Haku

VKL 30/14

Tulosta

Asianumero: VKL 30/14 (2014)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 16.06.2014

Ansvarsförsäkring. Skada som orsakats av minderårig. Egendom under behandling eller skötsel.

Uppgifter om händelseförloppet

Den försäkrade, 9-åriga A, följde med sin kompis B hem från skolan. Hemma hos B fanns en chihuahua-valp som barnen lekte med. När A lyfte upp valpen föll den till golvet. Vid fallet bröt valpen vänster framben och en operation behövdes. Den försäkrades vårdnadshavare sökte ersättning från sin ansvarsförsäkring för kostnaderna för att behandla valpens fraktur.

Försäkringsbolagets beslut

Försäkringsbolaget fattade ett negativt ersättningsbeslut 8.11.2013. Enligt försäkringsbolaget var valpen i enlighet med begränsningsvillkoret 4.2.3 för ansvarsförsäkring under A:s behandling och skötsel. Därför ersätts skadan inte på basis av ansvarsförsäkringen.

Besvär

Den försäkrades vårdnadshavare yrkar på att försäkringsbolaget via familjens ansvarsförsäkring, genom vilken den minderåriga A är försäkrad, täcker kostnaderna för behandling av valpens brutna ben. Enligt försäkringsvillkoren täcker försäkringen skada orsakad av barn. Enligt den försäkrades vårdnadshavare kan det inte hävdas att familjen i och med att A lyfte upp valpen från golvet tagit hand om valpen. På försäkringsbolagets webbplats står det klart och tydligt att ansvarsförsäkringen ersätter skador på annans egendom som orsakats genom oförsiktighet. Den försäkrades vårdnadshavare anser att den försäkrade, 9-åriga A, är ett barn som har orsakat skada på annans egendom, kompisens hundvalp. De finner det märkligt att försäkringsbolaget hävdar att försäkringstagarna har tagit hand om egendomen på något sätt. De har tidigare inte ens varit medvetna om att det fanns en hundvalp hemma hos B.

Försäkringsbolagets bemötande

Enligt försäkringsbolaget har den skadade egendomen vid skadetidpunkten varit under behandling och skötsel av det försäkrade barnet på det sätt som avses i villkoren för ansvarsförsäkringen. Därför ersätts skadan inte från ansvarsförsäkringen.

Enligt det begränsande villkoret 4.2.3 i ansvarsförsäkringen täcker försäkringen inte skada på egendom som, när gärningen eller försummelsen som orsakade skadan inträffade, är eller var under tillverkning, installation, reparation eller annars under behandling eller skötsel av den försäkrade eller av någon annan för den försäkrades räkning. Enligt punkt 2 i villkoren för ansvarsförsäkring är försäkrade försäkringstagaren samt andra med honom/henne i samma hushåll boende personer, om de inte har egen försäkring.

Försäkringstagarens barn som orsakat skadan är försäkrat med stöd av ansvarsförsäkringen i enlighet med försäkringsvillkoren. När skadan inträffade lekte barnet med en hundvalp hos sin vän. Enligt försäkringsbolagets uppfattning har hundvalpen vid skadetidpunkten varit under behandling och skötsel av den försäkrade på det sätt som avses i försäkringsvillkoren. Det har ingen betydelse att den försäkrades föräldrar inte var på plats. Barnet är försäkrat med stöd av ansvarsförsäkringen och det är fråga om en situation där den skadade egendomen har varit under behandling och skötsel av den försäkrade. Därmed kan skadan inte ersättas på basis av ansvarsförsäkringen.

I klagomålet har man hänvisat till att enligt försäkringsvillkoren ersätts skador orsakade av barn från ansvarsförsäkringen. Enligt punkt 4.1.2.1 i försäkringsvillkoren ersätter försäkringen skada som orsakas av ett barn som vid skadetillfället inte kan anses ersättningsskyldigt på basis av sin ålder. Skadan ersätts i samma utsträckning som om skadan orsakats av barn som uppnått lägsta ålder som förutsätts för ersättningsskyldighet. Försäkringsbolaget konstaterar att försäkringen genom villkorspunkten i fråga utvidgas att omfatta skador orsakade av barn i sådana situationer där barnet inte på grund av sin ålder kan anses vara ersättningsskyldigt för skadan. Ersättningsbegränsningarna i försäkringsvillkoren gäller dock även sådana här skador som orsakats av barn. Försäkringsbolaget anser att dess beslut motsvarar lag, försäkringsvillkor och den etablerade tillämpningspraxisen och att nämnden således inte har någon grund för att rekommendera ersättning.

Försäkringsnämndens rekommendation till avgörande

Försäkringsvillkor

4.1.1 Försäkringsfall som ersätts

Försäkringen ersätter person- och sakskada, som den försäkrade i egenskap av privatperson orsakat någon annan inom försäkringens giltighetsområde och för vilken den försäkrade enligt i Finland gällande rätt står i ersättningsansvar och som konstateras under försäkringsperioden.

4.1.2 Försäkringen ersätter dessutom

4.1.2.1 skada, som orsakats av försäkrat barn som vid skadetillfället inte kan anses ersättningsskyldigt på basis av sin ålder. Skadan ersätts i samma utsträckning som om skadan orsakats av barn som uppnått lägsta ålder som förutsätts för ersättningsskyldighet.

4.2.3 Egendom under behandling eller skötsel

Försäkringen ersätter inte skada på egendom som den försäkrade eller någon annan för dennes räkning vid tidpunkten för den skadevållande handlingen eller försummelsen har eller hade

- tillverkat, monterat, reparerat eller på annat sätt behandlat

- förvarat

- hade skyldighet att dra försorg om och skydda mot skador med beaktande av karaktären hos försäkringstagarens verksamhet eller den ifrågavarande arbetsprestationens art och omedelbara verkningsområde

- på annat sätt tagits hand om av försäkringstagaren

Avgörande

I ärendet är det fråga om huruvida den valp som A lyfte upp i famnen har varit under behandling och skötsel av A vid skadetillfället på det sätt som avses i det begränsande villkoret 4.2.3 i ansvarsförsäkringen.

Begränsningsvillkoret bör tolkas snävt. Genom det begränsande villkoret 4.2.3 i ansvarsförsäkringen utesluts egendom under den försäkrades behandling eller skötsel ur ersättningsområdet. Enligt Försäkringsnämndens vedertagna praxis medför hastigt övergående (dvs. momentant) omhändertagande av egendom ännu inte en situation där det kan anses att egendomen är under den försäkrades behandling eller skötsel. Nämnden anser att begränsningsvillkoret 4.2.3. inte är tillämpligt i den situation där A lyfte upp valpen i famnen under leken med B. Försäkringsnämnden rekommenderar därmed att försäkringsbolaget från A:s ansvarsförsäkring ersätter kostnaderna för behandling av frakturen på valpens ben.

I denna rekommendation till avgörande deltog enhälligt ordförande Norros, ledamöterna Eskuri, Korpiola och Rusanen samt suppleanten Hirviniemi. Sekreterare var Koskinen.

FÖRSÄKRINGSNÄMNDEN

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia