Haku

VKL 31/09

Tulosta

Asianumero: VKL 31/09 (2009)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 27.04.2009

Viemärin tulviminen Kunnan vastuu Äkillinen ja odottamaton vika Vakuutuksenottajan näyttövelvollisuus

Tapahtumatiedot
 
Vakuutuksenottaja K:n kunnan vahinkoilmoituksen 7.4.2008 mukaan sunnuntaina 6.4.2008 iltapäivällä kunnan omistamaan viemärin runkolinjaan L-tiellä tuli äkillinen tukkeuma. Sen johdosta läheisen P.I-P:n omistaman omakotitalon alimman kerroksen WC-pytty alkoi tulvia. Jätevesi saavutti alakerran WC-tilan ja läheisen huoneen lisäksi pannuhuoneen ja saunatilat. Kiinteistö kärsi arviolta 5.000–10.000 euron kosteusvahingot.
 
Vahinkoilmoituksen mukaan tukos viemärin runkolinjaan tuli äkillisesti eikä tapahtumaa edeltänyt minkäänlainen viemärin puutteellinen toiminta.
 
Korvausta vahingosta haettiin vakuutuksenottajakunnan julkisyhteisön vastuuvakuutuksesta.
 
Lisäselvityksiä
 
Sähköpostiviestillään 9.4.2008 vakuutusyhtiö pyysi kuntaa korvauskäsittelyä varten toimittamaan seuraavat lisäselvitykset:
-         Mikä on aiheuttanut viemärin tukkeuman ja
-         millä perusteella tukkeuman voidaan katsoa syntyneen äkillisesti?
 
Lisäselvityksessään 13.6.2008 kunnaninsinööri K.N. toteaa, että viemärin tukkeuman on aiheuttanut viemäriin kuulumaton esine tai puunpala, jonka epäedullinen asento on pienentänyt runkoviemärin poikkipinta-alaa. Kyseisen kohdan yläpuolelta tulevan paineellisen jäteveden WC-paperisilppu on tukkinut hyvin nopeasti koko viemärin.
 
Viemäri aukaistiin pelastuslaitoksen kalustolla. Seuraavalla tarkastuskaivolla ja pumppaamolla ei esinettä ole pystytty tunnistamaan.
 
Tapauksen jälkeen koko kyseisen tieosuuden runkoviemäriosuus, joka on muoviputkea, kuvattiin ja se osoittautui täysin kunnossa olevaksi.
 
Tukkeuman voidaan katsoa syntyneen äkillisesti, koska vahingonkärsineen kiinteistön omistajan (P.I.-P.) mukaan mitään viitettä siitä, että heidän taloviemärinsä olisi toiminut jo aiemmin huonosti, ei ollut. Kiinteistön omistajat olivat paikalla tapahtuman aikana, ja ennen sitä viemärit toimivat täysin moitteettomasti.
 
Vakuutusyhtiön päätös
 
Päätöksessään 4.8.2008 vakuutusyhtiö toteaa tapahtumatiedot.
 
Vastuuvakuutusturvaehdon 203 kohdan 203.2 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu
-         kosteudesta tai vedestä
-         sadeveden, sulamisvesien tai viemärivesien aiheuttamasta tulvimisesta joko suoraan tai viemärien, kaivojen, kourujen, ojien taikka vastaavien täyttymisen seurauksena.
 
Vakuutusturva korvaa kuitenkin Yhdysvaltoja ja Kanadaa lukuun ottamatta vahingon, jonka syynä on rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute edellyttäen, että vahinko on todettu kuuden (6) kuukauden sisällä vahingon aiheuttaneesta viasta tai puutteesta.
 
Tapahtuma ei ole äkillinen ja odottamaton, kun se perustuu esimerkiksi
-         hitaaseen tai vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen
-         toistuviin tapahtumiin
-         jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin.
 
Saadun selvityksen mukaan tukkeuman on aiheuttanut viemäriin kuulumaton esine tai puunpala, jonka ympärille viemärissä liikkuva kiintoaines on kertynyt. Tukoksen aiheuttanut esine on jäänyt tuntemattomaksi.
 
Edellä mainitun ehtokohdan mukaan viemäriveden tulvimisen aiheuttamat vahingot korvataan edellyttäen, että vahingon syynä on rakennukseen tai laitteeseen (esim. putkeen) äkillisesti ja odottamattomasti tullut vika tai puute. Vikaa ei vakuutusehdon mukaan pidetä äkillisenä ja odottamattomana, kun se perustuu hitaasti tai vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen.
 
Vakuutusyhtiö katsoo, ettei viemärin tukkeutuminen ole tapahtunut äkillisesti, vaan se on syntynyt vähitellen kiintoaineksen keräännyttyä viemärissä olleen esineen ympärille. Näin ollen vakuutusyhtiö ei voi maksaa korvauksia K:n kunnan vastuuvakuutuksesta vakuutukseen liittyvän rajoitusehdon perusteella.
 
Jatkokäsittely
 
Kirjeessään 16.9.2008 vakuutusyhtiön sisäiseen oikaisumenettelyyn vakuutuksenottaja K:n kunta toteaa olevansa tyytymätön 4.8.2008 annettuun päätökseen. Tämän jälkeen vakuutuksenottaja kertaa vahingon käsittelytietoja.
 
Vakuutuksenottaja on tyytymätön ratkaisuun, jossa vedotaan siihen, että viemärin tukkeutuminen ei ole tapahtunut äkillisenä ja odottamattomana. Jos viemäri olisi tukkeutunut hitaasti tai vähitellen, olisi se antanut viitteitä viemärin huonommasta toimivuudesta ennen kokonaan tukkeutumista, ja tällöin vakuutuksenottaja olisi voinut varautua siihen ja estää vahingon. Tässä tapauksessa myös vahinkokiinteistön omistajan mukaan ennen vahinkoa ei ollut mitään viitteitä viemärin huonommasta toiminnasta, vaan viemärivesien tulviminen tuli täydellisenä yllätyksenä. Tällä perusteella vakuutuksenottaja katsoo, että ko. tapaus tulee korvata äkillisenä vikana vastuuvakuutuksesta vakuutusehtojen mukaisesti.
 
Vakuutusyhtiön sisäisestä oikaisumenettelystä vakuutuksenottaja K:n kunnalle 29.10.2008 lähetetyssä kirjeessä todetaan, että oikaisumenettelyn käyttöön on saatu kaikki vahinkoasiaa koskevat asiakirjat ja asia on niiden pohjalta käyty vielä uudelleen läpi.
 
Tämän jälkeen todetaan vakuutuksenottajakunnan kirjeessään 16.9.2008 ilmoittamat perusteet päätöksen muuttamiselle.
 
Vakuutusyhtiön korvausorganisaatio on perustellut kielteistä kantaansa sillä, että kyseessä ei saatavilla olevien tietojen mukaan ole ollut äkillinen ja odottamaton tapahtuma, joten aiheutuneet vahingot eivät ole vakuutuksesta korvattavia.
 
Vakuutusyhtiön sisäisen oikaisumenettelyn käytössä olleista asiakirjoista käy ilmi, että varsinainen tukkeuman aiheuttaja on jäänyt selvittämättömäksi. Vaikka viemäriin olisikin joutunut puunpala tai muu vieras esine, ei asiassa ole näyttöä siitä, että tuo esine olisi viemärin tukkinut. Todennäköisesti tuohon esineeseen on kertynyt pikku hiljaa viemärin normaalia ainesta, ja lopulta tämä kertymä aiheutti viemärin tukkeutumisen niin, että vesi pääsi turmelemaan P.I-P:n omistamaa rakennusta.
 
Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu viemärivesien aiheuttamasta tulvimisesta joko suoraan tai viemärien täyttymisen seurauksena. Vakuutusturva korvaa kuitenkin vahingon, jonka syynä on rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute edellyttäen, että vahinko on todettu kuuden kuukauden sisällä vahingon aiheuttaneesta viasta tai puutteesta. Tapahtuma ei kuitenkaan ole äkillinen ja odottamaton, kun se perustuu esimerkiksi hitaaseen tai vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen.
 
Kaikki asiassa vaikuttavat seikat huomioon ottaen vakuutusyhtiön korvausorganisaation antama ratkaisu on vakuutusyhtiön sisäisen oikaisumenettelyn mielestä ollut vakuutusehtojen mukainen ja oikea, eikä oikaisumenettelyn perusteella voida suositella sen muuttamista. Viemärin tukkeutuminen on tapahtunut vähitellen, eikä kyseessä ole ollut äkillinen ja odottamaton tapahtuma.
 
Osoituksena voimassa olevasta oikeuskäytännöstä vastaavanlaisissa tilanteissa vakuutusyhtiön sisäinen oikaisumenettely liittää oheen valokopion Vakuutuslautakunnan antamasta ratkaisusta (VKL 673/04), jossa asia on ratkaistu vastaavalla tavalla.
 
Lausuntopyyntö
 
Lausuntopyynnössään 16.1.2009 vakuutuksenottaja K:n kunnan kunnanjohtaja ja kunnansihteeri kertaavat vahinko- ja käsittelytiedot.
 
Vakuutuksenottaja on tyytymätön ratkaisuun, jossa vedotaan siihen, että viemärin tukkeutuminen ei ole tapahtunut äkillisenä ja odottamattomana. Jos viemäri olisi tukkeutunut hitaasti ja vähitellen, olisi se antanut viitteitä viemärin huonommasta toimivuudesta ennen kokonaan tukkeutumista, ja tällöin olisi voitu varautua siihen ja estää vahinko. Koska kysymyksessä oli välittömästi vahinkoa toisen omaisuudelle aiheuttava tilanne, ei ollut aikaa selvittää, mikä tukoksen ja tulvan aiheutti.
 
Tässä tapauksessa myös vahinkokiinteistön omistajan mukaan ennen vahinkoa ei ollut mitään viitteitä viemärin huonommasta toiminnasta, vaan viemärivesien tulviminen tuli täydellisenä yllätyksenä. Käyttöhäiriöt tulevatkin käytännössä ilmi asiakaspalautteen perusteella. Käyttöhäiriöistä ehtii harvoin aiheutua tämänkaltaista vahinkoa kiinteistöille. Vakuutuksenottaja katsoo, että kunnalla on vastuuvakuutus juuri tämänkaltaisia tapauksia varten.
 
Tällä perusteella katsotaan, että ko. tapaus tulee korvata äkillisenä vikana vastuuvakuutuksesta vakuutusehtojen mukaisesti.
 
Vakuutusyhtiön vastine
 
Vastineessaan 17.2.2009 vakuutusyhtiö kertaa tapahtumatiedot ja vakuutusehdot.
 
Tässä tapauksessa kysymys on viemärin tukkeutumisesta, kun runkovesiviemäriin on joutunut sinne kuulumaton esine tai puunpala. Tuntemattomaksi jääneen esineen epäedullinen asento on pienentänyt runkovesiviemärin poikkipinta-alaa. Jäteveden mukana kulkevaa WC-paperisilppua on takertunut esineeseen, jolloin viemäri on tukkeutunut.
 
Viemäriverkosto ei normaalisti tukkeudu yksittäisestä esineestä, vaan tukos syntyy pidemmän ajan kuluessa, kun yksittäisen isomman esineen ympärille kerääntyy viemäriverkostossa liikkuvaa muuta irtainta. Yksittäinen esine voi kulkeutua viemärissä pitkän matkan ja pitkän ajan ja lopulta takertua johonkin, jossa se aiheuttaa tukoksen, kun siihen kertyy lisää kiintoainetta.
 
Vakuutuslautakunta on lausunnossaan VKL 673/04 todennut, että tullakseen korvattavaksi on viemäritulvan aiheuttaneen tukoksen täytynyt johtua esimerkiksi yksittäisestä tukkivasta esineestä tai viemärin kerralla tapahtuneesta sortumasta. Viemärissä liikkuvan kiintoaineksen vähitellen tapahtuva kertyminen jonkin esineen ympärille tai viemärin hitaasti tapahtuva mureneminen eivät ole ehtojen mukaan korvattavia vahingon syitä.
 
Tässä tapauksessa viemärin tukkeutumisen ei ole osoitettu johtuvan yksittäisestä esineestä, joka olisi kunnan syyksi luettavan virheen tai huolimattomuuden johdosta joutunut viemäriin. Viemäriin kuulumaton esine on jäänyt tuntemattomaksi, eikä sen ole väitettykään sellaisenaan aiheuttaneen tukosta, vaan tukos on aiheutunut vasta, kun paperisilppua on takertunut siihen.
 
Selvää ei ole myöskään se, että vahinko olisi todettu kuuden kuukauden sisällä viasta tai puutteesta, sillä ei ole tiedossa, milloin ja mistä esine olisi viemäriin joutunut ja onko se tapahtunut kuuden kuukauden aikana. Esine on voinut kulkea viemärissä pitkän aikaa ja pitkän matkan, kun selvitystä viemäriin joutumisajasta tai -paikasta ei ole.
 
Vakuutusyhtiö ei näin ollen voi maksaa korvausta K:n kunnan vastuuvakuutuksen perusteella.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
Vastuuvakuutusturvaehto 203: julkisyhteisön vastuu, ehto voimassa 1.1.2008 alkaen
 
Kohta 203.1, Korvattavat vahingot
Vakuutusturva korvaa vakuutuksenottajana olevan yhteisön toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon sekä julkista valtaa käytettäessä aiheutetun varallisuusvahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa...
 
Kohta 203.2, Rajoitukset
Yleisten sopimusehtojen 001 kohdan 9 Vahinkotapahtuma rajoitusten lisäksi vakuutusturva ei korvaa seuraavia vahinkoja:
...
Kosteus- ja tulvavahingot
 
Vahinko aiheutuu
-         kosteudesta tai vedestä
-         sadeveden, sulamisvesien tai viemärivesien aiheuttamasta tulvimisesta joko suoraan tai viemärien, kaivojen, kourujen, ojien taikka vastaavien täyttymisen seurauksena.
 
Vakuutusturva korvaa kuitenkin Yhdysvaltoja ja Kanadaa lukuun ottamatta vahingon, jonka syynä on rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute edellyttäen, että vahinko on todettu kuuden (6) kuukauden sisällä vahingon aiheuttaneesta viasta tai puutteesta (äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute, ks. kohta Ympäristövahinko).
 
Ympäristövahinko
 
Tapahtuma ei ole äkillinen ja odottamaton, kun se perustuu esimerkiksi
-         hitaaseen tai vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen
-         toistuviin tapahtumiin
-         jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin.
 
Ratkaisu
Esillä olevassa tapauksessa on kyse viemärin tulvimisesta, kunnan vastuusta, äkillisestä ja odottamattomasta viasta sekä vakuutuksenottajan näyttövelvollisuudesta.
 
Vakuutuksenottaja K:n kunnan viemärin runkolinja on 6.4.2008 tukkeutunut aiheuttaen jäteveden tulvimisen läheisen P.I-P:n omistaman omakotitalon alakertaan. Viemäri on aukaistu pelastuslaitoksen kalustolla. Tukkeuman aiheuttajaa ei ole tunnistettu. Kuntainsinöörin antaman lausunnon mukaan tukkeuman aiheuttaja on ollut viemäriin kuulumaton esine, joka on nopeasti kerännyt ympärilleen jätevedessä olevaa WC-paperia. Vahingonkärsinyt P.I-P. ei ollut havainnut, että viemäri olisi toiminut aiemmin huonosti.
 
Korvausta vahingosta on haettu kunnan julkisyhteisön vastuuvakuutuksesta. Sen ehtojen mukaan vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle on pääsääntöisesti rajattu viemäriveden tulvimisesta aiheutuneet vahingot. Tällaiset vahingot korvataan kuitenkin, jos niiden syynä on rakennukseen tai laitteeseen, esimerkiksi putkeen, äkillisesti ja odottamatta syntynyt vika. Äkillisenä ja odottamattomana vikaa ei ehtojen mukaan pidetä, kun se perustuu hitaaseen tai vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen.
 
Edellä olevan perusteella lautakunta toteaa, että tullakseen korvattavaksi on viemäritulvan aiheuttaneen tukoksen täytynyt johtua esimerkiksi yksittäisestä tukkivasta esineestä. Viemärissä liikkuvan kiintoaineksen yleensä vähitellen tapahtuva kertyminen jonkin esteen ympärille ei ole ehtojen mukaan korvattava vahingon syy.
 
Vahingonkorvausoikeudessa noudatetun periaatteen mukaan vakuutuksenottaja K:n kunta vakuutuksesta maksettavan korvauksen vaatijana on näyttövelvollinen vaatimuksensa perusteiden osalta eli siitä, että tulvan aiheuttanut tukos on ollut äkillinen ja odottamaton. Tukkeuman aiheuttaja on tässä tapauksessa jäänyt tunnistamattomaksi. Tukkeuman äkillisyys on perustunut olettamukseen WC-paperin nopeasta kertymisestä tunnistamattomaksi jääneen esteen ympärillä. Edellä olevan perusteella lautakunta katsoo, ettei vakuutuksenottaja K:n kunta näyttövelvollisena ole riittävällä todennäköisyydellä osoittanut vahingon aiheutuneen korvattavuuden edellyttämällä tavalla putkeen äkillisesti ja odottamatta syntyneen vian seurauksena. Tämän perusteella lautakunta pitää vakuutusyhtiön epäyspäätöstä ehtojen mukaisena.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Sisula-Tulokas sekä jäsenet Eskuri, Koskenvuo, Norio-Timonen ja Rusanen. Sihteerinä toimi Savonen.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia