Haku

VKL 306/14

Tulosta

Asianumero: VKL 306/14 (2014)

Vakuutuslaji: Venevakuutus

Ratkaisu annettu: 21.10.2014

Johtuiko veneen kiinnityskettingin katkeaminen ja veneen vaurioituminen vakuutusehtojen mukaan korvattavasta myrskystä?

Tapahtumatiedot

Asiakkaan vene oli elokuussa 2013 kiinnitettynä poijuun, joka oli kiinnitetty betoniankkuriin. Poijun ja ankkurin välinen liitosketju oli katkennut, jolloin vene ajautui rantakivikkoon ja sen vasen kylki vaurioitui niin, että vene alkoi täyttyä vedellä ja vajosi hiekkapohjaan.

Vakuutusyhtiö ei korvannut veneen vahinkoja vedoten siihen, ettei vahinko ole aiheutunut vakuutusehtojen mukaisesta myrskystä.

Asiakkaan valitus

Asiakas katsoo, että veneen vaurioituminen johtuu myrskystä ja vahinko pitäisi korvata vakuutuksesta. Asiakkaan mukaan lähimmät säähavaintoasemat sijaitsevat kohtuuttoman kaukana vahinkopaikasta eivätkä niiden maantieteelliset olosuhteet yhtä lukuun ottamatta vastaa vahinkopaikkaa. Tällaiset mittauspaikat eivät voi luotettavasti kertoa vahinkopaikan sääolosuhteista. Lisäksi tuulennopeuksien mittaaminen on myös Ilmatieteenlaitoksen mukaan hyvin haasteellista, sillä pienetkin esteet saattavat vaikuttaa mittaustuloksiin. Näin ollen se, ettei vahinkopaikkaa lähimmillä tuuliasemilla ole mitattu vakuutusehtojen mukaisen myrskyn edellyttämiä tuulennopeuksia ei todista, ettei vahinkopaikalla olisi voinut olla myrsky.

Asiakkaan mukaan vakuutusyhtiön ehto, jonka mukaan tuulennopeuksia arvioidaan lähimpänä sijaitsevien virallisten mittausasemien mukaan, on kohtuuton. Vakuutusyhtiön olisi tuotetta myytäessä pitänyt kertoa asiakkaalle, että mittauspisteiden harvan sijainnin takia korpijärvien sääolosuhteita ei pystytä arvioimaan yhtä luotettavasti kuin merialueilla, joissa mittauspaikkoja on tiheästi.

Asiakas vaatii, että säähavaintoasemien sijaitessa näin kaukana vahinkopaikasta, tulisi tuulennopeuksien arvioinnin perustua ennemminkin paikallisten asukkaiden havaintoihin. Useat paikalliset asukkaat ovat kertoneet, että vahinkopaikalla oli yöllä kunnon myrsky, joka katkoi puista oksia ja lennätti ulkona olleita tavaroita. Veneen kiinnityskettinki oli ehjä ja vahva lukuun ottamatta sen katkeamiskohtaa. Näillä perusteilla asiakas katsoo näyttäneensä, että veneen vahinko johtui myrskystä, jonka tuulennopeus oli vakuutusehtojen mukainen.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää asiakkaan korvausvaatimuksen. Yhtiö katsoo, ettei vakuutusehtojen tarkoittamaa vahinkotapahtumaa ole sattunut, sillä keskituulennopeus lähimmällä tuuliasemalla ei ole ylittänyt ehdoissa määriteltyä tuulilukemaa. Yhtiön mukaan se, ettei keskituulennopeus ole lähimmillä mittausasemilla ylittänyt edes kymmentä metriä sekunnissa, asettaa hyvin epätodennäköiseksi sen, että vahinkopaikalla tuulennopeus olisi voinut ylittää vakuutusehdoissa vaaditun 15 m/s. Lisäksi mittausasemat antavat hyvän kuvan alueen tuulitilanteesta, sillä tuulirintamat eivät synny sillä tavoin paikallisesti, ettei ympäröivillä mittausasemilla olisi ollut tietoja vahinkopaikan korkeammista tuulennopeuksista. Tapahtuma-alueen yli ei ole mennyt myöskään ukkosrintamaa.

Asiakkaan toimittamista todistajanlausunnoista yhtiö toteaa, että ne ovat hyvin yleisluontoisia, eikä yksikään todistaja ei suoraan ole arvioinut tuulennopeutta. Vaikka vahinkohetken olosuhteiden kuvailuista voidaan saada suuntaa antavia arvioita, niiden luotettavuuteen vaikuttaa kuitenkin aistihavaintojen yleinen alttius virheille. Vaikka osa todistajista on käyttänyt sanaa myrsky, sillä ei kuitenkin normaalissa kielenkäytössä ole yhteyttä tuulennopeuteen. Yhtiön katsoo, että kertomuksista voidaan päätellä, että tuuli on ehkä puuskissa saattanut ylittää 17 m/s rajan. Puuskien voimakkuuden ollessa tätä luokkaa keskituulennopeus kuitenkin jää tyypillisesti selvästi alle 15 metrin sekunnissa.

Vakuutusehtojen väitetystä kohtuuttomuudesta yhtiö toteaa, että vakuutusehdolla, jonka mukaan myrskyksi katsotaan sääolosuhteet, joissa keskituulennopeus (10 min) on ylittänyt 15 metriä sekunnissa vahingon tapahtumapaikkaa lähinnä olevalta säähavaintoasemalta mitattuna, on pyritty asettamaan vakuutustapahtumalle selkeä ja objektiivinen määrittely. Yhtiö myös käytännössä huomioi yksittäisen mittausaseman tuulituloksen epävarmuuden ja selvittää tämän vuoksi useampien mittausasemien tuulilukemat. Lisäksi yhtiö katsoo, että edes ehdon kohtuuttomaksi katsominen ei tässä tapauksessa johtaisi vahingon korvaamiseen, sillä korvauksen hakija ei ole muutenkaan kyennyt saattamaan varsin epätodennäköiseksi, että keskituulennopeus olisi vahinkohetkellä ollut alle 15 m/s.

Selvitykset

Vakuutuksenottaja on hankkinut useita todistajanlausuntoja, joissa paikalliset asukkaat kuvailevat tapahtumapaikan vahinkohetken sääolosuhteita.

Vakuutusyhtiö on pyytänyt vahinkopaikkaa lähimpien mittauspisteiden tuulilukemia ilmatieteenlaitokselta. Vahinkopaikkaa lähimmillä asemilla on mitattu seuraavia tuulennopeuksia:

X (47 km länteen vahinkopaikalta): keskituulennopeus 6,7 m/s (23.8. klo 12.30) ja puuskissa 10,8 m/s (23.8. klo 14.40)

Y (55 km lounaaseen vahinkopaikalta): keskituulennopeus 5,5 m/s (21.8. klo 15 ja 16 välillä) ja puuskissa 12,0 m/s (22.8. klo 15 ja 16 välillä)

Z (69 km länteen vahinkopaikalta): keskituulennopeus 7,7 m/s (23.8. klo 13 ja 14 välillä) ja puuskissa 10,9 m/s (23.8. klo 12 ja 13 välillä)

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on kyse siitä, onko vakuutuksenottaja näyttänyt, että vahinko johtuu myrskystä, jonka keskituulennopeus kymmenen minuutin ajan on vahinkopaikkaa lähinnä olevalta mittausasemalta mitattuna ylittänyt 15 metriä sekunnissa.

Lisäksi on kyse siitä, johtaako vakuutusehto, jonka mukaan keskituulennopeus arvioidaan vahingon tapahtumapaikkaa lähinnä olevan säähavaintoaseman mittauksen perusteella, tässä tapauksessa asiakkaan kannalta sellaiseen kohtuuttomuuteen, että ehtoa voitaisiin sovitella tai jättää se huomioon ottamatta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 20.1 mukaan vakuutuksesta korvataan kohdassa 23 mainittujen korvaussäännösten mukaan vahingot, jotka ovat aiheutuneet vakuutuksen kohteelle myrskystä tai jos vene on ollut laiturissa, poijussa, tai telakoituna ja keskituulennopeus on ollut yli 15 m/s mitattuna vahinkopaikkaa lähinnä olevalta mittausasemalta.

Kuluttajansuojalain 4 luvun 1 pykälän mukaan jos tässä laissa tarkoitetun sopimuksen ehto on kuluttajan kannalta kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan sovitella tai jättää se huomioon ottamatta. Sopimuksen ehtona pidetään myös vastikkeen määrää koskevaa sitoumusta. Kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon sopimuksen koko sisältö, osapuolten asema, sopimusta tehtäessä vallinneet olot ja, jollei 2 §:stä muuta johdu, olojen muuttuminen sekä muut seikat.

Asian arviointi

Tapauksessa on riidatonta, että tuulennopeus vahinkopaikkaa lähimmillä mittausasemilla on jäänyt kauas vakuutusehtojen edellyttämästä tuulennopeudesta. Asiakas on esittänyt, että tuulennopeuden arviointi vahinkopaikkaa lähimpien säähavaintoasemien mittausten perusteella on tässä tapauksessa kohtuutonta ja arviointi pitäisi tehdä paikallisten asiakkaiden arvioiden perusteella. Toisaalta vakuutusyhtiökään ei ole vaatinut, että tuulennopeuden arvioinnin pitäisi perustua pelkästään lähimpien havaintoasemien mittaustuloksiin.

Vakuutusehtojen mukaan kyseessä on myrskyvahinko, jos vene on ollut laiturissa, poijussa, tai telakoituna ja keskituulennopeus on ollut yli 15 m/s mitattuna vahinkopaikkaa lähinnä olevalta mittausasemalta. Ehtoa voidaan tulkita niin, että tuulennopeuden arvioinnin lähtökohtana on mittaustulos. Tällöin sääasemalla mitatun tuulennopeuden ei välttämättä tarvitsisi ylittää vaadittu 15 m/s, jos mittauksen perusteella olisi muu näyttö huomioon ottaen todennäköistä, että vahinkopaikalla on ollut vakuutusehtojen mukainen myrsky. Ehdon voidaan siis katsoa asettavan objektiivinen lähtökohta arvioinnille siitä, onko vakuutusehtojen mukainen vahinkotapahtuma sattunut. Ehto ei siten sulje pois korvauksenhakijan mahdollisuutta esittää muuta näyttöä vakuutusehtojen mukaisesta myrskystä, eikä ehtoa näin voida pitää kohtuuttomana.

Asiakkaan hankkimat paikallisten asukkaiden lausunnot kertovat vahinkopaikalla harvinaisen kovasta tuulesta. Ne eivät ilmatieteenlaitoksen tuulitaulukon mukaankaan osoita, että keskituulennopeus olisi ollut yli 15 metriä sekunnissa. Puuskissa tuuli voi olla huomattavasti kovempaa kuin keskituulennopeus, joten asiakkaan toimittamissa lausunnoissa kuvatut vahingot kuten puiden oksien katkeilu ja kukkaruukkujen kaatuminen voivat hyvin todennäköisesti johtua puuskista. Ilmatieteen laitoksen internet-sivujen mukaan tuulen puuskat ovat yleensä noin 1,5-2 kertaa kovempia kuin keskituulennopeus. Jos keskituulennopeus on 15 m/s, ovat puuskat todennäköisesti yli 22 m/s. Tällainen tuuli voi Ilmatieteenlaitoksen tuulitaulukon mukaan jo esimerkiksi katkoa puita tai vaurioittaa heikohkoja rakennuksia. Tällaisista vahingoista ei asiakkaan toimittamissa lausunnoissa kuitenkaan ole mainintoja. Lautakunnan käsitys on, että mikäli keskituulennopeus olisi ollut yli 15 metriä sekunnissa, olisivat puuskat aiheuttaneet todennäköisesti vielä nyt kuvattua suurempia vahinkoja.

Lähimmät kolme säähavaintoasemaa, joilta vakuutusyhtiö on pyytänyt tietoja tuulennopeuksista, sijaitsevat usean kymmenen kilometrin päässä vahinkopaikalta. Vahinkopaikkaa lähimmillä säähavaintoasemilla mitatut keskituulentuulennopeudet ovat jääneet kauas vakuutusehtojen edellyttämästä nopeudesta, joten mittausten perusteella vaikuttaa varsin epätodennäköiseltä, että vahinkopaikalla tuulennopeus olisi ylittänyt vaaditun 15 m/s 10 minuutin ajan. Asiakas on katsonut, että tässä tapauksessa sovellettava vakuutusehto asettaisi hänen näyttövelvollisuutensa sattuneesta vahingosta kohtuuttoman korkeaksi. Periaatteessa voisi olla mahdollista, että vahinkopaikan sääolosuhteet poikkeaisivat huomattavastikin havaintoasemien olosuhteista. Asiakaan hankkima näyttö ei kuitenkaan osoita, että vahinkopaikan keskituulennopeus olisi hyvin todennäköisesti ollut yli 15 metriä sekunnissa. Näytön arviointiin ei vaikuta se, että asiakkaalle ei vakuutuksen myyntitilanteessa ole selostettu, miten tuulennopeutta käytännössä arvioidaan, sillä myyntitilanteessa ei voida olettaa ehtojen tämän tasoista läpikäyntiä.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta katsoo tapauksessa jäävän näyttämättä, että vahinko olisi johtunut vakuutusehtojen mukaisesta myrskystä. Lisäksi lautakunta katsoo, että myrskyä koskeva vakuutusehto ei ole kohtuuton.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia