Haku

VKL 306/12

Tulosta

Asianumero: VKL 306/12 (2013)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 25.01.2013

Kiinteistönomistajan vastuu Vastuu puiden kunnosta huolehtimisesta

Tapahtumatiedot

A:n omistaman auton päälle oli pudonnut 28.11.2011 ja uudemman kerran 2.12.2011 oksa auton ollessa pysäköitynä vakuutuksenottajana ja vakuutettuna olevan asunto-osakeyhtiön pysäköintipaikalla. Korvausta autolle aiheutuneista esinevahingoista haettiin asunto-osakeyhtiön kiinteistövakuutuksesta.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Yhtiö on antanut korvauspäätöksen 10.2.2012 sekä käsitellyt asiaa uudelleen 10.4.2012. Yhtiö on todennut ensimmäisen vahinkotapahtuman 28.11.2011 osalta, ettei yhtiö ole korvausvastuussa. Kiinteistönomistaja ei ole tämän vahingon osalta menetellyt tuottamuksellisesti.

Vakuutusyhtiöön toimitettujen valokuvien perusteella mänty, josta oksa on pudonnut, on näyttänyt ulkoisesti terveeltä eikä sen oksissa ole ollut havaittavissa mitään poikkeavaa, kuten kuivumista tai muita epäkohtia, joiden perusteella kiinteistönomistajan olisi pitänyt ryhtyä toimenpiteisiin eli puun oksien harvennukseen tai puun kaatamiseen. Ammattimetsuri oli autolämmityspisteiden uusimisen yhteydessä vuonna 2008 käynyt läpi kaadettavia puita, missä yhteydessä huonokuntoiset puut oli kaadettu. Valittajan autolle 28.11.2011 vahinkoa aiheuttanut mänty oli tuolloin jätetty pystyyn, mikä viittaa siihen, ettei männyssä ollut ammattimetsurinkaan toimesta havaittu epäkohtia, joiden perusteella puu olisi pitänyt kaataa. Mikäli kiinteistönomistajalla ei puun ulkonäön perusteella ole ollut syytä epäillä puun olevan huonokuntoinen, ei omistaja ole vastuussa puun kaatumisesta johtuvasta vahingosta, vaikka puun sittemmin todettaisiinkin olleen huonokuntoinen. Näillä perusteilla kiinteistöyhtiö ei ole vastuussa 28.11.2011 aiheutuneista vahingoista.

Sitä vastoin yhtiö on katsonut, että 2.12.2011 samassa paikassa ja saman puun oksasta aiheutunut vahinko on kiinteistönomistajan vastuuvakuutuksen perusteella korvattava. Samasta puusta on pudonnut oksa auton päälle uudemman kerran 2.12.2011. Tällöin taloyhtiön tiedossa on ollut aiempi, 28.11.2011 sattunut vahinko ja sen johdosta se, että männystä saattaa pudota oksia parkkipaikalla olevien autojen päälle. Taloyhtiöllä olisi ollut vakuutusyhtiön käsityksen mukaan hyvin aikaa 28.11.–2.12.2011 välisenä aikana kaataa puu tai karsia sen oksia. Koska näin ei ole menetelty, on taloyhtiö korvausvastuussa 2.12.2011 sattuneiden vahinkojen osalta.

 

Valitus

A on tyytymätön yhtiön päätökseen ja pyytää lautakunnan ratkaisusuositusta asiasta. A ei voi edelleenkään ymmärtää, että jos taloyhtiö vuokraa hänelle autopaikan puun alta, taloyhtiö ei olisi silloin vastuussa kyseisestä autopaikasta. Myöskään se, että puun kunto on todettu silmämääräisesti terveeksi, ei ole ollut riittävää (vuonna 2008). Aikaa tästä oli kulunut jo vuosia 28.11.2011 sattuneeseen vahinkoon, ja joka tapauksessa kysymys on ollut vain yhden ihmisen arviosta, kun hän on katsonut puuta maasta käsin. Kyseisen puun oksisto on ollut valtava ja edelleen lumikuorman raskauttama.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Yhtiö kiistää vaatimuksen. Yhtiö toteaa, että sen ratkaisu, jossa ensimmäinen vahinkotapahtuma 28.11.2011 on katsottu korvausvastuun piirin ulkopuolelle kuuluvaksi ja 2.12.2011 sattunut tapahtuma puolestaan on katsottu korvattavaksi, on asianmukainen. Asunto-osakeyhtiön ei ole pitänyt tietää ensimmäiseen tapahtumaan liittyen, että puu olisi ollut vaarallinen. Myöskään pysäköintipaikan vierestä aiemmin vuonna 2008 puita kaatanut ja pystyyn jääneitä puita tarkkaillut ammattimies ei ollut arvioinut kyseessä olevaa puuta vaaralliseksi. Yhtiö on menetellyt huolellisesti, kun epäillyt puut on kaadettu, mutta velvollisuutta kaataa kaikkia puita ei ole ollut. Yhtiön ilmoituksen mukaan puita on tarkkailtu vuosittain.

 

Vakuutetun vastine

Vakuutettuna oleva asunto-osakeyhtiö on ilmoittanut lautakunnalle 19.9.2012, ettei sillä ole lisättävää vakuutusyhtiön esittämään vastineeseen. Viesti on toimitettu lautakunnalle vakuutusmeklarin toimesta 20.9.2012 telekopiona.

 

Lautakunnan käytettävissä oleva selvitys

Lautakunnalla on ollut käytettävissä:

  • vahinkoilmoitus 28.11.2011
  • korvauspäätös 12.12.2011
  • A:n lisäselvitys 31.12.2011
  • korvauspäätös 10.2.2012
  • A:n lisäselvitys 27.2.2012
  • korvauspäätös 17.4.2012
  • vakuutusyhtiön sähköpostiviestintää
  • valokuvaliite
  • vakuutusehdot

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Sovellettavan sopimusehdon mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjaan merkityn kiinteistön omistajana toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, jotka todetaan vakuutuskauden aikana ja joista vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Ratkaisu

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko kiinteistönomistaja menetellyt 28.11.2011 sattuneeseen vahinkotapahtumaan liittyen huolimattomasti ja onko vakuutusyhtiö näin ollen velvollinen korvaamaan myös tuon vahingon A:lle.

Tapauksen arviointi

Lautakunnan käytettävissä olevasta valokuvaliitteestä ilmenee, että oksa, joka on pudonnut A:n auton päälle, ei ole ollut laho. Puussa ei ole ollut vuonna 2011 ilmeisesti mitään muitakaan sellaisia vaurioita, jotka huolellisen kiinteistönomistajan olisi tullut havaita ja joihin sen olisi tullut ymmärtää puuttua.

Puuta on tarkkailtu systemaattisesti osana lämmityspaikkaan liittyviä rakennustöitä vuonna 2008 ammattimetsurin toimesta. Puun kaatamiseen tai edes sen oksien karsimiseen ei ole tällöin havaittu olevan tarvetta, vaikka puu on kasvanut jo huomattavan suureksi. Puu ei kasva muutamassa vuodessa kokoa niin merkittävästi, että sen kokoon perustuva riskiarviointi olisi tullut tehdä uudelleen ennen A:n ensimmäistä vahinkotapahtumaa 28.11.2011.

Lautakunnan käsityksen mukaan kertynyt selvitys ei osoita, että kiinteistönomistaja olisi menetellyt 28.11.2011 tapahtuneeseen vahinkoon nähden huolimattomasti. Kysymyksessä on siten myös vastuuvakuutuksen korvausturvan piirin ulkopuolelle jäävä vahinko.

Lautakunta pitää asianmukaisena, että vakuutusyhtiö on katsonut jälkimmäisen eli 2.12.2011 sattuneen vahingon korvattavaksi sillä perusteella, että asunto-osakeyhtiöllä on tuolloin ollut tiedossaan juuri aikaisemmin tapahtunut aikaisempi vahinko. Aikaisempi vahinko on merkinnyt sitä, että yhtiön on tullut sillä perusteella kiinnittää erityistä huomiota nimenomaan tähän puuhun ja ryhtyä karsimaan sen oksia huolimatta siitä, että aikaisemmin vuonna 2008 tällaiseen ei ollut katsottu olevan tarvetta ammattimetsurin suorittamassa tarkastuksessa. Siitä, että jälkimmäinen vahinko on katsottu korvattavaksi, ei kuitenkaan seuraa, että ensimmäistä vahinkotapahtumaa koskeva korvauspäätös olisi virheellinen.

Johtopäätös

Lautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä asianmukaisena.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Korpiola ja Rusanen. Sihteerinä toimi Saarikoski.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia