Haku

VKL 306/16

Tulosta

Asianumero: VKL 306/16 (2017)

Vakuutuslaji: Vapaaehtoinen eläkevakuutus

Ratkaisu annettu: 29.08.2017

Lakipykälät: 2, 5, 9, 20 a

Oliko vakuutussopimuksen sisältö muuttunut olennaisesti alkuperäiseen sopimukseen verrattuna? Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen laskuperustekoron muuttaminen. Vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuus.

Tapahtumatiedot

B (s. 1960) on sopinut vuonna 1998 vakuutusyhtiön kanssa vapaaehtoisesta eläkevakuutuksesta, jonka vakuutussäästöä hyvitetään 4,5 prosentin vuotuisella laskuperustekorolla. Vakuutussopimuksen maksusuunnitelman mukaan vakuutuksen maksuaika on 31.12.1998–30.9.2018. Ensimmäisen vakuutusmaksun suuruus oli 15 000 markkaa (2 522,82 euroa). Myöhemmin vakuutusmaksuja maksettaisiin maksusuunnitelman mukaan 3 051 markkaa (513,15 euroa) neljästi vuodessa. Vakuutuskirjaan eläkeajaksi on merkitty 1.10.2018–30.9.2025 ja tavoite-eläkkeeksi 5 284 markkaa (888,71 euroa) kuukaudessa. Vakuutukseen liittyy henkivakuutus, joka kattaa vakuutussäästöt täysimääräisesti 30.9.2018 asti ja sen jälkeen 80 prosentin osuudelta 30.9.2025 asti.  Sopimuksen mukaan B:n vakuutuksen laskuperustekorkoiseen osaan maksettavista vakuutusmaksuista vähennettiin 8 prosenttia siltä osin kuin vakuutusmaksut eivät olleet ylittäneet 100 000 euroa.

Vakuutusyhtiö ilmoitti B:lle marraskuussa 2016 laskevansa vakuutuksen laskuperustekoron 1.1.2017 alkaen 1 prosentin suuruiseksi. Vakuutusyhtiön ilmoituksen mukaan muutos koskee niitä vakuutusmaksuja, jotka maksetaan 1.1.2017 tai sen jälkeen, sekä sitä eläkesäästöä, joka kertyy näistä maksuista. Vakuutusyhtiön mukaan muutoksen syynä on se, että yleinen korkotaso on ollut pitkään huomattavasti alempi kuin eläkevakuutuksen laskuperustekorko. Samassa yhteydessä vakuutusyhtiö ilmoitti, että laskuperustekorkoiseen osaan maksettavista vakuutusmaksuista perittävä kustannus alenee 8 prosentista 5 prosenttiin.

Asiakkaan valitus

B on tyytymätön laskuperustekoron alentamiseen. Hänen mukaansa vakuutusta otettaessa annettiin ymmärtää 4,5 prosentin laskuperustekoron pysyvän koko vakuutusajan. Vakuutusyhtiön lisävastineen perusteella muutoksella ei olisi suurta taloudellista merkitystä hänen kohdallaan. Jo tästä syystä muutoksesta tulisi hänen osaltaan luopua.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan sen menettely on ollut lainsäädännön ja viranomaismääräysten mukainen. Vastineenaan yhtiö on esittänyt seuraavat seikat.

Vakuutusyhtiölain 6 luvun 20 a §:n mukaan yhtiön varat on sijoitettava siten, että vakuutussopimuksista aiheutuneiden vastuiden luonne ja kesto otetaan huomioon. Varat on sijoitettava vakuutettujen etujen mukaisesti ottaen huomioon yhtiön sijoitustoimintaa koskevat tavoitteet. Vakuutusyhtiön mukaan se sijoittaa korkotuottoisten eläkevakuutusten vakuutusmaksut pääsääntöisesti joukkovelkakirjalainoihin ja muihin pitkäaikaisiin korkoinstrumentteihin. Tällä tavoin vakuutuksen tuottovaade ja markkinariski pysyvät tasapainossa. Koska eläkevakuuttaminen on pitkäaikaista säästämistä, vakuutusyhtiö pyrkii sijoittamaan pitkäaikaisesti. Yhtiön mukaan se ei sijoita osakemarkkinoille, koska osakemarkkinoilla on liian suuri pääoman menettämisen riski. Yhtiön sijoituksista on noin 85 prosenttia joukkovelkakirjalainoissa ja noin 15 prosenttia kiinteistövarallisuudessa. Vastineen mukaan Finanssivalvonnalla ei ole ollut huomauttamista yhtiön sijoituspolitiikasta.

Vastineen mukaan Suomen valtion 10-vuotisen joukkovelkakirjalainan korko kuvaa hyvin korkojen kehitystä. Korkojen lasku koskee kaikkia korkoja, lyhyemmät korot ovat olleet jopa negatiivisia pitemmän aikaa. Korkotason muutos suhteessa riskiin koskee koko euroaluetta. Asiakkaat maksavat eläkevakuutusmaksuja vuosittain, jolloin maksut myös sijoitetaan markkinoille sitä mukaa kuin niitä maksetaan. Kertomansa mukaan vakuutusyhtiö ei pysty sijoittamaan eläkevakuutusmaksuja niin, että niille saisi 4,5 prosentin tuoton. Tämän vuoksi se joutuu alentamaan laskuperustekorkoa niiden maksujen osalta, jotka maksetaan 1.1.2017 ja sen jälkeen. Alentamalla laskuperustekoron 1 prosenttiin vakuutusyhtiö pyrkii varmistamaan myös sen, että se pystyy maksamaan 31.12.2016 mennessä karttuneille eläkesäästöille alentamattoman laskuperustekoron mukaisen tuoton. Menettely on vakuutettujen etujen mukaista. Yleisestä matalasta korkotasosta huolimatta ennen 1.1.2017 maksetuille maksuille annetaan 4,5 prosentin korko myös 1.1.2017 jälkeen. Vakuutusyhtiön mukaan sen vakavaraisuus on hyvä. Sen vakavaraisuusaste on 165 prosenttia eli sillä on varoja 65 prosenttia enemmän kuin vastuita.

Vastineen mukaan Suomen valtion 10-vuotisen joukkovelkakirjalainan korko 3.1.2017 oli 0,42 prosenttia ja vastaavan 5-vuotisen lainan korko -0,51 prosenttia. Tämä tarkoittaa sitä, että 28.12.2016 tehdylle 10 vuoden sijoitukselle saa 0,42 prosentin tuoton. Viidelle vuodelle tehty sijoitus sen sijaan tuottaa tappiota.

Vastineeseen liitetyssä taulukossa kuvataan 10-vuotisen joukkovelkakirjalainan koron vuotuista keskiarvoa ns. kuponkikoron mukaan laskettuna, kun joukkovelkakirjalaina on merkitty sen liikkeeseenlaskupäivänä ja pidetty lainan erääntymispäivään asti.

1988                              10,56 %
1989                              12,09 %
1990                              13,23 %
1991                              11,61 %
1992                              12,05 %
1993                              8,82 %
1994                              9,04 %
1995                              8,79 %
1996                              7,08 %
1997                              5,95 %
1998                              4,78 %
1999                              4,74 %
2000                              5,49 %
2001                              5,04 %
2002                              4,98 %
2003                              4,13 %
2004                              4,11 %
2005                              4,13 %
2006                              3,78 %
2007                              4,29 %
2008                              4,30 %
2009                              3,74 %
2010                              3,00 %
2011                              3,00 %
2012                              1,89 %
2013                              1,86 %
2014                              1,44 %
2015                              0,73 %
2016                              0,36 %

Toisessa taulukossa kuvataan valtionlainojen jälkimarkkinanoteerauksiin perustuvia laskennallisia tuottoja. Vastineen mukaan noteeraukset on päivitetty 29.12.2016 ja niiden lähde on MTS Finland.

15.04.2017                    -0.99
15.09.2017                    -0.83
15.09.2018                    -0.70
04.07.2019                    -0.65
15.04.2020                    --
15.09.2020                    -0.57
15.04.2021                    -0.50
15.09.2022                    -0.28
15.04.2023                    -0.16
15.04.2024                    -0.01
04.07.2025                    0.12
15.09.2025                    0.22
04.07.2028                    0.46
15.04.2031                    0.71
04.07.2042                    --

Vakuutusyhtiön mukaan taulukoista ilmenee, mikä vaikutus korkotason laskulla on ollut joukkovelkakirjamarkkinoihin. Mikäli sijoitus on tehty liikkeeseenlaskupäivänä eikä sitä ole realisoitu kesken laina-ajan, on sijoitukselle saanut kuponkikoron. Jälkimarkkinoille tehty sijoituksen tuotto sen eräpäivän mukaan ilmenee jälkimmäisestä taulukosta. Jos 30.12.2016 tekee sijoituksen joukkovelkakirjalainaan, jonka eräpäivä on 4.7.2028, sijoitukselle saa 0,46 prosentin koron.

Vastineen mukaan vuodesta 2008 alkaen asiakashyvitystä ei ole maksettu, vaan vakuutusta on hyvitetty pelkästään 4,5 prosentin laskuperustekorolla. Yhtiön mukaan vakuutusta on hyvitetty jokaisena sen voimassaolovuonna korkeammalla korolla kuin mitä Suomen valtion 10-vuotisen joukkovelkakirjalainan koron vuotuinen kuponkikoron keskiarvo on ollut. Vuosina 1998–2003 ja vuonna 2007 maksettu kokonaiskorko on ollut yli 4,5 prosenttia. Vaikka korkotaso on ollut alle 4,5 prosenttia vuodesta 2008 alkaen, säästöille on maksettu 4,5 prosentin korkoa, joka maksetaan jatkossakin 31.12.2016 mennessä kertyneelle säästölle. Yhtiön vastineeseensa liittämän taulukon mukaan sen vuosittain maksamien asiakashyvitysten toteutuma on ollut seuraava:

Vuosi   Laskuperustekorko   Asiakashyvitys   Kokonaiskorko

1998   4,50 %   2,2 %   6,8 %
1999   4,50 %   1,7 %   6,3 %
2000   4,50 %   1,4 %   6,0 %
2001   4,50 %   1,7 %   6,3 %
2002   4,50 %   1,0 %   5,5 %
2003   4,50 %   0,6 %   5,1 %
2004   4,50 %   0,0 %   4,5 %
2005   4,50 %   0,0 %   4,5 %
2006   4,50 %   0,0 %   4,5 %
2007   4,50 %   0,3 %   4,8 %
2008   4,50 %               4,5 %

Vakuutusyhtiö viittaa vakuutussopimuslain 20.2 a §:ään. Yhtiö katsoo, että sopimusehtojen muutokseen on ollut erityistä syytä korkotason muutoksen vuoksi. Lisäksi yhtiö viittaa Finanssivalvonnan kannanottoon 3/2014 henkivakuutussopimusten ehtojen muuttamisesta vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta. Kun nyt on muutettu vain sitä korkoa, jolla hyvitetään tulevia maksuja, ei muutosta ole pidettävä Finanssivalvonnan kannanoton mukaan olennaisena. Vakuutusyhtiön mukaan se on ollut Finanssivalvontaan yhteydessä ennen laskuperustekoron alennuksen toteuttamista eikä Finanssivalvonnalla ole ollut huomauttamista asiassa. Mikäli korkotaso nousee tulevaisuudessa, yhtiö maksaa laskuperustekoron lisäksi asiakashyvitystä vakuutusyhtiölain 13 luvun 2 §:ssä säädetyn kohtuusperiaatteen mukaisesti.

Vastineen mukaan B:n 31.12.1998 allekirjoittamassa tarjouksessa on seuraava teksti: ”Eläkettä laskettaessa on laskuperustekoroksi oletettu 4,5 %. Laskuperustekorko voi muuttua vakuutusaikana.” Vastaava teksti on myös B:n saamassa 27.1.1999 päivätyssä vakuutuskirjassa. Tarjouksen allekirjoituksen yhteydessä B on vahvistanut tutustuneensa eläkevakuutuksen esitteeseen ja vakuutusehtoihin. Esitteen sivulla 3 on todettu, että esitteen esimerkit on laskettu olettaen, että säästöille maksetaan 4,5 %:n laskuperustekorko. Edelleen esitteen sivulla 6 todetaan, että vakuutusyhtiön maksama laskuperustekorko on enintään sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama enimmäiskorko ja että laskuperustekorko on tällä hetkellä 4,5 %. Mistään ei ilmene, että B:n kanssa olisi sovittu kiinteästä korosta. Vakuutuksenantajalla ei ole ollut koskaan kiinteäkorkoista eläkevakuutustuotetta valikoimassaan. Esitteen sivulla 6 todetaan otsikon "Mitä säästöillesi [vakuutusyhtiössä] tapahtuu?" alla, että eläkesäästäminen on pitkäaikaista sijoittamista ja että maltillisen sijoituspolitiikkaan perustuen pääosa eläkevakuutusmaksuista on sijoitettu turvallisiin joukkovelkakirjalainoihin. B on ollut tietoinen siitä, miten eläkevakuutusmaksut sijoitetaan.

Yhtiön mukaan vakuutusmaksusta perittävän kustannuksen alentaminen 8 prosentista 5 prosenttiin liittyy laskuperustekoron muuttamiseen. Mikäli laskuperustekoron alennus ei toteudu, ei vakuutusmaksusta perittävä kustannus alene.

Vakuutuslautakunta on pyytänyt vakuutusyhtiötä täydentämään vastinettaan sen osalta, kuinka laskuperustekoron ja vakuutusmaksusta veloitettavan kustannusosuuden muutos vaikuttavat vakuutuksen rahastoon ja vakuutetulle maksettavan eläkkeen määrään. Vakuutusyhtiö on esittänyt lisävastineessaan näitä määreitä koskevat laskelmat ilman ehtomuutosta ja ehtomuutoksen huomioiden. Lisäksi vakuutusyhtiö on esittänyt laskelman, jossa selvitetään sen vastuulla olevien yksilöllisten 4,5 prosentin laskuperustekorolla sovittujen eläkevakuutusten keskimääräistä sisältöä. Yhtiön mukaan laskelmat on tehty maksusuunnitelman mukaisella vakuutusmaksulla sekä alkuperäisellä eläkeajalla. Laskelmissa ei ole otettu huomioon asiakashyvityksiä, mutta niissä on huomioitu kuolevuushyvitys ja eläkkeen maksatuskulu, koska niiden vaikutus kuukausieläkkeen suuruuteen on neutraali, jolloin ne eivät vaikuta laskelmien vertailukelpoisuuteen.

Lisävastineen mukaan B:n kuukausieläkkeen suuruus laskettuna koko maksusuunnitelman ja eläkeajan osalta 4,5 prosentin laskuperustekorolla olisi 900,21 euroa ja eläkesäästön suuruus eläkkeen alkaessa 30.9.2018 olisi yhteensä 65 150,96 euroa. B:n kuukausieläkkeen suuruus koko maksusuunnitelman ja eläkeajan osalta siten, että ennen 1.1.2017 maksettuja vakuutusmaksuja hyvitetään 4,5 prosentin laskuperustekorolla sekä 1.1.2017 ja sen jälkeen maksettuja vakuutusmaksuja 1 prosentin laskuperustekorolla, olisi 895,08 euroa ja eläkesäästön suuruus eläkkeen alkaessa 30.9.2018 olisi yhteensä 65 149,74 euroa. B:n maksusuunnitelman mukaisten vakuutusmaksujen yhteissumma on 43 060,88 euroa.

Lisävastineen mukaan yhtiön vastuulla olevien yksilöllisten eläkevakuutusten keskimääräinen kuukausieläke alun perin 4,5 prosentin laskuperustekorolla sovituissa [tämän vakuutuskannan] vakuutuksissa laskettuna koko maksusuunnitelman ja eläkeajan osalta 4,5 prosentin laskuperustekorolla on 458,24 euroa ja keskimääräinen eläkesäästö on keskimääräisen eläkeajan alkaessa 30.9.2022 37 259,31 euroa. Keskimääräinen kuukausieläkkeen suuruus koko maksusuunnitelman ja eläkeajan osalta siten, että ennen 1.1.2017 maksettuja vakuutusmaksuja hyvitetään 4,5 prosentin laskuperustekorolla sekä 1.1.2017 ja sen jälkeen maksettuja vakuutusmaksuja 1 prosentin laskuperustekorolla, on 445,83 euroa ja keskimääräinen eläkesäästö keskimääräisen eläkeajan 30.9.2022 alkaessa 36 884,80 euroa. Maksusuunnitelman mukaisten vakuutusmaksujen keskimääräinen yhteissumma taas on 22 686,50 euroa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on kysymys siitä, onko vakuutusyhtiöllä ollut vakuutussopimuslain 20.2 a §:ssä säädetty huomioiden ollut oikeus muuttaa henkivakuutuksen sopimusehtoja. Lisäksi tapauksessa on kysymys myös vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuudesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 2.2 §:n (Määritelmiä) mukaan eläkevakuutusta pidetään tätä lakia sovellettaessa henkivakuutuksena.

Vakuutusta päätettäessä voimassa olleen vakuutussopimuslain 5.1 §:n (Tiedot ennen sopimuksen päättämistä) mukaan ennen vakuutussopimuksen päättämistä vakuutuksenantajan on annettava vakuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusmuodoistaan, vakuutusmaksuistaan ja vakuutusehdoistaan. Tietoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin.

Vakuutussopimuslain 9.1 §:n (Vastuu puutteellisista tai virheellisistä tiedoista) mukaan jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Vakuutussopimuslain 20.2 a §:n (Henkilövakuutuksen sopimusehtojen muuttaminen) mukaan henkivakuutuksen vakuutusmaksua tai muita sopimusehtoja voidaan muuttaa vain, jos muutokseen on erityistä syytä yleisen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen vuoksi eikä vakuutussopimuksen sisältö muutu olennaisesti alkuperäiseen sopimukseen verrattuna.

Vakuutusyhtiölain 13:2.1 §:n mukaan päätettäessä lisäetujen antamisesta vakuutuksille, joille on vakuutussopimuksessa annettu oikeus vakuutusten tuottaman ylijäämän perusteella mahdollisesti annettaviin lisäetuihin, on kohtuullisessa määrin otettava huomioon sekä näille vakuutuksille annettavien lisäetujen koko-naismäärän että niiden jakautumisen osalta näiden vakuutusten tuottaman yli-jäämän määrä ja muodostumistapa. Lisäedut eivät saa vaarantaa yhtiön 11 luvun mukaisten pääomavaatimusten täyttymistä tai lisäetujen tason jatkuvuutta.

Vakuutusehtojen kohdan 7 (Vakuutussäästölle annettavat hyvitykset) alakohdan 7.1 mukaan vakuutussäästöä hyvitetään laskuperustekorolla, jonka määrä on enintään sosiaali- ja terveysministeriön kulloinkin vahvistama vuotuinen enimmäiskorko. Hyvitettävä laskuperustekorko lasketaan vakuutussäästön päiväsaldon mukaan.

Alakohdan 7.2 mukaan vakuutussäästölle annetaan vakuutetun iän, sukupuolen ja säästön suuruuden mukaan määräytyvä laskuperusteiden mukainen kuolevuushyvitys, joka lasketaan vakuutussäästön päiväsaldon mukaan.

Alakohdan 7.3 mukaan laskuperustekoron ja kuolevuushyvityksen lisäksi vakuutussäästölle voidaan antaa asiakashyvitys, jonka määrään vaikuttaa [vakuutusyhtiön] tulos. Annettavan asiakashyvityksen määrän ja sen ehdot vahvistaa [vakuutusyhtiön] hallitus vuosittain. Mikäli asiakashyvitys annetaan, se lisätään vakuutussäästöön joulukuun viimeisenä päivänä. Vakuutussäästö, joka on ollut osan kalenterivuotta [vakuutusyhtiön] hoidettavana, saa hyvityksen vastaavilta kalenteripäiviltä. Asiakashyvitystä ei kuitenkaan anneta siltä vuodelta, jonka aikana vakuutus on päättynyt.

Vakuutusehtojen kohdan 10 (Vakuutussopimuksen muuttaminen) alakohdan 10.1 mukaan vakuutusyhtiöllä on oikeus muuttaa vakuutusmaksuja ja muita sopimusehtoja, kun muutokseen on erityistä syytä yleisen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen vuoksi.

Alakohdan 10.2 mukaan vakuutusmaksua ja muita sopimusehtoja voidaan muuttaa korkeintaan muutoksen perustetta vastaavasti.

Asian käsittely Vakuutuslautakunnassa

Valituksen oltua Vakuutuslautakunnan ensimmäisen jaoston käsiteltävänä asia on Vakuutuslautakunnan puheenjohtajan päätöksellä siirretty ratkaistavaksi laajennetussa jaostossa.

Asian arviointi

a) Vakuutussopimuslakia sovellettaessa eläkevakuutusta pidetään henkivakuutuksena. Vakuutuksenantaja ei voi irtisanoa henkivakuutusta päättymään lukuun ottamatta eräitä vakuutussopimuslaissa määriteltyjä vakuutuksenottajan tai vakuutetun velvollisuuksien laiminlyöntitilanteita. Vakuutussopimuslain mukaan eläkevakuutuksen ehdoissa voidaan määrätä, että vakuutuksenottajalla ei ole oikeutta vakuutusehtojen mukaan laskettuun vakuutuksen säästöosuuteen eli takaisinostoarvoon. B:n eläkevakuutuksessa takaisinosto-oikeutta on rajoitettu vakuutusehdoissa. Rajoituksen sisältö perustuu niihin tuloverolain säännöksiin, jotka määrittävät vapaaehtoisen eläkevakuutuksen verokohtelua.

b) Vakuutusyhtiö on ilmoittanut muuttavansa laskuperustekorkoa korkotason muutoksen vuoksi. Se on laskenut laskuperustekorkoa 4,5 prosentista 1,0 prosenttiin. Samalla kun vakuutusyhtiö on laskenut laskuperustekorkoa, se on laskenut vakuutusmaksusta perittävän maksun määrää 8 prosentista 5 prosenttiin. Muutokset koskevat vakuutusmaksuja, jotka maksetaan 1.1.2017 tai sen jälkeen.

c) B:n mukaan vakuutusta otettaessa annettiin ymmärtää 4,5 prosentin laskuperustekoron pysyvän koko vakuutusajan. Vakuutusyhtiö on tämän osalta viitannut vakuutustarjoukseen ja vakuutuksen tuoteselosteeseen. Yhtiön mukaan mistään ei ilmene, että B:n kanssa olisi sovittu kiinteästä korosta. 

d) Vakuutussopimuksen tekemistä edeltävästä vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuudesta vakuutuksen hakijaa kohtaan säädetään vakuutussopimuslain 5 §:ssä. Lain mukaan vakuutusyhtiön on tullut antaa B:lle tarpeelliset tiedot vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi. Mikäli vakuutusyhtiö on laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa, voi laiminlyönnillä olla sopimuksen sisältöön vaikuttava vakuutussopimuslain 9.1 §:n mukainen seuraus. Vakuutussopimuslain vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuus ei poista vakuutuksen hakijan velvollisuutta perehtyä kohtuullisen huolellisesti saamiinsa tietoihin. Mikäli hän ei näin tee, hän on lain mukaan lähtökohtaisesti itse vastuussa tästä mahdollisesti aiheutuvista oikeudenmenetyksistä tai väärinkäsityksistä.

e) Tässä tapauksessa B on 31.12.1998 allekirjoittanut vakuutustarjouksen, jossa hän on vahvistanut tutustuneensa eläkevakuutuksen esitteeseen ja vakuutustarjoukseen. Vakuutustarjouksen mukaan ”[e]läkettä laskettaessa on laskuperustekoroksi oletettu 4,5 prosenttia. Laskuperustekorko voi muuttua vakuutusaikana.” Vakuutusyhtiön lautakunnalle toimittaman esitteen (Voimassa 1.11.1997 alkaen) sivulla 6 todetaan, että ”[vakuutusyhtiön] maksama laskuperustekorko on enintään sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama enimmäiskorko. Laskuperustekorko on tällä hetkellä 4,5 %.” Vakuutustarjouksessa on nimenomaisesti kerrottu, että laskuperustekorko voi muuttua vakuutusaikana. Vakuutuslautakunnalle esitetystä selvityksestä ei ilmene, että vakuutusyhtiö olisi sitoutunut pitämään B:n vakuutuksen laskuperustekoron 4,5 prosentin suuruisena koko vakuutuksen voimassaoloajan. Selvityksestä ei myöskään ilmene, että vakuutusyhtiö olisi antanut B:lle tietoa, josta syntyisi käsitys siitä, että laskuperustekorkoa koskevaa sopimusehtoa ei voitaisi muuttaa sopimuksen voimassaoloaikana. Tapauksessa ei siten ole ilmennyt vakuutuksenantajan sopimusta edeltävästä tiedonantovelvollisuudesta tai B:n ja vakuutusyhtiön välisestä nimenomaisesta korkoa koskevasta sopimuksesta johtuvia syitä arvioida kysymystä laskuperustekoron muuttamisesta lain sisällöstä ja vakiovakuutusehdoista poikkeavalla tavalla.

f) Vakuutussopimuslain 20.2 a §:ssä on erityinen henkivakuutuksen sopimusehtojen muuttamista koskeva säännös. Se rajaa vakuutusyhtiön oikeuden muuttaa henkivakuutuksen sopimusehtoja vain sellaisiin tilanteisiin, joissa muutokseen on erityistä syytä yleisen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen vuoksi. Henkivakuutuksen sopimusehtojen muuttamista koskevien lain esitöiden mukaan (HE 114/1993, s. 38) muutoksen on oltava huomattava ja sellainen, että sitä ei ole voitu ennakolta ottaa huomioon tavanomaisessa riskinmäärityksessä. Lisäksi laissa edellytetään, että muutoksen johdosta vakuutussopimuksen sisältö ei muutu olennaisesti alkuperäiseen sopimukseen verrattuna. Vakuutusyhtiö on varannut vakuutukseen sovellettavien sopimusehtojen kohdassa 10.1 tämän muutosoikeuden.

g) Henkivakuutuksen sopimusehtoja ei voida muuttaa pelkästään sillä perusteella, että korkotasossa on tapahtunut muutos, vaan laki edellyttää lisäksi korkotason muutoksesta johtuvan erityisen syyn olemassaoloa. Vakuutussopimuslain esitöissä ei ole tarkennettu sitä, minkälaisissa olosuhteissa sopimusehtojen muuttamiseen on erityistä syytä. Voimassa olevan vakuutussopimuslain valmistelua edeltäneen oikeusministeriön henkilövakuutuslakiehdotuksen (Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisu 16/1985, s. 176–177) mukaan ”[e]rityisellä syyllä tarkoitettaisiin jotakin sellaista yllättävää -- korkotasossa tapahtunutta muutosta, jonka johdosta vakuutuksen ylläpitäminen alunperin sovituilla maksuilla ja ehdoilla ei enää ole mahdollista. Muutoksen tulisi olla sellainen, ettei sitä tavanomaisessa riskinmäärityksessä ole voitu ennakolta havaita, minkä lisäksi vaadittaisiin, että muutos on huomattava”.

h) Vakuutussopimuslaissa tai sen esitöissä ei ole myöskään yksilöity sitä, minkälaisia seikkoja korkotason muutosta arvioitaessa tulisi pitää silmällä. Tällaisen määrittelyn puuttuessa Vakuutuslautakunta katsoo, että arvioinnissa lähtökohtana tulee pitää yleistä korkotasoa. Lautakunta ei pidä riittävänä tarkastella pelkästään valtion joukkovelkakirjalainojen korkoja, vaan tarkastelussa tulee huomioida myös esimerkiksi keskeiset markkinakorot ja niiden kehitys sekä markkinoilla talletuksille myönnettävät korot. Yleisen korkotason muutosta ja sen ennakoimattomuutta pitkäaikaisessa henkivakuutustoiminnassa arvioitaessa tarkastelua ei voida tehdä pistemäisesti, vaan huomiota tulee kiinnittää korkojen pidempiaikaiseen tasoon ja kehitysnäkymiin.

i) Vakuutusyhtiö on vastineessaan selvittänyt Suomen valtion 10-vuotisten joukkovelkakirjalainojen korkotasoa. Vakuutusyhtiön mukaan se ei pysty sijoittamaan eläkevakuutusmaksuja niin, että niille saisi 4,5 prosentin tuoton. Se kertoo pyrkivänsä ehtomuutoksella varmistamaan, että se pystyy maksamaan 31.12.2016 mennessä karttuneille eläkesäästöille alentamattoman laskuperustekoron mukaisen tuoton. Selvityksen mukaan nyt tarkasteltavista 4,5 prosentin laskuperustekorolla myönnetyistä vapaaehtoisista eläkevakuutuksista on sovittu keskimäärin vuonna 1998. Myös B on sopinut vakuutuksestaan vuonna 1998. Vakuutusyhtiön esittämän selvityksen perusteella Suomen valtion 10-vuotisten joukkovelkakirjalainojen korkotaso on olennaisesti alentunut verrattaessa 1990-luvun jälkipuolen ja 2010-luvun puoliväliä.

j) Vakuutuslautakunta pitää yleisesti tunnettuna, että viime vuosina markkinakorot ovat olleet poikkeuksellisen matalia tai negatiivisia. Myös talletuksille maksettavat korot ovat olleet poikkeuksellisen matalia. Markkinakorkojen ja talletuksille maksettavien korkojen tasossa on tapahtunut merkittävä muutos, kun verrataan 1990-luvun jälkipuolen tilannetta nyt vallitsevaan tilanteeseen. Lautakunta toteaa, että kun nykyistä korkotasoa tarkastellaan 1990-luvulla ennakoitavissa olleiden kehitysnäkymien perusteella, pitkäksi muodostuneen erittäin matalan tai negatiivisen korkotason kausi on ollut ennakoimaton. Verrattuna 1990-luvun jälkipuolen tilanteeseen ja vakuutuksille tuolloin sovittuun 4,5 prosentin laskuperustekorkoon korkotasossa on siten tapahtunut merkittävä muutos.

k) Vakuutusyhtiön vastineista ei ilmene, että tarkasteltavana olevan vakuutuskannan vakuutussopimusten vastuut olisivat korkotason muutoksen seurauksena vaarantaneet vakuutusyhtiön vakavaraisuutta. Yhtiö ei ole myöskään tarkemmin selvittänyt syitä, joiden nojalla sen olisi ollut välttämätöntä toteuttaa näiden vakuutuksien vastuuseen liittyvää sijoitustoimintaa vastineessaan kuvaamallaan tavalla. Korkotason huomattava määrällinen aleneminen ja ennen kaikkea korkotason jääminen pitkäaikaisesti kysymyksessä olevien vakuutussopimusten myöntämisajan korkotasoa merkittävästi alhaisemmaksi muodostavat kuitenkin yllä kuvatut seikat huomioiden vakuutussopimuslain 20.2 a §:n mukaisen erityisen syyn vakuutusehtojen muuttamiselle. Vakuutusyhtiö on osoittanut korkotason muutoksesta johtuvan perusteen muuttaa näiden vapaaehtoisten eläkevakuutuksien laskuperustekorkoa koskevaa sopimusehtoa.

l) Vakuutusehtojen mukaan vakuutusmaksua ja muita sopimusehtoja voidaan muuttaa korkeintaan muutoksen perustetta vastaavasti. Kun käsillä on yleisen korkotason muuttumista koskeva muutosperuste, tulee ehtomuutoksen merkitystä verrata yleisessä korkotasossa tapahtuneen muutoksen suuruuteen. Vakuutuslautakunta katsoo, että verrattaessa 1990-luvun jälkipuolen korkotasoa ehtomuutoksen toteuttamishetken korkotasoon yleisessä korkotasossa on tapahtunut määrällinen muutos, joka oikeuttaa vakuutusyhtiön tekemään muutokseen eli laskuperustekoron laskemiseen 4,5 prosentista 1,0 prosenttiin ja samalla tehtävään vakuutusmaksusta perittävän kustannuksen alentamiseen 8 prosentista 5 prosenttiin.

m) Vakuutusyhtiöllä ei ole oikeutta muuttaa henkivakuutuksen sopimusehtoja yksin sillä perusteella, että muutokseen on erityistä syytä korkotason muutoksen vuoksi. Lisäksi edellytetään, että muutoksen johdosta vakuutussopimuksen sisältö ei muutu olennaisesti alkuperäiseen sopimukseen verrattuna. Vakuutussopimuslain sanamuodon perusteella muutoksen olennaisuutta voidaan arvioida sekä koko vakuutuskantaa eli samoilla vakuutusehdoilla ja laskuperusteilla sovittujen vakuutusten joukkoa että yksittäistä vakuutuksenottajaa ja hänen asemaansa koskevilla perusteilla. Vakuutussopimuslain 20 a §:ssä tarkoitetut vakuutusmaksun ja muiden sopimusehtojen muutosperusteet koskevat pykälässä edellytettyjen tekijöiden luonteen perusteella aina koko vakuutuskantaa. Henkivakuussopimuksen sisällön muuttamista koskevan rajoituksen tarkoituksena on suojata vakuutuksenottajaa olennaisilta ehtomuutoksilta. Tämän takia muutoksen merkityksellisyyttä tulee tarkastella vakuutuksenottajan näkökulmasta. Vaikka vakuutussopimuslain 20 a §:n muutosperusteet koskevat koko vakuutuskantaa koskevia seikkoja, henkivakuutussopimuksen muutoksen olennaisuutta rajoittava säännös suojaa viime kädessä yksittäistä vakuutuksenottajaa.

n) Finanssivalvonta on kannanotossaan 3/2014 käsitellyt henkivakuutuksen ehtojen muuttamista vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta. Kannanoton mukaan Finanssivalvonta tulkitsee sopimuksen sisällön olennaiseksi muutokseksi esimerkiksi sen, että vakuutuksenottajalle jo kertynyttä etuutta ja sille luvattua laskuperustekorkoa heikennetään. Kyseinen lausuma ei sisällä kannanottoa, jonka mukaan laskuperustekoron heikentämistä ei myös muissa tilanteissa voitaisi katsoa sopimuksen sisällön olennaiseksi muutokseksi.

o) Vapaaehtoisen eläkevakuutussopimuksen tarkoituksena on kerryttää vakuutusmaksujen ja niille annettavien hyvitysten perusteella eläkettä. Kysymyksessä on sidottu säästämisen muoto, jonka tarjoama eläke-etuus tulee käytettäväksi vakuutuksenottajan toimeentulona. Vakuutuksenottajalle on vapaaehtoisen eläkevakuutuksen kohdalla keskeistä se, millaisen eläke-etuuden sopimus hänelle antaa. Laskuperustekoron alentaminen vähentää vakuutuksen kokonaistuottoa, mikä pienentää vakuutuksen perusteella muodostuvan eläke-etuuden määrää. Vakuutuslautakunta katsoo, että arvioitaessa tässä tapauksessa sitä, onko vakuutussopimus muuttunut olennaisesti alkuperäiseen sopimukseen verrattuna, ratkaisevaa ei ole se, kuinka suuri korkoprosentin muutos on, vaan se, millainen vaikutus tuottoa pienentävällä ehtomuutoksella on vakuutussopimuksen muodostamaan eläke-etuuteen.

p) Vakuutussopimuslain mukaan muutoksen olennaisuutta tulee arvioida vertaamalla muutettua sopimusta alkuperäiseen sopimukseen. Vakuutussopimuksen mukaan vakuutuksenottaja voi poiketa vakuutuksen maksusuunnitelmasta maksamalla vakuutusmaksuja maksusuunnitelmaa vähemmän tai enemmän. Lisäksi vakuutetulla on oikeus muuttaa eläkeaikaa vakuutusehdoista ilmenevällä tavalla. Vakuutussopimukseen alun perin sovittu maksusuunnitelma ja eläkeaika osoittavat kuitenkin sopimuksen alkuperäisen sisällön, jonka perusteella vakuutuksenottaja on muodostanut perustellun käsityksen vakuutussopimuksen mahdollistavista etuisuuksista. Tämän takia sopimuksen sisällön muuttumista tarkasteltaessa arvioinnin lähtökohtana on perusteltua pitää vakuutussopimusten alkuperäisten maksusuunnitelman ja eläkeaikojen perusteella muodostuvia etuuksia.

q) Laskuperustekorkoisessa vapaaehtoisessa eläkevakuutuksessa vakuutetulle maksettava eläke muodostuu vakuutuksenottajan maksamista vakuutusmaksuista sekä laskuperustekorosta ja mahdollisista asiakashyvityksistä muodostuvasta tuotosta. Vakuutussäästöä hyvitetään laskuperustekorolla myös eläkeaikana. Vakuutusyhtiön ilmoittama laskuperustekoron muutos pienentää vakuutuksen tuottoa. Laskuperustekoron ja vakuutusmaksusta perittävän maksun muutos ei koske ennen 1.1.2017 maksettuja vakuutusmaksuja. Näin ollen alun perin sovitun laskuperustekoron ohella ehtomuutoksesta seuraavaan eläke-etuuden muuttumiseen vaikuttaa erityisesti se, kuinka kauan vakuutusmaksuja on maksettu, sekä se, kuinka kauan maksusuunnitelman mukaista säästöaikaa on jäljellä. Arvioinnissa tulee tarkastella ehtomuutoksen vaikutusta tuoton kertymiseen yli koko vakuutussopimuksen voimassaoloajan.

r) Tämän vakuutuskannan vakuutussopimukset on solmittu keskimäärin vuonna 1998. Vakuutuslautakunta toteaa, että näissä vakuutuksissa vakuutusmaksuja on maksettu miltei 20 vuotta. Keskimääräisellä vakuutuksenottajalla on jäljellä maksusuunnitelman mukaista säästöaikaa noin 5 vuotta. Vakuutusyhtiön esittämän laskelman perusteella maksusuunnitelman mukaisia maksuja maksavan keskimääräisen vakuutetun kohdalla muutos vähentäisi vakuutetun näkökulmasta vakuutukseen tuottoa, kun tarkastellaan eläkkeinä maksettavaa kokonaissummaa vähennettynä kaikilla maksusuunnitelman mukaisilla vakuutusmaksuilla, noin 6 prosenttia ilman mahdollisen asiakashyvityksen osuutta. Tämä pienentäisi keskimääräisen vakuutetun kohdalla kuukausieläkettä noin 3 prosenttia. Vakuutusyhtiön ilmoittaessa muutoksesta B:llä on ollut jäljellä maksusuunnitelman mukaista säästöaikaa alle 2 vuotta. Hänen vuonna 1998 sovitun vakuutussopimuksen kohdalla vakuutuksen kokonaistuotto vähenisi edellä kuvatulla tavalla tarkasteltuna muutoksen johdosta noin 1,3 prosenttia, mikä johtaisi kuukausieläkkeen pienenemiseen noin 0,6 prosentilla. Euromääräisesti tämä merkitsisi B:n kohdalla alkuperäisen sopimuksen sisällön muodostaman kuukausieläkkeen alenemista 900,21 eurosta 895,08 euroon.

s) Tarkasteltaessa tämän vakuutuskannan vakuutuksia keskimäärin vakuutusyhtiön ilmoittama ehtomuutos ei vaikuta merkittävästi vakuutussopimuksen perusteella yli vakuutuksen voimassaoloajan muodostuvaan kokonaistuottoon eikä muuta olennaisesti vakuutuksesta maksettavan kuukausieläkkeen määrää suhteellisesti tai euromääräisesti tarkasteltuna. B:n vakuutussopimuksen kohdalla ehtomuutoksen vaikutus vakuutussopimuksen kokonaistuottoon ja kuukausieläkkeen määrään on vielä pienempi kuin vakuutuskannassa keskimäärin. Vakuutuslautakunta katsoo, että B:n vakuutuksessa laskuperustekoron alentaminen 1.1.2017 ja sen jälkeen maksettavien vakuutusmaksujen osalta 4,5 prosentista 1,0 prosenttiin samalla, kun vakuutusmaksusta perittävää maksua alennetaan 8 prosentista 5 prosenttiin, ei muuta olennaisesti vakuutussopimuksen sisältöä alkuperäiseen sopimukseen verrattuna.

t) Vakuutuslautakunta toteaa lopuksi, että vakuutusyhtiön tulee vakuutusyhtiölain 13:2.1 §:stä ilmenevän kohtuusperiaatteen mukaisesti jakaa ylijäämäänsä sellaisille vakuutussopimuksille, jotka ovat oikeutettuja lisäetuihin. Tämä koskee muun ohella myös sellaista mahdollista ylijäämää, joka muodostuu korkotason mahdollisen myöhemmän nousemisen johdosta.

Lopputulos

Vakuutusyhtiön tekemä ehtomuutos eli laskuperustekoron ja vakuutusmaksusta perittävän kustannuserän muuttaminen on ollut lain ja vakuutusehtojen mukainen. Muutos on tullut tehokkaasti voimaan.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat laajennetussa jaostossa Vakuutuslautakunnan puheenjohtaja Melander, puheenjohtajat Norio-Timonen, Norros ja Raulos sekä jäsenet Ahlroth, Helenius, Kummoinen ja Niklander.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Vakuutuslautakunnan puheenjohtaja Melander

Sihteeri Korkeamäki

 

Tulosta