Haku

VKL 309/13

Tulosta

Asianumero: VKL 309/13 (2014)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 20.03.2014

Tulityön suorittajan vastuu. Vakuutusehtojen soveltaminen. Vahingontorjuntavelvollisuuden alainen omaisuus.

Tapahtumatiedot

Aliurakoitsijana toiminut vakuutuksenottajayritys suoritti kaukolämpöputkiston liitoskohtien eristämistä nestekaasupolttimella rivitalokiinteistön edessä 6.9.2012 kello 9 alkaen. Putkiston eristeet syttyivät tuleen työmiesten ollessa ruokatauolla noin kello 12.30, ja palo levisi eristeitä pitkin pannuhuoneeseen sekä ulkolaudoituksen kautta ullakko- ja varastotilaan ja kolmeen asuntoon. Tulipalosta ilmoitettiin hätäkeskukseen kello 12.44.

Vahinkoilmoituksessa korjauskustannusten arvioitiin olevan noin 200 000 euroa, ja niistä on haettu korvausta vakuutuksenottajayrityksen vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on kertonut 17.10.2012 päivätyssä päätöksessään, että työn aikana läpiviennin ja seinän suojana oli ollut palopeite. Lisäksi paikalla oli ollut kaksi kappaletta 12 kilogramman sammuttimia ja palopeitteet. Kohteessa oli ollut myös tulityöluvan mukainen tulityön vartija. Vakuutusyhtiö on katsonut, että tulitöiden tekemisessä oli täytetty tulitöiden tekemiselle asetetut vaatimukset, eikä näyttöä vastuun perustavasta tuottamuksesta ollut esitetty. Vakuutusyhtiö on myös lausunut, ettei vakuutuksesta suoriteta korvausta suojausvelvoitteen alaiselle omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta.

Valitus

Vahinkoa kärsineen asunto-osakeyhtiön mukaan oli selvää, että tulipalo oli syttynyt vakuutuksenottajayrityksen suorittamista tulitöistä. Palopaikalta otetuista valokuvista ilmeni selvästi, että tulipalo oli syttynyt eristettävän kaukolämpöputken läpiviennin kohdalta. Pelastuslaitoksen laatimassa onnettomuusselosteessa oli palon syttymissyyksi arvioitu tulityöt.

Oikeuskäytännössä, kuten KKO 1991:176 ja KKO 1994:5 on katsottu, että tulitöiden suorittajalla on todistustaakka siitä, että vahinko ei ole aiheutunut hänen huolimattomuudestaan. Vakuutuksenottajan taholta ei ollut esitetty mitään näyttöä siitä, ettei tulipalo olisi syttynyt sen huolimattomuudesta. Tulityön suorittajat olivat poistuneet paikalta eivätkä olleet näin ollen voineet käyttää palosammuttimia ja peitteitä. Tulitöiden suorittajien tulisi järjestää asianmukainen jälkivartiointi tulitöiden suorittamisen jälkeen.

Asunto-osakeyhtiön mukaan suojausvelvoitteen alaista omaisuutta koskevaa rajoitusehtoa ei voida tulkita niin laajasti, että palanut rakennus olisi ollut suojausvelvoitteen alaisena, kun kuristesukkaa oli lämpökäsitelty nestekaasupolttimella. Näin lavea tulkita johtaisi siihen, ettei vastuuvakuutuksesta korvattaisi koskaan tulityön aiheuttamia palovahinkoja. Asunto-osakeyhtiö on viitannut oikeuskirjallisuudessa (Esbjörn af Hällström - Hannu Ijäs, Vastuuvakuutus 2007 s. 126 ss.) esitettyyn mielipiteeseen, jonka mukaan vakuutuksenottajan toimiin kuuluu keskeisesti huolehtiminen siitä, ettei työn kohteena oleva omaisuus vahingoitu. Sen sijaan muu kuin välittömiä suojaustoimia vaativa omaisuus ei välttämättä ole vakuutuksenottajan huolehdittavana rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla. Teoksen mukaan ehtoa ei siten voida tulkita niin laajasti, että kaikki omaisuus, johon työsuorituksen vaikutukset saattavat kohdistua, jäisi vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle.

Teoksessa on havainnollistettu rajoitusehdon soveltamista seuraavalla esimerkillä: "Hitsaustyöt: huolehdittavana olevaa omaisuutta on esimerkiksi palovahinkojen ja kipinöiden aiheuttamien sulamisjälkien osalta alue, johon hitsaustyön roiskeet tyypillisesti ulottuvat. Jos taas työssä tehdyn virheen takia kipinäsuihku lentää kauemmas, ei rajoitus estä korvauksen saamista." Asunto-osakeyhtiön käsityksen mukaan on näin ollen selvää, että palanut rakennus ei ole rajoitusehdossa tarkoitettua suojausvelvoitteen alaista omaisuutta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan vakuutuksenottaja oli toiminut huolellisesti. Työn aikana läpiviennin ja seinän suojana oli ollut palopeite. Lisäksi paikalla oli ollut kahdet kappaleet sammuttimia ja palopeitteitä. Kohteessa oli ollut tulityöluvan mukainen nimetty tulityön vartija. Ennen työmaalta poistumistaan tulityön vartija ja työjohtaja olivat vielä tarkistaneet kohteet, joihin tulitöitä oli tehty. Työjohtaja oli selvityksessään erikseen kieltänyt tehneensä mitään tulitöitä läpiviennin ja tehdaselementin kohdalla. Tulityöt tehtiin kohteeseen tulityösuunnitelman mukaisesti. Työskentelyalueelle oli annettu tulityölupa ajanjaksolle 6.-11.9.2012. Tulityöluvassa oli erikseen kirjattu säännöksiä tulitöiden tekemisestä ja suojaamisesta. Tulityön ja palon havaitsemisen välissä oli kulunut puolitoista tuntia.

Vakuutusyhtiö on vedonnut lisäksi siihen, että vakuutuksenottajan suoritettavakseen ottamaan työhön kuului olennaisena ja luonnollisena osana työn kohteen välittömän ympäristön suojaustoimet ja että vakuutuksenottajan velvollisuutena oli ollut huolehtia siitä, ettei huolehdittavana oleva omaisuus vahingoitu. Ehdon soveltamisen kannalta ei ollut merkitystä sillä, oliko suojaustoimet tehty asianmukaisesti, puutteellisesti vai laiminlyöty kokonaan. Vakuutuksesta ei suoriteta korvausta suojausvelvollisuuden alaiselle omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta.

Tulitöihin kuuluivat yleisesti tunnetut suojaustoimenpiteet ja niiden lisäksi urakkasopimuksessa voi olla määräyksiä suojaustoimenpiteistä. Saatujen selvityksen mukaan tulitöiden tekemisessä oli täytetty tulitöiden tekemiselle asetetut vaatimukset, eikä tapauksessa tältä osin ollut esitetty näyttöä vakuutuksenottajan tuottamuksesta.

Vakuutusyhtiön mukaan vahingonkärsineen tuli osoittaa vahingon aiheutuminen ja aiheuttajan huolimattomuus sekä vahingon määrä. Piharakennusta lähinnä olevan kaukolämpöputken sauman eristäminen oli päätetty noin kello 11. Ennen työmaalta poistumistaan tulityön vartija ja työnjohtaja olivat tarkastaneet kohteet, joihin oli tehty tulitöitä. Rakennuksen läpivienti oli tehty tehdaselementillä, johon ei ollut tehty eikä kohdistettu tulitöitä. Tulityöt oli tehty kohteeseen tulityösuunnitelman mukaisesti, eikä tuottamusta voitu osoittaa.

Selvitykset

Vakuutuksenottajayrityksen työnjohtaja J.J on kertonut vahinkopäivän tapahtumista sähköpostiviestissään vakuutusyhtiöön 13.9.2012 seuraavasti: "Aloitimme työt aamulla noin yhdeksän aikaan. Tarkistimme työmaan ja ryhdyimme töihin. A teki muovitöitä, B alkoi paistamaan, C asentamaan holkkeja ja D ja F alkoivat vaahdottamaan. Viimeiset paistot tehtiin kello yhdentoista aikaan. Syömään lähdettiin noin 12.30. Olimme juuri lähtemässä takaisin työmaalle kun tuli ilmoitus tulipalosta. Lähdimme välittömästi tapahtumapaikalle."

5.9.2012 myönnetyn tulityöluvan mukaan tulityöpaikalla tuli olla kaksi kappaletta käsisammuttimia. Luvassa ei ollut eritelty, oliko niiden hankkiminen tilaajan vai urakoitsijan vastuulla. Tulityön vartijaksi oli määrätty M.T., jonka tuli luvan mukaan olla paikalla työn ja työtaukojen aikana ja työn jälkeen vähintään yhden tunnin ajan.

7.9.2012 tehdyn tutkintailmoituksen mukaan töitä jatkettiin 12.30 saakka, jolloin pidettiin ruokatunti. Ilmoitus tulipalosta oli tehty poliisille kello 12.44.

Pelastuslaitoksen 7.9.2012 tekemän onnettomuusselosteen mukaan tulipalon oli arvioitu aiheutuneen ihmisen toiminnasta, ja tulipalon syttymissyynä pidettiin tulitöitä. Selosteessa on kerrottu, että tietoa alkusammutustoimenpiteistä ja -kalustosta ei ollut. Omatoimista sammutusta koskevassa kohdassa on mainittu, että paikalla ei ollut työntekijöitä, koska he olivat ruokatunnilla.

Vakuutusyhtiön 19.9.2012 päivätyn tarkastusmuistion mukaan rakennuksessa oli tulitöitä suoritettaessa ollut kaksi asukasta, joista toinen oli liikuntaesteinen. Vahinkotarkastajan mukaan vahingon syynä oli huolimattomuus tulitöissä. Muistion mukaan tulityöt oli tehty hyvin lähellä palavarakenteista läpivientiä.

Pääurakoitsijan työturvallisuusasiakirjan sivulla 16 on lisämääräyksiä koskevassa kappaleessa 7.1 (Tulityöt ja paloturvallisuus) todettu, että työkohdekohtaiset tulityöpalovartioinnin ja vähintään kaksi tuntia työskentelyn päättymisen jatkuvan jälkivartioinnin hoitamisesta vastasi kukin urakoitsija. Tulityöpaikalle oli asiakirjan mukaan varattava vähintään yksi 12 kilogramman A-BIII-E tekoluokan sammutin ja välittömään läheisyyteen lisäksi yksi 12 kilogramman tai kaksi kuuden kilogramman vastaavanlaista sammutinta. Palovaarallisissa kohteissa työpaikalle oli lisäksi vedettävä paineellinen sammutusvesiletku ja tulityöstä tuli ilmoittaa henkilölle, joka vastasi sammutustoimesta. Tulityöt tuli lopettaa viimeistään tuntia ennen työpäivän päättymistä, ja sen jälkeen oli huolehdittava tulityöluvassa määritetystä jälkivartioinnista.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 4.1 (Korvattavat vakuutustapahtumat) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu on Suomen voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa ja joka todetaan vakuutuskauden aikana.

Kohdan 4.2.3 mukaan (Käsiteltävänä tai huolehdittavana oleva omaisuus) vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa on tai oli vakuutetun tai jonkun muun tämän lukuun

- valmistettavana, asennettavana, korjattavana tai muulla tavoin käsiteltävänä

- säilytettävänä

- suojaus- tai vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri

- muulla tavoin vakuutuksenottajan huolehdittavana.

Kohdan 4.2.25 (Tulityöt) mukaan vakuutuksesta ei korvata tilapäisellä tulityöpaikalla suoritetusta tulitöistä aiheutuneita esinevahinkoja, joiden syynä on palo, noki tai räjähdys ja jotka ovat seurausta sellaisesta tulityöstä, jonka suorittajalla ei ole Finanssialan Keskusliiton ja Suomen Pelastusalan keskusjärjestön hyväksymää tulitöiden turvallisuuskoulutusta ja voimassaolevaa henkilökohtaista tulityökorttia.

Tämä ehto koskee sellaisia töitä (tulityöt), joissa esiintyy kipinöitä tai joissa käytetään kaasuleikkiä, muuta avotulta tai kuumailmapuhallinta.

Tulityöt on suoritettava vakuutuskirjaan merkityn tulitöiden suojeluohjeen tarkoittamassa vakituisessa tai tilapäisessä tulityöpaikassa. Tulitöiden tekeminen tilapäisessä tulityöpaikassa edellyttää kirjallista tulityölupaa.

Vakuutuksenottajan on noudatettava vakuutuskirjaan merkityn tulitöiden suojeluohjeen määräyksiä ja työhön käytettävien työvälineiden ja laitteiden on oltava määräysten mukaisia.

Ratkaisu

Aliurakoitsijana toiminut vakuutuksenottajayritys suoritti kaukolämpöputkiston liitoskohtien eristämistä nestekaasupolttimella rivitalokiinteistön edessä 6.9.2012 kello 9 alkaen. Putkiston eristeet syttyivät tuleen työmiesten ollessa ruokatauolla noin kello 12.30, ja palo levisi eristeitä pitkin pannuhuoneeseen sekä ulkolaudoituksen kautta ullakko- ja varastotilaan ja kolmeen asuntoon. Tulipalosta ilmoitettiin hätäkeskukseen kello 12.44. Korvausta noin 200 000 euron korjauskustannuksista on haettu tulityön suorittajan vastuuvakuutuksesta. Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko vakuutuksenottaja näyttänyt, että sen toiminta tulitöitä suoritettaessa on ollut huolellista.

Vakuutuslautakunta katsoo, että tulityöluvassa ja urakan myöntämiseen liittyvässä työturvallisuusasiakirjassa olevia toimintaohjeita voidaan pitää mittapuuna sen arvioinnissa, onko tulityön tekijöiden toiminta ollut huolellista, sillä kyseisten ohjeiden tarkoituksena on estää palovahingot.

Asiassa ei Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan ole esitetty luotettavaa selvitystä siitä, että vahinkopaikalla olisi ollut tulityöluvan ja työturvallisuusasiakirjan mukainen sammutuskalusto. Asiakirjoista ei ilmene, mihin vakuutusyhtiö on perustanut tietonsa siitä, että paikalla olisi ollut sammutuskalusto, kun onnettomuusselosteen mukaan mistään kalustosta ei ollut tietoa, eikä alkusammutustöihin ryhtymisestä ollut myöskään annettu tietoa. Näin ollen Vakuutuslautakunta katsoo, että asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, että alkusammutukseen olisi ollut todellinen mahdollisuus, ja että sammutuskalusto olisi ollut järjestetty tulityöluvan ja työturvallisuusasiakirjan edellyttämällä tavalla.

Pääurakoitsijan työturvallisuusasiakirjan sivulla 16 on todettu lisämääräyksiä koskevassa kappaleessa 7.1 (Tulityöt ja paloturvallisuus), että työkohdekohtaiset tulityöpalovartioinnin ja vähintään kaksi tuntia työskentelyn päättymisen jatkuvan jälkivartioinnin hoitamisesta vastasi kukin urakoitsija.

Tapauksessa ei ole esitetty selvitystä siitä, että tulityön vartija olisi ollut tauon aikana vartioimassa työkohdetta työturvallisuusasiakirjan edellyttämällä tavalla kahden tunnin ajan työskentelyn päättymisen jälkeen. Vakuutusyhtiön vastineen mukaan tulityön vartija oli tarkistanut kohteet, joihin tulitöitä oli tehty, mutta selvitystä siitä, mihin tämä tieto perustuu, ei ole esitetty. Työnjohtaja J.J. on omassa selvityksessään kertonut ainoastaan, että viimeiset "paistot" tehtiin kello yhdentoista aikaan, ja ruokatunnille lähtö tapahtui noin kello 12.30. Tutkintailmoituksen mukaan töitä jatkettiin kello 12.30 saakka. Selvitystä tarkistuksesta tai tauon aikaisesta vartioinnista ei ole esitetty. Myöskään selvitystä siitä, että palo olisi aiheutunut jostain vakuutuksenottajan toimintamahdollisuuksien ulkopuolisesta seikasta, ei ole esitetty. Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutuksenottajayritys ei ole osoittanut toimineensa huolellisesti, koska näyttöä vartioinnin ja alkusammutuskaluston järjestämisestä ei ole. Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan palovahinko on saanut alkunsa näiden laiminlyöntien seurauksena.

Vakuutusyhtiö on kertonut vastineessaan, että työnjohtaja kiisti tehneensä mitään tulitöitä läpiviennin ja tehdaselementin kohdalla. Tämän tiedon alkuperästä ei ole tietoa. Onnettomuusselosteen mukaan palon syttymiskohta on ollut kaukolämpöputken eristeet, eli se kohta, johon tulitöitä on kohdistettu. Syttymissyynä on onnettomuusselosteen mukaan pidetty rutiinitoimenpidettä, jossa nestekaasupolttimella on liitetty viimeiset muoviset kaulukset putkistoon. Tuli pääsi leviämään kolmeen rivitaloasuntoon. Vakuutuslautakunta katsoo, että koko rivitalokiinteistön ei voida katsoa olleen vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa vakuutuksenottajan suojaus- tai vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri. Vakuutuslautakunta katsoo, että tässä tapauksessa tulityön välittömät vaikutukset ovat rajoittuneen työn kohteena olleisiin eristeisiin.

Edellä mainituin perustein Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä käsittelemään asian uudestaan.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Raulos, jäsenet Makkula, Pesonen, Sarpakunnas ja Sjögren sekä varajäsenet Paloranta ja Vainio. Sihteerinä toimi Nikunlassi.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta