Haku

VKL 314/14

Tulosta

Asianumero: VKL 314/14 (2014)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 21.11.2014

Lakipykälät: 31, 33, 34

Vakuutusehtojen tulkinta. Korvattava vakuutustapahtuma. Murtovahinko. Suojeluohjeen laiminlyönti. Rakennustyömaalta varastetut vakuutuksenottajan rakennustarvikkeet. Oliko omaisuutta säilytetty vakuutusehtojen mukaisesti?

Tapahtumatiedot

Rakenteilla olleesta kerrostalosta oli varastettu muun muassa noin 800 metriä vakuutuksenottajana olevan lvi-alan yrityksen vaihto-omaisuuteen kuuluneita kupariputkia. Varkaus oli tapahtunut 28.3.2012 klo 18.00 ja 29.3.2012 klo 06.30 välisenä aikana.     

Tapahtuma-aikaan yksi rakennuksen seinistä oli ollut verhoiltuna telineillä ja pressuilla. Pressujen sisällä ensimmäisessä kerroksessa ollut oviaukko oli ollut peitettynä muovilla, joka oli rikoksen yhteydessä leikattu ja revitty alaosasta auki. Rakennuksen alin kerros toimi pysäköintihallina. Siellä olleeseen lukittuun lämmönjakohuoneeseen oli murtauduttu ovea vääntämällä niin, että lukon kiinnikkeet olivat irronneet ovesta. Vakuutuksenottajan kupariputket olivat olleet pysäköintihallin yhteydessä olleissa lukitsemattomissa väestönsuojelutiloissa.

Vakuutusyhtiö ei ole päätöksellään 31.5.2012 korvannut vahinkoa, koska vakuutusehtojen mukaan korvattavalla murtovahingolla tarkoitettiin riittävän suojan antavan oven, ikkunan tai muun rakenteen murtamista niin, että murtojäljet olivat nähtävissä. Vakuutusyhtiön mukaan murtojälkiä ei ollut havaittu. Vakuutuksenottajan mielestä vakuutusehtojen suojeluohje rakennusmateriaalien ja -tarvikkeiden säilyttämisestä niin, että ne voitiin anastaa vain työkaluja käyttäen, oli täytetty, koska rakennuksen oviaukon sulkenut muovi oli viilletty teräasetta käyttäen. Vakuutusyhtiö ei kuitenkaan pitänyt pelkän suojamuovin viiltämistä vakuutusehdossa tarkoitettuna vakuutuspaikkaan murtautumisena.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on kertonut kupariputkien olleen rakennuksen väestösuojassa, jonka ovea ei voitu lukita erikseen. Väestösuoja ja autohalli olivat olleet täynnä rakennustavaraa. Vakuutuksenottajan vaihto-omaisuus oli vakuutettu rakennustyövakuutuksella, jonka suojeluohjeen mukaan rakennusmateriaalit ja tarvikkeet on säilytettävä siten, että niihin kohdistuva anastus ei ole mahdollista ilman työkaluilla tapahtuvaa suojarakenteiden tai varusteiden rikkomista.

Vakuutuksenottaja on huomauttanut, että vakuutusehdoissa ei ole mainittu sitä, että suojarakenteiden tulisi olla kiinteät ja vaikeasti murrettavissa. Tämä edellytys oli toki varastokonteilla ja työmaarakennuksilla, joissa työkalut ja pienkoneet tuli säilyttää. Rakennustyövakuutuksesta korvataan ulkonakin olevaa rakennusmateriaalia, kun se on ominaisuuksiltaan sellaista, että sitä ei voi sijoittaa sisälle.

Vakuutuksenottajan mielestä suojeluohjeita oli noudatettu, koska muovi oli viilletty ovesta teräaseella, joten vakuutusyhtiön oli korvattava vahinko ehtojen mukaisesti.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on viitannut poliisin 3.4.2012 päivätystä tutkintailmoituksesta ilmeneviin tietoihin. Kupariputket olivat tilassa, joka ei ollut lukittu ja jonne pääsi muovien läpi. Yhtiö on vedonnut vakuutusehtoon 204, jonka mukaan vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton omaisuusvahinko, jonka syynä on murto. Murrolla tarkoitetaan sitä, että riittävän suojan antava ovi, ikkuna tai muu rakenne murretaan ja murtojäljet ovat nähtävissä.

Tässä tapauksessa murtojälkiä ei ollut havaittavissa, koska putkien säilytystilaan oli päästy leikkaamalla ja repimällä muovi oviaukosta. Kysymys ei ole ollut riittävän suojan antavasta ovesta tai rakenteesta eikä murrosta. Tila ei ole ollut riittävästi suojattu, jos suojana on ollut pelkkä muovi. Suojarakenteiden tulee olla kiinteät ja vaikeasti murrettavissa. Murtautuminen edellyttää murtovälineiden tai työkalujen käyttöä. Pelkkä muovin leikkaaminen tai repiminen ei ole murtautumista.

Vakuutusehtoihin sisältyy myös ehto 405 eli omaisuussuojeluohje. Tämän suojeluohjeen kohdan 3, rikosten torjunta, mukaan rikosvahinkojen ehkäisemiseksi edellytetään, että vakuutettu omaisuus on suojattu esitettyjen vähimmäisvaatimusten mukaisesti. Näitä vaatimuksia on noudatettava, kun vakuutettu omaisuus ei ole omaisuuden haltijan valvonnassa. Suojeluohjeen kohdan 3.3 mukaan rakennusmateriaalit ja -tarvikkeet on säilytettävä varastokonteissa tai ne on suojattava siten, että niihin kohdistuva anastus ei ole mahdollinen ilman työkaluilla tapahtuvaa suojarakenteiden tai -varusteiden rikkomista.

Putkia ei ollut säilytetty suojeluohjeen edellyttämällä tavalla siten, että niiden anastus ei olisi ollut mahdollista ilman työkaluilla tapahtuvaa suojarakenteiden rikkomista.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asian osapuolet ovat erimielisiä siitä, onko kupariputkien varkaudessa ollut kyse vakuutuksenottajan omaisuusvakuutuksen ehtojen mukaan korvattavasta murrosta. Toiseksi asiassa on ratkaistava, oliko vakuutuksenottaja noudattanut kupariputkien säilytystilan osalta vakuutusyhtiön vakuutussopimuksessa antamia suojeluohjeita.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Puheena olevaan yritysvakuutukseen 1.1.2011 alkaen sovellettujen omaisuusvakuutuksen rikosturvan ehtojen kohdan 204.1 mukaan vakuutusturva korvaa vakuutetulle omaisuudelle äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneen suoranaisen omaisuusvahingon, jonka syynä on
- murto vakuutetun omaisuuden sijaintipaikkaan sitä rajaavan riittävän suojan antava ovi, ikkuna tai muu rakenne murtamalla. Vakuutetun omaisuuden sijaintipaikka on tila, jossa vakuutettu omaisuus sijaitsee. Sijaintipaikka on vakuutuspaikassa vakuutuksenottajan hallinnassa oleva rakennus, sen osa tai piha-alue.

Vakuutuksenottajan vakuutussopimuksen mukaan vakuutus on kattanut vakuutuksenottajan vaihto-omaisuuden työmailla ja autoissa. Tältä osin vakuutukseen on sovellettu 1.1.2011 alkaen voimassa olleita rakennus- ja korjaustöiden suojeluohjeita. Niiden kohdassa 0 on todettu, että yleisten sopimusehtojen 001 kohdan 8 mukaan korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä, jos vakuutuksenottaja tai muu korvaukseen oikeutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen.

Vakuutukseen sovellettujen 1.1.2012 alkaen voimassa olleiden yleisten sopimusehtojen kohdan 8 mukaan vakuutusyhtiön vakuutusehdoissa, vakuutuskirjassa tai muutoin kirjallisesti vahingon ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi antamia suojeluohjeita on noudatettava. Jos vakuutuksenottaja tai muu korvaukseen oikeutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen, voidaan hänelle tulevaa korvausta vähentää tai sitä ei makseta ollenkaan.

Edellä mainittujen suojeluohjeiden kohdan 3.3, omaisuuden suojaus rakennustyömaalla, rakennusmateriaaleja ja tarvikkeita koskevan alakohdan mukaan rakennusmateriaalit ja tarvikkeet on säilytettävä varastokonteissa tai ne on suojattava siten, että niihin kohdistuva anastus ei ole mahdollista ilman työkaluilla tapahtuvaa suojarakenteiden tai -varusteiden rikkomista.

Vakuutussopimuksessa ei ole määräyksiä, joista ilmenisi, että siinä annettujen suojeluohjeiden soveltamisen osalta olisi haluttu poiketa siitä, mitä suojeluohjeista on määrätty vakuutussopimuslaissa (543/94).

Vakuutussopimuslain 31 §:n 1 momentin mukaan vakuutussopimukseen voidaan ottaa määräyksiä laitteesta, menettelytavasta tai muusta järjestelystä, jolla on tarkoitus estää tai rajoittaa vahingon syntymistä, tai määräyksiä siitä, että vakuutuksen kohdetta käyttävällä tai siitä huolehtivalla henkilöllä tulee olla määrätty kelpoisuus (suojeluohjeet). 31 §:n 2 momentin mukaan vakuutetun tulee noudattaa suojeluohjeita.

Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt 2 momentissa säädetyn velvollisuutensa, voidaan 31 §:n 3 momentin mukaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.

Vakuutussopimuslain 34 §:n 1 momentin mukaan harkittaessa, onko korvausta vahinkovakuutuksessa tässä luvussa säädetyllä perusteella alennettava tai evättävä, tulee ottaa huomioon, mikä merkitys seikalla, jota vakuutuksenottajan tai vakuutetun antama väärä tai puutteellinen tieto koskee, tai vahingonvaaraa lisänneellä muuttuneella olosuhteella taikka vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön toimenpiteellä tai laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi tulee ottaa huomioon vakuutuksenottajan, vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä olosuhteet muutoin.

Asian arviointi

Tässä tapauksessa vahingon korvattavuus edellyttää, että kupariputkien anastamisessa on ollut kysymys omaisuusvakuutuksen rikosturvaehdon mukaisesta murrosta. Murto on määritelty omaisuuden sijaintipaikkaa rajaavan riittävän suojan antavan oven, ikkunan tai muun rakenteen murtamiseksi.

Lautakunta pitää kysymyksessä olevien vakuutusehtojen murtoa koskevaa määräystä epäselvänä, koska siitä ei ilmene, millaista omaisuuden säilytystilaa olisi pidettävä ”riittävän suojan” antavana.  Koska vakuutusehto koskee murtovahinkoja, sen on joka tapauksessa tulkittava tarkoittavan vain sellaisia vahinkoja, joissa omaisuuden anastaminen on voitu tehdä ainoastaan rikkomalla omaisuuden säilytyspaikan rakenteita tavalla tai toisella. Vakuutusehdon mainitun epäselvyyden vuoksi lautakunta kuitenkin katsoo, että murtovahinkona on pidettävä myös nyt kysymyksessä olevaa tilannetta, jossa omaisuuden sijaintipaikkaan oli tunkeuduttu rikkomalla rakennuksen oviaukon sulkenut ja sitä suojannut muovitus.

Asiaa on arvioitava vielä omaisuuden säilyttämistä koskeneiden suojeluohjeiden noudattamisen kannalta. Mikäli vakuutuksenottaja on laiminlyönyt noudattaa vakuutusyhtiön vakuutussopimuksessa antamia suojeluohjeita vähäistä suuremmalla huolimattomuudellaan ja laiminlyönnin voidaan katsoa vaikuttaneen vahinkoon, vakuutusyhtiöllä on oikeus alentaa korvauksen määrää tai evätä se. Korvauksen alentaminen ja epääminen edellyttää siis syy-yhteyttä moitittavan menettelyn ja vakuutustapahtuman välillä.

Lautakunta katsoo, että rakennustyömaat ovat alttiita anastusrikoksille, koska niillä tiedetään säilytettävän arvokkaita rakennustarvikkeita, koneita ja työkaluja. Lautakunta katsoo tämän seikaksi, joka on yleisesti rakennusalalla toimivien yritysten tiedossa. Tämän vuoksi omaisuuden säilyttämistä ja säilytystilojen lukitusta koskevilla suojeluohjeilla on rakennustyömailla korostunut merkitys.

Nyt kysymyksessä olevan vakuutuksen suojeluohjeissa on edellytetty rakennustyömaiden osalta rakennustarvikkeiden suojaamista niin, että niihin kohdistuva anastus ei ole mahdollista ilman työkaluilla tapahtuvaa suojarakenteiden tai -varusteiden rikkomista. Lautakunta katsoo, että vaikka putkien säilytystilaan olikin päästy korvattavan murtovahingon edellytykset täyttäneellä tavalla rikkomalla rakennuksen ulomman oviaukon muovisuojaus, kupariputkien varastointi rakenteilla olleen kerrostalon heikosti suljetun pysäköintihallin yhteydessä olleissa lukitsemattomissa väestönsuojelutiloissa ei ole välttämättä täyttänyt vakuutussopimuksessa annetun suojeluohjeen vaatimuksia.

Lautakunta on kuitenkin kiinnittänyt huomiota poliisin 3.4.2012 päivättyyn tutkintailmoitukseen, josta ilmenee, että tekijät olivat murtautuneet myös rakennuksen lukittuina olleisiin sisätiloihin. Tämän vuoksi lautakunta pitää todennäköisenä, että myös putkien säilytystilana olleeseen väestönsuojaan olisi sen erillisestä lukitsemisesta huolimatta tunkeuduttu. Näin ollen suojeluohjeen laiminlyömisen ei voida tässä tapauksessa arvioida vaikuttaneen vahingon tapahtumiseen tai sen määrään, joten vakuutusyhtiöllä ei ole ollut sen perusteella oikeutta alentaa korvauksen määrää.

Lopputulos

Lautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa vakuutuksenottajalle kysymyksessä olevan murtovahingon vakuutussopimuksen ehtojen muutoin asettamissa rajoissa.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Raulos, puheenjohtaja
Isokoski, sihteeri

Jäsenet:
Löppönen
Makkula
Nyyssölä
Pesonen
Sarpakunnas

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia