Haku

VKL 3/15

Tulosta

Asianumero: VKL 3/15 (2015)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 21.05.2015

Palovahinko. Rakennusvirhe. Ehtojen tulkinta.

Tapahtumatiedot

Vakuutetun talon pihatakassa oli 1.9.2013 pidetty tulta alkuillasta yöhön saakka. Seuraavan päivän iltapäivänä sisätakan kulmasta havaittiin nousevan savua. Paikalle saapunut palokunta hajotti sammutustöiden yhteydessä pihtatakan ja aukaisi vesikattoa takan kohdalta.

Vahinkopaikalla suoritetussa tarkastuksessa voitiin todeta, että takan tulipesän ulkokuori oli osittain kiinni rakenteen sisällä sijaitsevassa puurakenteissa seinässä, eli suojaetäisyydet ja -eristeet olivat puutteelliset. Puuseinän runkorakenteissa todettiin voimakasta hiiltymistä ja merkkejä pitkäaikaisesta lämpörasituksesta. Takan kohdalla oleva runkotolppa oli hiiltynyt lähes poikki. Vakuutusyhtiö antoi kielteisen korvauspäätöksen vedoten rakennusvirheeseen.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja kertoo ostaneensa talon vuonna 2004 ja rakennukselle on ennen kauppaa tehty kuntokartoitus. Rakennusvirhe on sijainnut tulisijojen ja muurattujen seinien välissä, eikä sitä ole ollut mitenkään mahdollista huomata. Vakuutuksenottaja toteaa myös, että koska talon edelliset omistajat ovat rakennuttaneet talon, ei hän tai hänen puolisonsa ole vastuussa rakennusvirheestä.  Näin ollen palosta aiheutunut noin 35 000 euron vahinko tulisi korvata. 

Vakuutusyhtiön vastine

Korvauspäätöksessään vakuutusyhtiö on todennut, että vakuutus ei korvaa vahinkoa, jonka syntyyn on selvä syy-yhteys viranomaismääräysten laiminlyönnillä, suunnitteluvirheellä ja työvirheellä. Tällaisesta syystä aiheutunutta vahinkoa ei myöskään voida pitää vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla äkillisenä ja odottamatta tapahtuneena.

Yhtiö on viitannut pelastuslaitoksen onnettomuusselosteeseen ja vahinkotarkastukseen, joissa todettiin tulisijan suojaetäisyyden olevan puutteellinen. Takan toisella sivulla puurakenteinen seinä oli suoraan kiinni takan tulipesää vasten. Takan lämmittäminen on aiheuttanut puurakenteiden hiiltymisen ja lopulta syttymisen. Palon syttymisellä on tällöin ollut suora syy-yhteys tulisijan puutteelliseen suojaetäisyyteen. Rakentamisajankohtana voimassa olleiden määräysten mukaan tulisija ja sen osat sekä savuhormien seinämät on eristettävä palavista rakennusosista, verhouksista ja palavaa ainetta olevista pintakerroksista niin, ettei palon vaaraa aiheudu.

Vakuutusyhtiö toteaa, että rakennusvirheen seurauksena tapahtuvaa vahinkoa ei voida pitää vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla ennalta arvaamattomana, vaan se on tehdyn virheen luonnollinen ja odotettavissa oleva seuraus. Se, ettei lausunnonpyytäjä ole tiennyt tai voinut tietää vahingon aiheuttaneesta rakennusvirheestä ennen vahingon tapahtumista, ei tee vahingosta vakuutusehtojen mukaan korvattavaa tapahtumaa. Myöskään yhtiö ei ole vakuutusta myöntäessään voinut tietää, että rakennuksessa on nyt todetun kaltainen virhe. Rakentaminen Suomessa on luvanvaraista ja valvottua, joten yhtiöllä on ollut syytä olettaa, että rakennus on suunniteltu ja rakennettu sen rakentamisajankohtana voimassa olleiden viranomaismääräysten ja hyvän rakentamistavan mukaisesti.

Yhtiö huomauttaa, että lausunnonpyytäjän 28.8.2014 päivätyssä muutoksenhakukirjeessä esittämä arvio tulipalosta aiheutuvista kustannuksista (noin 35 000 euroa) sisältää suoranaisen palovahingon korjauksen lisäksi myös tehdyn rakennusvirheen korjauskustannukset eli virheellisesti toteutetun takan uudelleenrakentamisen kustannukset toiseen paikkaan. Yhtiö katsoo, että varsinaisen palovahingon korjauskustannus on enintään 10 000 euroa. Näin ollen epäävä korvauspäätös ei tässä tapauksessa johda vakuutuksenottajan kannalta kohtuuttomana pidettävään lopputulokseen myöskään vahingon määrän perusteella.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalle on toimitettu mm. kohteen vahinkotarkastusraportit sekä pelastuslaitoksen onnettomuusseloste.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa arvioidaan, onko kyse sellaisesta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahingosta, joka tulisi korvata vakuutuksesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Sovellettavien vakuutusehtojen kohta KO140:

Vakuutus korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttaman suoranaisen esinevahingon, kun omaisuus on vakuutettu toteutuneen vahingon varalta. Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti. Korvattavuus määräytyy vahingon syyn, ei seurauksen perusteella.Vakuutus ei korvaa vahinkoa, jonka syntyyn on selvä syy-yhteys viranomaismääräysten laiminlyönnillä tai kohteen suunnittelu-, rakenne-, perustamis- tai asennusvirheellä, käyttövirheellä, keskeneräisyydellä, puutteellisuudella tai ikääntymisellä.

Sovellettavien vakuutusehtojen kohta KO141 (Tulipalo):

Vakuutus korvaa
- irti päässeen tulen aiheuttaman vahingon
- savun ja noen aiheuttaman vahingon
- räjähdyksen aiheuttaman vahingon

Asian arviointi

Tapauksessa on sinänsä riidatonta, että vahinko johtuu takan puutteellisista suojaetäisyyksistä ja -eristeistä. Lausunnonpyytäjä kuitenkin esittää, että vahinko olisi korvattava. Hän ei ole voinut tietää vahingosta, koska ei ole itse rakennuttanut taloa, vaan ostanut sen valmiina.

Lautakunta toteaa, että vahingon ennalta arvaamattomuutta on arvioitava objektiivisin kriteerein. Se, että talon nykyisellä omistajalla ei ollut tietoa rakennusvirheen olemassaolosta, ei tee vahingosta ennalta arvaamatonta. Mikäli rakennusvaiheessa tehdään virheitä, ei ole ennalta arvaamatonta, että virheellisestä rakentamisesta voi syntyä vahinkoja. Rakennusvirheen johdosta aiheutuvaa vahinkoa on pidettävä rakennusvirheen luonnollisena seurauksena.

Tässä tapauksessa takan tulipesän ulkokuori oli osittain kiinni puurakenteissa seinässä, eli suojaetäisyydet ja -eristeet olivat puutteelliset ja rakennusmääräysten vastaiset. Vahingolla on myös selvä syy-yhteys puutteellisiin erityksiin. Näin ollen vahinkoa ei voida pitää vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla äkillisenä ja ennalta arvaamattomana. Lisäksi vahingot, joiden syntyyn on selvä syy-yhteys viranomaismääräysten laiminlyönnillä tai kohteen suunnittelu-, rakenne-, perustamis- tai asennusvirheellä, on rajattu korvauspiirin ulkopuolelle.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei vahinkoa voida pitää ennalta arvaamattomana. Näin ollen lautakunta pitää yhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Melander
Sihteeri Järvelä

Jäsenet:
Sario
Siirala
Uimonen
Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia