Haku

VKL 308/14

Tulosta

Asianumero: VKL 308/14 (2015)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 07.01.2015

Lakipykälät: 30, 33

Vakuutustapahtuman aiheuttaminen. Samastaminen. Autoliikekaskovakuutus.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan omistama henkilöauto poltettiin 24.3.2014. Korvausta on haettu yrityksen autovakuutuksesta. Vakuutuksenottaja oli kertonut vahinkoilmoituksessa, että vahingon oli aiheuttanut A, joka oli tahallaan sytyttänyt auton palamaan. Vakuutuksenottaja oli antanut poliisikuulustelupöytäkirjan mukaan A:lle suullisen luvan myydä ajoneuvo vakuutuksenottajayrityksen lukuun.

Vakuutusyhtiö on lausunut 25.4.2014 päivätyssä korvauspäätöksessään, että saatujen selvitysten mukaan ajoneuvo oli ollut vahingon aiheuttaneella A:lla vuokrasopimuksessa sovitun mukaisesti luvallisesti käytössä, ja että kyseinen järjestely täytti vakuutusehdoissa mainitut samastamisen edellytykset, jotka vastaavat vakuutussopimuslain 33 §:ä. Näin ollen vahinkoa ei voitu korvata palovakuutuksesta.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on kertonut 9.5.2014 päivätyssä valituksessaan, että A:lla oli vahingoittuneen ajoneuvon luovutusasiakirjat, koska vakuutuksenottaja oli ehtinyt sopia autokaupoista ja A lupasi näyttää auton ostajalle ja luovuttaa hänelle luovutusasiakirjat. A ei ollut työsuhteessa vakuutuksenottajayritykseen.

Vakuutuksenottajan mukaan vakuutussopimuslain 33 §:ää ei voitu soveltaa, koska vuokraaja on vastuussa vuokraamastaan autosta ainoastaan sopimuksessa mainitulla omavastuuosuudella.

Vakuutuksenottaja on kertonut 19.6.2014 päivätyssä lisäkirjelmässään, että vakuutuksen tekohetkellä kymmenen vuotta ennen vahinkohetkeä ehdoissa oli maininta, että vakuutusturva kattaa autojen vuokraamisen niin sanotulla minileasing-sopimuksella lyhytaikaisesti. Nyt kuitenkin näytti siltä, että vakuutusyhtiö oli yksipuolisesti muuttanut vakuutusehtoja. Vakuutuksenottajan mukaan vakuutuksen oli oltava voimassa myös muualla kuin vakuutuspaikassa, sillä vakuutus sisälsi ehtokohdan, jonka mukaan vakuutus oli voimassa vakuutuksen kohteen ollessa kuljetettavana esimerkiksi koeajotarkoituksessa enintään seitsemän vuorokauden ajan, eikä koeajoa voitu suorittaa seitsemän päivän ajan vakuutuspaikassa eli automyymälässä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut 17.6.2014 päivätyssä vastineessaan muun ohella, että vakuutettuun samastettava henkilö oli tahallaan aiheuttanut vakuutustapahtuman. Vakuutusyhtiö on kertonut 23.6.2014 ja 7.7.2014 päivätyissä lisävastineissaan, ettei vakuutuksen kohteena ollut ehtojen mukaan ajoneuvo, joka oli vuokrattu ilman kuljettajaa.

Vakuutusehtojen mukaisesta samastamisesta ei ollut sovittu vakuutuksenottajan kanssa mitään ehdoista poikkeavaa, vaan vakuutusyhtiön edustajan kanssa käydyt keskustelut olivat koskeneet vain vakuutuksen kohteena olemista. Samastamista koskeva ehtokohta oli ollut vakuutussopimuksen tekohetkellä sovellettavissa vakuutusehdoissa täysin samanlainen kuin nykyisissä ehdoissa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko vakuutusyhtiöllä korvausvastuuta vakuutusehtojen perusteella ja voidaanko vahingon aiheuttaja A samastaa vakuutuksenottajaan. Kyse on myös sen arvioinnista, onko vakuutusyhtiö antanut vakuutuksesta virheellisiä tietoja, joiden perusteella samastamista koskeva ehtokohta ei tulisi sovellettavaksi.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 30 §:n 1 momentin mukaan vakuutuksenantaja on vastuusta vapaa vakuutettua kohtaan, joka on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman.

Vakuutussopimuslain 33 §:n mukaan, mitä edellä säädetään vakuutetusta, kun kysymys on vakuutustapahtuman aiheuttamisesta, suojeluohjeiden noudattamisesta tai pelastamisvelvollisuudesta, sovelletaan vastaavasti henkilöön:

1) joka vakuutetun suostumuksella on vastuussa vakuutuksen kohteena olevasta moottorikäyttöisestä tai hinattavasta ajoneuvosta, aluksesta taikka ilma-aluksesta.

Mitä edellä säädetään vakuutetusta, kun kysymys on suojeluohjeiden noudattamisesta, sovelletaan vastaavasti henkilöön, jonka tehtävänä vakuutuksenottajaan olevan työ- tai virkasuhteen perusteella on huolehtia suojeluohjeiden noudattamisesta.

Vakuutusehtojen kohdan 3 (Vakuutuksen kohde) mukaan autoliikekaskon kohteena eivät ole

i) ilman kuljettajaa vuokrattava ajoneuvo.

Vakuutusehtojen kohdan 5.3.4.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on aiheutunut irtipäässeestä tulesta, sähkölaitteistossa tapahtuneesta oikosulusta tai suorasta ajoneuvoon kohdistuneesta salamaniskusta.

Kohdan 7.1 (Vakuutustapahtuman aiheuttaminen tahallaan, VSL 30 §) mukaan vakuutusyhtiö on vastuusta vapaa vakuutettua kohtaan, joka on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman.

Vakuutusehtojen kohdan 8 (Samastaminen, VSL 33 §) mukaan, mitä edellä on sanottu vakuutetusta, kun kysymys on vakuutustapahtuman aiheuttamisesta, suojeluohjeiden noudattamisesta tai pelastamisvelvollisuudesta, sovelletaan vastaavasti henkilöön

1) joka vakuutetun suostumuksella on vastuussa vakuutuksen kohteena olevasta moottorikäyttöisestä tai hinattavasta ajoneuvosta, aluksesta taikka ilma-aluksesta.

Asian arviointi

Vakuutuksenottajan omistama henkilöauto poltettiin 24.3.2014. Korvausta on haettu yrityksen autovakuutuksesta. Vakuutuksenottaja oli kertonut vahinkoilmoituksessa, että vahingon oli aiheuttanut A, joka oli tahallaan sytyttänyt auton palamaan.

Vakuutuksenottaja oli antanut poliisikuulustelupöytäkirjan mukaan A:lle suullisen luvan myydä ajoneuvo vakuutuksenottajayrityksen lukuun.

Vakuutusehtojen kohdan 7.1 mukaan vakuutusyhtiö on vastuusta vapaa vakuutettua kohtaan, joka on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman. Vakuutusehtojen kohdassa 8 todetaan, että vakuutustapahtuman aiheuttamista koskevaa ehtokohtaa sovelletaan myös henkilöön, joka on vakuutetun suostumuksella vastuussa vakuutuksen kohteena olevasta moottorikäyttöisestä ajoneuvosta.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan vakuutettu on luovuttanut vakuutetun ajoneuvon A:n haltuun, jotta tämä voisi näyttää ajoneuvon ostajalle ja toimittaa hänelle luovutusasiakirjat.

Vakuutuslautakunta katsoo, että tässä tapauksessa ajoneuvo on luovutettu vakuutetun suostumuksella A:n haltuun, jolloin auto on ollut A:n vastuulla, kun A aiheutti vahingon polttamalla auton tahallisesti. Näin ollen lautakunta katsoo, ettei vakuutusyhtiöllä ole korvausvelvollisuutta vahingosta samastamista koskevan ehtokohdan perusteella.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Raulos, puheenjohtaja
Nikunlassi, sihteeri

Jäsenet:
Löppönen
Makkula
Nyyssölä
Pesonen
Sarpakunnas
Sjögren

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia