Haku

VKL 303/13

Tulosta

Asianumero: VKL 303/13 (2014)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 25.09.2014

Vakuutusehtojen tulkinta. Oliko vahinko aiheutunut ajamisesta veden peittämällä tiellä?

Tapahtumatiedot

A ajoi puolisonsa B:n omistamalla autolla 27.8.2012, kun auto pysähtyi ja moottori sammui kadulla olleen tulvaveden vuoksi. Vahingon seurauksena auton moottori vaurioitui ja jouduttiin vaihtamaan.

Korvausta vahingosta haettiin vapaaehtoisesta autovakuutuksesta.

Asian käsittely vakuutusyhtiössä

Korvauspäätöksessään 5.10.2012 vakuutusyhtiö viittasi vakuutusehtoihin, joiden mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu vedestä, jos ajoneuvoa kuljetetaan veden peittämällä tiellä tai alueella. Nyt sattunut vahinko kuului kyseisen rajoitusehdon piiriin, joten vahinkoa ei korvattu.

B:n reklamaation johdosta asia käsiteltiin vielä 11.12.2013 vakuutusyhtiön sisäisessä muutoksenhakuelimessä. Päätös ei kuitenkaan muuttunut.

Valitus

Vakuutuslautakunnalle osoittamassaan valituksessa A ja B vaativat vahingon korvaamista. Valituksen mukaan vahinko ei ole ollut kuljettajan ennakoitavissa. Kadulla ollutta tulvavettä ei voinut havaita, koska katulamput eivät toimineet. Sadevesikaivot eivät toimineet kunnolla. Edellä kulki autoja, joten tästäkään ei olisi voinut päätellä, että kadulla on vettä. Tilannetta ei myöskään ollut merkitty mitenkään eikä järjestetty liikenteenohjausta. Katu on tuttu eikä siinä ole notkoja tai painaumia, joten veden kertyminen kadulle oli ennalta arvaamatonta. Vettä ei kuitenkaan ollut koko kadun leveydeltä, esimerkiksi kadun reunaa oli näkyvissä. Tämän vuoksi veden syvyyskään ei ollut ennakoitavissa. Kuljettaja on noudattanut liikennesääntöjä ja olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta, joten veden kertyminen kadulle ja sen aiheuttama vahinko autolle ei ole johtunut A:n ja B:n toiminnasta. Rajoitusehtoa ei tule soveltaa, koska vakuutusyhtiön vakuutusoppaankin mukaan rajoitusehdoilla rajataan korvauspiirin ulkopuolelle ennalta arvattavia vahinkoja ja sellaisesta ei nyt ole kysymys. Vahinko on tapahtunut matkalla työpaikalle, mikä tulee myös huomioida − ehtoa ei voi soveltaa siten, että työpaikalle pääsy vaikeutuisi. A ja B vetoavat vielä kohtuuttomuuteen. Auto on lähes kokonaan rahoituksella ostettu, minkä vuoksi se oli pakko korjauttaa kuntoon huollon kalleudesta huolimatta. Tämä on johtanut taloudelliseen ahdinkoon.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö viittaa rajoitusehdon osalta aiemmin esittämäänsä ja katsoo lisäksi, että autoa kuljettanut A on ottanut tietoisen riskin ajaessaan tulvaveden peittämällä tiellä. Vahinkoa ei siten voida pitää vakuutusehtojen tarkoittamana ennalta arvaamattomana vahinkona eikä sitä tule korvata.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Autovakuutusehtojen kohdan 3.1 (Törmäysturva) mukaan törmäysturvasta korvataan äkillisen, ennalta arvaamattoman, ulkoisen tapahtuman aiheuttama välitön esinevahinko, jonka syynä on törmäys, tieltä suistuminen, kaatuminen tai muu vastaava ulkoinen tapahtuma.

Ehtojen kohdan 4 (Vakuutusturvien yleiset rajoitukset) alakohdan 8 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka johtuu vedestä, jos ajoneuvoa kuljetetaan veden peittämällä tiellä tai alueella.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse siitä, onko B:n auto vaurioitunut rajoitusehtojen tarkoittamalla tavalla vedestä ajettaessa veden peittämällä tiellä tai alueella. Lautakunta toteaa, että tällaisiin olosuhteisiin liittyy normaalia suurempi riski moottorille aiheutuvista vesivahingoista, joita ei ole haluttu ottaa vakuutuksesta korvattaviksi. Lautakunta katsoo, että tyypillisiä ehtokohdan tarkoittamia paikkoja ovat esim. tulvaveden peittämät tiet ja sadeveden keräytyminen tien notkelmiin tai vastaaviin alaviin paikkoihin.

Kyseessä on rajoitusehto, jota korvauskäytännössä tulkitaan suppeasti. Ehdon sanamuoto edellyttää tien tai alueen, jolla ajoneuvoa kuljetetaan olevan veden peittämä. Lautakunta katsoo tämän tarkoittavan, että tie tai alue on kauttaaltaan veden peitossa, jolloin mm. veden syvyyttä ei voi arvioida. Tässä tapauksessa A ja B ovat kertoneet tien reunojen olleen näkyvissä. Tämän vuoksi ja ottaen huomioon, ettei ehtokohdan tarkoitus voi olla estää ajaminen sadekelillä tien ollessa näkyvissä, lautakunta katsoo, ettei B:n auton moottori ole vaurioitunut rajoituskohdan tarkoittamalla veden peittämällä tiellä. Lautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan vahingon vakuutusehtojensa mukaisesti.

Asia on käsitelty Vakuutuslautakunnassa kadun kunnossapidosta vastaavan kaupungin vastuuvakuutuksen osalta diaarinumerolla VKL 302/13.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Melander, jäsenet Laapotti, Sario ja Uimonen sekä varajäsen Rantala. Sihteerinä toimi Laine.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta