Haku

VKL 310/08

Tulosta

Asianumero: VKL 310/08 (2008)

Vakuutuslaji: Kuljetusvakuutus

Ratkaisu annettu: 14.11.2008

Reklamaatio. Tavaran tarkastaminen.

Lausunnonpyytäjänä oleva yritys lähetti kaksi lavaa kalusteita asiakkaalleen 15.1.2008. Lähetys kuitattiin rahtikirjaan vastaanotetuksi huomautuksitta. Vastaanottaja ilmoitti lausunnonpyytäjälle 21.1.2008 kuljetusvaurioista. Alimmaisina lavalla olleet pöydät olivat vaurioituneet myyntikelvottomiksi. 

Korvausta aiheutuneesta vahingosta haettiin rahdinkuljettajana toimineen yrityksen tiekuljetusvastuuvakuutuksen perusteella.
 
Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö totesi, että saatujen selvitysten mukaan toisessa kuljetuksen kohteena olleessa lavassa oli trukin piikkien jäljet lavan päältä aina 40 cm:iin saakka. Lähetys oli kuitattu vastaanotetuksi huomautuksitta.
 
Vakuutusyhtiö viittasi tiekuljetussopimuslain 40a §:ään, jonka mukaan kotimaisessa kuljetuksessa tavaran vähentymisestä tai vahingoittumisesta on tehtävä muistutus rahdinkuljettajalle tavaraa vastaanotettaessa, jos vähentyminen tai vahingoittuminen oli ulkoisesti havaittavissa ja muussa tapauksessa kirjallisesti seitsemän päivän kuluessa vastaanottamisesta sunnuntai- ja pyhäpäiviä mukaan laskematta. Jos tässä pykälässä mainittu muistutus laiminlyödään, on kannevalta menetetty.
 
Vakuutusyhtiö totesi, että vastaanottajan vaurioilmoituksen kuvauksen mukaan on katsottava, että vahingoittuminen on ollut vastaanotettaessa havaittavissa. Näyttöä siitä, että rahdinkuljettajalle olisi tehty vastaanotettaessa lain tarkoittama muistutus, ei ole esitetty. Kannevalta rahdinkuljettajaa kohtaan on siksi menetetty. Rahdinkuljettajan lakiin perustuvan vastuun puuttuessa ei vahinkoa voida korvata rahdinkuljettajan tiekuljetusvakuutuksesta.
 
Uusintakäsittely

Lähettäjäyritys pyysi vakuutusyhtiötä käsittelemään asian uudelleen. Sen mukaan autonkuljettaja oli itse vetänyt tavarat vastaanottajan varastoon. Näin tapahtuu viivytysten välttämiseksi, jos varastomies ei satu olemaan paikalla. Vauriot paljastuivat vasta edelleenlähettämisvaiheessa, koska vauriot olivat siihen asti olleet seinän puolella näkymättömissä.
 
Vakuutusyhtiö totesi uudessa päätöksessään, että asiassa ei ole tuotu esiin mitään sellaista, joka antaisi perusteen muuttaa korvauspäätöstä. Yhtiö totesi, että vastaanottajan velvollisuutena on suorittaa tavaran ulkoinen tarkastus niin laajasti, että hän saattaa todeta perille tulleen tavaran ulkoisen kunnon. Tässä tapauksessa näin ei ole menetelty.
 
Lausuntopyyntö

Lausunnonpyytäjä on tyytymätön päätökseen ja pyytää lautakunnan lausuntoa asiassa.
 
Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa, että tiekuljetussopimuslain 40 a §:n mukaan kotimaisessa kuljetuksessa tavaran vahingoittumisesta on tehtävä muistutus rahdinkuljettajalle tavaraa vastaanotettaessa, jos vahingoittuminen oli ulkoisesti havaittavissa. Mikäli muistutus laiminlyödään, on kannevalta menetetty.
 
Asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan rahdinkuljettaja oli vetänyt tavarat vastaanottajan varastoon ja vastaanottajan mukaan vauriot paljastuivat vasta edelleenlähettämisvaiheessa, koska vauriot olivat seinän puolella näkymättömissä. Vastaanottajan ilmoituksen mukaan trukin piikin jälkiä näkyi lavan päältä ylöspäin noin 40 cm:n matkalla. Vastaanottaja on havainnollistanut asian piirroksella, johon jäljet on merkitty näkyviin hyvin selvästi.
 
Vastaanottajan velvollisuutena on suorittaa tavaran ulkoinen tarkastus niin laajasti, että hän saattaa todeta perille tulleen tavaran ulkoisen kunnon. Vakuutusyhtiö viittaa tiekuljetusvakuutuksen vahinkolautakunnan lausuntoihin 0/181/88 ja 8/162/87 ja toteaa, että mikäli lavat olisi tarkastettu, olisivat seinän puolella olleet vauriot havaittu. Näiden trukin piikkien jälkien havaitseminen ei olisi edellyttänyt edes mitään apuvälineitä. Koska nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa vastaanottaja on laiminlyönyt velvollisuutensa reklamoida ulkoisesti havaittavissa olevasta vahingoittumisesta tavaraa vastaanotettaessa, on kanneoikeus rahdinkuljettajaa vastaan menetetty.
 
Asiassa on myös vedottu piilovaurioon. Tältä osin vakuutusyhtiö toteaa, että asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan trukin piikin jälkiä on näkynyt lavan päältä ylöspäin noin 40 cm:n matkalla. Vastaanottajan piirrokseen jäljet on merkitty hyvin selvästi näkyviin. Vakuutusyhtiö katsoo, että vastaanottajan olisi ulkoisten vaurioiden johdosta tullut tutkia tavara niin yksityiskohtaisesti, että tavaran vauriot olisi havaittu. Olennaista tapauksessa on kuitenkin se, että tavaraa ei ole seinän puolelta tarkastettu lainkaan, määräaika muistutuksen tekemiseen näkyvästä virheestä on laiminlyöty ja kanneoikeus näin ollen menetetty.
 
Edellä esitetyn perusteella vakuutusyhtiö katsoo, ettei asiassa ole aihetta muuttaa aiemmin tehtyä korvauspäätöstä.
 
Vakuutuksenottajan vastine
 
Vakuutuksenottajalla ei ole lisättävää asiaan. Vakuutuksenottaja katsoo, että vakuutusyhtiö on tehnyt asiasta päätöksen tiekuljetussopimuslain mukaisesti.
  
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Tiekuljetuksen vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 1.1 mukaan vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainittujen kotimaisten tai kansainvälisten moottoriajoneuvolla tapahtuvien kuljetusten yhteydessä kuljetettavalle tavaralle tapahtuneesta katoamisesta, vähentymisestä ja vahingoittumisesta tai tavaran luovutuksen viivästymisestä aiheutuneet vahingot, joista vakuutettu on tiekuljetussopimuslain tai CMR-yleissopimuksen mukaan korvausvastuussa.
 
Tiekuljetussopimuslain 40a §:n mukaan kotimaisessa kuljetuksessa tavaran vähentymisestä tai vahingoittumisesta on tehtävä muistutus rahdinkuljettajalle tavaraa vastaanotettaessa, jos vähentyminen tai vahingoittuminen oli ulkoisesti havaittavissa, ja muussa tapauksessa kirjallisesti seitsemän päivän kuluessa vastaanottamisesta tai sellaista tavaran tilaa koskevasta tarkastuksesta, jonka rahdinkuljettaja ja vastaanottaja ovat yhdessä suorittaneet. Sunnuntai- ja pyhäpäiviä ei määräaikaa laskettaessa oteta huomioon.
 
Jos tässä pykälässä tarkoitettu muistutus laiminlyödään, on kannevalta menetetty, jollei rahdinkuljettajan tai sen, jonka menettelystä hän vastaa, syyksi jää tahallisuus tai törkeä huolimattomuus.
 
Lautakunnalle toimitetun selvityksen mukaan lausunnonpyytäjänä oleva yritys lähetti kaksi lavaa kalusteita Riihikoskelta Koskenkorvalle 15.1.2008. Rahdinkuljettaja veti tavarat vastaanottajan varastoon ja lähetys kuitattiin vastaanottajan taholta rahtikirjaan vastaanotetuksi huomautuksitta. Vastaanottajan mukaan tavarat oli vastaanottajan edustajan tullessa paikalle kuljettajan toimesta vedetty tehtaan sisälle seinän viereen. Myöhemmin tavarat vedettiin varaston puolelle tarkoituksena pakata yksittäiset tavarat kuljetettavaksi kauppoihin. Vastaanottajan tuotantopäällikön mukaan lavan ympärille oli laitettu aaltopahvia ja vannenauhaa ja tässä vaiheessa kaikki näytti olevan vielä kunnossa. Kun aaltopahvi poistettiin lavan ympäriltä, niin kävi ilmi, että trukkikuski oli jossain vaiheessa hipaissut piikillä kuutta alimmaista kantta, joissa kaikissa oli pieni painauma. Painauma oli alimmaista lukuun ottamatta erittäin vähäinen. Vastaanottaja ilmoitti samana päivänä (21.1.2008) lähettäjälle todetuista vaurioista ja lähettäjä teki reklamaation rahdinkuljettajalle. Vastaanottajan käsityksen mukaan kyseessä oli ns. piilovaurio, sillä pahvissa ei ollut silmiinpistäviä jälkiä eikä läpi asti menneitä reikiä. Vastaanottajan piirroksen mukaan lavan pitkällä sivulla oli kahdessa kohdassa jälkiä, jotka olivat ilmeisesti aiheutuneet siitä, että tuotteita oli yritetty nostaa trukilla ilman lavaa. Trukin piikin jälkiä oli lavan päältä aina 40 cm:n korkeuteen saakka.
 
Tiekuljetussopimuslain mukaan kotimaisessa kuljetuksessa tavaran vahingoittumisesta on tehtävä muistutus rahdinkuljettajalle tavaraa vastaanotettaessa, jos vahingoittuminen on ulkoisesti havaittavissa. Mikäli muistutus laiminlyödään, kannevalta on menetetty. Luovutuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä hetkeä, jolloin vastaanottajalla tai sen edustalla on ollut mahdollisuus tarkastaa tavara. Laissa ei edellytetä, että ulkoisesti havaittavissa oleva vaurio yksittäistapauksessa myös havaitaan. Vastaanottajan velvollisuutena on suorittaa tavaran ulkoinen tarkastus niin laajasti, että hän saattaa todeta perille tulleen tavaran ulkoisen kunnon.
 
Tässä tapauksessa kuljetuksen kohteena olevat pöydät oli pakattu lavalle ja lavan ympärille oli laitettu aaltopahvia ja vannenauhaa. Vastaanottajan arvion mukaan vauriot olivat aiheutuneet, kun tavaroita oli yritetty nostaa trukilla ilman lavaa. Lautakunnan käytettävissä olevasta selvityksestä ei tarkemmin ilmene, minkälaisia vaurioita tavaran ympärille käärityssä aaltopahvissa oli.  Vastaanottajan edustajan mukaan aaltopahvissa ei ollut läpi asti menneitä reikiä. Ottaen kuitenkin huomioon tavaralle aiheutuneet vauriot lautakunta pitää todennäköisenä, että vaurioiden kohdalla olleessa aaltopahvissa on myös ollut silminnähtäviä jälkiä. Jos tavaran suojana oleva aaltopahvi on selkeästi vaurioitunut, on vastaanottajalla perusteltua syytä olettaa, että vaurioita voi olla myös pakkauksen sisällä olevissa tavaroissa. Vakuutuksenottajan edustaja on viitannut siihen, että jotkin kuljetusliikkeet laittavat korvausvastuun välttääkseen paketin ulkoa hyvään kuntoon, jos pakettiin on tullut jälkiä. Lautakunta toteaa, että näyttötaakka tällaisen seikan osalta on sillä, joka siihen vetoaa.
 
Vastaanottajan mukaan rahdinkuljettaja oli vetänyt lavat vastaanottajan varastoon ja vauriokohdat olivat seinän puolella näkymättömissä. Tämä ei kuitenkaan poista vastaanottajan velvollisuutta tarkastaa tavara varmistaakseen sen, että tavarassa ei ole ulkoisesti havaittavia vaurioita. Lava olisi ollut tarkastettavissa joka puolelta esim. siirtämällä sitä hiukan seinän vierestä.
 
Koska vastaanottaja ei ole tässä tapauksessa reklamoinut havaittavissa olevista vaurioista vastaanottotarkastuksen yhteydessä, lautakunta katsoo, että kannevalta rahdinkuljettajaa vastaan on tiekuljetussopimuslain 40a §:n nojalla menetetty. Tämän vuoksi lautakunta pitää vakuutusyhtiön hylkäävää päätöstä asianmukaisena.
 

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas, jäsenet Koskenvuo, Norio-Timonen ja Rusanen sekä varajäsen Kivikoski. Sihteerinä toimi Haapasaari.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Tulosta