Haku

VKL 316/15

Tulosta

Asianumero: VKL 316/15 (2015)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 20.11.2015

Vakuutusehtojen tulkinta. Korvauksen määrä. Tuntiveloitus asiamiehen matkustusajan osalta.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu A:lle myönnettiin 7.10.2014 oikeusturvaetu kiinteistön yhteisomistusta koskevassa riita-asiassa. Asia päättyi osapuolten väliseen, tuomioistuimen vahvistamaan sovintoon käräjäoikeuskäsittelyn aikana. Sopimuksessa molemmat osapuolet sitoutuivat vastaamaan omista asiamieskuluistaan, minkä vakuutusyhtiö A:n asiamiehen etukäteistiedustelun perusteella hyväksyi. Sovinnon vahvistamisen jälkeen A:n asiamies toimitti vakuutusyhtiölle kopion sovintosopimuksesta sekä asianajolaskun.

Vakuutusyhtiö hyväksyi laskun muulta osin, mutta vähensi korvausta asiamiehen matkustusajan osalta. A:n käyttämä asianajaja oli laskuttanut viiden tunnin matka-ajalta täyden tuntiveloituksen määrän. Vakuutusyhtiö hyväksyi matka-ajalta korvattavaksi puolet veloituksen määrästä.

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja katsoo, että myös asiamiehen matka-aika tulee korvata laskun mukaisesti. Vakuutusyhtiö on myöntänyt A:lle oikeusturvaedun. Päätöksessä on mainittu useita rajoitusehtoja, mutta matkakulujen osalta ei ole ollut mitään mainintaa, vaikka vakuutusyhtiö on ollut tietoinen siitä, että asiaa käsitellään muualla kuin A:n kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa ja että A:n asiamies on ollut A:n kotipaikkakunnalta. Myöskään silloin, kun A:n asiamies on ottanut vakuutusyhtiöön yhteyttä sovintoasiassa, ei ole kerrottu, että A joutuisi mahdollisesti itse maksamaan asiamiehen matkakulut.

Vakuutusyhtiö ei ole huomioinut sitä, että matkustus on ollut järkevintä hoitaa autolla, jotta matka- ja odotteluaika ei venyisi. Autolla ajaessa asiamies ei luonnollisesti voi hoitaa muita työasioitaan. Junavuorot olisivat edellyttäneet paikan päälle saapumista noin kaksi tuntia etuajassa. Lisäksi junien kulkiessa noin neljän tunnin välein olisi paluu voinut venyä myöhään yöhön riippuen istunnon päättymisajankohdasta. Kyse on ollut välttämättömästä kulusta asian hoitamisen kannalta.

Vakuutusyhtiön korvauskäsittelijä on suullisesti vedonnut päätöksen perusteluna Suomen Asianajajaliiton hyväksymään käytäntöön. Mikäli vakuutusyhtiö soveltaa käytäntöä, jota ei ole kirjattu vakuutusehtoihin lainkaan, tulee rajoituksesta olla ehdottomasti maininta oikeusturvaedun myöntämistä koskevassa päätöksessä. Tällainen rajoitus ei saa selvitä vakuutetulle tai asiamiehelle siinä vaiheessa, kun asian käsittely on päättynyt. Tilanne on kohtuuton A:n kannalta. A on tehnyt asiassa sovinnon ja sen yhtenä osana on ollut tieto siitä, että hän vastaa itse 15 prosentista omia oikeudenkäyntikulujaan.

Yhtiön esittämä tulkinta asettaa myös asiamiehet hankalaan asemaan, kun toimeksiannon todellista taloudellista riskiä tai vaikkapa sovinnon edellytyksiä ei voi arvioida kunnolla. Alueilla, joissa joudutaan kulkemaan pitkiä välimatkoja, matka-ajan korvaamatta jättäminen voi vaarantaa myös asiakkaiden oikeusturvan. Pienyrittäjälle esimerkiksi kuuden tunnin matkustaminen suuntaansa puolikkaalla normaalista tuntikorvauksesta tulee taloudellisesti kannattamattomaksi, jolloin asiakkaat eivät enää välttämättä saa hankittua asiamiestä omalta asuinpaikkakunnaltaan.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa vastineessaan, että oikeusturvavakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetulle lakimiesavun käytöstä aiheutuneita kustannuksia. Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka aiheutuvat kyseisen asian hoidosta. Palkkion ja kulujen kohtuullisuutta määrättäessä otetaan huomioon riidanalaisen etuuden arvo, asian vaikeus ja laajuus sekä suoritetun työn määrä ja laatu.

Vakuutusehdoissa matkakuluista ja niiden korvattavuudesta ei ole varsinaista erillistä mainintaa. Kyse ei ole ollut erillisen rajoitusehdon soveltamisesta, vaan ylisuurten kustannusten jättämisestä korvauksen ulkopuolelle ja korvauksen määrää koskevan vakuutusehdon tulkinnasta. Matkustamisen osalta välttämättömiksi kuluiksi voidaan autolla matkustettaessa katsoa auton käyttökulut. Asiamiehen matkustamista työpaikalleen ei voida pitää oikeusturvavakuutuksen tarkoituksen määrittelemänä sellaisena lakimiestyönä, josta tulisi maksaa vastaava korvaus kuin esimerkiksi oikeussalissa esiintymisestä. Toisaalta olisi kohtuutonta jättää matkustamisesta aiheutuva ajanhukka kokonaan korvauksen ulkopuolelle. Näin ollen matkustusajan ajanhukasta suoritetaan asiamiehelle kohtuullinen korvaus.

Vakiintuneen korvauskäytännön mukaisesti matka-ajalta maksettavaksi kohtuulliseksi korvaukseksi on katsottu 50 % asiamiehen normaalista työtuntiveloituksesta. Yhtiö viittaa mm. Vakuutuslautakunnan ratkaisusuosituksiin VKL 131/04 ja VKL 665/08, Suomen Asianajajaliiton palkkioriitalautakunnan lausuntoon 458/2006, jossa on katsottu, ettei matka-ajasta ole kohtuullista laskuttaa täysimääräistä lakimiehen työtuntihintaa sekä Suomen Asianajajaliiton palkkio-ohjeeseen ja oikeusturvavakuutusoppaaseen. A:n asiamies on asianajaja, jonka tulee tuntea ammattikuntaansa velvoittavat ohjeet ja säännöt. Näin ollen hänen on täytynyt olla tietoinen matka-ajan korvauskäytännöstä. Yhtiö ei sinänsä ole kiistänyt matkakustannusten välttämättömyyttä. Kyse on vain siitä, mikä on ollut kohtuullinen korvaus matka-ajalta. Korvauksen määrään ei vaikuta se, millä kulkuvälineellä matka tehdään.

Siltä osin, kuin valituksessa on katsottu, että matka-ajan korvauksesta olisi tullut kertoa A:n asiamiehen tiedustellessa yhtiön suostumusta sovintoon, yhtiö toteaa, että sillä on ollut tässä vaiheessa tiedossaan ainoastaan asiamiehen arvio laskun loppusummasta. Tilanteessa ei siten ole ollut mahdollista ottaa kantaa yksittäisten toimenpiteiden korvattavuuteen. Yhtiö pitää korvauspäätöstään vakuutusehtojen mukaisena. Päätös perustuu vakuutusehtoihin ja vakiintuneeseen korvauskäytäntöön eikä sen voida katsoa johtavan kohtuuttomaan lopputulokseen. Näin ollen päätöstä ei tule suosittaa muutettavaksi. 

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko A:lla oikeus vaatimaansa lisäkorvaukseen asiamiehen matka-ajalta.

Sovellettavat vakuutusehdot

Oikeusturvavakuutuksen ehtojen kohdan 191.1 (Vakuutuksen tarkoitus) mukaan kun vakuutuskirjaan on merkitty vakuutusmuodoksi yksityishenkilön oikeusturvavakuutus, vakuutus koskee vakuutettua yksityiselämään liittyvissä asioissa. Vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa 191.4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa. (…)

Ehtojen kohdan 191.7 (Korvaussäännökset) alakohdan 191.7.3 (Korvattavat kulut) vakuutuksesta korvataan vakuutustapahtumasta aiheutuneet vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut seuraavasti: 191.7.3.1 Riita- ja hakemusasiassa vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet kulut. (…)

Asian arviointi

Asiassa on kyse siitä, mitä perusteita noudattaen asiamiehen matkustamiseen käyttämä aika on korvattava. A:n käyttämä asiamies on veloittanut matka-ajan tavanomaisen tuntitaksansa mukaan. Vakuutusyhtiö on pitänyt kohtuullisena korvauksena matka-ajasta puolta asiamiehen tavanomaisesta tuntitaksasta.

Vakuutusehtojen mukaan oikeusturvavakuutuksesta korvataan välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut. Matka-ajan korvaamisesta ei ole erillistä ehtokohtaa, vaan myös tältä osin tulee arvioida, mitä on pidettävä kohtuullisena korvauksena. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei autolla ajaen matkustamista voida rinnastaa normaaliin lakimiestyöhön, vaan sitä on pidettävä työhön liittyvänä ajanhukkana. Näin ollen korvausta ei tule arvioida asiamiehen matkustusaikaan kohdistuvan laskennallisen työaikamenetyksen pohjalta. Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön maksamaa korvausta on pidettävä vakiintunutta korvaus- ja lautakuntakäytäntöä vastaavana ja siten vakuutusehtojen mukaisena ja kohtuullisena. Lautakunnan näkemyksen mukaan käytäntöä ei voida pitää myöskään A:n kannalta kohtuuttomaan lopputulokseen johtavana.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Laine

 

Jäsenet:

Eskuri

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Tulosta