Haku

VKL 302/16

Tulosta

Asianumero: VKL 302/16 (2017)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 18.04.2017

Vakuutuksen korvauspiiri. Vakuutusehtojen soveltaminen. Vastapuolen maksaman oikeudenkäyntikulujen korvauksen jakaminen vakuutetun ja vakuutusyhtiön kesken.

Tapahtumatiedot

Vakuutusyhtiö oli myöntänyt 8.5.2015 asunto-osakeyhtiö K:lle oikeusturvaedun asunnon virhettä koskeneeseen riita-asiaan, jossa asunto-osakeyhtiö K oli vastaajana ja sen osakas X oli kantajana. Vakuutusehtojen mukaan korvausmäärä oli enintään riidanalaisen etuuden kaksinkertainen määrä, minkä perusteella vakuutusyhtiö oli ilmoittanut riita-asian enimmäiskorvausmääräksi 9 709,66 euroa. Käräjäoikeus oli ratkaissut asian asunto-osakeyhtiö K:n hyväksi 1.12.2015 antamallaan tuomiolla. Asunto-osakeyhtiö K:n oikeudenkäyntikulut olivat 30 742,44 euroa, joista käräjäoikeus oli velvoittanut X:n korvaamaan asunto-osakeyhtiölle 25 250 euroa. Asunto-osakeyhtiö K oli valittanut hovioikeuteen käräjäoikeuden kuluratkaisusta ja X koko ratkaisusta. Hovioikeus ei myöntänyt asiaan jatkokäsittelylupaa. Asunto-osakeyhtiö K:n oikeudenkäyntikulut hovioikeudessa olivat 3 219,50 euroa.

Vakuutusyhtiö on maksanut 29.1.2016 vakuutusmäärän mukaisen korvauksen asunto-osakeyhtiö K:n oikeudenkäyntikululaskusta. Asunto-osakeyhtiö oli siirtänyt oikeutensa X:n suoritettavaksi tuomittuun oikeudenkäyntikulukorvaukseen vakuutusehtojen mukaisesti vakuutusyhtiölle vakuutusmäärään saakka. Asunto-osakeyhtiö K on sittemmin vaatinut vakuutusyhtiötä tilittämään sille vakuutusyhtiön X:ltä perimiä oikeudenkäyntikulukorvauksia lukuun ottamatta 994,72 euron osuutta. Asunto-osakeyhtiö on vedonnut vakuutusehtojen kohtaan 9.4, jonka mukaan kustannusten ylittäessä enimmäiskorvauksen vakuutettu oli velvollinen siirtämään vastapuolen kulukorvauksesta vakuutusyhtiölle sen osan, joka ylitti vakuutetun itse maksaman osuuden. Vakuutuksesta korvatun 9 709,66 euron osuuden jälkeen asunto-osakeyhtiö oli maksanut oikeudenkäyntikuluista itse 24 255,28 euroa, joten sen mielestä X:n maksettavaksi tuomitusta 25 250 euron kulukorvauksesta vakuutusyhtiölle kuuluva osuus oli 994,72 euroa.

Vakuutusyhtiö on 5.7., 6.7. ja 7.7.2016 lähettämissään sähköpostivastauksissa lausunut kohtuullisten oikeudenkäyntikulujen olleen käräjäoikeuden mukaan 25 250 euroa, mikä oli vakuutusehtojen kohdan 8.4 perusteella vakuutuksen korvauspiiriin enintään kuulunut määrä. Hovioikeudessa aiheutuneet kustannukset korvattiin vakuutusehtojen kohdan 8.2 mukaan vain, mikäli jatkokäsittelylupa myönnettiin. Oikeuden tuomitsema kohtuullisten oikeudenkäyntikulujen korvaus kuului vakuutusmäärään saakka vakuutusyhtiölle.

Asiakkaan valitus

Asunto-osakeyhtiö K on vaatinut, että vakuutusyhtiön osuus vastapuolen maksettaviksi tuomituista oikeudenkäyntikulukorvauksista tuli määrätä 994,72 euroksi, ja että Vakuutuslautakunta suosittaisi vakuutusyhtiötä suorittamaan ylittävän osan mahdollisesti peritystä oikeudenkäyntikulujen korvauksesta asunto-osakeyhtiö K:lle. Vakuutusyhtiön tuli myös korvata asunto-osakeyhtiö K:n kulut asian käsittelystä Vakuutuslautakunnassa.

Asunto-osakeyhtiö K on lausunut, että asiassa oli kyse siitä, miten vakuutusyhtiölle kuuluva osa vakuutetulle suoritettavaksi määrätystä oikeudenkäyntikulujen korvauksesta määräytyi. Oikeudenkäynnin kustannukset ylittivät vakuutusehtojen kohdan 7.1 mukaisen enimmäiskorvauksen. Asunto-osakeyhtiö oli maksanut käräjäoikeusvaiheen kuluistaan itse 30 742,44 - 9 709,66 eli 21 035,78 euroa. Hovioikeusvaiheen kulujen oltua 3 219,50 euroa kulut olivat olleet yhteensä 24 255,28 euroa.

Vakuutusehtojen kohdan 9.4 perusteella käräjäoikeuden tuomitsema oikeudenkäyntikulujen korvaus 25 250 euroa tuli jakaa asunto-osakeyhtiö K:n ja vakuutusyhtiön kesken siten, että asunto-osakeyhtiö K:lle korvauksesta kuuluva osa oli 24 255,28 euroa ja vakuutusyhtiölle kuuluva osa 994,72 euroa molemmat määrät viivästyskorkoineen 1.1.2016 lukien. Vakuutusyhtiö oli virheellisesti ja vakuutusehtojen vastaisesti katsonut, että sillä oli oikeus kokonaisuudessaan periä vakuutuksesta maksettua korvausta vastannut määrä 9 709,66 euroa korkoineen.

Asian laatu huomioon ottaen asunto-osakeyhtiö K ei pystynyt hoitamaan asiaansa lautakunnassa ilman asiamiestä. Yleisen oikeusperiaatteen mukaan asianosaisen tuli saada korvaus oikeuksiinsa pääsemiseksi aiheutuneista kuluista.

Lisäkirjelmässä 1.3.2017 asunto-osakeyhtiö K on lausunut, ettei vakuutusehtojen kohdan 9.4 soveltamiseen vaikuttanut se, että sen kulut asiassa olivat olleet suuremmat kuin käräjäoikeus oli velvoittanut X:n korvaamaan. Myöskään vakuutusehtojen korvattavia kuluja koskevilla kohdilla 8.2 ja 8.4 ei ollut merkitystä, sillä kohdan 9.4 soveltamista ei ollut vakuutusehdoissa sidottu siihen, olivatko vakuutetun vastattaviksi jäävät oikeudenkäyntikulut vakuutuksesta korvattavia vai ei.

Myöskään oikeudenkäyntikulujen siirtäminen ei vaikuttanut asian arvioimiseen. Asunto-osakeyhtiö K ei ollut velvollinen siirtämään tuomittuja kuluja vakuutusyhtiölle enempää kuin sen osan, joka ylitti sen itse maksaman osuuden. Siirtoasiakirja ei perustanut vakuutusyhtiölle sellaista oikeutta, joka sille ei vakuutusehtojen mukaan kuulunut. Ehtokohdan 9.4 sisältö oli selvä ja sitä oli tulkittava asunto-osakeyhtiö K:n esittämällä tavalla.

Lautakunnassa aiheutuneiden kustannusten osalta asunto-osakeyhtiö K on lausunut, ettei asiassa ollut kyse vakuutusehtojen kohdan 4.2 (oikeastaan 5) soveltamistilanteesta. Yleisen oikeusperiaatteen mukaan asianosaisen tuli saada korvaus oikeuksiinsa pääsemiseksi aiheutuneista kuluistaan riippumatta siitä, missä instanssissa tämä oli toteutettu. Tarvitun lakimiesavun käyttämisestä aiheutuneet kulut oli korvattava.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut, ettei vakuutusehtojen kohtaa 9.4 voitu tulkita asunto-osakeyhtiö K:n esittämällä tavalla. Asunto-osakeyhtiö saattoi periä X:lta vain käräjäoikeuden velvoittaman määrän 25 250 euroa. Asiamiehen lasku tämän ylittävältä osin samoin kuin hovioikeudessa aiheutuneet kulut eivät olleet perintäkelpoisia X:lta. Ne eivät myöskään olleet vakuutusehtojen kohtien 8.2 ja 8.4 nojalla vakuutuksesta korvattavia kuluja. Tämän ja vakuutusehtojen kohdan 9.4 kappaleiden keskinäisen asiayhteyden vuoksi kyseisiä kuluja ei voitu sisällyttää laskelmaan asunto-osakeyhtiön esittämällä tavalla. Ne eivät myöskään vaikuttaneet asunto-osakeyhtiön velvollisuuteen siirtää tuomitut kulut vakuutusyhtiölle vakuutuksesta korvattuun määrään saakka. Siirtoasiakirja rajoitti asunto-osakeyhtiö K:n oikeutta periä tuomittuja saatavia X:lta. Se oli oikeudellisesti pätevä ja täytäntöönpanokelpoinen. Siirretyltä osin perimisoikeus tuomittuihin kuluihin oli vakuutusyhtiöllä.

Asunto-osakeyhtiö K oli maksanut asiamiehelleen kaikkiaan 33 961,94 euroa. Tästä määrästä oli vakuutusehtojen mukaisesti korvattu 9 709,66 euroa. Asunto-osakeyhtiön itse maksamaksi osuudeksi oli jäänyt 24 252,28 euroa. Asunto-osakeyhtiö K oli siirtänyt vakuutusehtojen kohdan 9.4 mukaisesti vakuutusyhtiölle sen osuuden, jonka vakuutusyhtiö oli korvannut ja joka siis ylitti asunto-osakeyhtiön itse maksaman osuuden. Asunto-osakeyhtiö saattoi periä X:lta tämän maksettavaksi tuomitut kulut 25 250,00 euroa vähennettynä vakuutusyhtiölle siirretyllä määrällä eli 15 540,34 euroa.

Vakuutusehtojen kohdan 4.2 (oikeastaan kohdan 5) nojalla oikeusturva-asian muutoksenhausta aiheutuvia kuluja ei korvattu vakuutetulle tämän oikeusturvavakuutuksesta. Näin ollen asunto-osakeyhtiölle ei voitu korvata tämän asian lautakuntakäsittelystä aiheutuvia kuluja.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, miten vakuutetun vastapuolen maksettavaksi tuomittu oikeudenkäyntikulujen korvaus on jaettava vakuutetun asunto-osakeyhtiö K:n ja sille oikeusturvavakuutuksen perusteella oikeudenkäyntikuluja korvanneen vakuutusyhtiön kesken.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kysymyksessä olevaan oikeusturvavakuutukseen sovellettavien 1.1.2014 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 7.1 mukaan vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä on vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana jokaisessa vakuutustapahtumassa…
…Mikäli riidanalaisen etuuden arvo on rahassa arvioitavissa, vakuutuksesta korvataan riita- ja hakemusasiassa sekä vakuutetun ollessa rikosasiassa asianomistajana enintään kaksinkertainen määrä riidanalaiseen etuuteen nähden. Etuuden määrää arvioitaessa ei oteta huomioon korko-, asianosais-, asianajo- eikä oikeudenkäyntikuluvaatimuksia. Mikäli riidan kohteena on toistuvaisluonteinen maksu, määrää arvioitaessa otetaan huomioon enintään riidanalaisen kertamaksun kymmenkertainen määrä.

Vakuutusehtojen kohdan 8.2 mukaan, jos muutoksenhaku edellyttää hovioikeuteen käsittelylupaa tai valituslupaa korkeimpaan oikeuteen, muutoksenhausta aiheutuneet kustannukset korvataan vakuutuksesta vain siinä tapauksessa, että lupa on myönnetty.

Vakuutusehtojen kohdan 8.4 mukaan vakuutuksesta korvattavat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut määrätään oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain oikeudenkäyntikuluja koskevien oikeusohjeiden mukaisesti…
…Kustannuksista korvataan kuitenkin enintään tuomioistuimen vakuutetun vastapuolen maksettavaksi velvoittama kulumäärä, ellei tuomioistuin ole ratkaisussaan ilmenevin perustein nimenomaisesti katsonut, että vakuutetun on itse kärsittävä kulunsa osittain tai kokonaan vahinkoaan.

Vakuutusehtojen kohdan 9. 3 mukaan vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden vähennykseksi on luettava kulukorvaus, minkä vakuutetun vastapuoli on tuomittu tai sitoutunut maksamaan vakuutetulle, mikäli se on saatu perityksi maksuvelvolliselta.

Vakuutusehtojen kohdan 9.4 mukaan, jos vastapuoli on tuomittu tai sitoutunut maksamaan vakuutetulle kulukorvausta, joka vakuutuksesta korvausta suoritettaessa on maksamatta, vakuutettu on velvollinen ennen korvauksen suorittamista siirtämään oikeutensa kulukorvaukseen vakuutusyhtiölle vakuutuksesta suoritettavan korvauksen määrään asti. Jos vakuutettu on joutunut maksamaan osan kustannuksistaan itse sen vuoksi, että kustannukset ylittävät kohdassa 7.1 mainitun enimmäiskorvauksen, vakuutettu on velvollinen siirtämään vastapuolen kulukorvauksesta vakuutusyhtiölle sen osan, joka ylittää vakuutetun itse maksaman osuuden.

Ehtokohdan 5 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, jossa on kysymys siitä, onko vakuutetun ilmoittamasta vakuutustapahtumasta aiheutuneet kustannukset joko kokonaan tai osittain korvattava oikeusturvavakuutuksesta.

Asian arviointi

1) Pääasia

Vakuutusehtojen kohdan 7.1 perusteella korvattavien oikeudenkäyntikulujen vakuutusmäärä on tässä tapauksessa ollut riidanalaisen etuuden kaksinkertainen määrä eli 9 709,66 euroa. Tämän korvausmäärän vakuutusyhtiö on asunto-osakeyhtiö K:lle myös suorittanut.

Asunto-osakeyhtiö K:n antaman selvityksen mukaan sen oikeudenkäyntikulut asiassa olivat olleet yhteensä 33 961,94 euroa. Kuluista 30 742,44 euroa oli syntynyt käräjäoikeusvaiheessa. Hovioikeusvaiheen kulut olivat olleet 3 219,50 euroa. Käräjäoikeus on ratkaissut asian asunto-osakeyhtiö K:n eduksi ja velvoittanut vastapuolen korvaamaan asunto-osakeyhtiölle kohtuullisiksi katsomansa 25 250 euron oikeudenkäyntikulut. Hovioikeus ei ole antanut asiassa jatkokäsittelylupaa.

Vakuutuslautakunta toteaa, että nyt käsiteltävän kaltaisissa tilanteissa oikeusturvavakuutuksesta korvattavana vakuutetulle aiheutuneen vahingon määränä on lähtökohtaisesti pidettävä vakuutun omien oikeudenkäyntikulujen ja vastapuolen vakuutetulle maksamien kulujen erotusta siltä osin, kuin nämä kulut ovat vakuutusehtojen mukaan laadultaan ylipäätään vakuutuksesta korvattavia. Sanottu yleinen periaate ilmenee myös nyt puheena olevaan asiaan sovellettavien vakuutusehtojen kohdasta 9.3.

Juuri lausuttua pääsääntöä noudattaen, jos vakuutuskorvausta suoritettaessa vakuutetun vastapuolen maksettavaksi tuomittu kuluosuus on vielä maksamatta, vakuutusyhtiöllä on vakuutusehtojen kohdan 9.4 perusteella oikeus vaatia vakuutettua siirtämään tämä oikeutensa oikeudenkäyntikulujen korvaukseen vakuutusyhtiölle. Vakuutusyhtiön oikeus vaatia korvausoikeuden siirtämistä rajoittuu vakuutusyhtiön vakuutuksesta suorittaman korvauksen määrään, joka on tässä tapauksessa ollut 9 709,66 euroa. Asunto-osakeyhtiö K on siirtänyt vakuutusyhtiölle mainittuun määrään saakka oikeutensa oikeudenkäyntikulujen korvaukseen vastapuoleltaan X:lta 2.12.2016 päivätyllä siirtovaltakirjalla.

Yleisten sopimusoikeudellisten tulkintaperiaatteiden mukaisesti vakuutusehtoja tulee tulkita kokonaisuutena. Lautakunta katsoo, että vakuutusehtojen kokonaisuus huomioon ottaen vakuutusehtojen kohtaa 9.4 on siihen sisältyvien kustannuksia koskevien mainintojen osalta tulkittava niin, että ehtokohdassa mainitut kustannusosuudet koskevat vain sellaisia kustannuksia, jotka ylipäätään voisivat kuulua vakuutuksen korvauspiirin. Muu tulkintatapa johtaisi siihen, että muualla vakuutusehdoissa annetut korvattavia kustannuksia koskevat rajoitukset jäisivät kokonaan vaille merkitystä, mikä olisi vastoin yleisiä sopimusehtojen tulkintaa koskevia periaatteita.

Puheena olevaan vakuutukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdissa 8.2 ja 8.4 vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle on rajoitettu kustannukset, jotka ovat aiheutuneet muutoksenhausta hovioikeuteen, kun jatkokäsittelylupaa ei ole myönnetty, ja kustannukset, jotka ovat ylittäneet tuomioistuimen vastapuolen maksettavaksi velvoittamien kulujen määrän. Näin ollen asunto-osakeyhtiö K:n oikeudenkäyntikuluista hovioikeudessa aiheutuneet 3 219,50 euron kustannukset ja käräjäoikeuden kohtuullisiksi oikeudenkäyntikuluiksi katsoman määrän ylittänyt 5 492,44 euron kuluosuus jäävät joka tapauksessa vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvien oikeudenkäyntikulujen osuus on siten ollut käräjäoikeuden tuomion mukaiset 25 250 euroa.

Vakuutuksesta maksetun 9 709,66 euron enimmäiskorvauksen jälkeen asunto-osakeyhtiö K:n itse maksamien vakuutusehtojen mukaisten kustannusten määräksi on jäänyt 15 540,34 euroa. Tämän määrän ylittäneen osan vastapuolelta perittävissä olleista oikeudenkäyntikuluista, eli vakuutuksesta jo korvatun 9 709,66 euron osuuden, asunto-osakeyhtiö K on edellä mainitulla tavalla vakuutusehtojen kohdan 9.4 mukaisesti siirtänyt vakuutusyhtiölle. Koska asunto-osakeyhtiö K on jo saanut viimeksi mainitun osuuden kuluistaan vakuutuskorvauksena ja sille itselleen on edelleen jäänyt oikeus periä loput kuluista eli 15 540,34 euroa X:lta, lautakunta pitää vakuutusyhtiön menettelyä vakuutussopimuksen mukaisena. Selvyyden vuoksi lautakunta toteaa, ettei vakuutusyhtiö ole vakuutussopimuksen mukaan velvollinen eikä sillä ole oikeuttakaan periä viimeksi mainittua kustannusosuutta X:ltä asunto-osakeyhtiö K:n puolesta.

2) Asian lautakuntakäsittelystä aiheutuneet asiamieskulut

Siltä osin kuin asunto-osakeyhtiö K on vaatinut asiamieskulujensa korvaamista Vakuutuslautakunnassa, lautakunta toteaa, että ohjesääntönsä 6 §:n mukaan lautakunta ei käsittele sille osoitetun valituksen tekemisestä aiheutuneiden kustannusten korvaamista. Lautakunta voi kuitenkin käsitellä riitaa siitä, ovatko nämä kustannukset korvattavia oikeusturvavakuutuksesta.

Asunto-osakeyhtiö K:n oikeusturvavakuutukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 5 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, jossa on kysymys siitä, onko vakuutetun ilmoittamasta vakuutustapahtumasta aiheutuneet kustannukset joko kokonaan tai osittain korvattava oikeusturvavakuutuksesta. Koska nyt käsiteltävässä asiassa on ollut kyse siitä, miten aiheutuneet oikeudenkäyntikustannukset on tullut jakaa oikeusturvavakuutuksen perusteella korvausta maksaneen vakuutusyhtiön ja vakuutetun kesken perittäessä kulukorvausta vakuutetun vastapuolelta, lautakunta katsoo, etteivät tämän asian käsittelemisestä Vakuutuslautakunnassa aiheutuneet asiamieskulut ole vakuutusehtojen kohdan 5 perusteella vakuutuksesta korvattavia.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä ja menettelyä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Isokoski

Jäsenet:
Akselinmäki
Jaakkola
Makkula
Sjögren

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia