Haku

VKL 312/14

Tulosta

Asianumero: VKL 312/14 (2014)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 17.10.2014

Oliko vakuutusyhtiön päätös suorittaa puolet vakuutusmäärästä sellaisista kuluista, jotka olivat syntyneet ennen pääkäsittelyä vakuutusehtojen mukainen, vaikka asia oli ratkaistu pääkäsittelyssä. Vakuutusehtojen tulkinta. Epäselvä vakuutusehto. Vakuutusmäärä.

Tapahtumatiedot

Vakuutetut J.T. ja E.T. hakivat oikeusturvaetua kiinteistönkauppaa koskevaan riita-asiaan kotivakuutukseensa liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta. Riita-asia sovittiin pääkäsittelyn yhteydessä vahvistetulla sovintosopimuksella.

Vakuutusyhtiö myönsi asiaan oikeusturvaedun. Päätöksen mukaan enimmäiskorvausmäärä ennen käräjäoikeuden pääkäsittelyn tai tuomioistuin sovittelun aloittamista aiheutuneista kustannuksista sekä kustannuksista asiassa, joka on ratkaistu ennen ilman oikeudenkäyntiä, on 5.000 euroa täyden vakuutusmäärän ollessa 10.000 euroa. Vakuutusyhtiö suoritti vakuutetuille ennen pääkäsittelyn aloittamista aiheutuneista kustannuksista puolet vakuutusmäärästä sekä pääkäsittelyn aloittamisen jälkeen syntyneistä kuluista omavastuun vähentämisen jälkeen yhteensä 852,86 euroa.

Asiakkaan valitus

Vakuutetut olivat tyytymättömiä vakuutusyhtiön päätökseen vakuutusmäärän puolittamisesta ja pyysivät asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksen mukaan nyt käsillä olevassa riita-asiassa järjestettiin valmisteluistunto ja pääkäsittely 11.3.2014. Asiassa tehtiin sittemmin pääkäsittelyssä sovinto, jonka mukaan vastaajat maksavat vakuutetuille sovintoneuvotteluissa sovitun summan. Asia on siten ratkaistu nimenomaan pääkäsittelyssä.

Valituksen mukaan sovintoneuvotteluiden kestäessä on vakuutettujen asiamies myös tiedustellut puhelimitse vakuutusyhtiön mahdollista suhtautumista sovintoon. Tällöin oli korvakäsittelijä pitänyt yhtiön korvausvelvollisuutta selvänä, kun asia oli edennyt pääkäsittelyyn.

Valituksen mukaan yhtiön korvauspäätös on väärä ja joka tapauksessa vakuutusehtojen vastainen. Vakuutusehdon mukaan yhtiön olisi tullut maksaa laskun suoritukseksi koko vakuutusmäärä. Riita-asia on ratkaistu oikeudenkäynnin ollessa vireillä ja pääkäsittelyssä, joten myös pääkäsittelyä edeltävät kustannukset olisi tullut korvata vakuutuksesta. Sen sijaan vakuutusehtoon sisältyvä korvausmäärän alentaminen tulee ehdon sanamuodon perusteella kysymykseen vain silloin, kun oikeudenkäynnin vireillä ollessa asia on ratkaistu ennen pääkäsittelyä tai ennen tuomioistuin sovittelun aloittamista taikka asiassa, joka on ratkaistu ennen oikeudenkäynnin aloittamista. Vakuutusyhtiön tulkinta siitä, että korvattavien kulujen määrä ennen pääkäsittelyä alennetaan aina 50 %:iin on näin ollen ehdon sanamuodon vastainen.

Valituksen mukaan tällaiselle tulkinnalle ei ole perusteita, koska korvausmäärän alentaminen on liitetty asioihin, jotka on ratkaistu ennen pääkäsittelyä tai ilman oikeudenkäyntiä. Nyt käsillä olevassa tapauksessa on asia kuitenkin ratkaistu pääkäsittelyssä oikeudenkäynnin ollessa vireillä. Vakuutettujen näkemyksen mukaan vakuutusyhtiö on näin ollen tulkinnut kyseistä ehtokohtaa sanamuodon vastaisesti omaksi edukseen. Mikäli ehdon tarkoitus olisi tosiasiallisesti yhtiön tulkinnan mukainen, tulisi ehdon olla sanamuodoltaan selkeämpi etenkin kun otetaan huomioon se kuinka merkittävä vaikutus tällaisella ehdolla on vakuutetulle. Valituksessaan vakuutetut toteavat myös, ettei vakuutusyhtiön tulkintatapa vastaa myöskään sitä, miten vastaavantyyppisiä rajoitusehtoja yleensä sovelletaan.

Valituksessa todetaan vielä, että puheenaolevaa ehtoa lukemalla ei voi suoraan päätellä, että täysi vakuutusmäärä olisi käytettävissä vasta pääkäsittelystä lukien. Sen sijaan sanamuodosta syntyy se vaikutelma, että jos pääkäsittelyvaihe on saavutettu, niin tällöin enimmäiskorvausmäärä on vakuutettujen käytettävissä. Näin ollen on ehtoa pidettävä vähintäänkin vaikeaselkoisena ja vakuutettujen kannalta yllättävään ja taloudellisesti ankaraan lopputulokseen johtavana. Valituksen mukaan ehtoa tulee siten tulkita vakiintuneen tulkintaperiaatteen mukaisesti laatijansa vahingoksi.

Edellä mainituin perustein valituksessa katsotaan, että korvausmäärän alentamiselle ei ole perusteita ja että yhtiön tulee suorittaa asiassa korvaus täyden vakuutusmäärän mukaisena.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot ja viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin sekä kiistää vakuutettujen esittämät vaatimukset.

Vastineen mukaan vakuutusmäärän rajaamisesta on mainittu oikeusturvan vakuutusehdoissa. Lisäksi oikeusturvan myöntöpäätöksessä on kerrottu, että enimmäiskorvausmäärä ennen käräjäoikeuden pääkäsittelyn tai tuomioistuin sovittelun aloittamista on 5000 euroa. Tämän lisäksi päätöksessä on vielä erikseen kehotettu tutustumaan sen liitteenä oleviin vakuutusehtoihin.

Vastineessaan yhtiö tarkentaa, ettei ehdossa ole kysymys siitä, että vakuutus korvaisi aina vain puolet ennen pääkäsittelyä syntyneistä kustannuksista, vaan että vakuutetulla on käytettävissään puolet vakuutusmäärästä kattamaan ennen pääkäsittelyä ja sovittelun aloittamista aiheutuneita kustannuksia. Tämän lisäksi puolet vakuutusmäärästä on käytettävissä niissä tilanteissa, joissa asia on ratkaistu kokonaan ilman oikeudenkäyntiä.

Vakuutusyhtiö toteaa, myös että vakuutettujen asiamiehelle on puhelinkeskustelun yhteydessä annettu lupa asian sopimiseen. Puhelun yhteydessä korvauskäsittelijä on täysin ehtojen mukaisesti kertonut, että jos asia olisi ratkaistu ennen pääkäsittelyä, niin vakuutetuilla olisi ollut käytettävissään vain puolet vakuutusmäärästä.

Yhtiö toteaa lisäksi, että nyt käsillä olevassa tapauksessa sovellettavaksi tuleva vakuutusehto 7.2 vastaa sanamuodoltaan Suomen Vakuutusyhtiöiden keskusliitossa laadittuja oikeusturvavakuutuksen malliehtojen kohtaa 7.1 eikä ehdon voida muutoinkaan katsoa olevan asiakkaalle kohtuuton. Näkemyksensä tueksi ehdon tulkinnasta vakuutusyhtiö viittaa teokseen Oikeusturvavakuutus.

Koko vakuutusmäärä on siten asiakkaan käytettävissä asianajo-, todistelu- ja oikeudenkäyntikuluihin. Puolet vakuutusmäärästä voidaan käyttää ennen tuomio-istuimen pääkäsittelyn aloittamista kohdistuviin kustannuksiin ja toinen puoli, itse pääkäsittelyssä ja sen jälkeen, omiin tai mahdollisessa häviötilanteessa vasta-puolelle maksettaviksi tuomittaviin oikeudenkäyntikuluihin. Yhtiön näkemyksen mukaan puheena oleva ehto on varsin selkeä ja yksiselitteinen, samoin kuin oikeusturvapäätöksessä mainittu samaa asiaa koskeva huomautus. Ennen pää-käsittelyä kohdistuvista kustannuksista voidaan siis korvata vain puolet vakuutusmäärästä.

Edellä mainituin perustein yhtiö pitää antamaansa päätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on riitaa siitä, onko vakuutusyhtiön päätös suorittaa puolet vakuutusmäärästä sellaisista kuluista, jotka olivat syntyneet ennen pääkäsittelyä vakuutusehtojen mukainen.

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien oikeusturvavakuutuksen ehtojen kohdan 7.2 mukaan vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä on yhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana jokaisessa vakuutustapahtumassa. Vakuutuksenantajan korvausvelvollisuuden enimmäismäärä ennen käräjäoikeuden pääkäsittelyn tai tuomioistuinsovittelun aloittamista aiheutuneista kustannuksista sekä kustannuksista asiassa, joka on ratkaistu ilman oikeudenkäyntiä, on kuitenkin 50 % vakuutuskirjaan merkitystä vakuutusmäärästä.

Vakuutuskirjan mukaan enimmäiskorvausmäärä oikeusturvavakuutuksesta on 8.500 euroa.

Asian arviointi

Vakuutusyhtiö on tässä tapauksessa oikeusturvaedun myöntöpäätöksessään todennut, että se korvaa asian hoitamisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut oikeusturvavakuutuksen ehtojen mukaisesti. Lisäksi yhtiö on todennut päätöksessään, että oikeusturvavakuutuksen enimmäiskorvausmäärä on 10.000 euroa ja ilman oikeudenkäyntiä ratkaistuissa asioissa enimmäiskorvausmäärä on 5.000 euroa.

Kyseisessä, kiinteistön kauppaa koskevassa riidassa pidettiin pääkäsittely, jonka yhteydessä asianosaiset ovat päätyneet sopimaan riita-asian. Sovinto vahvistettiin pääkäsittelyn yhteydessä sovintosopimuksella. Vakuutettujen mukaan heille tulisi suorittaa korvaus koko vakuutusmäärän mukaisena, koska asia on edennyt pääkäsittelyyn. Vakuutusyhtiö on viitannut edellä selostettuun ehtokohtaan ja korvannut vakuutetuille 5.000 euroa ennen pääkäsittelyn aloittamista aiheutuneista kustannuksista ja erikseen pääkäsittelyn yhteydessä ja sen jälkeen syntyneistä kustannuksista 852,86 euroa.

Lautakunta toteaa, että vakuutusehtojen mukaan puolitettua vakuutusmäärää sovelletaan sellaisiin kustannuksiin, jotka ovat aiheutuneet ennen käräjäoikeuden pääkäsittelyn tai tuomioistuinsovittelun aloittamista. Sillä, että asia mahdollisesti tullaan ratkaisemaan pääkäsittelyssä taikka tuomioistuinsovittelussa, ei ehdon sanamuodon mukaan ole merkitystä ennen pääkäsittelyn aloittamista aiheutuneiden kustannusten korvaamisen kannalta.

Lautakunta toteaa, että korvausmäärän rajoitusta koskeva ehto on asianmukaisesti mainittu vakuutuksenottajalle annetuissa korvauspäätöksissä. Ehdon mukaan korvauksen enimmäismäärä on 50 % vakuutusmäärästä sekä silloin, kun asia ratkaistaan ilman oikeudenkäyntiä että myös silloin, kun kulut ovat syntyneet ennen pääkäsittelyä. Tässä tapauksessa kulut ovat syntyneet pääosin ennen käräjäoikeuden pääkäsittelyä ja vakuutusyhtiö oli korvannut kulut vakuutusehtojen mukaisesti.

Vakuutuslautakunta toteaa myös, että oikeusturvavakuutuksen ehdot, joissa vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on määritelty edellä kerrotuin tavoin, ovat yleisesti käytössä markkinoilla olevissa oikeusturvavakuutuksissa. Kyseessä olevat ehdot eivät ole siten vakiintuneesta vakuutuskäytännöstä poikkeavia ja yllätyksellisiä. Lautakunnan näkemyksen mukaan kyseinen ehtokohta on sanamuodoltaan ja sisällöltään yksiselitteinen ja selkeä eikä sitä siten voida pitää kohtuuttomana taikka sen soveltamista kohtuuttomaan lopputulokseen johtavana.

Lopputulos

Edellä selostetuilla perusteilla Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä vakuutusehtojen mukaisena eikä suosita sitä muutettavaksi.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia