Haku

VKL 305/15

Tulosta

Asianumero: VKL 305/15 (2016)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 15.01.2016

Toiminnan vastuu. Rajoitusehdon tulkinta. Autokorjaamon vastuu. Työn uudelleen suorittaminen.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajayritys A Oy suoritti henkilöauton kytkimen korjaustyön, joka valmistui 11.9.2013. Korjaustyötä koskeva työmääräys sisälsi muun muassa vauhtipyörän asennuksen.

Sittemmin autosta oli loppunut veto 10.9.2014 kesken ajon ja siitä oli kuulunut epänormaalia ääntä. Ajoneuvo vietiin korjaamoon, jossa todettiin, että vaihteistosta oli lohjennut palanen kiinnityskorvakkeen kohdalta todennäköisesti asennusvaiheessa kytkimen korjaustyön aikana. Tämän seurauksena vaihteisto pääsi liikkumaan moottoriin nähden, jolloin kytkimen osat ja kaksoismassavauhtipyörä vaurioituivat ja kytkinlevyn akselihammastus tuhoutui. A Oy haki korvausta vahingon korjaamisesta vastuuvakuutuksestaan.

2.10.2014 päivätyn vakuutusyhtiön vahinkotarkastusraportin mukaan vaihteiston kytkinkotelo oli todennäköisesti rikottu kytkimen korjaustyön yhteydessä tai sitten joku muu oli irrottanut ja kiinnittänyt vaihteiston. Ohjainholkki oli sahattu poikki, minkä vaurion aiheuttaja oli huomannut, mutta siitä huolimatta vaihteisto oli kiinnitetty ja auto oli laitettu ajoon. Vahinkotarkastajan mukaan korjaustöistä suurin osa oli alkuperäisen työn korjaamista. Alkuperäinen korjauslasku oli 1 642,01 euroa ja uuden korjaustyön kustannukset olivat 1 756 euroa. Korjaus sisälsi 65 euroa lisäosien kuljetuskustannuksia.

Vakuutusyhtiö on evännyt korvauksen 20.11.2014 päivätyllä korvauspäätöksellä katsoen, että korjauskustannuksissa oli kyse rajoitusehdon tarkoittamasta työn uudelleen suorittamisesta. Se osuus, joka vakuutuksesta voitaisiin korvata, alitti vakuutuksen 600 euron omavastuun.

Vakuutuksenottaja on ilmoittanut vakuutusyhtiölle 17.12.2014 lähetetyssä sähköpostiviestissä, ettei kytkinkotelolle tehty mitään alkuperäisessä korjaustyössä. Se oli vaurioitunut kytkimen korjaustyön aikana korjaajan huomaamatta.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja A Oy on lausunut valituksessaan, että kytkinkotelon irronneen korvakkeen kiinnittäminen ei kuulunut alkuperäiseen huoltotyöhön, joten ainakin sen osuus tulisi korvata. Jos kytkinkotelo ei olisi murtunut korjaustyön yhteydessä, ei kytkintä olisi ollut tarpeen korjata. Kyse ei näin ollen ollut virheellisen työsuorituksen uudelleensuorittamisesta.

A Oy:n mukaan vakuutusyhtiö ei ollut toimittanut valitusosoitetta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, että vahinkotarkastuksen mukaan vahingon korjaustöistä suurin osa oli alkuperäisen työn korjausta. Korjauslasku sisälsi alkuperäiseen toimeksiantoon kuuluvan työn uudelleen suorittamisen lisäksi samat varaosat, jotka oli asennettu alkuperäisen työn yhteydessä. Korjauslaskun korvattavissa oleva osuus oli 39,51 euroa, joka alitti omavastuun.

Vakuutusyhtiö on toimittanut Vakuutuslautakunnalle A Oy:lle lähetetyn 20.11.2014 päivätyn korvauspäätöksen, jonka mukana oli valitusosoite.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, olivatko työstä ja varaosista muodostuneet kulut aiheutuneet alkuperäisen toimeksiannon mukaisen työn uudelleen tekemisestä.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 1 (Korvattavat vahingot) mukaan poiketen toiminnan vastuuvakuutusehdon YT300 kohdasta 2.3 vakuutuksesta korvataan huollettavaksi tai korjattavaksi vastaanotetulle, huoltamon tai korjaamon hallussa olevalle asiakkaan ajoneuvolle aiheutettu vahinko, kun vahinko on seuraus vakuutuksenottajan kiinteässä toimipaikassa tapahtuneesta, virheellisestä huolto- tai korjaustyöstä ja vahinko tai vahinkoseuraus todetaan työtä tehdessä tai viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työn loppuun tekemisestä ja luovuttamisesta asiakkaalle.

Lisäksi vakuutuksesta korvataan vakuutusehtojen mukaisesti edellä tarkoitetulle ajoneuvolle aiheutettu vahinko, joka on syntynyt huolto- tai korjaustyöhön liittyvän koeajon tai katsastukseen kuljettamisen yhteydessä. Edellytyksenä on, että kuljettajalla on voimassa asianmukainen ajokortti.

Vakuutusehtojen kohdan 2.3 mukaan vakuutuksesta ei korvata sitä työn ja varaosien osuutta, joka koostuu alkuperäisen toimeksiannon mukaisen työn uudelleen tekemisestä siinäkään tapauksessa, että työn tekee joku muu kuin vakuutuksenottaja.

Asian arviointi

Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on seurausta vakuutuksenottajan kiinteässä toimipaikassa tapahtuneesta, virheellisestä huolto- tai korjaustyöstä ja vahinko tai vahinkoseuraus todetaan työtä tehdessä tai viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työn loppuun tekemisestä ja luovuttamisesta asiakkaalle.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata sitä työn ja varaosien osuutta, joka koostuu alkuperäisen toimeksiannon mukaisen työn uudelleen tekemisestä siinäkään tapauksessa, että työn tekee joku muu kuin vakuutuksenottaja.

Vakuutuslautakunta toteaa vastuuvakuutuksen tarkoituksena olevan kattaa vakuutuksenottajalle vakuutetussa toiminnassa syntynyt voimassa olevan oikeuden mukainen korvausvastuu. Käytännössä tämä tarkoittaa vakuutuksenottajan tuottamuksellisesta menettelystä aiheutuneiden vahinkojen korvausvastuuta. Vakuutuksenottaja voi tekemillään sopimuksilla sitoutua tätä laajempaan korvausvastuuseen. Tällainen sopimukseen perustuva vastuu on rajattu vastuuvakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Työsuoritusten kyseessä ollen sopimusvastuuta koskevaa rajoitusta on vakuutusehdoissa täsmennetty todeten, että alkuperäisen työsuorituksen korjaamisesta tai uudelleensuorittamisesta aiheutuneet kustannukset eivät kuulu vakuutuksen korvauspiiriin. Vastuuvakuutus ei ole tarkoitettu olemaan takuu työsuorituksen onnistuneesta lopputuloksesta, vaan työsuoritukseen sitoutuneen on itse tehtävä lupaamansa suoritus ja korjattava siinä olevat puutteet.

2.10.2014 päivätyn vahinkotarkastusraportin mukaan vaihteiston kotelo oli todennäköisesti rikottu kytkimen korjaustyön yhteydessä tai sitten joku muu oli irrottanut ja kiinnittänyt vaihteiston. Ohjainholkki oli sahattu poikki, minkä vaurion aiheuttaja oli huomannut, mutta siitä huolimatta vaihteisto oli kiinnitetty ja auto oli laitettu ajoon. Vahinkotarkastajan mukaan korjaustöistä suurin osa oli alkuperäisen työn korjaamista. Alkuperäinen korjauslasku oli 1 642,01 euroa ja uuden korjaustyön kustannukset olivat 1 756 euroa. Korjaus sisälsi 65 euroa lisäosien kuljetuskustannuksia.

Uuden korjauksen suorittaneen autokorjaamon mukaan vaihteistosta oli lohjennut palanen kiinnityskorvakkeen kohdalta. Kyseisessä korvakkeessa on normaalisti kiinni keskitysholkki, mutta nyt irto-osassa ei ollut holkkia paikallaan. Lohjenneen palasen reunoissa oli havaittavissa likaa ja hapettumaa, josta oli pääteltävissä, ettei lohkeaminen ollut tapahtunut lähiaikoina.

Korjaamon mukaan oli erittäin epätodennäköistä, että kytkinkotelon kiinnityskorvake lohkeaisi itsestään. Todennäköisesti palanen oli lohjennut irti asennusvaiheessa, jolloin irtopalasesta oli poistettu keskitysholkki, jotta irtopalanen oli saatu asennettua paikoilleen. Vaihteistossa on normaalisti kaksi kappaletta keskitysholkkeja, jotka pitävät vaihteiston paikoillaan moottoriin nähden. Tarkastuksessa toinen holkki puuttui kokonaan, ja koska vaihteiston kiinnityspulttien reiät olivat väljät, oli mahdollista, että vaihteisto oli päässyt liikkumaan moottoriin nähden. Tämä saattoi aiheuttaa uudehkojen kytkinosien ja kaksoismassavauhtipyörän hajoamisen. Toinen vaihtoehto oli, että kyseessä oli valmistusvirhe. Kuvista oli raportin mukaan havaittavissa, että kytkinlevyn akselihammastus oli tuhoutunut kokonaan ja kaksoismassavauhtipyörä oli vaurioitunut tai väljä.

Asiassa ei ole riitaa asentajan tuottamuksesta, vaan osapuolet ovat yksimielisiä siitä, että vakuutuksenottaja oli aiheuttanut vaihteiston rikkoutumisen. Vakuutuksenottajan mukaan vian korjaamisesta aiheutui töitä, jotka eivät kuuluneet alkuperäiseen huoltotyöhön ja vaihteistoon jouduttiin uusimaan osia, kuten rikkoutunut kytkinkotelon korvake.

Vakuutuslautakunta katsoo asiassa esitetyn teknisen selvityksen perusteella, että korjaustöistä suurin osa oli alkuperäisen työn uudelleen suorittamista ja sen aiheuttamien lisävaurioiden korjaamista. Korjauslasku sisälsi alkuperäiseen toimeksiantoon kuuluvan työn uudelleen suorittamisen lisäksi samat varaosat, jotka oli asennettu alkuperäisen työn yhteydessä.

Vakuutuslautakunta katsoo, että asentajan olisi tullut huomioida kiinnityskorvakkeen rikkoutuminen kytkimen korjaustyön yhteydessä, ottaen huomioon, että osan puuttuminen voi aiheuttaa kytkimen rikkoutumisen. Kun korvake vahingon jälkeen korjattiin, oli myös tässä työssä kyse virheellisen tai puutteellisen työsuorituksen uudelleensuorittamisesta eikä vakuutuksesta tule suorittaa korvausta myöskään uuden korvakkeen hankkimisesta.

Korjauslaskussa olevat muut, alkuperäisestä suorituksesta erilliset kuluerät eivät ylittäneet vakuutuksen 600 euron omavastuun määrää, eikä vakuutusyhtiöllä ole näin ollen korvausvelvollisuutta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Jaakkola

Makkula

Nyyssölä

Sarpakunnas

Sjögren

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia