Haku

VKL 311/14

Tulosta

Asianumero: VKL 311/14 (2014)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 17.10.2014

Oliko vakuutusyhtiön päätös suorittaa puolet vakuutusmäärästä sellaisista kuluista, jotka olivat syntyneet ennen pääkäsittelyä vakuutusehtojen mukainen. Vakuutusehtojen tulkinta. Vakuutusmäärä. Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevasta riidasta aiheutuneet kulut. Lautakuntakäsittelyn kulut.

Tapahtumatiedot

Vakuutetut M.S. ja T.S. hakivat oikeusturvaetua kiinteistökauppaa koskevaan riita-asiaan kotivakuutukseensa liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta. Oikeusturvailmoituksen mukaan pääasia sovittiin sovintosopimuksella ennen pääkäsittelyä, mutta oikeudenkäyntikulut jätettiin vastapuolen vaatimuksesta käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Vakuutusyhtiö myönsi asiaan oikeusturvaedun 4.4.2014 päivätyllä päätöksellään, jonka mukaan asiassa, joka on ratkaistu ilman oikeudenkäyntiä, on enimmäiskorvausmäärä puolet vakuutusmäärästä. Päätöksen mukaan nyt kyseessä oleva asia on ratkaistu ilman oikeudenkäyntiä. Näin ollen yhtiö suoritti oikeusturvavakuutuksesta korvausta 4.250 euroa vakuutusmäärän ollessa 8.500 euroa. Päätöksen mukaan se, että oikeudenkäyntikuluja koskeva asia on jätetty käräjäoikeuden ratkaistavaksi, ei oikeuta koko vakuutusmäärän mukaiseen korvaukseen.

Asiakkaan valitus

Vakuutetut olivat tyytymättömiä vakuutusyhtiön päätökseen vakuutusmäärän puolittamisesta ja pyysivät asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Vakuutetut pitävät yhtiön päätöstä virheellisenä ensinnäkin sillä perusteella, ettei vakuutettujen näkemyksen mukaan asiaa ole ratkaistu ilman oikeudenkäyntiä, vaan asiassa on ollut vireillä kiinteistön kaupan purkamista ja vaihtoehtoista kauppahinnan alentamista koskevaan kanteeseen perustunut oikeudenkäynti.

Valituksen mukaan yhtiön päätös on virheellinen myös sillä perusteella, että riita on itse asiassa jatkunut pääkäsittelyyn oikeudenkäyntikulujen ja sovinnon vahvistamisen osalta. Vakuutusehdoissa ei ole rajattu oikeudenkäyntikuluja koskevaa riitakysymystä vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Näin ollen riitaa oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta on valituksen mukaan pidettävä sellaisena riitana, joka ehtojen mukaan tulee korvata. Valituksen mukaan ehtoja tulee tulkita siten, ettei sille anneta merkitystä, mikä osa riidasta sovitaan ja mikä jätetään oikeuden ratkaistavaksi.

Edellä mainituin perustein vakuutetut vaativat ensisijaisesti yhtiön päätöstä muutettavaksi siten, että heille suoritetaan vakuutusmäärä kokonaan. Toissijaisesti vakuutetut vaativat yhtiötä korvamaan vähintään ne kulut ja toimenpiteet, jotka ovat syntyneet sovintosopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Tämän lisäksi vakuutetut vaativat korvausta myös lautakuntakuntakäsittelystä aiheutuneista kustannuksista.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot ja viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin sekä kiistää vakuutettujen esittämät vaatimukset.

Yhtiö toteaa, että nyt käsillä olevassa tapauksessa sovellettavaksi tuleva vakuutusehto vastaa sanamuodoltaan Suomen Vakuutusyhtiöiden keskusliitossa laadittuja oikeusturvavakuutuksen malliehtojen kohtaa 7.1 eikä ehdon voida muutoinkaan katsoa olevan asiakkaalle kohtuuton. Näkemyksensä tueksi ehdon tulkinnasta vakuutusyhtiö viittaa teokseen Oikeusturvavakuutus.

Koko vakuutusmäärä on siten asiakkaan käytettävissä asianajo-, todistelu- ja oikeudenkäyntikuluihin. Puolet vakuutusmäärästä voidaan käyttää ennen tuomioistuimen pääkäsittelyn aloittamista kohdistuviin kustannuksiin ja toinen puoli, itse pääkäsittelyssä ja sen jälkeen, omiin tai mahdollisessa häviötilanteessa vastapuolelle maksettaviksi tuomittaviin oikeudenkäyntikuluihin. Yhtiön näkemyksen mukaan puheena oleva ehto on varsin selkeä ja yksiselitteinen, samoin kuin oikeusturvapäätöksessä mainittu samaa asiaa koskeva huomautus. Ennen pääkäsittelyä kohdistuvista kustannuksista voidaan siis korvata vain puolet vakuutusmäärästä.

Vakuutettujen esittämän toissijaisen vaatimuksen osalta yhtiö toteaa, että kiinteistökauppaa koskeva riita on saatu sovittua ennen pääkäsittelyä. Vastineen mukaan myös nämä oikeudenkäyntikuluriitaa koskevat kustannukset ovat syntyneet ennen pääkäsittelyä, joten niistä ei tule maksaa korvausta erikseen.

Lopuksi yhtiö toteaa vielä, että finanssialan ohjesäännön mukaan lautakunnat eivät käsittele niille osoitetun valituksen tekemisestä aiheutuneiden kustannusten korvaamista. Näin ollen yhtiö olettaa, ettei lautakunta ota kantaa tähän vaatimukseen, eikä näin ollen lausu asiasta mitään tältä osin.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on ensinnä riitaa siitä, onko vakuutusyhtiön päätös suorittaa puolet vakuutusmäärästä sellaisista kuluista, jotka olivat syntyneet ennen pääkäsittelyä vakuutusehtojen mukainen. Toissijaisesti asiassa on kysymys siitä, tuleeko vakuutusyhtiön korvata puolen vakuutusmäärän lisäksi käräjäoikeuden ratkaistavaksi saatetusta oikeudenkäyntikuluriidasta aiheutuneet asianajokustannukset. Kolmanneksi vakuutetut ovat vaatineet lautakuntakäsittelystä aiheutuneita kustannuksia korvattavaksi oikeusturvavakuutuksestaan.

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien oikeusturvavakuutuksen ehtojen kohdan 7.2 mukaan vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä on yhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana jokaisessa vakuutustapahtumassa. Vakuutuksenantajan korvausvelvollisuuden enimmäismäärä ennen käräjäoikeuden pääkäsittelyn tai tuomioistuinsovittelun aloittamista aiheutuneista kustannuksista sekä kustannuksista asiassa, joka on ratkaistu ilman oikeudenkäyntiä, on kuitenkin 50 % vakuutuskirjaan merkitystä vakuutusmäärästä.

Vakuutuskirjan mukaan enimmäiskorvausmäärä oikeusturvavakuutuksesta on 8.500 euroa.

Asian arviointi

Vakuutusmäärän puolittaminen

Vakuutusyhtiö on tässä tapauksessa oikeusturvaedun myöntöpäätöksessään todennut, että se korvaa asian hoitamisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut oikeusturvavakuutuksen ehtojen mukaisesti. Lisäksi yhtiö on todennut päätöksessään, että oikeusturvavakuutuksen enimmäiskorvausmäärä on 8.500 euroa ja ilman oikeudenkäyntiä ratkaistuissa asioissa enimmäiskorvausmäärä on 4.250 euroa.

Kyseisessä, kiinteistön kauppaa koskevassa riidassa osapuolet ovat päätyneet asiassa sovintoon ennen pääkäsittelyä. Lautakunta toteaa, että asiaa, joka on ollut vireillä tuomioistuimessa, ei voida pitää vakuutusehtojen mukaisena asiana, joka on ratkaistu ilman oikeudenkäyntiä. Vain asioita, jotka on ratkaistu ennen tuomioistuinmenettelyn alkamista, voidaan pitää tällaisina asioina.

Vakuutusehtojen mukaan puolitettua vakuutusmäärää sovelletaan kuitenkin myös sellaisiin kustannuksiin, jotka ovat aiheutuneet ennen käräjäoikeuden pääkäsittelyn tai tuomioistuinsovittelun aloittamista. Tässä tapauksessa vakuutetuille aiheutuneet kulut ovat aiheutuneet ennen käräjäoikeuden pääkäsittelyä, joten niihin voidaan soveltaa vakuutusmäärän puolittamista koskevaa ehtokohtaa.

Lautakunta toteaa, että korvausmäärän rajoitusta koskeva ehto on asianmukaisesti mainittu vakuutuksenottajalle annetuissa korvauspäätöksissä. Ehdon mukaan korvauksen enimmäismäärä on 50 % vakuutusmäärästä sekä silloin, kun asia ratkaistaan ilman oikeudenkäyntiä että myös silloin, kun kulut ovat syntyneet ennen pääkäsittelyä. Tässä tapauksessa kulut ovat syntyneet pääosin ennen käräjäoikeuden pääkäsittelyä ja vakuutusyhtiö oli korvannut kulut vakuutusehtojen mukaisesti.

Edellä lausutuilla perusteilla lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön korvauspäätöstä on pidettävä ehtojen mukaisena.

Oikeudenkäyntikuluja koskevasta riidasta aiheutuneet kustannukset

Toissijaisena vaatimuksenaan vakuutetut ovat vaatineet korvattavaksi pääkäsittelyssä syntyneiden kulujen korvaamista oikeusturvavakuutuksesta. Vaatimuksen mukaan näitä kuluja on yhteensä noin 1.000 euroa. Vakuutetut eivät ole yksilöineet vaatimusta tarkemmin. Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan myös nämä oikeudenkäyntikuluriitaa koskevat kustannukset ovat syntyneet ennen pääkäsittelyä, joten niistä ei tule maksaa korvausta erikseen.

Vakuutuslautakunnalla käytettävissä olevien asiakirjojen mukaan asiassa on vahvistettu sovinto sekä annettu tuomio oikeudenkäyntikulujen osalta 7.3.2014. Sellaiset kustannukset, jotka ovat syntyneet vasta pääkäsittelyn yhteydessä, ovat oikeusturvavakuutuksen ehtojen mukaan korvattavia. Lautakunnan näkemyksen mukaan, vaikka pääasiallisia vaatimuksia koskeva riita on tapauksessa sovittu ennen pääkäsittelyä, on kuitenkin oikeudenkäyntikuluriita jatkunut pääkäsittelynä pidettävään istuntoon asti. Lautakunnalle toimitetusta selvityksestä ei kuitenkaan ilmene, mitkä vakuutettujen vaatimista kustannuksista ovat syntyneet pääkäsittelyvaiheessa.

Lautakuntakäsittelystä aiheutuneet kustannukset

Vakuutetut ovat vaatineet korvattavaksi myös muutoksenhausta lautakuntaan aiheutuneita kuluja yhteensä 372 euroa. Vakuutusyhtiö on tältä osin viitannut lautakuntien noudattamaan ohjesääntöön, jonka mukaan lautakunnat eivät käsittele niille osoitetun valituksen tekemisestä aiheutuneiden kustannusten korvaamista. Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan lautakunta ei näin ollen ota kantaa vaatimukseen eikä yhtiö nähnyt tarvetta lausua asiasta tältä osin.

Finanssialan sopimuspohjaisen asiakasorganisaation ohjesäännön 7 §:n mukaan lautakunnat eivät käsittele niille osoitetun valituksen tekemisestä aiheutuneiden kustannusten korvaamista. Vakuutuslautakunta voi kuitenkin käsitellä riitaa siitä, ovatko nämä kustannukset korvattavia oikeusturvavakuutuksesta. Lautakunta toteaa, että nyt käsillä olevassa tapauksessa on kyse juuri siitä, ovatko vaaditut muutoksenhakukustannukset korvattavissa oikeusturvavakuutuksesta. Näin ollen lautakunta katsoo, ettei yhtiö voi esittämillään perusteilla evätä korvausta lautakuntakäsittelystä aiheutuneista kustannuksista.

Lopputulos

Edellä selostetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta pitää yhtiön päätöstä vakuutusmäärän puolittamisen osalta vakuutusehtojen mukaisena eikä suosita sitä muutettavaksi. Lautakunta suosittaa kuitenkin vakuutusyhtiötä käsittelemään vakuutettujen vaatimuksen lautakuntakäsittelyn muutoksenhakukulujen korvaamisesta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia