Haku

VKL 304/15

Tulosta

Asianumero: VKL 304/15 (2015)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 20.11.2015

Henkilövahinko. Tuottamus. Aukeava ovi osunut asiakasta olkapäähän. Työnvuokrausyrityksen vastuu.

Tapahtumatiedot

Vahingonkärsinyt A.N. (s. 1953) oli asioimassa kauppaliikkeessä 22.10.2014. Hän oli juuri palauttanut pulloja ja siirtynyt pesemään käsiään. Lavuaarilta poistuessaan oli myymälän vuokratyöntekijä avannut lavuaarin vieressä olevan oven ja ovi iskeytyi A.N:sta olkapäähän. A.N. haki korvausta vahingosta työvoiman vuokranneen yrityksen vastuuvakuutuksesta.

Vastuuvakuutusyhtiö katsoi päätöksessään, että käsillä olevassa tapauksessa ei voida pitää selvitettynä, että vahinko olisi aiheutunut vakuutuksenottajan tai tämän henkilökuntaan kuuluvan henkilön tuottamuksesta, joten vakuutuksenottajalle ei ole syntynyt lakiin perustuvaa korvausvelvollisuutta eikä vahinkoa voida näin ollen korvata työnvuokrausyrityksen vastuuvakuutuksesta. Yhtiön mukaan yksinomaan oven avaamista ei voida pitää tuottamuksellisena toimintana.

Asiakkaan valitus

A.N. oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksen mukaan tapauksessa on selvää, että A.N:n henkilövahinko olisi ollut vältettävissä asianmukaisin toimin. Ensinnäkin ikkunallinen huolto-ovi olisi poistanut näköesteen ja myös ovea avattaessa olisi työntekijän tullut toimia rauhallisemmin, mikä olisi vaimentanut iskun voimakkuutta. Näin ollen A.N. katsoo työnvuokrausyrityksen olevan vahingonkorvausvastuussa hänelle aiheutuneesta vahingosta.

A.N. toistaa vaatimuksensa vahinkojen korvaamisesta. Lisäksi hän toteaa joutuneensa työkyvyttömäksi tapaturman johdosta ja että olkapää tullaan leikkaamaan 26.6.2015.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot sekä viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin.

Vastineessaan yhtiö katsoo edelleen, ettei työnvuokrausyrityksellä ole tapauksessa vahingonkorvausvastuuta.

Vastineen mukaan vahinkotapahtuma on sattunut kauppaliikkeen tilavassa ja hyvin valaistussa aulatilassa.  Kyseinen ikkunaton metallinen ovi aukeaa ulospäin, joten oven avaava henkilö ei voi nähdä onko oven takana joku. Vastineessa viitataan myös ovesta esitettyyn valokuvaan ja todetaan, että kysymyksessä on tavanomainen ja hyvin havaittavissa oleva ovi. Lisäksi oven läheisyydessä liikkuvan on varauduttava oven mahdolliseen avautumiseen. Näkemyksensä tueksi vakuutusyhtiö viittaa lautakunnan ratkaisusuositukseen VKL 608/14.

Vastineen mukaan vahinko on ollut tapaturmainen, eikä sitä näin ollen tule korvata vastuuvakuutuksesta. Lisäksi yhtiö toteaa, ettei työvoimaa vuokraava vakuutuksenottaja myöskään vastaa kauppaliikkeen tilojen asianmukaisuudesta, vaan ainoastaan työntekijänsä toiminnasta.

Vakuutuksenottajan kuuleminen

Vakuutuksenottajana oleva työvoimanvälitysyritys C Oy on antamassaan kirjelmässä todennut, että se pitää vakuutusyhtiön antamaa korvauspäätöstä asianmukaisena.

Kirjelmän mukaan C Oy:n työntekijä on työskennellyt pullonpalautuspisteessä ja tullut palautuspisteen takahuoneesta palautuspisteeseen avaamalla takahuoneen ja palautuspisteen välisen oven. Työntekijä on käyttänyt työtehtävissään liikkumiseensa tarkoitettua normaalia kulkureittiä ja avannut reitillä olevan oven. Ovea avatessaan työntekijällä ei ole ollut mahdollisuutta havaita, onko oven takana ollut tai liikkunut joku, joka voisi törmätä oveen työntekijän avatessa ovea.

Vahingonkärsineen törmääminen oveen ei ole seurausta työntekijän virheestä tai laiminlyönnistä, minkä johdosta syytä yhtiön päätöksen muuttamiseen ei ole.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko työvoimaa vuokrannut C Oy korvausvelvollinen vahingosta, joka on aiheutunut A.N:lle, kun C Oy:n työntekijän aukaisema ovi oli osunut kauppaliikkeessä oven takana kulkeneeseen A.N:een.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n mukaan työnantaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään työssään aiheuttaa.

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 201.1 mukaan vakuutusturva korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaolo-alueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Asian arviointi

Vastuuvakuutus kattaa vakuutuksenottajan korvausvastuun esine- ja henkilövahingoista. Voimassa olevan oikeuden mukaan vahingonkorvausvelvollisuuden syntyminen edellyttää tuottamusta eli tässä tapauksessa huolellisuusvelvollisuuden rikkomista tai laiminlyöntiä, jonka perusteella C Oy:n työntekijän voidaan katsoa aiheuttaneen vahingon. Sen sijaan, koska korvausta on haettu työvoimanvuokrausta harjoittavan C Oy:n vastuuvakuutuksesta, ei tapauksessa tule arvioitavaksi kauppaliikkeen tilojen asianmukaisuus taikka muutoinkaan kiinteistönomistajan huolellisuus. Lautakunta toteaa kuitenkin, että myös vuokratyöntekijän on otettava työtehtävää suorittaessaan huomioon työympäristönsä mahdolliset turvallisuuspuutteet.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa vahinko on aiheutunut, kun aukeava ovi on osunut sen takana kulkenutta A.N:sta olkapäähän. Lautakunnalla käytettävissä olevan selvityksen mukaan ovi on sijainnut käsienpesualtaan vieressä ja se on ollut umpinainen siten, ettei työntekijällä ole ollut mahdollisuutta nähdä, onko oven takana ollut ihmisiä. Kyseinen ovi johti pullonpalautushuoneeseen, jossa työntekijä oli hoitamassa hänelle osoitettua työtehtävää. Työntekijän käyttämä kulkureitti on myös ollut tavanomaisesti käytetty.

Lautakunnan näkemyksen mukaan tapauksessa ei näin ollen ole osoitettu, että C Oy:n vuokraama työntekijä olisi tuottamuksellaan aiheuttanut käsillä olevan vahingon. Asiassa on jäänyt näyttämättä, että työntekijä olisi avannut oven poikkeuksellisen suurta voimaa käyttäen taikka muutoin epätavanomaisella tavalla. Yksinomaan sitä seikkaa, että hän on kulkenut ovesta, jonka takana on sattunut seisomaan henkilö, ei voida pitää vahingonkorvausvastuun perustavana toimintana. Lisäksi lautakunta toteaa, että oven läheisyydessä liikkuvan on varauduttava mahdollisuuteen, että ovi avautuu. Lautakunnan näkemyksen mukaan ovi ei ole myöskään ollut erityisen vaikeasti havaittavissa tai huomaamaton.

Näin ollen lautakunta katsoo, ettei A:N:lle aiheutunut vahinko ei siten ole aiheutunut vakuutuksenottajan työntekijän syyksiluettavasta moitittavasta menettelystä eikä C Oy:n voida siten katsoa olevan vastuussa aiheutuneesta vahingosta.

Lopputulos

Edellä mainituin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella lautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä asianmukaisena eikä suosita sitä muutettavaksi.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Hanén

 

Jäsenet:

Eskuri

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia