Haku

VKL 306/15

Tulosta

Asianumero: VKL 306/15 (2016)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 09.09.2016

Oikeusturvaedun myöntäminen. Vakuutuksen korvauspiiri. Rajoitusehto. Oliko kyse huoneenvuokrasuhteeseen liittyvästä asiasta? Liikehuoneiston kunto.

Tapahtumatiedot

Asunto-osakeyhtiö A vuokranantajana oli tehnyt 3.12.2013 B Oy:n kanssa liikehuoneiston vuokrasopimuksen omistamastaan liiketilasta. Liikehuoneiston ilmanvaihdossa ja sisälämpötilassa oli keväällä 2014 ilmennyt ongelmia, joista B Oy oli reklamoinut asunto-osakeyhtiölle pyytäen muun muassa lupaa ilmalämpöpumpun asentamiseen ja vaatien vuokran alentamista. B Oy:n mielestä liikehuoneisto ei täyttänyt sille laissa asetettuja vaatimuksia. Asunto-osakeyhtiö ei suostunut B Oy:n vaatimuksiin. B Oy:n jätettyä vuokria maksamatta asunto-osakeyhtiö A oli nostanut sitä vastaan 1.9.2014 käräjäoikeudessa huoneenvuokrasaatavia ja vuokrasopimuksen purkamista koskeneen kanteen. B Oy nosti puolestaan vastakanteen asunto-osakeyhtiötä vastaan vaatien muun muassa vuokran alentamista ja vahingonkorvausta. Asunto-osakeyhtiö A on hakenut mainittuihin asioihin oikeusturvaetua.

Vakuutusyhtiö on 3.2.2015 ja 20.2.2015 päivätyillä korvauspäätöksillään kieltäytynyt myöntämästä oikeusturvaetua huoneenvuokrasaatavaa ja vuokrasopimuksen purkamista koskeneeseen asiaan, koska vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvattu kuluja asiassa, joka liittyi huoneenvuokrasuhteeseen. B Oy:n nostaman vastakanteen osalta vakuutusyhtiö on vedonnut vakuutusehtojen kohtaan 4.3, jonka mukaan kyseessä on yksi vakuutustapahtuma silloin, kun vakuutetulla on useita riita-, rikos- tai hakemusasioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeuden loukkaukseen. Vakuutusyhtiö on katsonut, että kyse oli yhdestä vakuutustapahtumasta, sillä huoneenvuokrasaatavaa koskenut kanne ja vastakanne perustuivat samaan huoneiston ilmanvaihdon ongelmaan. Kyse oli myös nimenomaisesti huoneenvuokrasuhteeseen liittyneestä asiasta. Vakuutusyhtiö ei ole muuttanut kantaansa myöskään sisäisessä muutoksenhakukäsittelyssään 23.3.2015 antamassaan päätöksessä.

Asiakkaan valitus

Asunto-osakeyhtiö A on pyytänyt lautakunnan ratkaisusuositusta siitä, oliko vakuutusyhtiön päätös oikeusturvaedun epäämisestä vakuutusehtojen mukainen.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut, että vakuutusehtojen rajoituksessa käytetty ilmaisu "liittyy" on kattavuudeltaan laveampi kuin ilmaisu "koskee". Teoksen Eskuri - Pirinen - Jyrinjärvi: Oikeusturvavakuutus (Vaajakoski 2007, s. 48) mukaan tämän rajoitusehdon mukaan asian tulee liittyä ehtokohdassa mainittuihin toimintoihin eli asialla tulee olla jonkintasoinen looginen todettavissa oleva yhteys kyseiseen toimintaan. Vakuutuslautakunta on ottanut samankaltaiseen asiaan kantaa ratkaisusuosituksellaan VKL 738/04.

Asunto-osakeyhtiö A:n ja B Oy:n välisissä riidoissa oli kysymys siitä, oliko vuokrahuoneisto vuokrasopimuksen mukaisessa ja vuokralaisen toiminnan kannalta soveliaassa kunnossa, ja toisaalta, oliko vuokralaisella oikeus pidättäytyä vuokranmaksusta, kun se katsoi, että näin ei ollut. Riidat liittyivät näin ollen huoneenvuokrasuhteeseen.

Asunto-osakeyhtiö A:n kanne koski erääntyneitä vuokrasaatavia ja vuokrasuhteen irtisanomista. Vuokralaisen vastakanne koski vuokranmaksuvelvollisuutta, vuokrasuhteen irtisanomista ja vahingonkorvausvaatimusta asunto-osakeyhtiöltä. Käräjäoikeus oli yhdistänyt kanteet samassa käsittelyssä käsiteltäviksi. Molemmat asiat perustuivat samaan olosuhteeseen ja oikeustoimeen eli vuokrasopimukseen. Kysymyksessä oli siten vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla yksi vakuutustapahtuma.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, onko vakuutusyhtiö velvollinen myöntämään vakuutuksenottajana olevalle asunto-osakeyhtiö A:lle oikeusturvaedun sen ja asunto-osakeyhtiöltä liikehuoneiston vuokranneen B Oy:n väliseen riitaan. Erityisesti asiassa on kyse siitä, onko asunto-osakeyhtiö A:n nostamassa kanteessa ja B Oy:n nostamassa vastakanteessa ollut kyse vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle rajoitetusta huoneenvuokrasuhteeseen liittyneestä riidasta ja onko mainittujen kanteiden mukaisissa asioissa kyse vain yhdestä vakuutustapahtumasta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Asiaan sovellettavien 1.1.2014 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan OI 01 mukaan vakuutusyhtiö sitoutuu näiden ehtojen sekä Yleisten sopimusehtojen (YL) mukaisesti korvaamaan vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä vakuutuskirjaan merkityn kiinteistön ja sillä sijaitsevien rakennusten omistukseen, hallintaan, hoitoon tai käyttöön liittyvissä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa OI 4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa.

Ehtojen kohdan OI 04 4.1 mukaan riita- ja hakemusasiassa vakuutustapahtumalla tarkoitetaan riidan syntymistä. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on todisteellisesti ja yksilöidysti kiistetty perusteen tai määrän osalta. Saman ehtokohdan mukaan kysymyksessä on yksi vakuutustapahtuma silloin, kun vakuutetulla on useita riita-, rikos- tai hakemusasioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen taikka samaan tai samanlaiseen, vaikkakin eriperusteiseen vaatimukseen.

Vakuutusehtojen kohdan 0I 05 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja muiden muassa asiassa, joka liittyy huoneenvuokrasuhteeseen.

Asian arviointi

Lautakunnalle toimitettujen asiakirjojen perusteella kysymys on ollut riita-asioista, joissa asunto-osakeyhtiö A on ensin nostanut käräjäoikeudessa kanteen siltä liikehuoneiston vuokrannutta B Oy:tä vastaan huoneenvuokrasaatavia ja vuokrasopimuksen purkamista koskeneessa asiassa, ja B Oy on tämän jälkeen nostanut vastakanteen vaatien muun muassa vuokran alentamista ja vahingonkorvausta. Lautakunta toteaa, että molempien kanteiden perusteena ovat olleet kysymyksessä olleeseen liikehuoneiston vuokrasopimukseen perustuneet erimielisyydet siitä, onko vuokrasopimuksen kohteena ollut liikehuoneisto ollut liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain (482/1995) 18 §:n mukaisessa siltä kohtuudella vaadittavassa kunnossa.

Lautakunta katsoo, että molemmissa kanteissa on näin ollen ollut kyse riita-asioista, jotka ovat koskeneet samaa huoneenvuokrasuhdetta ja samaa olosuhdetta eli vuokratun liikehuoneiston kunnon asianmukaisuutta. Tässä tapauksessa vakuutusehtojen kohdassa OI 05 on rajoitettu vakuutuksen korvauspiiriin ulkopuolelle jo laajemminkin kaikki sellaiset riidat, jotka pelkästään liittyvät huoneenvuokrasuhteeseen. Tämän vuoksi lautakunta pitää asianmukaisena vakuutusyhtiön päätöstä kieltäytyä oikeusturvaedun myöntämisestä kysymyksessä oleviin riita-asioihin.

Lopputulos

Lautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Isokoski

 

Jäsenet:

Akselinmäki

Jaakkola

Makkula

Paloranta

Sjögren

Tulosta