtiön epäävää korvauspäätöstä, vaan vaatii osakorvausta. Hän kertoo kustannuksia aiheutuneen 1800 euroa ja oman työn arvon verran. Kylmiön tekniset osat oli huollettu 6-7 vuotta aikaisemmin. Vahingon jälkeen huoltoliike oli havainnut, että oven tiiviste oli monesta kohdin repeillyt. Viat eivät olleet näkyneet ulkoisesti tarkastelemalla.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö katsoo, ettei sillä ole aihetta muuttaa antamaansa korvauspäätöstä. Vakuutusyhtiö viittaa vakuutuksenottajan selvitykseen siitä, että tiiviste oli monesta kohdin repeillyt ja että tiivisteen magneettipitoisuus oli huomattavasti heikentynyt.

Saamiensa selvitysten perusteella vakuutusyhtiö katsoo, ettei kyseessä ole korvattava vahinko. Vakuutuksenottaja ei ole osoittanut mitään äkillistä, ennalta arvaamatonta tapahtumaa, jonka seurauksena kylmiön ovi olisi jäänyt auki. Kylmiön käyttäjältä ovi on unohtunut auki ja kylmiön valuma-altaaseen on alkanut kerääntyä kondenssivettä. Kondensoituminen on ilman lämpötilan muutoksista aiheutuva hitaasti syntyvä tapahtuma.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnan käytettävissä on ollut tarkastusraportti 11.7.2016 suoritetusta vahinkokartoituksesta. Raportista selviää, että vuonna 1980 rakennetun omakotitalon kylmiö on alkuperäinen, ja sen koneisto on uusittu noin 10 vuotta ennen vahingon tapahtumista. Vahingon aiheuttajasta raporttiin on merkitty: Kylmiön ovi jäänyt auki ja lauhdutinvesiastia täyttynyt vedellä ja vesi tippunut kylmiön eteen / ympäristöön lattialle ja osa vedestä oli kylmiön hyllyllä.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on kysymys siitä, onko kylmiön oven auki jääminen ja kondenssiveden valuminen rakennuksen rakenteisiin vakuutusehdoissa tarkoitettu äkillinen, ennalta arvaamaton tapahtuma. Jos kyseessä on vakuutuksesta korvattava äkillinen, ennalta arvaamaton tapahtuma, voiko vakuutusyhtiö vedota ehdossa tarkoitettuun vähitellen tapahtuvaa vahinkoa koskevaan rajoitukseen.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Laajan kotivakuutuksen ehtojen kohdan 21.2 mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka aiheutuu äkillisestä, ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.

Vakuutusehtojen kohdan 21.2.3 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka irtaimistolle tai rakennukselle aiheutuu kulumisesta, ruostumisesta, syöpymisestä, pilaantumisesta, sienettymisestä, lahoamisesta, aineen väsymisestä tai vastaavasta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä ellei tämä välittömästi johdu vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneesta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutuksella katettu riski on tässä tapauksessa ehtojen mukaan kuvattu myönteisesti ja kielteisesti käyttäen sekä vahinkotapahtumaan että vahinkoseuraukseen liittyviä määreitä. Vakuutusehdoista ei ole erikseen rajattu pois kondenssiveden aiheuttamia vahinkoja.

Vakuutusehtojen (kohta 21.2) mukaan vakuutuksesta korvataan äkillisestä, ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuva vahinko. Rajoitusehdon (kohta 21.2.3) mukaan muun muassa kulumisesta tai vastaavasta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä aiheutuva vahinko korvataan vain, jos se on välittömästi johtunut äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman seurauksena.

Kun arvioidaan vahingon aiheuttaman tapahtuman äkillisyyttä ja ennalta arvaamattomuutta, tulee ensin tarkastella sitä, mistä tapahtumasta tilanne on käynnistynyt. Käsiteltävässä tapauksessa on esitetty, että käyttäjä olisi unohtanut kylmiön oven auki, tai että se olisi suljettaessa ponnahtanut auki, tai että syynä olisi ollut kulunut oven tiiviste ja se, että tiivisteen magneettisuus oli heikentynyt voimakkaasti.

Seuraavassa vaiheessa arvioidaan sitä, miten edellisessä kappaleessa tarkoitetun syyilmiön, eli oven jäämisen auki, kesto on vaikuttanut vahingon syntymiseen. Oliko rakennuksen rakenteiden kastuminen tapahtunut vähitellen vai oliko se välittömästi johtunut oven auki jäämisestä?

Vakuutuslautakunta toteaa, että osapuolet ovat yksimielisiä siitä, että kylmiön ovi on unohtunut auki muutamia millimetrejä. Oven auki jäämisestä ei Vakuutuslautakunnan käsityksen mukaan sellaisenaan ole aiheutunut vahinkoa. Kylmiö on toiminut normaalilla tavalla, kun lämpötilan noustua vesihöyry on tiivistynyt vedeksi ja vesi on valunut kondenssivesiastiaan. Vahinkoa on alkanut syntyä sen jälkeen, kun kondenssiveden pinta on noussut valuma-astian reunan yli ja vettä on vuotanut rakennuksen rakenteisiin.

Vakuutuslautakunta toteaa myös, ettei asiakirjoista ilmene kuinka paljon vettä kondenssivesiastiaan mahtuu ja oliko astia tyhjä silloin kun asukkaat olivat lähteneet mökille, tai kuinka paljon vettä on valunut 4 vuorokauden aikana ylivuotona rakennuksen rakenteisiin. Tarkastuskertomuksen mukaan kastunut lattiapinta-ala on ollut noin 5 m2. Vakuutuksenottaja on valituksessaan ilmoittanut vaativansa osakorvausta 1.800 euroa, mutta asiakirjoista ei ilmene, kuinka paljon rakenteiden kunnostaminen on tullut kaikkiaan maksamaan.

Vakuutuslautakunta katsoo, että kylmiön oven auki jääminen unohduksen vuoksi on vakuutusehtojen tarkoittama äkillinen, ennalta arvaamaton tapahtuma. Kastumisvahinko on kuitenkin syntynyt 4 vuorokauden aikana vähitellen ja vasta sen jälkeen kun valuma-astiasta oli sen täytyttyä valunut vettä rakennuksen rakenteisiin.

Vakuutuslautakunta katsoo, että kyse on rajoitusehdon tarkoittamasta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä, joka ei ole välittömästi aiheutunut oven auki jäämisestä.  

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena. 

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Melander
Sihteeri Pellikka

Jäsenet:
Sario
Siirala
Uimonen
Vaitomaa

Tulosta