Haku

VKL 311/15

Tulosta

Asianumero: VKL 311/15 (2015)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 17.11.2015

Vahingon syy. Oliko lämmitysjärjestelmän vuoto korvattava?

Tapahtumatiedot

Keväällä 2014 oli havaittu, että taloyhtiön lämmitysjärjestelmästä häviää vettä noin 40 litraa vuorokaudessa. Järjestelmä oli 14 vuotta vanha. Vuotokohdaksi selvisi rivitalorakennuksen ulkopuolella maaperässä elementin sisällä kulkenut rautaputki. Lämmityselementin kuoressa oli ollut vaurio, jonka johdosta maaperässä ollut vesi oli päässyt elementin sisälle ja ruostuttanut rautaputken puhki. Vedet olivat kastelleet elementin eristeitä pitkältä matkalta.

Kuoren vaurioitumisen syy ei selvinnyt. Vakuutusyhtiön mukaan vahinkokohdalta otetuissa valokuvissa oli nähtävissä kaivuumaita lämpölinjan kanaalista. Maa-aineksen joukossa oli isohkoja kiviä. Kivet ja routa olivat voineet rikkoa elementin. Yhtiö katsoi, että vaurio ei ollut aiheutunut mistään tunnetusta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta, ja vahingon syy oli epäselvä. Todennäköisin syy oli maaperän liikkuminen, painuminen tai vastaava rajoitus­ehdoissa mainittu syy. Jäi osoittamatta, että vahinko johtuisi korvattavasta syystä.

Asunto-osakeyhtiö pyysi uutta käsittelyä. Vuotopaikka oli kevyen liikenteen väylän liittymän kohdalla, pihatiellä. Vahingon syynä oli pistesyöpymä putkessa tai poikkeuksellinen kuormitustilanne kuten se, että kyseiseen liittymään oli ajettu raskaalla jäteautolla varsinaisen ajoliittymän ollessa varattuna. Vaurioalueen putkista päätellen vuotovesi oli poistunut elementistä juuri kevyen liikenteen väylän kohdalla.

Korvattavan tapahtuman sattuminen oli siten osoitettu, ja vakuutusyhtiön tulisi voida osoittaa jokin selvä syy kielteisen korvauspäätöksen tueksi. Mitään puutetta putkiston asennuksessa ei ollut osoitettu. Vierustäytön kivien tai roudan vaikutus ei ollut todennäköistä, sillä kohde oli ammattilaisten rakentama ja valvoma, ja putkisto oli asennettu suunnitelman osoittamaan tasoon hyvää rakentamistapaa noudattaen. Routa ei useinkaan ole ongelmana noin 60 cm syvyydellä elementissä olevien lämpöputkien kohdalla. Varsinaisen pihaliittymän kohta ja ajopiha olivat painumattomia, koska niiden jakava murskesorakerros oli runsas ja alue oli myös asfaltoitu, mikä olisi paljastanut painumat. Vahinkopaikan liittymän tilanne ei ollut tiedossa.

Vakuutusyhtiö totesi, että 60 cm oli selvästi routarajan yläpuolella, joten kaukolämpölinja oli altis roudan vaikutuksille, etenkin kun kyseessä oli liikennealue, josta lumet luotiin pois talvisin. Kun merkkejä painumista tai vastaavista ei ole, ei ole näyttöä siitä, että elementin sauman aukeamiseen liittyisi jokin äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma. Jos raskas ajoneuvo olisi aiheuttanut maaperään painuman, tästä olisi jäänyt painuma myös väylän maanpintarakenteisiin.

Sauman aukeaminen näinkin uudessa elementissä ei ollut tavanomaista, ja kunnolla tehdyt saumat kestivät myös maaperän aiheuttamia rasituksia. Voi olla, että saumaus oli ollut jollain tavalla heikko alun perinkin esimerkiksi työvirheen, materiaalin tai saumausolosuhteiden vuoksi. Myös routa oli saattanut liikutella putkikanaalin täyttömaita. Mitään äkillistä vahingon syytä ei ollut osoitettu.

Asiakkaan valitus

Taloyhtiö vaatii korvausta. Vahingon kokonaiskustannukset ovat noin 23.000 euroa. Kyseessä on laaja kiinteistövakuutus, joka korvaa lähtökohtaisesti äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneen vahingon. Vakuutusyhtiön arvelemaa maaperän painumista ei ole havaittu eikä routiminen ole uskottavaa lämpöä luovuttavan ja eristekerroksen alla olevan putkiston kohdalla.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutuksenottajan tulee osoittaa ehtojen mukaisen korvattavan tapahtuman sattuminen. Lämmityselementin kuoren vaurioitumisen syy ei ole selvinnyt. Näyttöä ei ole siitä, että putken yläpuolelta olisi ajettu raskaalla ajoneuvolla. On harvinaista, että kevyen liikenteen väylällä liikkuisi raskaita ajoneuvoja muutoin kuin työmaaliikenteenä. Rautaputken syöpymä on todennäköisimmin aiheutunut hitaasti elementin ulkopuolisten vesien aiheuttamana. Vakuutusyhtiön käsityksen mukaan elementin vaurioituminen on johtunut routimisesta johtuneesta maaperän painumisesta ja liikkumisesta. Maan painumisesta tai vajoamisesta aiheutuneet vahingot eivät ole ehtojen mukaan korvattavia.

Selvitykset

Lautakunnan käyttöön on toimitettu vahingon syyn selvittämiseen liittyvä insinööritoimiston tutkimusraportti ja korjaustyölaskuja.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, onko lämmitysputkiston rikkoutuminen ja vuoto laajasta kiinteistövakuutuksesta korvattavaksi tuleva tapahtuma. Vakuutusyhtiö on vedonnut maan painumista koskevaan rajoitusehtoon sekä siihen, että putkielementin rikkoutumisen syy on jäänyt epäselväksi.

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien laajan kiinteistövakuutuksen ehtojen kohdan 210.1 mukaan vakuutusturva korvaa vakuutetulle omaisuudelle äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneen suoranaisen esinevahingon.

Vakuutuksen rajoitusehtojen kohdan 210.2 mukaan vakuutusturva ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu maaperän tai täyttömaan painumisesta, perustuksen liikkumisesta tai rakennuksen halkeilusta.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että laajoissa, all risks -tyyppisissä vakuutuksissa rikkoutuminen on tyypillisesti ehtojen mukainen äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma, jonka aiheuttama vahinko on lähtökohtaisesti korvattava. Halutessaan kieltäytyä rikkoutumisvahingon korvaamisesta vakuutusyhtiön tulee osoittaa esimerkiksi, että vahinko johtuu jostakin laajan vakuutuksen rajoitusehdoissa kuvatusta syystä.

Tässä tapauksessa lämmityselementti oli rikkoutunut, mistä oli seurannut elementin sisällä kulkevan rautaputken syöpyminen, rikkoutuminen ja vuoto. Yllä todetun mukaisesti elementin rikkoutuminen on lähtökohtaisesti korvaukseen oikeuttava tapahtuma.

Esitetyn selvityksen mukaan elementin rikkoutumisen syy on jäänyt epäselväksi. Näyttöä ei kuitenkaan ole siitä, että vahinkopaikan maaperä olisi painunut esimerkiksi roudan vaikutuksesta, tai että maa-aineksen seassa ollut kivi olisi ajan mittaan hankautunut elementtiä vasten ja rikkonut sen. Elementti oli myös melko uusi, joten kyse ei ole ollut normaalista kulumisesta iän ja käytön myötä. Jää osoittamatta, että vahinko johtuisi rajoitusehdon mukaisesta syystä.

Lopputulos

Lautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa lämmitysputkiston rikkoutumis- ja vuotovahingon vakuutusehtojen mukaisesti laillisine viivästyskorkoineen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Raulos

 

Jäsenet:

Sario

Siirala

Uimonen

Vuori

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia