Haku

VKL 312/16

Tulosta

Asianumero: VKL 312/16 (2017)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 18.04.2017

Vakuutuksen korvauspiiri. Rajoitusehdon soveltaminen. Vuokranantajan rakennukselle aiheutunutta vesivahinkoa koskenut vahingonkorvausriita. Oliko kyse huoneenvuokrasuhteeseen liittyneestä asiasta?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana oleva säätiö X oli hakenut oikeusturvaetua riitaan, jossa se oli 16.5.2016 päivätyllä maksuvaatimuksella vuokranantajana vaatinut vuokralaisenaan olleelta M.H:lta korvausta tämän hallitseman vuokrahuoneiston sekä rakennuksen muiden osien vesivahingon korjauskustannuksista. Säätiö oli katsonut M.H:n aiheuttaneen vahingon huoneenvuokralain 25 §:n mukaisella huolimattomuudellaan. Säätiön mukaan vesivahinko oli aiheutunut M.H:n WC-istuimen reunalle asettaman pesukoneen vedenpoistoletkun pudottua lattialle, jolloin poistovedet olivat levinneet huoneistoon. M.H. oli kiistänyt korvausvaatimuksen katsoen toimineensa huolellisesti. M.H. oli vedonnut muun muassa siihen, että kylpyhuone ei ollut määräysten mukainen ja että kaikki huoneiston vauriot eivät voineet johtua kyseisestä vesivahingosta.

Vakuutusyhtiö on päätöksillään 17.8.2016, 7.9.2016 ja 13.9.2016 kieltäytynyt myöntämästä riitaan oikeusturvaetua. Yhtiö on lausunut, että toiminnan oikeusturvavakuutuksen ehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvattu kustannuksia asiassa, joka liittyi huoneenvuokrasuhteeseen silloin, kun kysymys oli muusta kuin vakuutetun yrityksen toimitilana olevasta huoneistosta tai kiinteistöstä. Vakuutussopimukseen sovelletun erityisehdon mukaan vakuutus ei korvannut kustannuksia, jotka aiheutuivat huoneenvuokrasuhdetta koskevasta riidasta tai vaateesta. Jos vuokralainen aiheutti vahinkoa vuokraamassaan huoneistossa ja tästä seurasi vahingonkorvausriita, riita koski huoneenvuokrasuhdetta. Vakuutusyhtiö on vedonnut Vakuutuslautakunnan samankaltaisesta asiasta antamaan lausuntoon VKL 167/04.

Asiakkaan valitus

Säätiö X on pyytänyt ratkaisusuositusta oikeusturvaedun myöntämisestä. Säätiö on lausunut, että sen oikeusturvavakuutukseen sovelletun erityisehdon 325 mukaan vakuutusturva ei korvannut kustannuksia, jotka aiheutuivat huoneenvuokrasuhdetta koskevasta riidasta tai vaateesta. Epäselvää ehtoa tuli tulkita asiakkaan eduksi ja kyseistä ehtokohtaa oli myös tulkittava suppeasti. Sanamuodolla "liittyy", voitiin rajoittaa laajemmin huoneenvuokrasuhteeseen liittyvien riitojen korvaamista. Sanamuoto "koskee" oli vähemmän rajoittava. Ehdoissa käytetyillä eri sanamuodoilla oli oltava käytännössä jokin ero. Riita ei koskenut vuokranmaksua, -määrää, vuokralaisen häätöä, vuokrasuhteen purkamista tai muutakaan itse vuokrasuhdetta koskevaa asiaa. Kyse oli vesivahingosta, vahingonkorvausvastuusta ja vahingonkorvausvaatimuksesta. Vesivahinkoa oli aiheutunut myös huoneiston ulkopuoliselle omaisuudelle, talon rakenteille ja alakerran asunnolle. Vaateet eivät kohdistuneet vain kyseiseen vuokrahuoneistoon.

Vakuutusyhtiö oli toistuvasti vedonnut siihen, että kyse oli huoneenvuokrasuhteeseen liittyneestä riita-asiasta. Vakuutusyhtiön mainitsemassa ratkaisussa VKL 167/04 oli kyse vuokralaisen vuokranantajaa kohtaan nostamasta vastakanteesta, joka oli koskenut tietyn liikehuoneiston kunnon sopimuksenmukaisuutta. Tällaista riitaa ei voinut syntyä ilman vuokrasuhdetta, joten tapausta ei voitu verrata nyt puheena olevaan riita-asiaan.

Tässä tapauksessa vahingonkorvausvaatimus on koskenut vuokralaisen aiheuttamaa vesivahinkoa ja siitä aiheutunutta vahingonkorvausvastuuta. Tällainen riita olisi ollut mahdollinen myös ilman vuokrasuhdetta, esimerkiksi kiinteistön omistajan ja osakkaan tai osakkaan vuokralaisen välillä. Vaikka asiamies oli perustellut vaadetta huoneenvuokralakiin vedoten, tuli asiaa tarkastella laajemmin ja huomioida myös se, mistä riideltiin.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut, että vakuutukseen sovellettavan oikeusturvaerityisehdon 325 otsikossa mainittiin huoneenvuokrasuhteeseen liittyvät kulut, mutta itse ehtotekstin mukaan "Vakuutusturva ei korvaa kustannuksia, jotka aiheutuvat huoneenvuokrasuhdetta koskevasta riidasta tai vaateesta". Vaikka kyseistä ehtoa tulkittaisiin vakuutetun eduksi rajoituksen suppeammassa muodossa, korvauksen ulkopuolelle jäivät kaikki huoneenvuokrasuhdetta koskevat riidat.

Riita-asiassa vuokralainen oli aiheuttanut vahinkoa vuokraamassaan huoneistossa. Säätiö X oli perustanut vaatimuksensa siihen, ettei vuokralainen ollut hoitanut hallinnassaan ollutta asuntoa huolellisesti, ja vaati vahingonkorvausta entiseltä vuokralaiseltaan huoneenvuokralain ja vuokrasopimuksen perusteella. Näin ollen vahingonkorvausriita on koskenut huoneenvuokrasuhdetta ja oikeusturvaerityisehdon 325 rajoitusta voitiin soveltaa asiaan. Sillä seikalla, että vastaava riita olisi ollut mahdollinen myös ilman vuokrasuhdetta, ei ollut asiassa merkitystä.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, onko vakuutusyhtiö vakuutussopimukseen sovellettavien ehtojen ja erityisehdon perusteella velvollinen myöntämään säätiö X:lle oikeusturvaedun riitaan, joka on koskenut säätiön vuokralaisen mahdollista vahingonkorvausvastuuta vuokrahuoneistolle aiheutuneesta vesivahingosta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kysymyksessä olevaan oikeusturvavakuutukseen sovellettavien 1.1.2011 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 240.1 mukaan vakuutusturvan tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos-ja hakemusasioissa. Vakuutusturva koskee vakuutuskirjassa mainittua toimintaa.

Vakuutusehtojen kohdan 240.2 rajoitusten mukaan vakuutusturva ei korvaa vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia muiden muassa asiassa, joka liittyy huoneenvuokrasuhteeseen, silloin kun kysymys on muusta kuin vakuutetun yrityksen toimitilana olevasta huoneistosta tai kiinteistöstä.

Säätiö X:n vakuutussopimukseen sovellettavan erityisehdon 325: Huoneenvuokrasuhteeseen liittyviä kuluja ei korvata 1.5.1992, mukaan vakuutusturva ei korvaa kustannuksia, jotka aiheutuvat huoneenvuokrasuhdetta koskevasta riidasta tai vaateesta.

Asian arviointi

Vakuutusyhtiön vakuutussopimuksesta säätiö X:lle antaman vakuutuskautta 1.1.2016-31.12.2016 koskevan vakuutuskirjan jäljennöksen mukaan säätiö X:n oikeusturvavakuutuksella vakuutetuksi toimialaksi on merkitty ”Kiinteistöjen vuokraus, omistus ja rakennuttaminen”.

Lautakunta toteaa, että vakuutuksenottajan toimiala huomioon ottaen huoneenvuokrasuhteita koskevan rajoitusehdon soveltamisella on vakuutussopimuksen korvauspiirin kannalta keskeinen merkitys. Yleisten sopimusoikeudellisten tulkintaperiaatteiden mukaisesti vakuutusehtoja tulee tulkita sanamuotonsa mukaan ja kokonaisuutena. Vakuutussopimusten rajoitusehtoja on lisäksi lähtökohtaisesti tulkittava suppeasti. Epäselviä sopimusehtoja on tulkittava laatijansa vahingoksi.

Vakuutuskirjan mukaan säätiö X:n vakuutukseen sovelletaan edellä mainittuja toiminnan oikeusturvavakuutuksen yleisiä oikeusturvavakuutusehtoja sekä oikeusturvaerityisehtoa 325 otsikoltaan ”Huoneenvuokrasuhteeseen liittyviä kuluja ei korvata”. Koska vakuutussopimuksessa on erikseen sovittu mainitun erityisehdon soveltamisesta, lautakunta katsoo, että käsiteltävä korvausasia tulee ratkaista kyseisen erityisehdon perusteella.

Erityisehdon otsikko ja varsinainen ehtoteksti ovat sanamuodoltaan keskenään ristiriitaiset. Otsikon mukaan vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle on rajattu kustannukset asioissa, jotka liittyvät huoneenvuokrasuhteeseen. Varsinaisen ehtotekstin mukaan rajoitus kuitenkin kohdistuu riitoihin tai vaateisiin, jotka koskevat huoneenvuokrasuhdetta. Lautakunta katsoo, että yleisen kielenkäytön mukaisesti tulkittuna ilmaisu ”liittyy” merkitsee rajoituksen laajempaa soveltamisalaa kuin käytettäessä ilmaisua ”koskee”. Ensin mainittua ilmaisua käytettäessä riittää, että korvaushakemuksessa mainitulla riidalla on todettavissa oleva luonnollinen ja looginen yhteys rajoituksessa mainittuun asiaan tai toimintaan. Jälkimmäisessä tapauksessa kysymyksessä olevan asian tai toiminnan on oltava välittömästi riidan kohteena.

Lautakunta katsoo, että edellä manituista syistä kyseinen erityisehto on soveltamisalaltaan epäselvä. Erityisehtoa on pidettävä epäselvänä myös sen osalta, miten sitä tulisi soveltaa suhteessa vakuutuksessa noudatettaviin yleisiin oikeusturvavakuutusehtoihin, joissa vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle on rajoitettu kustannukset asioissa, jotka liittyvät huoneenvuokrasuhteeseen lukuun ottamatta vakuutetun yrityksen toimitilana olevaa huoneistoa tai kiinteistöä. Otsikkonsa perusteella erityisehtoa olisi mahdollista tulkita niin, että sillä on yleisistä oikeusturvaehdoista poiketen haluttu rajoittaa vakuutuksen korvauspiiristä kaikki huoneenvuokrasuhteisiin liittyvät riidat mukaan lukien yleisissä oikeusturvaehdoissa korvattaviksi mainitut yrityksen toimitilojen vuokrasuhteisiin liittyvät riidat. Sisältönsä perusteella tulkittuna erityisehto sen sijaan merkitsisi korvauspiirin laajennusta yleisiin oikeusturvavakuutusehtoihin verrattuna, sillä sanamuotonsa mukaan erityisehdon rajoitus kohdistuu vain riita-asioihin, jotka nimenomaisesti koskevat huoneenvuokrasuhdetta.

Selostamillaan perusteilla lautakunta katsoo, että säätiö X:n vakuutussopimukseen sisältyvää oikeusturvaerityisehtoa 325 on nyt puheena olevaa korvaushakemusta käsiteltäessä sovellettava sen varsinaisen ehtotekstin sisällön mukaisena. Näin ollen säätiö X:n oikeusturvavakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle on rajoitettu vain sellaiset kustannukset, jotka aiheutuvat huoneenvuokrasuhdetta koskevasta riidasta tai vaateesta.

Tässä tapauksessa on kyse vahingonkorvausriidasta, joka on koskenut säätiö X:n omaisuutta kohdannutta M.H:n aiheuttamaksi väitettyä vahinkoa. Vaikka vahingonkorvausriidan taustalla onkin ollut säätiö X:n ja M.H:n välinen huoneenvuokrasopimus, riita ei ole koskenut kysymyksessä ollutta huoneenvuokrasuhdetta tai siihen kuuluneiden yleisten velvoitteiden täyttämistä itsessään. Tämän vuoksi lautakunta katsoo, ettei vakuutusyhtiöllä ole perustetta evätä oikeusturvaedun myöntämistä säätiö X:lle kyseiseen oikeusturvaerityisehtoon 325 vedoten.

Lopputulos

Lautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö myöntää säätiö X:lle vakuutussopimuksen mukaisen oikeusturvaedun X:n ja M.H:n väliseen vahingonkorvausriitaan.

Ratkaisusuositus syntyi äänin 4-1. Ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat jäsenet Akselinmäki, Jaakkola, Makkula ja Sarpakunnas. Puheenjohtaja Rauloksen eriävä mielipide on liitteenä.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Raulos
Sihteeri Isokoski

Eri mieltä olevan jäsenen lausunto

Puheenjohtaja Raulos:

Oikeusturvavakuutuksen rajoitusehdon 240.2 mukaan vakuutusturva ei korvaa vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia asiassa, joka ”liittyy huoneenvuokrasuhteeseen”. Vakuutussuhteeseen myös sovellettavan oikeusturvaerityisehdon 325 mukaan vakuutusturva ei korvaa kustannuksia, jotka aiheutuvat ”huoneenvuokrasuhdetta koskevasta” riidasta tai vaateesta. Selostettujen vakuutusehtojen sanonnat ovat erilaiset ja myöskään niiden merkityssisällöt eivät välttämättä ole aivan samat. On ilmeistä, että kyseessä oleva asia liittyy huoneenvuokrasuhteeseen ehdon 240.2 mukaisesti.

Vuokralaisen keskeisiin velvollisuuksiin huoneenvuokrasuhteessa kuuluu asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 25 §:n 1 momentin mukaan hoitaa asuntoa huolellisesti. Saman pykälän 2 momentin mukaan sanotun velvollisuuden laiminlyönnistä seuraa vahingonkorvausvelvollisuus. Riidassa on kysymys siitä, onko vuokralainen huoneenvuokrasuhteessaan noudattanut kyseistä hoitovelvoitettaan ja sen mahdollisen laiminlyönnin seurauksista. Näin ollen kyseinen asia ei ainoastaan ”liity” huoneenvuokrasuhteeseen vaan myös ”koskee” sitä. Lausutuilla perusteilla pidän vakuutusyhtiön korvausratkaisua asianmukaisena.

Tulosta