Haku

VKL 315/14

Tulosta

Asianumero: VKL 315/14 (2014)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 17.10.2014

Oliko vakuutusyhtiön päätös suorittaa puolet vakuutusmäärästä sellaisista kuluista, jotka olivat syntyneet ennen pääkäsittelyä vakuutusehtojen mukainen, vaikka asia oli ratkaistu pääkäsittelyssä. Vakuutusehtojen tulkinta. Vakuutusehdon kohtuuttomuus. Vakuutusmäärä.

Tapahtumatiedot

Vakuutetut K.V. ja A.V. hakivat oikeusturvaetua kiinteistönkauppaa koskevaan riita-asiaan kotivakuutukseensa liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta. Riita-asia sovittiin pääkäsittelyn yhteydessä vahvistetulla sovintosopimuksella.

Vakuutusyhtiö myönsi asiaan oikeusturvaedun. Päätöksessään vakuutusyhtiö on todennut, että oikeusturvavakuutuksen enimmäiskorvausmäärä on 8.500 euroa. Enimmäiskorvausmäärä ennen käräjäoikeuden pääkäsittelyn tai tuomioistuinsovittelun aloittamista aiheutuneista kustannuksista sekä kustannuksista asiassa, joka on ratkaistu ilman oikeudenkäyntiä, on kuitenkin 4.250 euroa. Edellä mainitun ehtokohdan perusteella vakuutusyhtiö suoritti vakuutetuille ennen pääkäsittelyn aloittamista aiheutuneista kustannuksista puolet sekä pääkäsittelyssä ja sen jälkeen syntyneistä kuluista omavastuun vähentämisen jälkeen yhteensä 685 euroa.

Asiakkaan valitus

Vakuutetut olivat tyytymättömiä vakuutusyhtiön päätökseen vakuutusmäärän puolittamisesta ja pyysivät asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksen mukaan nyt käsillä olevassa riita-asiassa järjestettiin valmisteluistunto ja pääkäsittely 11.3.2014. Asiassa tehtiin sittemmin pääkäsittelyssä sovinto, jonka mukaan vastaajat maksavat vakuutetuille sovintoneuvotteluissa sovitun summan. Asia on siten ratkaistu nimenomaan pääkäsittelyssä, mitä on valituksen mukaan pidettävä myös yhtiön myöntämänä riidattomana tosiseikkana.

Valituksen mukaan vakuutettujen asiamies on pääkäsittelytilaisuudessa ennen sovintoon suostumista ollut yhteydessä vakuutusyhtiöön, josta on ilmoitettu, että sovinto voidaan tehdä. Valituksessa painotetaan sitä, ettei tässä taikka missään muussakaan vaiheessa annettu mitään erityistä informaatiota siitä, että käytettävissä olisi vain puolet vakuutusmäärästä.

Vakuutettujen näkemyksen mukaan nyt käsillä oleva vakuutusmäärän puolittamista koskeva vakuutusehto soveltuu sanamuotonsa mukaan nimenomaan sellaiseen tilanteeseen, jossa asia ei ole edennyt lainkaan pääkäsittelyyn tai sovitteluun tai jos asia on ratkaistu kokonaan ilman oikeudenkäyntiä. Sellaisessa asiassa, jonka käsittely on edennyt pääkäsittelyyn asti, tulee kuitenkin olla koko vakuutusmäärä käytettävissä. Valituksen mukaan tämä on myös kyseisen ehtokohdan vakiintunut tulkinta muissa vakuutusyhtiössä.

Valituksen mukaan nyt esillä olevaa tulkintapaa on pidettävä kohtuuttomana ja että se myös johtaa vakuutettujen kannalta kohtuuttomuuteen. Vakuutetut toteavat, että täydenkin vakuutusmäärän kanssa heille olisi jäänyt maksettavaksi yli 19.000 euron edestä asianajokuluja. Heidän mukaansa ehto on näin ollen myös yllättävä ja ankara sekä sen tulkinta hyvän vakuutustavan vastaista. Valituksen mukaan korvauspäätöstä on lisäksi kuluttajansuojalain vastainen.

Edellä mainituin perustein vakuutetut vaativat korvausta suoritettavaksi täyden vakuutusmäärän mukaisena.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot ja viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin sekä kiistää vakuutettujen esittämät vaatimukset.

Vastineen mukaan vakuutusmäärän rajaamisesta on mainittu oikeusturvan vakuutusehdoissa. Lisäksi oikeusturvan myöntöpäätöksessä on kerrottu, että enimmäiskorvausmäärä ennen käräjäoikeuden pääkäsittelyn tai tuomioistuin sovittelun aloittamista on 4.250 euroa.

Vakuutusyhtiö toteaa, myös että vakuutettujen asiamiehelle on puhelinkeskustelun yhteydessä annettu lupa asian sopimiseen. Sen sijaan puhelun yhteydessä ei ole keskusteltu vakuutuksen korvausmääristä.

Vastineen mukaan nyt käsillä olevassa tapauksessa riita on ratkaistu tuomioistuimen pääkäsittelyssä. Sekä vakuutusehtojen että vakuutetuille annetun oikeusturvapäätöksen mukaan ennen pääkäsittelyn aloittamista aiheutuneista kustannuksista enimmäiskorvausmäärä on 50 % vakuutuskirjaan merkitystä vakuutusmäärästä eli 4250 euroa. Korvaus on suoritettu vakuutusehtojen ja päätöksessä ilmoitetun mukaisesti.

Yhtiö toteaa lisäksi, että nyt käsillä olevassa tapauksessa sovellettavaksi tuleva vakuutusehto 7.2 vastaa sanamuodoltaan Suomen Vakuutusyhtiöiden keskusliitossa laadittuja oikeusturvavakuutuksen malliehtojen kohtaa 7.1 eikä ehdon voida muutoinkaan katsoa olevan asiakkaalle kohtuuton. Näkemyksensä tueksi ehdon tulkinnasta vakuutusyhtiö viittaa teokseen Oikeusturvavakuutus.

Koko vakuutusmäärä on siten asiakkaan käytettävissä asianajo-, todistelu- ja oikeudenkäyntikuluihin. Puolet vakuutusmäärästä voidaan käyttää ennen tuomio-istuimen pääkäsittelyn aloittamista kohdistuviin kustannuksiin ja toinen puoli, itse pääkäsittelyssä ja sen jälkeen, omiin tai mahdollisessa häviötilanteessa vasta-puolelle maksettaviksi tuomittaviin oikeudenkäyntikuluihin. Yhtiön näkemyksen mukaan puheena oleva ehto on varsin selkeä ja yksiselitteinen, samoin kuin oikeusturvapäätöksessä mainittu samaa asiaa koskeva huomautus. Ennen pää-käsittelyä kohdistuvista kustannuksista voidaan siis korvata vain puolet vakuutusmäärästä.

Edellä mainituin perustein yhtiö pitää antamaansa päätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on riitaa siitä, onko vakuutusyhtiön päätös suorittaa puolet vakuutusmäärästä sellaisista kuluista, jotka olivat syntyneet ennen pääkäsittelyä vakuutusehtojen mukainen.

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien oikeusturvavakuutuksen ehtojen kohdan 7.2 mukaan vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä on yhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana jokaisessa vakuutustapahtumassa. Vakuutuksenantajan korvausvelvollisuuden enimmäismäärä ennen käräjäoikeuden pääkäsittelyn tai tuomioistuinsovittelun aloittamista aiheutuneista kustannuksista sekä kustannuksista asiassa, joka on ratkaistu ilman oikeudenkäyntiä, on kuitenkin 50 % vakuutuskirjaan merkitystä vakuutusmäärästä.

Vakuutuskirjan mukaan enimmäiskorvausmäärä oikeusturvavakuutuksesta on 8.500 euroa.

Asian arviointi

Vakuutusyhtiö on tässä tapauksessa oikeusturvaedun myöntöpäätöksessään todennut, että se korvaa asian hoitamisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut oikeusturvavakuutuksen ehtojen mukaisesti. Lisäksi yhtiö on todennut päätöksessään, että oikeusturvavakuutuksen enimmäiskorvausmäärä on 8.500 euroa ja ilman oikeudenkäyntiä ratkaistuissa asioissa enimmäiskorvausmäärä on 4.250 euroa.

Kyseisessä, kiinteistön kauppaa koskevassa riidassa pidettiin pääkäsittely, jonka yhteydessä osapuolet ovat päätyneet sopimaan riita-asian. Sovinto vahvistettiin pääkäsittelyn yhteydessä sovintosopimuksella. Vakuutettujen mukaan heille tulisi suorittaa korvaus koko vakuutusmäärän mukaisena, koska asia oli edennyt pääkäsittelyyn. Vakuutusyhtiö on viitannut edellä selostettuun ehtokohtaan ja korvannut vakuutetuille 4.250 euroa ennen pääkäsittelyn aloittamista aiheutuneista kustannuksista ja erikseen pääkäsittelyn yhteydessä ja sen jälkeen syntyneistä kustannuksista 685 euroa.

Lautakunta toteaa, että vakuutusehtojen mukaan puolitettua vakuutusmäärää sovelletaan sellaisiin kustannuksiin, jotka ovat aiheutuneet ennen käräjäoikeuden pääkäsittelyn tai tuomioistuinsovittelun aloittamista. Sillä, että asia mahdollisesti tullaan ratkaisemaan pääkäsittelyssä taikka tuomioistuinsovittelussa, ei ehdon sanamuodon mukaan ole merkitystä ennen pääkäsittelyn aloittamista aiheutuneiden kustannusten korvaamisen kannalta.

Lautakunta toteaa, että korvausmäärän rajoitusta koskeva ehto on asianmukaisesti mainittu vakuutuksenottajalle annetuissa korvauspäätöksissä. Ehdon mukaan korvauksen enimmäismäärä on 50 % vakuutusmäärästä sekä silloin, kun asia ratkaistaan ilman oikeudenkäyntiä että myös silloin, kun kulut ovat syntyneet ennen pääkäsittelyä. Tässä tapauksessa kulut ovat syntyneet pääosin ennen käräjäoikeuden pääkäsittelyä ja vakuutusyhtiö oli korvannut kulut vakuutusehtojen mukaisesti.

Vakuutuslautakunta toteaa myös, että oikeusturvavakuutuksen ehdot, joissa vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on määritelty edellä kerrotuin tavoin, ovat yleisesti käytössä markkinoilla olevissa oikeusturvavakuutuksissa. Kyseessä olevat ehdot eivät ole siten vakiintuneesta vakuutuskäytännöstä poikkeavia ja yllätyksellisiä. Lautakunnan näkemyksen mukaan kyseinen ehtokohta on sanamuodoltaan ja sisällöltään yksiselitteinen ja selkeä eikä sitä siten voida pitää kohtuuttomana taikka sen soveltamista kohtuuttomaan lopputulokseen johtavana.

Lopputulos

Edellä selostetuilla perusteilla Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä vakuutusehtojen mukaisena eikä suosita sitä muutettavaksi.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia