Haku

VKL 314/16

Tulosta

Asianumero: VKL 314/16 (2017)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 20.03.2017

Kiinteistönomistajan kunnossapitovastuu. Liukastuminen hiekoitushiekkaan.

Tapahtumatiedot

A (syntynyt vuonna 1928) liukastui asuintalonsa pihalle johtavalla sementtisellä liuskalla 14.3.2016 noin kello 10.30. A:n mukaan liukastumisen syynä oli liiallinen hiekoitushiekka. Korvausta vahingosta on haettu kiinteistön omistavan asunto-osakeyhtiön vastuuvakuutuksesta. Piha-alueen kunnossapidosta vastaava huoltoyhtiö oli ilmoittanut hiekoittaneensa alueen edellisen kerran ennen vahinkoa 10.3.2016.

Vakuutusyhtiö on katsonut korvauspäätöksessään, ettei asunto-osakeyhtiö ollut aiheuttanut vahinkoa tuottamuksellaan. Vahinkopäivää edeltävänä yönä ja sitä edeltävinä päivinä on ollut pakkasta ja satanut lunta, joten kiinteistöomistajalla ei ollut velvollisuutta poistaa hiekkaa. Vakuutusyhtiö katsoo, että sääolosuhteet ovat edellyttäneet kaltevien alueiden hiekoittamista 10.3.2016 ja niiden pitämistä edelleen hiekoitettuna myös vahinkoajankohtana.

Asiakkaan valitus

A on vaatinut korvausta sairaanhoitokuluista ja tilapäisestä haitasta. Kaatumisen tapahtumispaikka oli kalteva luiska, joka sijaitsee asuntoyhtiön tontin kaikkein aurinkoisimmassa ja kuivimmassa paikassa. A:n mukaan hiekoitushiekkaa oli niin paljon, ettei kiinteistöllä voinut kulkea turvallisesti.

Luiskalle johtava pääkulkureitti oli puhdistettu hiekasta. Hiekoitushiekkaa oli jätetty vain luiskalle. A ei osannut odottaa, että pihan kaikkein kuivimmalle osuudelle ja vielä kaltevalle luiskalle olisi jätetty noin kahden senttimetrin paksuinen kerros liukasta hiekoitushiekkaa. Aiempina vuosina huoltoyhtiö on talven jälkeisen pihan ensimmäisen hiekoitushiekan poiston yhteydessä varautunut mahdolliseen säistä johtuvaan hiekoitustarpeeseen siten, että se on kasannut talven hiekoitushiekkaa sopivaan kohtaan tontin laidalle. Poistettua hiekoitushiekkaa ei ole aikaisemmin kasattu ylettömin määrin yleisille kulkureiteille. Piha oli vahingon tapahtumahetkellä kuiva eikä siinä ollut lunta tai jäätä. Myös taksinkuljettaja liukastui liuskalla viedessään A:ta ensiapuun.

Merkittävä osa asuntoyhtiön asukkaista on eläkeläisiä. Asukkaiden ikärakenne edellyttää huoltoyhtiöltä erityistä huolellisuutta ja johdonmukaisuutta huoltotoimenpiteiden suorittamisessa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on katsonut vastineessaan, ettei vahinko ollut aiheutunut kiinteistönomistajan tuottamuksesta vaan kyseessä oli tapaturma.

Vakuutuksenottajan kuuleminen

Vakuutuslautakunta on varannut vakuutetulle mahdollisuuden lausua asiassa. Vakuutetulla ei ollut lisättävää asiaan.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko kiinteistön omistava asunto-osakeyhtiö näyttänyt huolehtineensa kunnossapitovelvollisuudestaan ja oliko vahinko aiheutunut kiinteistönomistajan tuottamuksesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Vakuutusehtojen kohdan 2.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjaan merkityn kiinteistön omistajana toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko,
-joka todetaan vakuutuskauden aikana ja
-josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Asian arviointi

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Kiinteistönomistajalla on oikeuskäytännön mukaan korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että kiinteistöllä liikkuminen on turvallista. Tämän velvollisuuden laiminlyönti voi johtaa korvausvastuuseen. Vastuusta vapautuakseen kiinteistönomistajan on näytettävä menetelleensä huolellisesti.

Pihan huollosta vastaavan yrityksen mukaan kevään viimeinen hiekoitus oli 10.3.2016. Hiekanpoistoa oli vahinkopäivään 14.3.2016 mennessä aloitettu joiltain turvallisilta alueilta, kuten kuivalta tasaiselta asfaltilta. Hiekkaa ei kuitenkaan ollut poistettu mäkisiltä tai muuten mahdollisesti liukkailta alueilta.

Vakuutuslautakunta toteaa, että vahinkopäivänä ja edeltävinä päivinä oli ollut yöpakkasia. Vahinkopäivää edeltävänä yönä oli satanut lunta. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei kiinteistönomistajalla tällaisissa sääolosuhteissa ole ollut velvollisuutta poistaa hiekoitusta kaltevilta pinnoilta, kuten nyt kyseessä olevalta luiskalta. Koska kiinteistönomistajan on näytetty huolehtineen kunnossapitovelvollisuudestaan, vakuutusyhtiöllä ei ole korvausvelvollisuutta vastuuvakuutuksen perusteella.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta asiassa.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Nikunlassi

Jäsenet:
Karimäki
Korpiola
Rusanen
Hirviniemi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia