Haku

VKL 315/15

Tulosta

Asianumero: VKL 315/15 (2016)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 18.02.2016

Vakuutusehtojen tulkinta. Äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma. Asukas oli ollut pitkään kuolleena asunnossaan. Tuliko huoneiston korjauskulut korvata?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana olevan taloyhtiön osakkeenomistaja löydettiin kuolleena asunnostaan 12.3.2015. Ruumiinavauksessa arvioitiin hänen olleen kuolleena noin viisi kuukautta. Huoneistossa jouduttiin tekemään peruskorjaus tapahtuneen johdosta.

Taloyhtiö vaati korjauskustannusten korvaamista laajan kiinteistövakuutuksen perusteella. Vakuutusyhtiö katsoi, että kyseessä ei ollut äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinkotapahtuma vaan pitkän ajan kuluessa syntynyt vahinko, jota vakuutuksesta ei korvata.

Asiakkaan valitus

Taloyhtiö vaatii korvausta. Vaikka kuolema sinällään ei olisi ennalta arvaamatonta, siitä kiinteistölle aiheutuva vahinko on ennalta arvaamatonta. Vakuutuksen­ottajan on lähes mahdotonta varautua tällaisiin vahinkoihin.

Vahinko oli myös tapahtunut äkillisesti, vaikka vainaja löydettiinkin vasta viisi kuukautta myöhemmin. Usein kiinteistöjen vuotovahingoissakin putki saattaa vuotaa pitkään, mutta näitä vahinkoja pidetään kuitenkin äkillisinä, korvattavina vahinkoina. Vakuutusehdoissa ei ole määritelty sitä, milloin vahinko lakkaa olemasta äkillinen. Vakuutusyhtiön tulkinta on perusteettoman ankara.

Vakuutusyhtiön vastine

Kiinteistövakuutusehdot edellyttävät sitä, että vahinkotapahtuma sattuu äkillisesti ja vakuutuksen kohteelle aiheutuu suoranaista esinevahinkoa äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Tässä tapauksessa esinevahinko ei ollut syntynyt äkillisesti vaan vähitellen, useiden kuukausien aikana.

Vakuutusehdoissa on lisäksi erikseen rajattu pitkäaikaisesta vaikutuksesta kuten esimerkiksi hajusta aiheutuneet vahingot vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Tässä tapauksessa on kyse juuri pitkäaikaisesta vaikutuksesta aiheutuneesta vahingosta.

Vakuutusyhtiö viittaa Vakuutuslautakunnan ratkaisuun VKL 270/12, jossa kuukauden ajaksi valumaan jätetyn hanan aiheuttamia vahinkoja ei pidetty korvattavana. Vahinko oli aiheutunut, kun vesihanasta valuneen kuuman veden aiheuttama vesihöyry oli vahingoittanut saunan, pukuhuoneen ja oleskelutilan pintoja.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on riitaa siitä, onko asukkaan kuoleman johdosta hänen asuinhuoneistoonsa aiheutunut vahinko sellainen vahinkotapahtuma, joka tulee korvata taloyhtiön laajan kiinteistövakuutuksen perusteella.

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien kiinteistövakuutusehtojen kohdan 6.1 mukaan kiinteistön All Risks –vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti aiheutuneet suoranaiset esinevahingot.

Vakuutuksen rajoitusehtojen kohdan 6.3.8 mukaan vakuutuksesta ei korvata mm. vahinkoa, joka on aiheutunut pitkäaikaisesta vaikutuksesta (esimerkiksi kuluminen, materiaalin luonnollinen heikkeneminen, naarmuuntuminen, likaantuminen, kerrostuminen, sakkaantuminen, kattilakivi, ruostuminen, korroosio, jännityskorroosio, sienettyminen, haju, home tai lämpötilan tai kosteuden hidas muutos).

Asian arviointi

Tässä tapauksessa on kyse laajan kiinteistövakuutuksen omaisuusvakuutusosan vakioehtojen tulkinnasta. Ehtotekstin mukaan korvattavia ovat äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti aiheutuneet suoranaiset esinevahingot. Erityisesti tässä asiassa on kyse äkillisesti aiheutuneen vahingon käsitteestä.

Lautakunta toteaa, että vakuutusyhtiön viittaama ratkaisu VKL 270/12 ei käsittele kiinteistövakuutusta vaan liiketoiminnassa toiselle aiheutetun kosteusvahingon korvaamista toiminnan vastuuvakuutuksesta. Kyseisen vastuuvakuutuksen ehdoissa kosteuden ja veden aiheuttamat vahingot oli rajattu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle siitä riippumatta, miten ne olivat syntyneet. Kyseinen vastuuvakuutus ja nyt käsillä oleva kiinteistövakuutus ovat sekä käyttötarkoitukseltaan että sopimusehdoiltaan niin erilaisia, että vakuutusyhtiön viittaamalla ratkaisulla ei ole ohjaavaa vaikutusta tässä asiassa.

Taloyhtiön toteamin tavoin koti- ja kiinteistövakuutusten kor­vauskäytännössä esimerkiksi vuodon aiheuttamia vahinkoja on pidetty laajan vakuutuksen perusteella korvattavina äkillisinä ja ennalta arvaamattomina vahinkoina, vaikka vuoto olisikin ehtinyt jatkua pitkään ennen huomatuksi tulemistaan. Myös tällaisesta vuodosta aiheutunut hidas kosteusvaurioituminen, kuten haju, homehtuminen tai lahoaminen, on vakiintuneesti katsottu osaksi korvattavaa vuotovahinkoa, vaikka laajoissa vakuutuksissa tyypillisesti onkin hitaasti syntyviä vahinkoja koskeva rajoitusehto. Ratkaisevaa tämän tulkintakäytännön mukaan on vaurioitumisen syy eli se, johtuuko vaurioituminen jostakin korvaukseen oikeuttavasta tapahtumasta.

Myös nyt käsillä olevia kiinteistövakuutusehtoja tulkittaessa on otettava huomioon se, että kyseessä on laaja All Risks -tyyppinen vakuutus. Tässä tapauksessa huoneiston vaurioitumisen laukaissut tekijä oli asukkaan kuolema, jota ei huomattu. Lautakunnan tulkinnan mukaan tämä vahinkotapahtuma on ollut äkillinen ja ennalta arvaamaton. Vakuutettu eli taloyhtiö ei ollut mitenkään vaikuttanut tai voinutkaan vaikuttaa vaurioitumisen syntyyn ja kestoon, koska asukkaan kuolema havaittiin vasta kuukausia myöhemmin.

Kerrotuilla perusteilla lautakunnan tulkinta on se, että kyse on ehtojen kohdan 6.1 mukaisesta äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti aiheutuneesta vahingosta, vaikka vauriokehitys oli päässyt jatkumaan noin viiden kuukauden ajan ennen vahinkotapahtuman huomaamista. Vakuutusyhtiö ei voi kieltäytyä korvaamasta vaurioita hitaasti kehittyviä vahinkoja koskevan rajoitusehtojen kohdan 6.3.8 perusteella.

Lopputulos

Lautakunta suosittaa korvaamaan huoneiston vaurioitumisen laajan kiinteistövakuutuksen perusteella.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Melander    

Sihteeri Raulos

Jäsenet:

Sario
Siirala
Vaitomaa
Uimonen

Tulosta