Haku

VKL 31/14

Tulosta

Asianumero: VKL 31/14 (2015)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 20.03.2015

Henkilövahingon korvaaminen. Lääketieteellinen syy-yhteys.

Tapahtumatiedot

Vahingonkärsinyt B.H. (s. 1962) kaatui 4.6.2012 kauppareissulla. Kaatuessaan B.H. loukkasi polvensa, olkapäänsä, nilkkansa ja oli myös hetken tajuttomana. Kaatumisen jälkeen epäiltiin vasemman olkanivelen SLAP-leesiota sekä oikean polven mediaalista meniskiruptuuraa. Korvausta B.H:lle aiheutuneesta henkilövahingosta haettiin kauppaliikkeen vastuuvakuutuksesta.  

Vakuutusyhtiö korvasi A:lle kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta liikennevahinkolautakunnan normien ja ohjeiden mukaisen luokan 3, lievää vaikeammat vammat, mukaan 2800 euroa sekä vahingosta aiheutuneet välttämättömät sairaanhoitokulut. Yhtiö on korvannut muun muassa oikean polven kierukan tähystyksestä aiheutuneet kulut ja huomioinut sen tilapäisen haitan korvauksen määrässä. Sen sijaan polven ikämuutoksista johtuvien oireiden hoito ei syy-yhteyden puuttuessa korvattavaan vahinkoon ole korvattavaa vastuuvakuutuksen perusteella. Vakuutusyhtiön mukaan vahingosta ei ole aiheutunut pysyvää toiminnallista haittaa.

Vahingon 4.6.2012 yhteydessä A loukkasi myös vasemman olkapäänsä. Yhtiö on korvannut vasemman olkanivelen venähdyksen ja tutkimuksen. Yhtiön mukaan olkanivelen oireet jatkossa johtuivat venähdyksestä riippumattomasta kiertäjäkalvosinoireyhtymästä, mikä ei ole korvattavaa, eikä sen tutkimusta tai hoitoja korvata.

A on toimittanut toimenpidekertomuksen 15.4.2014 vasemman olkanivelen tähystyksestä ja hän hakee korvausta yksityisellä lääkäriasemalla tehdyt toimenpiteen kustannuksista sekä fysioterapiasta olkapään mobilisoimiseksi toimenpiteen jälkeen.

A kertoo, että hänelle kaatumisesta aiheutunut vasemman olkapään vamma

on aiheuttanut huomattavat liikerajoitukset ja kivut, ja on hoitamattomana

kroonistumassa niska-hartiaseudun vaivaksi. Näiden vaivojen vuoksi A on joutunut käymään myös neurologin vastaanotolla. Vakuutusyhtiön päätöksen mukaan lanneselän ja niskahartiaseudun jatkuvat kivut eivät johdu korvatusta vahinkotapahtumasta. Niskahartia seudun kivut, jännitys ja huimaus eivät yhtiön mukaan ole lääketieteellisesti relevantissa syy-yhteydessä olkapään vammaan. A haluaa, että hänelle korvataan kaikki tapaturmassa 4.6.2012 saamiensa vammojen tutkimus- ja hoitokulut, mukaan lukien niska-hartia seudun vaivat sekä kiputilat ja niihin liittyvät matkat täysimääräisinä.

A loukkasi vahinkotapahtuman yhteydessä myös leukansa. Hyväasentoinen leukamurtuma todettiin 2 kk vahingon jälkeen. Vamman tila ei lääkärin-lausuntojen mukaan edellyttänyt kontrolleja tai hoitotoimenpiteitä. Vakuutusyhtiö korvasi tutkimuksen selvittelykuluina.

Vasen nilkka kuvattiin 18.9.2012, eikä tapaturmaisia muutoksia havaittu. Vakuutusyhtiö korvasi tutkimuskulut ja venähdyksen osuuden. Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan vasemman nilkan osalta jatkuvat oireet johtuvat nilkan todetusta virheasennosta ja epävakaudesta, jotka ovat tapaturmasta ja korvatusta venähdyksestä riippumattomia eikä nilkan tutkimuksia tai hoitoja korvata tapahtumasta

E-lääkärinlausunnossa 7.11.2012 mainitaan A:n havainneen pakaran seudulla kipua. Vakuutusyhtiö korvasi tämän vamman tutkimisesta aiheutuneet kulut.

Päätöksen mukaan myös pakaraan kohdistunut vamma on huomioitu tilapäisen haitan korvauksen määrässä. Vakuutusyhtiö korvasi fysioterapiaa yhden hoitojakson verran tapaturmasta aiheutuneen vamman hoitona.

A on esittänyt luettelon kaikista vaatimistaan kustannuksista. Hän vaatii korvattavaksi kaikkia vahinkotapahtuman jälkeen todettujen vammojen hoitokuluja.

Vakuutusyhtiö on vielä erikseen todennut, että terveyskeskuskäynti 8.10.2012 jalkaterävammojen johdosta, terveyskeskuskäynti 4.1.2013 ja ortopedin vastaanottokäynti 14.1.2013 vasemman yläraajan puutumisoireiden ja näön sumenemisen vuoksi, fysiatriakäynti 16.1.2013 jalkaterän tilanne nilkan nyrjähdyksen jälkitilan takia, terveyskeskuskäynti 15.12.2012 syynä selkäkipu niskan ja lanneselän vasemmalla kehon puolella tai hammashuolto 13.12.2012 ja 6.2.2013 eivät ole korvattavia, koska ne eivät ole syy-yhteydessä korvattavaan vammaan.

Asiakkaan valitus

A oli tyytymätön vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksessaan A toistaa vaatimuksensa kaikkien vahinkotapahtumasta johtuvien hoito- ja matkakulujen korvattavuudesta ja viittaa tältä osin laatimaansa taulukkoon. A selventää vielä, että omalla autolla kulkeminen hoitoihin on välttämätöntä hänen asuinpaikkansa vuoksi.

A toteaa, että häntä hoitaneiden lääkäreiden lausunnoista käy selkeästi ilmi, että kaatumistapaturman yhteydessä on aiheutunut vasemman olkapään vamma, josta puolestaan aiheutuu huomattavat olkapään liikerajoitukset.  Olkapäävamman hoitamattomuus on kroonistumassa niska-hartiaseudun vaivaksi. A myös kiistää, että hänellä olisi tapaturmasta riippumaton niska-hartia-alueen oireyhtymä.

A on myös antanut kannanoton Vakuutuslautakunnan hankkiman asiantuntijalausunnon johdosta. Kannanotossaan A kritisoi ensinnäkin asiantuntijalääkärin ilmaisujen epätarkkuutta ja epämääräisyyttä. Lisäksi A viittaa useisiin kohtiin lausunnossa, joita hän pitää epäjohdonmukaisina sekä lausujan puolesta tarkoitushakuisina. A viitaa korkeimman oikeuden ratkaisuihin KKO 1989:114 sekä KKO 2014:33 ja toteaa, että hän oli kauppaan mennessään terve ja kaatuessaan kaupassa hän on saanut ne vammat, jotka on kirjattu lääkärinlausuntoon 4.6.2012. A vaatii että asiantuntijalääkärin lausunto jätetään huomioimatta ratkaisusuositusta annettaessa ja että asia ratkaistaan häntä hoitaneiden lääkäreiden antamien lausuntojen perusteella.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot sekä käsittelyn kulun vakuutusyhtiössä.

Yhtiö kertaa vielä vahingon johdosta korvamaansa kulut, eli oikean polven nivelkierukan tähystys, vasemman nilkan tutkimuskulut ja venähdyksen osuus, vasemman olkanivelen venähdyksestä aiheutuneet kulut, leukamurtuman tutkimuksesta aiheutuneet kulut sekä pakaratutkimuksen kulut. Nämä kaikki on myös huomioitu tilapäisen haitan korvausta arvioitaessa.

Korvattavia sen sijaan ei ole vasemman nilkan muut hoitokulut, vasemman olkapään hoidosta ja olkanivelen väljyydestä aiheutuneet muut kulut eivätkä myöskään lanneselän ja niska-hartiaseudun kiputilojen hoidosta aiheutuneet kustannukset. Yhtiö toteaa, että niskan oireilussa kysymys on vahinkotapahtumasta riippumaton niska-hartiaoireyhtymä. 

Yhtiö toteaa myös, että mikäli vasemman olkapään tähystysleikkaus tai muut toimenpiteet katsottaisiin vastuuvakuutuksesta korvattavaksi, tulee asiassa huomioida, että vahingonkorvausoikeuden mukaan tarpeellinen sairaanhoito voidaan yleensä antaa julkisen terveydenhuollon piirissä.

Vakuutusyhtiö katsoo vastineessaan edelleen, että tapauksessa on A:lle korvattu täysimääräisesti kaikki hänelle 4.6.2012 kaatumisesta aiheutuneet kustannukset sekä hänelle aiheutunut tilapäinen haitta.

Vakuutuksenottajan kuuleminen

Vakuutuksenottajana olleella kauppaliikkeellä ei ollut asiassa kommentoitavaa.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalla käytettävissä olevan 4.6.2012 päivätyn hoitoepikriisin mukaan A oli kaatunut polvien päälle ja lyönyt vasemman kyynärpään sekä oikean käden jonnekin. Lausunnon mukaan A ei pystynyt varaamaan oikeaan jalkaan. Kipua tuntui oikean polven lateraalipuolella säteillein oikealla lateraalisiin varpaisiin ja reiteen. Kipua kerrottiin tuntuvan myös vasemman olkanivelen seudussa. Potilaskertomusmerkinnän mukaan oikean pohjeluun yläosassa on ollut todettavissa selkeä kosketteluarkuus. Merkinnän mukaan vasen nilkka on turvonnut ja turvotusta on todettu sekä nilkan ulommalla että sisemmällä puolella. Epävakaisuutta nilkassa ei ole tilankuvauksen mukaan ollut todettavissa ja varaaminen nilkalle on onnistunut kivutta. Varatessa on oikean polven ulommalle puolelle tullut kipua varatessa.

E-lääkärinlausuntojen 12.6.2012 ja 14.6.2012 mukaan A on ollut ortopedin vastaanotolla. E-lääkärinlausunnon 12.6.2012 merkintöjen mukaan vasemmassa olkapäässä on todettu etuosissa aristus ja lievä eteenpäin suuntautuva epävakaisuus. Oikeassa polvessa on E-lääkärinlausunnon 12.6.2012 merkintöjen mukaan lääkärintutkimuksessa tullut esiin oikean polven sisemmän puolen nivellinjaan paikantuva arkuus ja nivelkierukoita testaava ns. McMurray-testi on merkitty positiiviseksi. Polven liikerata on ollut 0-120 astetta.

Radiologian erikoislääkärin lausunnon mukaan 13.6.2012 tehty oikean polven magneettikuvaus on tuonut esiin korostuneen nestemäärän polvinivelessä. Radiologin lausunnon mukaan magneettikuvaus on viitannut ulomman nivelkierukan repeämään. Polvilumpio-reisiluunivelessä on kuvattu polvilumpiossa rustopuutosalue, nivelrustopinnan halkeamamuutosta sekä polvilumpion reunan terävöitymää, jotka viittaavat nivelrikkokehitykseen. Reisiluun-sääriluunivelessä on ollut todettavissa nivelen sisemmällä puolella sisemmässä reunassa rustojen ohentumaa. Sisemmän nivelkierukan runko-osassa mainitaan olevan rappeumaperäiseen kehitykseen viittaavaa muutosta.

Vasemman olkapään magneettivarjoainekuvauksessa kuvauspäivänä 13.6.2012 otetuissa kuvissa radiologin lausunnon mukaan varjoainetta on purkautunut aksillaaripoukamasta pehmytkudoksiin ja alimman nivelkuopan reunuksen ja olkaluun välisen nivelsiteen etuosan repeämään viittaavaa muutosta. Nivelkuopan reunuksessa ei ole todettu repeämää. Ylin ja keskimmäinen nivelkuopan reunuksen ja olkaluun välinen nivelside ovat kuvautuneet ehyinä. Kiertäjäkalvosimen repeämää ei kuvauksessa lausunnon mukaan ole tullut esiin.

Suu- ja leukasairauksien poliklinikan sairauskertomusmerkinnän 7.8.2012 mukaan vakuutetusta otetussa OPTG-kuvassa on A:lla vasemmalla todettu leukaluun seudussa ohut murtumaksi epäiltävä muutos, joka mainitaan erittäin hyväasentoiseksi.

Sairauskertomusmerkinnän 8.10.2012 mukaan A:lla on esiintynyt jalkaterissä kipuja kesäkuulla 2012 sattuneesta vahinkotapahtumasta lähtien. Tilankuvauksen mukaan "etujaloissa" ei ole tullut esiin virheasentoja, eikä paksuuntumia jalkapohjissa. Nilkkojen liikealat kuvattiin tavallisiksi. Jalkaterässä todettiin väännöissä lievää aristusta, joka on säteillyt polveen saakka. Ylemmässä nilkkanivelessä vasemmalla on ollut selkeästi aristusta. Sairauskertomusmerkinnän 4.12.2012 mukaan on tehty magneettikuvaus, jossa ei ole ollut luu- tai pehmytkudosvammoihin viittaavaa löydöstä. 16.1.2013 sairauskertomusmerkinnän mukaan jalkaterän magneettikuvauksessa todettiin normaali löydös. Tältä osin ortopedi piti fysiatrin suosittelemaan neurologin konsultaatiota asianmukaisena.

E-lääkärinlausunnon 7.11.2012 mukaan A on kokenut rappusissa liikkumisen hankalaksi, koska jalka ei toimi ja polven kivuliaisuuden vuoksi se ikään kuin pettää alta. Pakara-alueelle istuminen on aiheuttanut kipua ja myös vasempaan jalkaan. Tilankuvauksen 7.11.2012 mukaan vasemmassa olkanivelessä on todettu liikeradan vajetta verrattuna toiseen puoleen. Olkavarren nosto sivutietä on onnistunut aktiivisesti noin 70 asteeseen ja olkavarren nosto etukautta on aktiivisesti onnistunut 90 asteeseen saakka. A:n mainitaan kokevan kipua koko hartia-alueella kuin myös kasvojen alueella, kaulalla ja osittain rintakehän ja hartian alueella rintakehän aukeaman alueella. Tilankuvauksen 7.11.2012 mukaan polven tutkimuksessa on tullut esiin ulompaan nivelrakoon paikantuva kipu. Pakara-alueella kosketellen on iskiasseudussa tullut esiin pieni resistenssi.

Potilaskertomusmerkinnän 15.12.2012 mukaan A on ollut selkäkivun vuoksi terveyskeskusvastaanotolla. Sairauskertomusmerkinnän mukaan kyseessä on ollut niskan ja lanneselän kipu vasemmalla kehon puolella. Lannerangan röntgenkuva on sairauskertomusmerkinnän mukaan suunniteltu otettavaksi. Diagnoosiksi on merkitty "M54 Selkäsärky". Potilaskertomusmerkinnän 4.1.2013 mukaan A on hakeutunut vastaanotolle puutumisoireiden, voimakkaiden kipujen vuoksi ja myös vasemmanpuoleista päänsärkyä sekä niskan jäykkyyttä kuvataan esiintyneen. Puutumis- ja särkyoireita on ollut vasemmalla puolella vartaloa kauttaaltaan. Voimakas päänsärky on tuntunut takaraivolla ja niskassa sekä vasemmalla puolella päässä. A:lle on annettu lähete neurokirurgille jatkotutkimuksiin ja sekä kaularangan magneettikuvaukseen.

A on ollut 3.5.2013 sairauskertomusmerkinnän mukaan yliopistosairaalan neurologian poliklinikalla. Neurologian erikoislääkärin merkintöjen mukaan A:lla on jo aikaisemmin todettu neurologian poliklinikalla kroonistuneet kipuoireet, joihin on liittynyt voimakasta niska-hartiaseudun jännitystä, päänsärkyä ja huimausta. A:lla on todettu olevan lääkkeensieto-ongelmia. Neurologi on suositellut kivunhoitoon käytettäväksi Lyrica- ja Sirdalud-Iääkitystä. Sairauskertomusmerkinnässä todetaan A:n aikaisemmin aloittaneen akupunktiohoidot ja myös fysioterapian olevan alkamassa.

A:lle on 15.4.2014 toimenpidekertomuksen mukaan tehty vasemman olkapään narkoositutkimus sekä nivelkapselin kiristystoimenpide ja limapussin poisto tähystystoimenpiteenä. Narkoositutkimuksessa olkaluun on arvioitu liukuvan eteen normaalia enemmän. Toimenpidekertomuksen mukaan etummaisen ja keskimmäisen nivelkuopan reunuksen ja olkaluun välisten nivelsiteiden on arvioitu olevan heikkoja tai kokonaan poikki. Alimman nivelkuopan ja olkaluun välisen nivelsiteen on arvioitu olevan löysällä ja sen kiinnityskohdassa nivelkuopan reunukseen olevan repeämän jälkitila. Nivelkuopan reunuksessa on todettu kello 6 ja 9 välillä fibrilloitumista. Nivelkapselin on todettu olevan hyvin kiinni olkaluussa sekä edessä että takana. Kiertäjäkalvosin on toimenpidekertomuksen mukaan ollut ehjä. Nivelkuopan takareunus on toimenpidekertomuksen mukaan ehjä. Toimenpiteessä on kiinnitetty alin nivelkuopan reunuksen ja olkaluun välinen nivelside lankakiinnitystä käyttäen. Olkalisäkkeen alainen limapussi kuvataan turvonneeksi ja jonkin verran arpiseksi. Olkapään toimenpiteen suorittanut ortopedi on 26.5.2014 lausunnossaan arvioinut toimenpiteessä todettujen muutosten liittyvän ilmeisesti olkanivelen sijoiltaanmenon jälkitilaan ja nivelen löysyyteen.

Asiantuntijalausunto

Lautakunta on pyytänyt asiassa asiantuntijalausuntoa lääketieteellisen syy-yhteyden arvioimisesta sekä tilapäisestä haitasta asiantuntijana käyttämältään kirurgian, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, professori Harri Pihlajamäeltä.

Asiantuntijalausunnossaan Pihlajamäki toistaa asiassa olennaisen lääketieteellisin selvityksen ja toteaa, että selvityksen perusteella A:lla on esiintynyt laaja-alaista kipuoireilua, johon on liittynyt voimakasta niska-hartiaseudun särkyä, päänsärkyä ja huimausta. Niin ikään Pihlajamäki toteaa, ettei käytettävissä olevasta lääketieteellisestä selvityksestä ilmene, että A olisi 4.6.2012 tapaturman yhteydessä saanut vaikea-asteisemman pään tai niskan vamman. Lausunnon mukaan edellä mainitun oireilun syy-yhteys vahinkotapahtumaan on epätodennäköinen. Myös sairauskertomusmerkinnän 3.5.2013 diagnoosi tension neck viittaa jännitysniskaoireiluun, johon liittyy päänsärkyä ja huimausta. Pihlajamäen mukaan vahinkotapahtuman 4.6.2012 osuus oireilusta on tullut jo suoritetuissa korvauksissa huomioitua.

Pihlajamäen mukaan asiakirjatietojen perusteella myös korvattavaksi vaadittu fysioterapia ja akupunktiohoito 15.3.2013 jälkeen liittyvät fysiatrian ja neurologian poliklinikan sairauskertomusmerkinnöissä (14.1.2013 ja 3.5.2013) kuvattujen kiputilojen ja muun sellaisen oireilun hoitoon, jonka syy-yhteys vahinkotapahtumaan 4.6.2012 on epätodennäköinen. Kyseiseen pitkittyneeseen kipuiluun on näillä tiedoilla olennaisesti myötävaikuttamassa sairausperäinen jännitysniska sekä tähän liittyvä päänsärky- ja huimausoireisto.

Pihlajamäki toteaa myös, että tapauksessa esitetyt alkuvaiheen tilankuvaukset eivät viitanneet vaikea-asteisempaan vasemman olkapään tapaturmavammaan. Vasemmassa olkapäässä ei alkuvaiheen tilankuvauksien mukaan ollut todettavissa sijoiltaanmenoa tai liikeradan vajeita. Olkanivelen liikeradassa on todettu vajetta vasta useamman kuukauden kuluttua vahinkotapahtumasta. Näillä tiedoilla 4.6.2012 vahinkotapahtumassa ei näytä olevan kyse venähdys- tai iskuvammaa vaikea-asteisemmasta vasemman olkapään tapaturmavammasta. Pihlajamäen mukaan huomioiden tapaturman 4.6.2012 alkuvaiheen tilankuvaukset ja oirekehitys on myöhemmin tähystyksessä 15.4.2014 todettujen nivelkapselin nivelsiderakenteisiin liittyvien muutosten syy-yhteys tapaturmaan 4.6.2012 epätodennäköinen. Olkalisäkkeen alaisen limapussin arpisuus ja limapussin poisto tähystystoimenpiteessä liittyvät lausunnon mukaan sairausperäisten kudosmuutosten hoitoon. Pihlajamäki katsoo, että mahdollisen olkapään venähdyksen tai iskuvamman osuus oireilusta on tullut vakuutuslaitoksen korvauksissa huomioiman ajanjakson aikana jo sivuutettua.

Vasemman nilkan oireilun korvattavuuden suhteen Pihlajamäki katsoo, ettei sairauskertomusmerkinnöissä ole kuvattu vahinkotapahtumassa syntyneeseen vammaan viittaavaa.  Sen sijaan hoitava ortopedi on sittemmin sairauskertomusmerkinnässä 16.1.2013 arvioinut jalkaterän olevan tilankuvauksen perusteella rakenteellisesti normaali kuten myös tehtyjen kuvantamistutkimusten perusteella. Näillä tiedoilla siis nilkan venähdystä vaikea-asteisempaa tämän alueen tapaturmavammaa ei näytä vahinkotapahtumassa 4.6.2012 sattuneen. Näillä tiedoilla mahdollisen venähdyksen osuus oireilusta on Pihlajamäen mukaan tullut vakuutusyhtiön huomioiman ajanjakson aikana jo sivuutettua.

Lopuksi Pihlajamäki toteaa vielä, että vertaamalla tapauksessa käytettävissä olevia asiakirjatietoja liikennevahinkolautakunnan normeihin ja ohjeisiin voidaan todeta, ettei A:n tapauksessa yhtiön arvion mukaista luokkaa 3 (kolme), lievää vaikeammat vammat, korkeammalle kivun ja säryn tai muun tilapäisen haitan korvauksessa ylletä. Pihlajamäki katsoo, että kyseisessä luokassa korvaus sijoittuu keskikolmannekseen.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Käsillä olevassa tapauksessa on riitaa siitä, johtuvatko A:lla todetut vasemman olkapään ja oikean nilkan ja jalkaterän oireet sekä niska-hartia-alueen oireet, huimaus ja päänsärky 4.6.2012 sattuneesta vastuuvakuutuksesta korvattavasta vahingosta vai siitä riippumattomista seikoista.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vahingonkorvauslain 5 luvun 2 §:n mukaan henkilövahingon kärsineellä on oikeus korvaukseen:

1) tarpeellisista sairaanhoitokustannuksista ja muista tarpeellisista kuluista.
2) ansionmenetyksestä.
3) kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta
4) pysyvästä haitasta.

Vahingonkorvauslain 5 luvun 2 a §:n mukaan ansionmenetyksestä määrätään korvaus ottamalla lähtökohdaksi arvio ansiotulosta, jonka vahinkoa kärsinyt olisi ilman vahinkotapahtumaa saanut.

2 c §:n mukaan kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta määrätään korvaus ottamalla huomioon erityisesti henkilövahingon laatu ja vaikeusaste, sen edellyttämän hoidon laatu ja kestoaika sekä haitan kestoaika.

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 670 mukaan vakuutuksesta korvataan toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, kun vahinko todetaan vakuutuskauden aikana ja vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta.

Asian arviointi

Käsillä olevassa tapauksessa vahingonkärsinyt A on kaatunut 4.6.2012 kaupan lattialle valuneeseen saippuaan loukaten itsensä.

Vastuuvakuutuksen ehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetun toiminnasta tai tuotteesta toiselle aiheutunut henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vakuutusyhtiö on katsonut vakuutuksen perusteella korvattaviksi vammoiksi oikean polven ulomman kierukan repeämän, vasemman nilkan venähdysvamman, vasemman olkanivelen venähdyksen sekä leukamurtuman ja pakaravamman tutkimuskulut. Yhtiön näkemyksen mukaan vasemman olkanivelen jatkuneet oireet johtuvat venähdyksestä riippumattomasta kiertäjäkalvosin oireyhtymästä, jonka tutkimusta tai hoitoja ei korvata. Niin ikään yhtiö katsoo, etteivät lanneselän ja niska-hartiaseudun oireilu ja kiputilat johdu 4.6.2012 vahinkotapahtumasta, vaan kysymyksessä on vahingosta riippumaton niska-hartiaoireyhtymä, jonka hoito ei syy-yhteyden puuttuessa ole vastuuvakuutuksesta korvattavaa. A vaatii korvattavaksi kaikkia niitä hoitokuluja, jotka hänen mukaansa on vahinkotapahtumasta aiheutuneita ja erityisesti vasemman olkapään tähystysoperaatiota ja niska-hartiaseudun oireilusta aiheutuneita hoitokuluja.

Henkilövahingon korvaamisen edellytyksenä voimassa olevan oikeuden mukaan on se, että vahingonkärsijän vamman tai sairauden voidaan todeta olevan syy-yhteydessä vahingon aiheuttaneeseen tekoon tai laiminlyöntiin. Syy-yhteyden toteaminen pohjautuu lääketieteelliseen tutkimustietoon eri vammatyypeistä ja niitä aiheuttavista tekijöistä. Syy-yhteyden hyväksyminen edellyttää normaaliajattelun mukaisesti, että syy-seuraussuhde korvausvastuun perusteena olevan tapahtuman sekä vamman tai sairauden välillä on lääketieteellisesti arvioiden todennäköinen. Syy-yhteyden arvioinnissa avainasemassa on lääketieteellinen näyttö, lääkärien tekemät havainnot ja heidän soveltamansa kokemussäännöt. Arvioinnissa otetaan huomioon kussakin yksittäistapauksessa saadut tiedot vahingon sattumistavasta, vammamekanismin voimakkuudesta ja todetun vamman laadusta. Syy-yhteyttä arvioitaessa kiinnitetään huomiota siihen, miten hyvin todettujen löydösten ja oireiden laatu sopii yhteen kuvatun vammamekanismin ja muiden asiasta saatavissa olevien tapahtumatietojen kanssa.

Vakuutuslautakunta on lääketieteellisen syy-yhteyden arvioimiseksi pyytänyt asiassa asiantuntijalausuntoa asiantuntijanaan käyttämältään kirurgian, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, lääketieteen tohtori ja professori Harri Pihlajamäeltä. Asiantuntijalausunnossaan Pihlajamäki on katsonut vasemman olkapään oireilun ja tähystysleikkauksen sekä muiden hoitotoimenpiteiden syy-yhteyden 4.6.2012 vahinkotapahtumaan olevan epätodennäköinen. Pihlajamäki on todennut, etteivät tapauksen alkuvaiheen tilankuvaukset ensinnäkään ole viitanneet vaikea-asteiseen vasemman olkapään tapaturmavammaan. Lausunnon mukaan olkapäässä on myös todettu sairausperäiseen kehitykseen liittyviä muutoksia. Pihlajamäen mukaan käytettävissä olevien selvitysten perusteella vahinkotapahtumassa ei näytä olevan kyse venähdys- tai iskuvammaa vaikea-asteisemmasta vasemman olkapään tapaturmavammasta. Niska-hartia-alueen oireilun ja A:lla esiintyvän huimaus ja päänsärkyoireiston syy-yhteyttä vahinkotapahtumaan pitää Pihlajanmäki niin ikään epätodennäköisenä. Asiantuntijalausunnon mukaan pitkittyneeseen kipuiluun on selvityksen perusteella olennaisesti myötävaikuttamassa sairausperäinen jännitysniska sekä tähän liittyvä päänsärky- ja huimausoireisto. Vasemman nilkan jatkuvien oireiden osalta Pihlajanmäki on todennut, ettei käytettävissä olevien tietojen perusteella näytä nilkan venähdystä vaikeampaa vammaa sattuneen vahinkotapahtuman yhteydessä. Asiantuntijalausunnossaan Pihlajanmäki on katsonut, että korvattavaksi vaaditun oireiston osuus on edellä selostetuin perustein tullut yhtiön suorittamissa korvauksissa jo huomioitua. Myös tilapäisen haitan osalta Pihlajanmäki pitää vakuutusyhtiön määrittämää haittaluokkaa asianmukaisena.

Käytettävissään olevan selvityksen sekä hankkimansa asiantuntijalausunnon perusteella Vakuutuslautakunta katsoo, että A:lle 4.6.2012 sattuneesta vahinkotapahtumasta aiheutunut henkilövahinko on tullut korvatuksi asianmukaisesti.  Lautakunta katsoo, ettei käytettävissä olevan selvityksen perusteella ole voitu todeta, että A:n vasemman olkapään vauriot, niska-hartiaseudun oireilu ja päänsärky sekä huimaus taikka vasemman nilkan oireilu olisivat lääketieteellisessä syy-yhteydessä 4.6.2012 vahinkotapahtumaan.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena eikä suosita asiassa lisäkorvauksia.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Hanén

Jäsenet:
Eskuri
Hirviniemi
Korpiola
Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia