Haku

VKL 314/07

Tulosta

Asianumero: VKL 314/07 (2007)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 30.08.2007

Vuoto pesukoneen viemäriputken liitoksessa lattiakaivoon Äkillinen vahinkotapahtuma

Tapahtumatiedot
 
Vakuutuksenottajan, Asunto Oy T-kuja 2:n isännöitsijän M.R:n vahinkoilmoituksen 11.10.2006 mukaan vakuutuksenottajayhtiön huoneiston A 3 kylpyhuoneen permantokaivon liitos pesukoneen viemäriputkeen vuoti reilusti. Vuoto oli alakerran wc:n ja tuulikaapin välisen seinän päällä. Vuoto oli havaittu 9.10.2006 poikkeavan hajun perusteella. Alakerran wc-tilan tuulikaapin vastaisen seinän ylälaidassa oli havaittu kosteutta ja kaakeleita oli irti. Samoin osa saumojen sauma-aineesta oli tippunut pois. Vahinkoilmoituksen liitteenä oli periaatekuva vuotopaikasta.
 
Vahingosta haettiin korvausta vakuutuksenottajayhtiön kiinteistön täysarvovakuutukseen sisältyvästä vuotovakuutuksesta.
 
Vakuutusyhtiön päätös
 
Päätöksessään 11.12.2006 vakuutusyhtiö toteaa tapahtumatiedot.
 
Vahinkoselvityspöytäkirjan 26.10.2006 mukaan tarkastuksen aikana havaittiin, että yläkerran pesuhuoneen lattiakaivoa kuormitettaessa vettä alkoi valua alakertaan. Muovisen lattiakaivon läpiviennissä välipohjassa todettiin selkeä vuotopaikka. Viemärivedet pääsivät rakenteisiin pesukoneen kuparisen poistoputken ja lattiakaivon kumitiivisteen välistä, koska poistoputken halkaisija on 28 mm ja kaivon läpivientiaukko 32 mm (4 mm välystä).
 
Vakuutusehdot
 
Kohta 13, Vuotovakuutus
Kohta 13.1, Korvattavat vahingot
Kohta 13.1.1, Neste-, kaasu- tai höyryvuoto
 
Vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut neste-, kaasu- tai höyryvuoto, kun aine on virrannut äkillisesti, ennalta arvaamattomasti ja suoraan
-         rakennuksen lämmitystä, ilmanvaihtoa tai vesihuoltoa palvelevista kiinteästi asennetuista putkistoista tai laitteistoista
-         rakennuksen sisäpuolisista sadevesiputkistoista
-         vesijohtoverkostoon liitetyistä käyttölaitteista, kuten pesukoneesta
-         tuotantoa tai varastointia palvelevista putkistoista ja laitteista, kuten kylmälaitteista
-         kiinteästi asennetuista säiliöistä
 
Muista kuin edellä mainituista putkista ja laitteista, veden- ja kosteudeneristyksen, rakenteiden tai putkiläpivientien läpi vuotaneen nesteen (poikkeuksena vesikattovuodot, kohta 13.1.3) tai muualta virranneen sade-, sulamis- ja pintaveden aiheuttamia vahinkoja ei korvata.
 
Kohta 13.2.1, Lattiakaivot
 
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka aiheuttaa lattiakaivon ja korokerenkaan tai lattiakaivon ja lattian vedeneristyksen liitoksen tai lattiakaivon ja korokerenkaan putkiläpivientien kautta rakenteisiin vuotanut neste.
 
Kiinteistön rakentamisajankohdan määräysten mukaan jätevesilaitteisto liitoksineen on tehtävä riittävän tiiviiksi. Toisen ohjeen mukaan viemäriputkien tulee olla tiivistettyjä mahdollisimman hyvin. Rakenteita ei vakuutusyhtiön käsityksen mukaan ole toteutettu viranomaisten laatimien rakentamismääräysten ja -ohjeiden mukaisesti.
 
Toteuttamistavasta aiheutunut vahinko rakenteille (rakennusvirhe) ei ole vakuutusehtojen tarkoittama ennalta arvaamaton tapahtuma, vaan tästä aiheutunut luonnollinen seuraus. Vuotovakuutuksesta korvataan ehtojen mukaan äkilliset ja ennalta arvaamattomat ehtokohdassa 13.1.1 mainitut putki- ja laitevuodot. Koska putkiliitosvuodosta aiheutunut vahinko ei ole ennalta arvaamaton ja koska lisäksi lattiakaivon putkiläpivientien kautta rakenteisiin vuotaneen nesteen aiheuttamat vahingot eivät ole vakuutuksen perusteella korvattavia, ei vakuutusyhtiö voi maksaa korvausta vuotovahingon aiheuttamista korjauksista.
 
Vakuutusyhtiö suosittaa kiinteistössä kaikkien kyseisten liitosten tiiviyden tarkastamista ja korjaamista ohjeiden ja määräysten mukaisiksi. Vakuutusyhtiö ei tule jatkossa korvaamaan tällaisia poistoputken ja lattiakaivon tiivistyksen puutteellisuudesta aiheutuvia vuotovahinkoja.
 
Jatkokäsittely
 
Vakuutusyhtiölle 13.2.2007 saapuneessa kirjeessään vakuutuksenottajan isännöitsijä M.R. pyytää uutta käsittelyä asialle. Epäävä päätös ei perustu tosiasioihin. Hylkäämisen perusteet ovat väärät. Vastaava vaurio huoneistossa A 5 hyväksyttiin. Rakenteet, joissa vaurio oli, ovat alkuperäiset ja hyväksytyllä rakennustavalla tehdyt.
 
Kirjeessään 5.4.2007 vakuutusyhtiö kertaa tapahtumatiedot, selvitykset ja asian siihenastisen käsittelyn sekä vakuutusehdot.
 
Vakuutusyhtiöön toimitetusta uudelleenkäsittelypyynnöstä ei ilmene mitään uutta tietoa, joka antaisi aihetta muuttaa asiasta aikaisemmin annettua kielteistä korvauspäätöstä.
 
Huoneistossa A 5 aiemmin sattuneen vahingon osalta vakuutusyhtiö toteaa, että vakuutusehtojen mukaan myöskään tätä vahinkoa ei olisi tullut vakuutuksesta korvata. Vaikka tuon vahingon korvattavuus onkin ratkaistu asiakkaan eduksi kyseisessä yksittäistapauksessa, ei tämä ole peruste 9.10.2006 sattuneen vahingon korvaamiselle vastoin vakuutusehtojen sisältöä.
 
Lausuntopyyntö
 
Lausuntopyynnössään 7.5.2007 vakuutuksenottajayhtiön isännöitsijä M.R. toteaa, että taloyhtiön valmistumisvuosi on 1979. Rakennus on kaksikerroksinen, puurunkoinen ja siinä on tiiliverhous. Huoneistot ovat kahdessa kerroksessa, kylpyhuone ja sauna yläkerrassa ja wc-tila ja keittiö alakerrassa. Kaikki putket ovat alkuperäiset, putkien sijainti ylä- ja alakerran välisessä tilassa.
 
Perustelut, miksi valitus on suoritettu:
-         Liitos viemäristä permantokaivoon tehty rakennusajan mukaisella tavalla.
-         4 mm:n välys viemärin ja permantokaivon välissä on tieto, jota ei ko. pisteessä ole. Käytännössä tämä ei ole mahdollista. Liitos olisi vuotanut 27 vuoden aikana, jos välystä olisi ollut väitetyn 4 mm:n verran. Tiivistys viemärin ja permantokaivon välissä on hoidettu tarkoitukseen valmistetulla tiivisteellä, joka on tullut permantokaivon hankinnan yhteydessä.
-         Vuotoa ei ole voitu ennakoida. Vuotopaikkaan ei ole näköyhteyttä. Se sijaitsee rakenteissa ja vaatii niiden purkamisen. Vuotopaikan tapaisia liitoksia on kaikissa taloyhtiöissä, niin uusissa kuin vanhoissakin. Tällä väitteellä pyritään vapautumaan korvausvelvollisuudesta, joka kuitenkin kuuluu yritysriskiin vakuutusalalla.
-         Aikaisempi samanlainen vuoto on korvattu, kuten pitääkin vakuutuksen ehtojen mukaisesti.
 
Vakuutusyhtiön vastine
 
Vastineessaan 15.6.2007 vakuutusyhtiö kertaa tapahtumatiedot, selvitykset ja asian aikaisemmin käsittelyn, vakuutusehdot sekä vakuutuksenottajan lausuntopyynnön perusteluineen.
 
Vuotovakuutuksen ehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut nestevuoto, kun aine on virrannut äkillisesti, ennalta arvaamattomasti ja suoraan rakennuksen vesihuoltoa palvelevista kiinteästi asennetuista putkistoista. Ehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka aiheuttaa lattiakaivon putkiläpivientien kautta rakenteisiin vuotanut neste.
 
Vakuutuksenottajan velvollisuutena on osoittaa, että korvattava vahinkotapahtuma on sattunut. Tehtyjen selvitysten perusteella rakennuksessa ei ole osoitettu mitään sellaista äkillistä vahinkotapahtumaa, kuten pesukoneen poistoputken tiivistyksen rikkoutumisvahinkoa, jonka johdosta viemärivedet olisivat päässeet rakenteisiin. Tämän lisäksi lattiakaivon putkiläpivientien kautta rakenteisiin vuotaneen nesteen aiheuttamat vahingot on kokonaisuudessaan rajattu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle.
 
Näistä syistä johtuen vakuutusyhtiö ei voi muuttaa asiasta jo aikaisemmin antamaansa kielteistä korvauspäätöstä.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Kiinteistön täysarvovakuutuksen ehdot, voimassa 1.1.2003 alkaen
 
Kohta 13, Vuotovakuutus
Kohta 13.1, Korvattavat vahingot
Kohta 13.1.1, Neste-, kaasu- tai höyryvuoto
 
Vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut neste-, kaasu- tai höyryvuoto, kun aine on virrannut äkillisesti, ennalta arvaamattomasti ja suoraan
-         rakennuksen lämmitystä, ilmanvaihtoa tai vesihuoltoa palvelevista kiinteästi asennetuista putkistoista tai laitteista…
 
Muista kuin edellä mainituista putkista ja laitteista, veden- ja kosteudeneristyksen, rakenteiden tai putkiläpivientien läpi vuotaneen nesteen (poikkeuksena vesikattovuodot, kohta 13.1.3) tai muualta virranneen sade-, sulamis- ja pintaveden aiheuttamia vahinkoja ei korvata.
 
Kohta 13.2, Korvausrajoitukset
Kohta 13.2.1, Lattiakaivot
 
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka aiheuttaa lattiakaivon ja korokerenkaan tai lattiakaivon ja lattian vedeneristyksen liitoksen tai lattiakaivon ja korokerenkaan putkiläpivientien kautta rakenteisiin vuotanut neste.
 
Ratkaisu
 
Esillä olevassa tapauksessa on kyse vuodosta pesukoneen viemäriputken liitoksessa lattiakaivoon sekä äkillisestä vahinkotapahtumasta.
 
Toimitetun selvityksen mukaan vakuutuksenottajan vuonna 1979 valmistuneen Asunto Oy T-kuja 2:n huoneiston A 3 kylpyhuoneen permantokaivon liitoksessa pesukoneen viemäriputkeen on 9.10.2006 havaittu vuoto. Viemärivedet ovat päässeet rakenteisiin pesukoneen kuparisen poistoputken ja lattiakaivon kumitiivisteen välistä, koska kaivon läpivientiaukko on ollut 4 mm poistoputken halkaisijaa suurempi. Vuotoa ei ole voitu ennakoida, koska vuotopaikkaan ei ole näköyhteyttä. Sen löytäminen on edellyttänyt rakenteiden purkamista.
 
Korvausta aiheutuneesta vahingosta on haettu vakuutuksenottajayhtiön kiinteistön täysarvovakuutukseen sisältyvästä vuotovakuutuksesta. Sen ehtojen mukaan korvataan muun muassa vahinko, jonka on aiheuttanut äkillinen nestevuoto rakennuksen vesihuoltoa palvelevista kiinteästi asennetuista putkistoista. Vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle on rajattu muun muassa vahinko, jonka aiheuttaa lattiakaivon putkiläpivientien kautta rakenteisiin vuotanut neste. Vahingonkorvausoikeudessa noudatetun periaatteen mukaan vakuutuksenottaja vakuutuskorvauksen vaatijana on näyttövelvollinen vaatimuksensa perusteiden osalta.
 
Rakennuksen ikä huomioon ottaen lautakunta ei pidä mahdollisena, että läpiviennissä todettu 4 mm:n välys olisi ollut olemassa rakennuksen valmistumisesta lähtien. Vuoto olisi sellaisessa tapauksessa ilmennyt aikaisemmin. Lautakunta katsoo olevan todennäköistä, että vuoto on syntynyt vähitellen tiivisteen kutistuessa ja/tai kovettuessa. Mitään vuodon aiheuttanutta äkillistä tapahtumaa ei ole ilmoitettu sattuneen. Tämän vuoksi lautakunta katsoo, ettei vakuutuksenottaja ole tässä tapauksessa osoittanut vahingon syyksi ehtojen edellyttämää äkillistä nestevuotoa. Näin ollen ja koska kyse on ollut myös vakuutuksen ulkopuolelle kokonaisuudessaan rajatusta nesteen vuotamisesta rakenteisiin lattiakaivon putkiläpiviennin kautta, lautakunta katsoo vakuutusyhtiön epäyspäätöksen ehtojen mukaiseksi.
 
Vakuutuksenottaja on tapauksen yhteydessä vedonnut toiseen vastaavanlaiseen vuotovahinkoon, jonka vakuutusyhtiö on korvannut vuotovakuutuksen perusteella. Vakuutusyhtiön mukaan tätäkään vahinkoa ei olisi tullut korvata. Lautakunta toteaa, ettei erehdys vakuutusyhtiön korvausmenettelyssä velvoita yhtiötä korvauksen maksamiseen tässä tapauksessa.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Taipale sekä jäsenet Laapotti, Sario, Uimonen ja Vaitomaa. Sihteerinä toimi Savonen.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta