Haku

VKL 304/12

Tulosta

Asianumero: VKL 304/12 (2013)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 25.01.2013

Toiminnanharjoittajan vastuu Vastuu ilmastointikoneen väärinasennuksesta

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana oleva LVI-yritys A oli asentanut syksyllä 2010 ilmanvaihtokoneen asiakkaansa omakotitaloon. Asennuksessa oli tapahtunut virhe siten, että ilmanvaihtokoneen jäte- ja raitisilmakanavat oli asennettu väärin päin. Tästä oli aiheutunut se, että ilmanvaihtokone oli puhaltanut lämmintä poistoilmaa kylmään ullakkotilaan. Tästä puolestaan oli aiheutunut edelleen se, että lämmin kostea ilma oli tiivistynyt eli kondensoitunut vesikatteen alapuolelle vaurioittaen raakaponttilaudoitusta ja kattoristikoita. Lisäksi kosteutta oli päässyt alaspäin siten, että WC:n katossa oli ilmanvaihtokoneen vieressä todettu paneelikatossa tummentumaa. Kondenssivedet olivat jäätyneet talven 2010–2011 aikana ja osittain kuivuneet keväällä ja kesällä 2011. Tämän jälkeen kosteutta ja jäätä oli kertynyt jälleen vuoden 2012 talvella. Vasta tällöin 25.2.2012 talon omistaja oli sattunut käymään kylmällä ullakolla, jolloin vaurio ja ilmastointikoneen väärinasennus oli havaittu.

Korvausta A:n asiakkaan rakennukselle aiheutuneista vaurioista haettiin A:n toiminnanharjoittajan vastuuvakuutuksesta.

 

Vakuutusyhtiön korvauspäätös

Vakuutusyhtiö on antanut korvauspäätöksen 24.4.2012.

Yhtiö on katsonut, että A:n asiakkaan rakennukselle aiheutunut vaurio ei ole korvattava vastuuvakuutuksen perusteella. Yhtiö viittaa rajoitusehtoon 2.1.16, jonka mukaan vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu kosteudesta. Kyseisessä rajoitusehdossa on kuitenkin määritelty, että vakuutuksesta korvataan äkillinen vahinko, jonka syynä on satunnainen tai yksittäinen virhe tai laiminlyönti taikka rakennukseen, laitokseen tai laitteeseen vakuutuksenottajan korvausvastuun perustavasta syystä äkillisesti tai odottamatta syntynyt vika tai puute. Lisäksi edellytetään, että myös vahingon syntyminen edellä mainitut edellytykset täyttävän syyn seurauksena on tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti eikä perustu hitaaseen, vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen.

Yhtiö on katsonut, että kyseessä on kosteuden aiheuttama vahinko, jota ei voida pitää ehtokohdan 2.1.16 lisämääritysten mukaisesti äkillisenä, odottamattomana ja nopeasti tapahtuneena.

 

Valitus

A on tyytymätön yhtiön korvauspäätökseen ja pyytää lautakunnan lausuntoa asiasta. A:n tekemä asennusvirhe on ollut satunnainen ja yksittäinen. Virheen jälkeen vahinko on aiheutunut nopeasti eli kolmen seuraavan kuukauden aikana. Sen jälkeen rakenteet ovat kuivuneet kesällä. Seuraavan talven 2011 aikana rakenteet ovat kastuneet uudelleen, mutta vahinko ei ole laajentunut. Se, että vahinko on havaittu vasta puolentoista vuoden kuluttua tehdystä virheestä, ei tee siitä hitaasti tapahtuvaa.

Vahinko on verrattavissa vesijohtoputken liitoksen asennusvirheeseen, jollaisissa tapauksissa vakuutusyhtiö on korvannut vahinkoja, joissa virheellisen helmiliitoksen vuoksi vesi on kastellut lat­tiat kolmen seuraavan kuukauden aikana. Näin ollen kysymys on myös rajoitusehdon 2.1.16 lisämääritysten mukaisesti korvattavasta vahingosta.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Yhtiö on antanut vastineen 2.7.2012. Yhtiö toistaa korvauspäätöksessä esittämänsä perustelut.

Kohteessa on tehty kosteuskartoitus Polygonin toimesta 10.4.2012. Raportin 12.4.2012 mukaan A oli asentanut ilmanvaihtokoneen jäte- ja raitisilmakanavat väärin päin. Raitisilmakanavaksi tarkoitettu kanava ei mennyt päädystä ulos saakka, vaan se päättyi laudoituksen sisäpuolelle. Ilmanvaihtokone oli poistanut huoneilman päätyräystään alle ja sieltä ullakkotilaan. Raitisilma tuli koneelle poistoilmahormin kautta. Ullakkotilaan puhallettu lämmin kostea ilma oli tiivistyessään vaurioittanut vesikatteen raakaponttilaudoitusta ja kattoristikoita. Ullakkotilan rakenteissa ollut jää oli sulanut ja sulavesi valunut yläpohjan eristetilaan talvien 2010/2011 aikana; 2011/2012 aikana ullakkotilaan kertyneet jäät asiakas oli poistanut mekaanisesti ennen vahinkokartoitusta. WC:n katossa ilmanvaihtokoneen vieressä oli paneelikatossa tummentumaa. Polygonin tarkastaja on todennut 23.4.2012 vakuutusyhtiön korvauskäsittelijän kanssa käymässään puhelinkeskustelussa, että kosteusvaurio on aiheutunut pikkuhiljaa siitä asti, kun ilmanvaihtokone on kytketty väärin. Vahinko havaittiin 25.2.2012, kun talon omistaja oli käynyt ullakolla.

Koska kosteutta on päässyt ilmanvaihtokoneen virheellisen asennuksen jälkeen noin puolentoista vuoden ajan talon rakenteisiin, ei vahingon syntyminen ole tapahtunut vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti, vaan perustuu hitaasti, vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen eikä sen johdosta ole vakuutuksen perusteella korvattava.

 

Lautakunnan käytettävissä oleva selvitys

Lautakunnalla on ollut käytettävissä:

  • vastuuvahinkoilmoitus
  • korvauspäätökset
  • sähköpostiviestintää
  • puhelinkeskustelumuistio 23.4.2012
  • Polygon Finland Oy:n raportti 12.4.2012 (tutkimuspäivä 10.4.2012)
  • Polygonin lasku 11.4.2012
  • vakuutusehdot

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Rajoitusehdon 2.1.16 mukaan vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu kosteudesta. Vakuutuksesta korvataan kuitenkin äkillinen vahinko, jonka syynä on satunnainen tai yksittäinen virhe tai laiminlyönti taikka rakennukseen, laitokseen tai laitteeseen vakuutuksenottajan korvausvastuun perustavasta syystä äkillisesti tai odottamatta syntynyt vika tai puute. Lisäksi edellytetään, että myös vahingon syntyminen edellä mainitut edellytykset täyttävän syyn seurauksena on tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti eikä perustu hitaaseen, vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen.

Ratkaisu

Kysymyksenasettelu

Asiassa on riidatonta, että A on menetellyt huolimattomasti asentaessaan väärin ilmastointilaitteen. Korvausvastuun peruste hänen ja asiakkaansa välillä on tästä syystä sinänsä olemassa. Kysymys on siitä, onko vahinko korvattava A:n toiminnanharjoittajan vastuuvakuutuksen perusteella.

Asiassa on kysymys siitä, onko A:n asiakkaana olevan rakennuksen omistajan rakennuksessa havaitut kosteusvauriot korvattava ehdon 2.1.16 pääsäännön estämättä sen johdosta, että kysymys olisi tuon ehdon laajennuksessa tarkoitetusta äkillisestä vahingosta, jonka syy on myös tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti eikä perustu hitaaseen, vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen.

Tapauksen arviointi

Vakuutusehdossa 2.1.16 on asetettu pääsääntöinen rajoitus, jonka mukaan kosteudesta aiheutunutta vahinkoa ei korvata. Esillä olevassa tapauksessa on kysymys kosteudesta aiheutuneesta vahingosta, joka ehdon pääsäännön mukaan siten jäisi korvausvastuun piirin ulkopuolelle.

Lautakunnan käytettävissä olevasta Polygonin 12.4.2012 päivätystä raportista ilmenee, että ullakkotilaan puhallettu lämmin kostea ilma on tiivistyessään vaurioittanut vesikatteen raakaponttilaudoitusta ja kattoristikoita noin kahden metrin etäisyydelle harjasta. Polygonin raportin liitteenä olevista valokuvista näkyy, että katon raakaponttilaudoituksessa on runsaasti mikrobivaurioita. Valokuvassa näkyy ilmeisesti lahottajasienen jättämiä valkoisia läiskiä erään kehäristikon harjakulman ja paarteen ympäristössä. Ullakkotilan rakenteissa ollut jää on sulanut ja sulavesi valunut yläpohjan eristetilaan talven 2010/2011 aikana ja myös talven 2011/2012 aikana, jolloin jälkimmäisessä tapauksessa ullakkotilaan kertyneet jäät talon omistaja oli poistanut mekaanisesti ennen kartoitusta. WC:n katossa ilmanvaihtokoneen vieressä oli paneelikatossa tummentumaa.

Lautakunnan käsityksen mukaan on rakennusteknisesti selvää, että raakaponttilaudoituksen ja kehäristikoiden sekä WC:n katon paneelien vaurioituminen edellyttää pitkäaikaista kosteusrasitusta. Asian arvioinnissa ei ole merkitystä sillä, onko talven 2010/2011 ja toisaalta talven 2011/2012 aikana aiheutunut kosteusrasitus mahdollisesti joltain osin tai kokonaan kuivunut kesän aikana. Olennaista on, että todetut rakenteelliset vauriot edellyttävät pitkäaikaista kosteusrasitusta.

Kyseisen kaltaiset laaja-alaiset kosteusvauriot eivät siten ole aiheutuneet vakuutusehdon 2.1.16 laajennuksessa määritellyin tavoin äkillisesti, nopeasti ja siten, että ne eivät olisi perustuneet hitaaseen, vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen. Vauriot eivät siten ole sellaisia kosteusvaurioita, jotka ehdon 2.1.16 pääsäännöstä poiketen tulisivat korvattavaksi vastuuvakuutuksen perusteella. Tällä perusteella kysymys ei siis ole A:n vastuuvakuutuksen perusteella korvattavista vahingoista.

Johtopäätös

Lautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä ehtojen mukaisena.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Korpiola ja Rusanen. Sihteerinä toimi Saarikoski.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia