Haku

VKL 310/06

Tulosta

Asianumero: VKL 310/06 (2007)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 27.02.2007

Lakipykälät: 3, 31, 33, 34, 51, 51.1

Moottoripyörä oli pakettiauton tavaratilassa, ja pakettiauto anastettiin. Lukitus. Rajoitusehto. Suojeluohje.

Tapahtumatiedot

Selvityksen mukaan vakuutuksenottaja oli 21.1.2006 lastaamassa käytössään olleeseen Ford Transit -pakettiautoon moottoripyöräilyvarusteita, koska hän aikoi osallistua moottoripyöräkisoihin seuraavana viikonloppuna. Pakettiauton tavaratilassa oli vakuutuksenottajan osittain purettu enduro-moottoripyörä kuljetusliinoilla kiinnitettynä, ajovarusteet, varaosia ja muuta irtainta tavaraa. Vakuutuksenottaja kertoo olleensa poissa auton luota noin 2 minuuttia. Tuona aikana auto lasteineen anastettiin.

Transitin tavaratila oli vakuutuksenottajan mukaan ollut lukittuna, mutta auton virta-avaimet olivat olleet autossa paikallaan. Auto oli ollut lähellä rakennusta sellaisessa paikassa, että se oli ulkopuolisiin nähden näkösuojassa. Lausunnonpyytäjän mukaan moottoripyörässä ei ole lainkaan virtalukkoa eikä rattilukko ollut lukittuna.

Vakuutusyhtiön päätös

Moottoripyörä ei ole teon tapahtuessa ollut lukittuna. Säilytyssuojan, tässä pakettiauton, avaimia ei ole saatu haltuun vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla eli murron tai ryöstön yhteydessä, eikä autokaan siis ole ollut ehtojen edellyttämällä tavalla lukittu. Pakettiauton sijainti ja näkösuojassa oleminen on ehtojen mukaan vaikutuksetonta. Vahinkoa ei korvata.

Uudelleenkäsittelypyyntö

Asiamiehen laatimassa uudelleenkäsittelypyynnössä on todettu mm., että tapahtumapaikka on syrjäinen teollisuuspiha. Vakuutuksenottaja oli siirtämässä osittain purettua moottoripyörää autosta teollisuushalliin laittaakseen sen ajokuntoon, ja hän oli poistunut pakettiautosta avatakseen hallin ovet. Tuona lyhyenä aikana pakettiauto otettiin luvatta käyttöön.

Auto on sittemmin löydetty, mutta sieltä oli viety kaikki irtain, mukaan lukien osittain purettu moottoripyörä. Pakettiauton vakuutuksesta on korvattu muu anastettu irtain, mutta tuon ajoneuvon vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata toisen liikenneajoneuvon anastamista. Moottoripyörä on näin jäänyt korvaamatta.

Korkein oikeus on päätöksessään 1983 II 149 pitänyt kohtuuttomana vakuutusehtoa, jonka mukaan omilla avaimilla tapahtuneen varkauden korvaaminen edellyttäisi kohteen tai sen säilytyssuojan avainten haltuun saamista murron tai ryöstön yhteydessä. Tapauksessa kyseinen ehto jätettiin huomioon ottamatta ja korvaus määrättiin suoritettavaksi.

Vakuutuskäytännössä rajoitusehtoja on kohtuullistettu ja korvausta maksettu rajoitusehdoista huolimatta. Näin on tehty esim. silloin, kun vapaapalokuntaan kuulunut vakuutuksenottajan isä oli mennessään sammuttamaan sittemmin virhehälytykseksi osoittautunutta paloa jättänyt poikansa auton ehtojen vastaisesti lukitsematta lähelle ilmoitettua palopaikkaa (VHVL 8788/E43).

Asiamies katsoo, että tapauksessa on edellytykset kohtuullistaa varkausvakuutusehtoja ajoneuvon tai sen säilytyssuojan lukitusvaatimuksen osalta KSL 4:1 ja 4:2 nojalla. Vakuutuksenottaja ei ole menetellyt huolimattomasti. Vakuutusyhtiön pitäisi korvata vahingosta 2/3.

Vakuutusyhtiön uusi päätös

Vakuutusyhtiö toteaa mm., että viitattu KKO:n päätös eroaa nyt käsillä olevasta tapauksesta sikäli, että tuossa tapauksessa ajoneuvo anastettiin sen omilla avaimilla.

Ratkaisussa KKO 1985 II 17 käsiteltiin tapausta, jossa auto anastettiin aitauksella suljetulta varastoalueelta. Tuolloin KKO katsoi, etteivät vakuutusehdot ole kohtuuttomat varkausvakuutuksen korvausedellytysten osalta sikäli kuin ne liittyvät lukitsemisvelvollisuuteen. Vahinkotapaus sattui aiemmin voimassa olleen vakuutussopimuslain aikana, mutta nykyisin voimassa oleva laki ei yhtiön mielestä anna perusteita toisenlaiselle tulkinnalle. Perusteluissaan KKO katsoi, että puheena oleva lukitusehto ei ole vuoden 1933 vakuutussopimuslain 51 § 1 momentissa tarkoitettu suojeluohje vaan vakuutusyhtiön vastuuta rajoittava ehto, ja kun kyseinen varastoalue ei ollut lukittu eikä vartioitu, vakuutusyhtiö ei ollut velvollinen korvaamaan auton vaurioitumista.

Vakuutusyhtiö toteaa, että korvauskäytännössä vakuutuskohteen lukitseminen katsotaan korvauksen ehdottomaksi edellytykseksi, jolloin osakorvauksen maksaminen ei tule kyseeseen. Avainten säilyttämisen osalta joudutaan sen sijaan tulkitsemaan suojeluohjeita ja arvioimaan vakuutetun laiminlyönnin vakavuutta. Tällöin osakorvausratkaisut voivat tulla kyseeseen. Vakuutusyhtiö ei muuta kielteistä ratkaisuaan.

Lausuntopyyntö

Asiamiehen laatimassa lausuntopyynnössä vakuutuksenottaja katsoo, että lukitusta koskevan rajoitusehdon soveltaminen johtaa tapauksessa kohtuuttomuuteen. Ehtoa on soviteltava tai se on jätettävä huomiotta. Vakuutuksenottaja ei ole ollut huolimaton: hän poistui pakettiauton luota vain hetkeksi avatakseen autotallin oven. Kyseinen rakennus sijaitsee syrjäisellä paikalla poissa kulkureiteiltä.

Moottoripyörä ei ole ollut ajokunnossa, ja se on todennäköisesti kannettu johonkin toiseen kuljetusvälineeseen. Pyörän satula ja bensatankki oli irrotettuna, ja tapahtuma sattui talvella.

Vakuutusyhtiön vastine

Kyseinen moottoripyörä on ollut lukitsemattomana säilytyssuojassa (pakettiauto), joka myös on ollut lukitsematon. Pakettiauton avaimet olivat auton virtalukossa. Koko auto lasteineen on anastettu sillä aikaa kun lausunnonpyytäjä on ollut sisätiloissa. Ehtojen sanamuoto on selkeä, eikä vahinko ole korvattava.

Vakuutusehtojen soveltaminen ei johda tapauksessa kohtuuttomuuteen. Tapahtuma johtuu lausunnonpyytäjän huolimattomuudesta. Jos edes auton virta-avaimet olisivat olleet lausunnonpyytäjällä, moottoripyörääkään tuskin olisi anastettu. Varkauden tapahtuminen osoittaa, ettei auto lasteineen ollut riittävässä valvonnassa.

Vakuutuslautakunnan pyynnöstä antamassaan lisälausumassa vakuutusyhtiö täsmentää, että se pitää varkausvakuutusehtojen kohtaa 4.5.1 korvattavan vakuutustapahtuman edellytyksiä määrittävänä ehtona eikä suojeluohjeena. Yhtiön käsityksen mukaan on riidatonta, että ehtojen mukaiset korvattavan tapahtuman vaatimukset eivät tapauksessa täyty eikä kyseessä siten lainkaan ole korvattava vahinko. Yhtiö viittaa ennakkopäätökseen KKO 1985 II 17 ja lautakunnan aiempiin lausuntoihin.

Vakuutuslautakunta oli pyytänyt vakuutusyhtiöltä kannanottoa myös siihen, onko kyseisen vakuutuksen avainten huolellista säilyttämistä koskevassa suojeluohjeessa (ehtojen kohta 5.5) asetettu asiakkaalle asiallisesti sama käyttäytymisvelvoite kuin ehtokohdassa 4.5.1 ja onko ehtoja pidettävä tältä osin epäselvinä.

Yhtiö toteaa, että koska kyseessä on jo rajoitusehdon vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle sulkema tapahtuma, suojeluohjeiden noudattamiseen vetoaminen ei ole lainkaan tarpeen eikä niiden mahdollisella epäselvyydellä tai samankaltaisuudella jonkin rajoitusehdon kanssa pitäisi olla merkitystä. Selvää on, että erityyppisten vahinkojen etukäteistorjunta tapahtuu erilaisilla keinoilla eri tehokkuudella. Lukituksella varkauksien torjumisessa lienee ratkaiseva merkitys, kun taas jonkin toisen vahinkotyypin osalta sillä voi olla vain vähäinen tai olematon merkitys. Tällöin voidaan lähteä siitä, että lukitusohjeilla on vain tarkoitus "suojella" kohdetta. Vahinkotyypin lisäksi merkitystä voi olla myös vakuutuksen kohteella. Esimerkiksi polkupyörän lukituksella tai sen laadulla ei ole varkauksien torjumiseksi sellaista merkitystä kuin autojen tai moottoripyörien lukituksella.

Vaikka lautakunta katsoisi, että kyse on suojeluohjeen soveltamisesta, korvaus voidaan tälläkin perusteella evätä kokonaan. Tässä tapauksessahan ei ole vaivauduttu suojelemaan vakuutuksen kohdetta millään tavalla.

Lukitsematon moottoripyörä on ollut lukitsemattomassa kuorma-auton umpiperässä. Anastuksen kohteelle on vieläpä tarjottu valmis kuljetusvälinekin, kun sanotun kuorma-auton avaimet ovat olleet virtalukossa valmiina. Tekijän ei ole tarvinnut paljon miettiä miten tekonsa toteuttaa.

Vakuutuslautakunnan lausunto

Vakuutussopimuslain 3 §:n mukaan sopimusehto, joka poikkeaa tämän lain säännöksistä muun vakuutetun tai vakuutuskorvaukseen oikeutetun kuin vakuutuksenottajan vahingoksi, on mitätön.

Sopimusehto, joka poikkeaa tämän lain säännöksistä vakuutuksenottajan vahingoksi, on mitätön kuluttajaa kohtaan sekä sellaista elinkeinonharjoittajaa kohtaan, joka huomioon ottaen hänen elinkeinotoimintansa laatu ja laajuus sekä olosuhteet muutoin on vakuutuksenantajan sopijapuolena rinnastettavissa kuluttajaan. Mitä tässä momentissa säädetään, ei koske ryhmävakuutusta.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei koske luottovakuutusta, elinkeinonharjoittajan ottamaa meri- tai muuta kuljetusvakuutusta eikä elinkeinonharjoittajan ottamaa vakuutusta, jonka kohteena on ilma-alus.

Vakuutussopimuslain 31 §:n mukaan vakuutussopimukseen voidaan ottaa määräyksiä laitteesta, menettelytavasta tai muusta järjestelystä, jolla on tarkoitus estää tai rajoittaa vahingon syntymistä, tai määräyksiä siitä, että vakuutuksen kohdetta käyttävällä tai siitä huolehtivalla henkilöllä tulee olla määrätty kelpoisuus (suojeluohjeet).

Vakuutetun tulee noudattaa suojeluohjeita.

Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt 2 momentissa säädetyn velvollisuutensa, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.

Lain 34 §:n mukaan harkittaessa, onko korvausta tässä luvussa säädetyllä perusteella alennettava tai se evättävä, tulee ottaa huomioon, mikä merkitys seikalla, jota vakuutuksenottajan tai vakuutetun antama väärä tai puutteellinen tieto koskee, tai vahingonvaaraa lisänneellä muuttuneella olosuhteella taikka vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön toimenpiteellä tai laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi tulee ottaa huomioon vakuutuksenottajan, vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä olosuhteet muutoin.

Tapaukseen sovellettavien autovakuutusehtojen kohdan 4.5.1 mukaan varkausvakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteen menettämisestä tai vahingoittumisesta aiheutunut vahinko vain, jos
- syynä on ollut ajoneuvoon, sen vakiovarusteeseen tai vakuutuksen kohteena olevaan lisälaitteeseen kohdistunut varkaus, rikoslain 28 luvun 7 ja 8 §:ssä tarkoitettu luvaton käyttö, käyttövarkaus taikka näiden yritys ja
- teon kohde on ollut teon tapahtuessa lukittu (sen koritila on suljettu ja lukittu) tai lukitussa säilytyssuojassa ja
- vakuutuksenottaja tai muu vakuutettu on vaatinut rangaistusta tehdystä rikoksesta.

Jos jokin edellä tarkoitetuista teoista on tehty avaimia käyttäen, suoritetaan korvaus vakuutuksesta vain, jos teon tekijä on saanut vakuutuskohteen tai sen säilytyssuojan avaimet haltuunsa murron yhteydessä tapahtuneella varkaudella tai ryöstön yhteydessä.

Vakuutuksen suojeluohjeiden kohdan 5.5 mukaan vahingon estämiseksi ajoneuvon tai sen säilytyssuojan avaimia ei saa säilyttää näkyvillä tai sellaisessa lukitsemattomassa paikassa, jossa sivullinen ennalta tietää tai voi arvata avainten olevan. Ajoneuvon avaimia ei myöskään saa säilyttää ajoneuvossa tai ajoneuvon säilytyssuojassa niiden lukituksesta riippumatta.

Käsillä olevassa tapauksessa vakuutuksen kohteena oleva enduro-moottori-pyörä on ollut lukitsemattomana pakettiauton tavaratilassa. Selvityksen mukaan vakuutuksenottaja oli lähtenyt autosta avaamaan teollisuushallin ovia ja oli jättänyt pakettiauton virta-avaimet paikoilleen. Vakuutuksenottajan mukaan auton tavaratila oli tällöin lukittuna. Vakuutuksenottajan ollessa pois pakettiauton luota auto ja siellä ollut moottoripyörä anastettiin.

Vakuutuslautakunta tulkitsee tapaukseen sovellettavien autovakuutusehtojen kohtaa 4.5.1 siten, että teon kohteena on ollut vakuutuksenottajan moottoripyörä ehtojen kohdassa 2 mainittuine varusteineen ym., ja ehdoissa tarkoitettuna säilytytyssuojana on ollut Ford Transit –pakettiauton tavaratila. Lausunnonpyytäjän ilmoituksen mukaan auton tavaratila oli lukittuna, kun hän poistui auton luota avaamaan hallin ovia. Esitetystä selvityksestä ei ilmene tätä vastaan puhuvia seikkoja.

Tämän perusteella Vakuutuslautakunta katsoo, että ehtojen kohdan 4.5.1 ensimmäisen kappaleen mukainen vaatimus anastusrikoksen kohteen olemisesta lukitussa säilytyssuojassa on tapauksessa täyttynyt.

Ehtojen kohdan 4.5.1 toisessa kappaleessa on erikseen käsitelty niitä tilanteita, joissa kohteen tai sen säilytyssuojan lukitus on avattu ja anastusrikos tehty kohteen tai säilytyssuojan omia avaimia käyttäen. Tässä kappaleessa vakuutetulle lautakunnan tulkinnan mukaan asiallisesti asetetaan velvollisuus säilyttää kohteen tai säilytyssuojan avaimia niin huolellisesti, ettei niitä voi häneltä saada muutoin kuin lukituksen murtamalla tai väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla. Lautakunta toteaa, että myös vakuutuksen suojeluohjeiden kohdassa 5.5 vakuutetulle on annettu samanlainen velvollisuus säilyttää avaimia huolellisesti toteamalla mm., ettei kohteen tai säilytyssuojan avaimia saa säilyttää näkyvillä tai sellaisessa lukitsemattomassa paikassa, jossa sivullinen ennalta tietää tai voi arvata avainten olevan.

Vakuutuslautakunta viittaa samankaltaista tulkintatilannetta käsittelevään lausuntoonsa VKL 770/99 ja katsoo, että jos sama käyttäytymisvaatimus asetetaan sekä korvattavia tapahtumia määrittävissä ehdoissa että suojeluohjeissa, on epäselvää, kummantyyppiseksi ehdoksi kyseinen käyttäytymisvaatimus on tarkoitettu. Kuluttajasuojalain 4 luvun 3 §:n ja yleisten vakioehto-oikeudellisten periaatteiden mukaan epäselviä yksipuolisesti laadittuja vakioehtoja tulee tulkita laatijansa vahingoksi ja asiakkaan eduksi. Asiakkaalle edullisempi tulkinta rajoitusehto vai suojeluohje –valintatilanteessa on se, että kyseistä ehtoa pidetään suojeluohjeena, koska tällöin käytännön pääsääntönä on vähintään osakorvauksen maksaminen kun taas rajoitusehtovaihtoehdossa korvausta pääsäännön mukaan ei makseta lainkaan.

Tämän perusteella Vakuutuslautakunta tulkitsee tapaukseen sovellettavia autovakuutusehtoja niin, että jättäessään lukitsemattoman moottoripyöränsä lukitun säilytystilan avaimet autoon näkyville lausunnonpyytäjä on laiminlyönyt vakuutuksen suojeluohjetta. Ottaen huomioon, kuinka tehokkaasti ja yksinkertaisesti auton virta-avainten poistamisella tapauksessa olisi voitu alentaa moottoripyörän varkausriskiä, lausunnonpyytäjän huolimattomuutta ei voi pitää vähäisenä. Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiöllä on oikeus alentaa moottoripyörästä maksettavaa korvausta 1/3:lla suojeluohjeen laiminlyönnin perusteella.

Näillä perusteilla lautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö maksaa moottoripyörästä ehtojen mukaisen korvauksen 1/3:lla alennettuna.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale ja jäsenet Sario, Vaitomaa ja Uimonen sekä varajäsen Vuori. Sihteerinä toimi Raulos.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheejohtaja Taipale                               
Sihteeri Raulos

Jäsenet

Sario
Vaitomaa
Uimonen
Vuori

Tulosta